Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 23

                                                                             

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne                                                   

18.12.2013

                                                                           

                                                                           

Přítomni:          

                Ondřej Vaculík, starosta                                                          

                Mgr. Petr Bakule, místostarosta

                Jana Šrámková, místostarostka

                Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                                                           

                Bohumil Taraba, radní                                               

                Ing. Ladislav Kazda, tajemník                                                 

                Lenka Redrová, zapisovatelka                                               

                                                                           

                                                                           

                                                                           

Omluveni:  Mgr. Jiří Vavřička, radní 

                 Ing. Jan Skopeček, radní                                                          

                                                                           

                                                                           

                                                                           

Program:          

                1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                    

                2. Kontrola úkolů                                                         

                3. Podání členů rady                                                  

                4. Organizační záležitosti                                                          

                                                                           

                                                                           

                                                                           

ad 1)      Schůzi zahájil a řídil starosta města. 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Bohumil Taraba a Dr. Ing. Jiří Peřina.

                                                      

ad 2)-4)O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                              

                                                                           


                                                                       

                                                                   

Usnesení  č. 23

                                                                             

Rady města  Hořovice ze dne 18.12.2013

                                                         

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                                                          

                                                                           

                                                                           

Ing. Blecha        
Rada po posouzení tří nabídek na restaurování náhrobku Jana Heraina souhlasí se zadáním této práce, ve spolupráci s technickým odborem, akad. arch. Janu Staňkovi za cenu 74.500 Kč vč. DPH.             31.12.2013                                       

Ing. Blecha        
Rada vzala na vědomí oznámení VaK Beroun, a. s. o změně ceny za dodávku pitné vody a odvádění odpadní vody od 1. 1. 2014 včetně 15% DPH:  vodné 51,63 Kč/m3, stočné 36,89 Kč/m3. Zveřejnit na úřední desce a na internetu.               
31.12.2013                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s aktualizací ceníku za pronájem sálu radnice a přilehlých prostor s účinností od 1. 1. 2014 dle přílohy originálu zápisu.               20.12.2013                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1. 1. 2014  na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří by byli zařazeni do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce. V případě získání příspěvku na VPP rada zmocňuje ředitele příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu k řízení, organizování a kontrolování práce těchto zaměstnanců.  
31.12.2013                                      

Ing. Křížková     
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení práce s kronikářkou města MUDr. Martínkovou, podle které bude psát kroniku v letech 2013 až 2015 za 8.000 Kč ročně.            
31.12.2013                                      

Ing. Pelán          
Rada souhlasí s podáním žádosti na dotaci ze Středočeského kraje na vybavení městské sportovní haly.                31.12.2013                                      

Ing. Pelán          
Rada souhlasí s pokácením smrku v ulici Na Sklenářce a s pokácením vrby v ulici Polní u řadových garáží (viz příloha originálu zápisu).              31.12.2013                                      

Ing. Šnajdr         
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova veřejné zeleně na Palackého náměstí v Hořovicích“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Celkové předpokládané náklady projektu činí 564.076 Kč, spoluúčast města 28.204 Kč, požadovaná dotace 535.872 Kč.              31.12.2013                                      

Ing. Šnajdr         
Město Hořovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava krovu a střechy tvrze – Starý zámek Hořovice“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.“ Celkové náklady projektu činí 433.691 Kč, spoluúčast města 21.691 Kč, požadovaná dotace 412.000 Kč.              
31.12.2013                                      

Ing. Šnajdr         
Rada na základě žádosti občanky (viz příloha originálu zápisu) souhlasí s vyznačením parkovacího místa na náklady města pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti čp. 1367 v ulici Višňová. Podmínkou je předložení průkazu ZTP prodlouženého na další období a schválení Policií ČR, dopravním inspektorátem Beroun.                 24.3.2014                                         

