Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

     
 
Zápis č. 4 
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13.2.2013
                            
                            
Přítomni:   Ondřej Vaculík, starosta                      
      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     
      Jana Šrámková, místostarostka                 
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     
      p. Bohumil Taraba, radní                      
      Ing. Jan Skopeček, radní                      
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, zapisovatelka                  
                            
                            
Omluveni:   Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   
                            
                            
Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Přizván p. Šalena                    
      3. Kontrola úkolů                 
      4. Podání členů rady                    
      5. Organizační záležitosti                    
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Petr Bakule.                  
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                            
  
                            
      Usnesení č. 4                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 13. 2. 2013                    
                            
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
                            
                            
  
Ing. Pelán 
Zajistit prodloužení nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy originálu zápisu a informovat žadatele. 
25.2.2013
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním projektu pro stavební povolení na rekonstrukci budov radnice a úřadu podle koncepčního návrhu tajemníka a podle studie arch. Velinského v příloze originálu zápisu s cílem využít dotačních možností pro realizaci v roce 2014. Projednat s finančním odborem a připravit radě ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na projektanta. Úkol trvá, termín prodloužen.    
25.2.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s objednáním studie proveditelnosti, jejímž úkolem bude prověřit možnost zřízení obratiště autobusů MHD v lokalitě křižovatky ulic Valdecká a Kamenná, popř. v lokalitě vjezdu k areálu vodárny u obecního lesa vzhledem k tomu, že místa možných obratišť nejsou na pozemcích města.  
11.3.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí stanovisko České inspekce životního prostředí ohledně kácení stromů v ulici Karla Sezimy. Na základě tohoto stanoviska zajistit odstranění kmenů a náhradní výsadbu.
25.3.2013   
           
Ing. Šnajdr
Rada ustupuje ze svého záměru hledání externí firmy pro správu serverového prostředí úřadu s tím, že o ně se dle vyjádření odboru technického a dopravního dokáže úřad postarat vlastními silami. Zároveň ukládá dohodnout ukončení smlouvy s firmou TAC&TAC, computer, s. r. o., dohodnout finanční zajištění vlastní správy serveru s finančním odborem a stanovit v pracovních náplních plnou zastupitelnost správců systému.  
25.2.2013 
             
Ing. Šnajdr
Zajistit vypracování projektu, získání stavebního povolení na rekonstrukci Rpetské ulice včetně veřejného osvětlení. Následně zajistit provedení výběrového řízení na dodavatele tak, aby stavba mohla být realizována ve dvou etapách.     
20.5.2013     
         
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 11. 2. 2013 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
25.2.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s kontrolou výkopů a překopů ve městě a žádá o průběžnou informaci o odstraňování nedostatků.    
22.4.2013  
            
Ing. Žalud 
Rada prozatím nesouhlasí s kácením planých jabloní a hrušní na území města z důvodu spadu ovoce na silnice, chodníky a parkoviště, které pak znečišťují. Celkem se jedná o třicet ovocných stromů a jednu vrbu, viz příloha originálu zápisu. Ukládá komisi životního prostředí posoudit stav těchto stromů a upřesnit návrh. Úkol trvá.    
11.3.2013       
       
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s bezplatným převodem částí pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice dle přílohy originálu zápisu. Převod je požadován z důvodu oprav a novostavby chodníků v ulicích 9. května, Masarykova, Nová, Plzeňská, Pražská, Příbramská, Sklenářka, Tyršova a U Nádraží. Uliční chodníky se nacházejí na pozemcích Středočeského kraje a pro provedení stavby a spolufinancování z dotačního titulu je požadován převod do vlastnictví města. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
25.2.2013 
                
