Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 5

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
27. 2. 2013
                            
                            
Přítomni:   
      Ondřej Vaculík, starosta                      
      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     
      Jana Šrámková, místostarostka                 
      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     
      p. Bohumil Taraba, radní na část schůze                   
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, zapisovatelka                  
                            
                            
                            
Omluveni:   Ing. Jan Skopeček, radní                      
                            
                            
Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Kontrola úkolů                 
      3. Podání členů rady                    
      4. Organizační záležitosti                    
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Jiří Vavřička a Dr. Ing. Jiří Peřina.                      
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                            
                            
      Usnesení č. 5                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 27.2. 2013                    
                            
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
                            
    
Bc. Nesnídalová  
Rada souhlasí s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Městské mateřské škole Hořovice - viz příloha originálu zápisu. 
11.3.2013 
             
Dr. Ing. Peřina  
Rada ukládá radnímu dr. Peřinovi zorganizovat oficiální návštěvu představitelů samosprávy do Gau-Algesheim v Porýní Falz s cílem navázat partnerskou spolupráci.
30.4.2013 
             
Ing. Kazda 
Vzhledem k potřebě postupně naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany podle vyhlášky č. 473 / 2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu č. 1 / 2013 s účinností od 1. 6. 2013 a zvýšila počet zaměstnanců v odboru sociálních věcí a zdravotnictví o jednoho. Současně tím podle § 102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 70. Předložit k podpisu panu starostovi.     11.3.2013 
             
Ing. Kazda 
Rada souhlasí s tím, aby pí Yvetta Hájková v termínu od 2. 4. do 30. 4. 2013 provedla ruční zápis první poloviny roku 2010 do kroniky města Hořovice za odměnu ve výši 4.000 Kč splatnou po kontrole odvedené práce do 31. 5. 2013. V termínu od 2. 5. do 31. 5. 2013 provede ruční zápis druhé poloviny roku 2010 do kroniky města Hořovice za odměnu ve výši 4.000 Kč splatnou po kontrole odvedené práce do 28. 6. 2013. Smluvně zajistit.   
11.3.2013 
                
Ing. Pelán Rada schvaluje nájemní smlouvy dle přílohy originálu zápisu. Zajistit podpisy smluvních stran. 
11.3.2013  
            
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se žádostí občana Hořovic o zřízení vyhrazeného parkoviště pro zdravotně postiženou osobu podle přílohy originálu zápisu. Informovat žadatele.  
11.3.2013
                 
Ing. Šnajdr
Rada si vyhradila předchozí schvalování jakéhokoliv prodeje městského majetku, a to i v případech kdy je schválen ceník. 
průběžně 
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Dr. Ing. Veneta Zlatareva, za cenu 154.500 Kč průkazy energetické náročnosti budov pro 9 objektů v majetku města, u nichž je zákonný termín stanoven na 30. 6. 2013. Jedná se o budovy: 1. ZŠ Hořovice, 2. ZŠ Hořovice, oba objekty MěÚ, společenský dům, dva objekty starého zámku, plavecký bazén a sportovní hala. Zajistit návrh smlouvy o dílo.    
11.3.2013          
    
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“ do prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Dotace činí 90% z uznatelných nákladů, spoluúčast města činí 10%. 
7.3.2013 
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zateplení - Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455“ do prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 Realizace úspor energie. Dotace činí 90% z uznatelných nákladů, spoluúčast města činí 10%.   
7.3.2013   
            
Ing. Šnajdr
Zajistit zátarasy proti parkování nákladních automobilů a autobusů na nezpevněném pozemku města v trojúhelníku Vrbnovské a Tíhavské ulice. 
11.3.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 797 / 2 o výměře cca 120 m2 (zahrada) v k. ú. Hořovice za účelem využívání na zahradu za kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
11.3.2013 
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku a s návrhem smlouvy o poskytnutí sponzorského daru ve výši 15.000 Kč Sportovnímu klubu Hasičského záchránného sboru Středočeského kraje na akci Velká cena Hořovic, jako krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel dne 6. 6. 2013 na letišti v Tlustici. Město Hořovice je partnerem akce a vstup veřejnosti je zdarma. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 25.3.2013     
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 2698 / 2012 o nájmu pozemků, podle které město pronajímá společnosti AGRONA Rpety, s. r. o., pozemky, specifikované v příloze této smlouvy, za účelem zemědělského obhospodařování a jejich využití za nájemné ve výši 1.800 Kč / ha pro kulturu orná půda a 1.000 Kč / ha pro kulturu trvalý travní porost nebo ostatní plocha ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.    
25.3.2013
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle kterého dokončí společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. za cenu 2.015.294 Kč vč. 21% DPH stavbu nazvanou „Rekonstrukce WC a prodejny tisku“ na Palackého náměstí v Hořovicích. Stavba bude zahájena dnem 15. 3. 2013 a dokončena do 9. 8. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     
11.3.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační a vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 906 / 1 a 2282 / 95 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem k bytovým domům v ulici U Školky, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč / bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  
11.3.2013   
           
Mgr. Kebrlová    
V případě uvolnění sociálního bytu rada souhlasí s přidělením tohoto bytu klientovi dle přílohy originálu zápisu na krátkou zkušební dobu. Dohodnout s Městskou správou bytového a nebytového fondu možnosti spolupráce při řešení sociální situace klienta včetně jeho zaměstnání.
11.3.2013     
         
Mgr. Krištufová   Na základě § 47, odst. 1, zák. č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a § 102, odst. 2, písm. b), zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích, vydává rada souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy v 1. základní škole Hořovice pro školní rok 2013 / 2014.     
11.3.2013  
            
p. Vaculík 
Radní dne 13. 2. 2013 schválili věcné připomínky samosprávy podle podkladů stavební komise k návrhu územního plánu Hořovic (viz příloha zápisu). Rada schválila poskytnutí těchto připomínek prostřednictvím určeného zastupitele - starosty ve spolupráci s příslušnou referentkou územního plánování panu architektu Jirovskému k zapracování do návrhu územního plánu.   11.3.2013  
            
pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska v sobotu dne 16. 3. 2013 od 8 do 15 hod. pro uspořádání „Blešího trhu“ a v sobotu dne 23. 3. 2013 od 8 do 16 hod. pro uspořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček s prodejem dekorací a dárků nejen s velikonoční tématikou. Podmínkou je koordinace akce s o. s. Hořovické maminky. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.  
11.3.2013       
       
pí Šumerová
Rada bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků města Hořovice ke dni 31. 12. 2012. Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 
11.3.2013     
         
pí Šumerová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. q,) zák. č. 128 / 2000 Sb., o obcích, schválila účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených obcí, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012. 
11.3.2013              
                            
      Mgr. Jiří Vavřička, Dr. Ing. Jiří Peřina                         Ondřej Vaculík