Ing. Šnajdr         
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo a s rozsahem přílohy ke smlouvě, které budou použity jako závazný podklad výzvy k veřejné obchodní soutěži na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území města Hořovice. Zajistit po 1. 1. 2014 zveřejnění obchodní soutěže.      13.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Poskytnout ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Farní charitě Beroun koncept nájemní smlouvy s cenou obvyklou na nájemné nebytových prostor od soukromého vlastníka nemovitosti pro potřeby zřízení denního centra pro osoby v nouzi.           13.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene vjezdu na pozemkovou parcelu 920 / 4 přes pozemkové parcely 66 / 1 a 66 / 7 v k. ú. Velká Víska, v místě naproti vjezdu do nemocnice, za jednorázovou náhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.              31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 183 7/ 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1796-315/2013 za jednorázovou úhradu 363 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
27.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 874 / 14 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1797-319/2013 za jednorázovou úhradu 886 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
27.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu od 8. 1. 2014 do 30. 4. 2014 (12 lekcí) vždy ve středu od 19:00 do 22:10 hod. Poplatek za pronájem v r. 2014 bude snížen na 26.400 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Dohodou o spolupráci při zajištění kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpis smluvních stran.              
31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Hořovice jako pronajímatelem a Krajským ředitelstvím policie ČR Středočeského kraje, která stanovuje, že nájemce začne nebytové prostory fakticky užívat k výkonu své činnosti nejpozději od 1. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá termín prodloužen.        31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynovodů na pozemkové parcele č. 333 v k. ú. Velká Víska za podmínek stanovených technickým a dopravním odborem MěÚ Hořovice. Informovat žadatele.         
31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 15 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti, uzavřené mezi Dobrovolným svazkem obcí a společností PROBO BUS, a. s., který mění tuto smlouvu v části týkající se výše prokazatelné ztráty pro rok 2014. Dohodnutá výše prokazatelné ztráty činí 4.069.385 Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.              31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou hromadné městské autobusové dopravy, uzavřené mezi městem a společností Probobus, a. s., který mění tuto smlouvu v části týkající se prokazatelné ztráty pro rok 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.              31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Budínovi část pozemkové parcely 1613 / 3 v k. ú. Hořovice o výměře cca 7,7m2 za účelem umístění rozebíratelného prodejního stánku. Smlouva se uzavírá ode dne 1. 1. 2014 na dobu určitou do 31. 12. 2015 za nájemné 15.400 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.              31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Pojistné smlouvy č. 8602962133, podle které Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,  pojistí Cyklostezku Červený potok v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice v období od 30. 11. 2013 do 29. 11. 2018 za roční pojistné 10.351 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.                31.12.2013                                            

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním Smlouvy č. 13153143 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3. (V případě úspěchu projektu zaplatí městu přímo Státní fond životního prostředí 5% z maximální částky 3.644.413 Kč.) Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke svatebním obřadům,  viz příloha originálu zápisu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání svatebních obřadů. Smlouva se uzavírá za stejných podmínek jako loni na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.               31.12.2013                                       

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 640 v Hořovicích společnosti IKEP, s.  r. o., za účelem provozování kanceláře na sjednávání pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, nájemné činí 14.400 Kč ročně, úhrada za služby činí 13.800 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.   31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které město pronajme Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje prostory ve druhém nadzemním podlaží budovy úřadu o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Nájemné činí 121.350 Kč ročně, úhrada za služby činí 18.100 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.            31.12.2013                                       

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační, vodovodní a elektro přípojku přes pozemkové parcely 66 / 1, 66 / 7, 66 / 24, 895 / 1 a 895 / 3 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem k pozemkové parcele 920 / 4, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence přípojek za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.       
27.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 44 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – posílení a kNN ul. Zámecká“ a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
27.1.2014                                         

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy po pozemkové parcele 762 / 1 a věcného břemene chůze po pozemkových parcelách 763 / 1 a 765 v k. ú. Velká Víska za jednorázovou náhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Pan místostarosta oznámil svůj poměr k věci a nehlasoval. Výsledek hlasování: 4 pro   31.12.2013                                      

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 1869 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1762-213/2013 - pro „Hořovice - kNN pro TTJ, s. r. o. Pod Nádražím“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.       27.1.2014                                        