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o právu k provedení stavby, podle které správce Červeného potoka souhlasí s provedením oprav chodníku a stabilizace komunikace na nábřeží Červeného potoka v úseku mezi mostem ke Společenskému domu a bývalým pivovarem. Součástí smlouvy je i závazek Povodí Vltavy, s. p., opravit ochranou (regulační) zeď v předmětném úseku. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     11.3.2013 
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku č. 908/4 v k.ú. Osek u Hořovic o výměře 11 m2 a s bezúplatným převodem části pozemku č. 1174/11 v k.ú. Hořovice o výměře 10 m2. Bezúplatný převod pozemků je z důvodu majetkového vypořádání stavby cyklostezky po jejím dokončení a po skutečném zaměření stavby. Připravit pro jednání zastupitelstva.      25.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které provede firma BES, s. r. o., Benešovské silnice, opravu komunikace v části ulice Hradební za cenu 418.020 Kč včetně DPH. Oprava komunikace bude dokončena nejpozději do 30. 5. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.    
11.3.2013
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Jiroutovi části pozemkových parcel 693 / 1, 693 / 8 a 693 / 9 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca 17 m2 za účelem využívání dřevěné kolny situované na těchto pozemcích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.     
25.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce a.s. na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 1174 / 56, 1204 / 4, 1205 / 1, 1205 / 2, 1205 / 3, 1250, 1251 / 16, 1281 / 1, 1281 / 3, 1281 / 8, 1281 / 13, 1311 / 1, 1311 / 5, 1311 / 6 a 1311 / 14 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem – pro akci „Hořovice – ulice Sládkova – kNN“ včetně stavby dvou kabelových skříní. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 395 bm) plus základní sazba DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.   25.3.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkových parcelách 923 / 2, 923 / 3, 926 / 5, 926 / 2, 926 / 3, 926 / 4, 926 / 9, 926 / 10, 927 / 5, 927 / 6 a 927 / 7 v k.ú. Velká Víska za jednorázovou náhradu 12.100 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.   
25.2.2013
                 
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Připravit pro jednání zastupitelstva. 
25.2.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s umístěním zemědělského sila ve vlastnictví Českého rybářského svazu MO Hořovice na pozemkové parcele města Hořovice č. 557 / 1 v k.ú. Kotopeky. Informovat žadatele.   
25.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s podmínkami splátkového kalendáře (viz příloha originálu zápisu) v kupní smlouvě mezi městem Hořovice jako prodávajícím a Services PCM, s. r. o., jako kupujícím. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
25.2.2013  
            
p. Šalena  
Zajistit nejvýhodnější nabídku na provedení celkové opravy střechy kina (krytinou z šablon Cembrit) včetně klempířských konstrukcí.   
11.3.2013   
           
p. Šalena  
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu výlepovou plochu k Městské knihovně.    
8.4.2013  
             
p. Šalena  
1. městský reprezantační ples Hořovic se bude konat 25. ledna 2014 od 19.30 hodin v sále na radnici. Organizačně zajistit a předem podat informaci o programu.
 18.11.2013      
      
p. Vaculík 
Rada prozatím nesouhlasí se stanovením předběžné ceny tepla pro rok 2013, dodávaného úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o., na 2,05 Kč bez DPH za 1kWh, tj. 2,36 Kč vč. 15% DPH a přizve zástupce Hořovické teplárenské k projednání cen tepla na radu 27. 2. 2013.     
25.2.2013  
            
p. Vaculík 
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu. Předložit k projednání zastupitelstvu.
5.3.2013             
  
pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodla o změně platu ředitelky příspěvkové organizace Domeček Hořovice pí Vladimíry Šlosarové s účinností od 1. března 2013 a ředitelky příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové s účinností od 1. května 2013 podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Zajistit předání platových výměrů.     
25.2.2013    
          
pí Šrámková
Rada souhlasí se zakoupením 70 kusů dárků pro vítání občánků podle dispozic paní místostarostky.  
11.3.2013
              
pí Šumerová
Rada souhlasí s 1. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2013. Připravit pro jednání zastupitelstva dne 5. 3. 2013.    
25.2.2013       
       
pí Šumerová
Rada souhlasí s účetní závěrkou za r. 2012. Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.  
25.2.2013    
          
pí Šumerová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí a louky pod Obecním lesíkem občanskému sdružení Hořovické maminky: Palackého nám. 23. 3. 2013 od 8 do 12 hod. Jarní jarmark - včetně pohybu domácích zvířat na travnatém prostoru, 21. 9. od 8 do 12 hod. Podzimní jarmark, 30. 11. od 8 do 17:30 hod. Vánoční jarmark. Louka Pod Obecním lesíkem 19. 10. od 13 do 16 hod. Drakiáda. Podmíkou je úklid po akcích a uvedení prostranství do původního stavu. Informovat žadatele.   
25.2.2013              
                             
Jana Šrámková, Petr Bakule                                  Ondřej Vaculík