JUDr. Maříková               
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění užívání pozemků 908 / 1, 909 / 22, 909 / 33 a 909 / 53 v k. ú. Osek u Hořovic, které jsou v majetku obce Osek, pro účely zřízení a provozování stavby cyklostezky. Zajistit podpisy smluvních stran.           27.1.2014                                         

Mgr. Kebrlová  
Rada souhlasí s podáním žádosti Středočeskému kraji z Humanitárního fondu na zpracování komunitního plánu pro město Hořovice. Dotace může činit maximálně 50.000 Kč vč. DPH. Město Hořovice souhlasí se spoluúčastí, která činí minimálně 5 %. Zajistit podání žádosti ve spolupráci s technickým odborem.            
31.12.2013                                      

Mgr. Vavřička   
Rada podle § 27, odst. 5, písm. b)  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů souhlasí s nabytím majetku - kancelářského vybavení v hodnotě 185.000 Kč, do vlastnictví příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice na základě darovací smlouvy s Komerční bankou, a. s. 31.12.2013                                      

p. Šalena            
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje  na literární soutěž "Hořovice Václava Hraběte 2014".     31.12.2013                                      

p. Vaculík           
Problematiku postupu k určení vlastníka vodního díla Žákův náhon v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku projednat s právníkem a získat doporučení k dalšímu postupu města.   
31.12.2013                                       

p. Vaculík           
Rada souhlasí s 5. rozpočtovým opatřením města Hořovice na rok 2013. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva na vědomí. 
                                                      

p. Vaculík           
Rada souhlasí výběrem Bc. Aleny Beierové na pozici velitele městské policie a doporučuje zastupitelstvu pověřit výše jmenovanou plněním některých úkolů při řízení městské policie. Výběrovou komisi na pozici městský strážník rozšiřuje o Bc. A. Beierovou.                                                  

pí Šlosarová      
Rada souhlasí s využítím prostor části hospodářského křídla Starého zámku pro zřízení rodinného centra v rámci projektu výměna zkušeností a know how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a pověřuje ředitele MKC J. Šalenu a ředitele MSBNF Ing. Pelána upřesnit dispozici a úpravu prostor podle pokynu starosty.                31.12.2013                                      

pí Šumerová     
Rada schvaluje bezplatný pronájem Palackého náměstí občanskému sdružení Hořovické maminky pro uspořádání jarmarku dne 22. 12. 2013 od 9 do 12 hod., jehož výtěžek bude věnován na realizaci dětského hřiště v Panské zahradě.             
22.12.2013                                      

pí Šumerová     
Rada schvaluje příspěvek SK Slavoj Osek na pořádání Běhu partyzánskou stezkou (11. 1. 2014) ve výši 2000 Kč z reprezentačního fondu.      31.12.2013                                      

pí Šumerová     
Rada souhlasí s proplacením nákladů za opravu a úpravu vodovodního a topného systému v prostorách bývalého městského kina ve výši 50.039 Kč vč. 21% DPH, které bude od ledna 2014 využívat Poradna pro občanství
a občanská a lidská práva jako nízko prahové centrum v rámci komunitního plánování.  
13.1.2014                                         

pí Šumerová     
Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise pro provedení inventarizace za r. 2013 podle přílohy originálu zápisu.             
31.12.2013                                      

předsedové komisí rady             
Navrhnout výši odměny za 2013  konkrétním členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Současně předat odboru organizačnímu a obecnímu živnostenskému úřadu osobní údaje potřebné pro uzavření smluv o provedení práce a výplatu odměn.    
31.12.2013                                      

radní    
Radní se usnesli, že příští schůze rady bude 15. 1. 2014.               8.1.2014                                           

ředitelé příspěvkových organizací města            
Rada souhlasí s vyplacením mimořádné odměny pro ředitele příspěvkových organizací: Městská správa bytového a nebytového fondu, Městské kulturní centrum, Domov Na Výsluní Hořovice ve výši jednoho průměrného měsíčního platu z prostředků řízených organizací za doložené mimořádné práce.             31.12.2013                                            

                                                                           

Bohumil Taraba, Jiří Peřina                    Ondřej Vaculík