Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

      Zápis č. 22       

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

20.11.2013 

                            

                            

Přítomni:  
      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                            

                            

Omluveni:   Bohumil Taraba, radní                   

                            

                            

Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizváni: p. Hanačík a Mgr. Sedláček                   

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Jiří Vavřička.                 

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

  


            

                            

      Usnesení  č. 22                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 20.11. 2013                   

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

      

Bc. Nesnídalová  
Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době zimních prázdnin ve dnech 23., 27., 30. a 31. 12. 2013.     
2.12.2013              

Ing. Blecha
Rada souhlasí s případným přispěním na údržbu hrobu významného hořovického rodáka Jana Heraina. Zjistit podmínky.   
16.12.2013             

Ing. Křížková    
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací  města, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2013.    
2.12.2013                 

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s uzavřením smluv na pronájem bytů p. Chramosilovi a pí Veselé za smluvní cenu 32 Kč/m2 a úhradu za vodné a stočné. Zajistit podpisy smluvních stran.     
16.12.2013             

Ing. Šnajdr
Rada schválila inventarizační komisi ve složení J. Šumerová - předsedkyně, M. Rážová a p. P. Nový - členové, pro provedení fyzické inventarizace majetku za rok 2013, zapůjčeného Ministerstvem vnitra ČR pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy v oblasti správních a dopravních evidencí. 2.12.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výstavbou bezbariérového vstupu do budovy radnice na Palackého náměstí   č. p. 2. Úprava vstupu bude provedena od uličního povrchu až k výstupu schodiště před vstupem do podatelny MěÚ. Předpokládané náklady na výstavbu činí 80. 000 Kč včetně DPH. Objednat provedení zakázky s termínem dokončení po konzultaci s finančním odborem. 2.12.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede za cenu 149.745,70 Kč vč. DPH, společnost STRABAG, a. s. sanaci podloží části komunikace v Dlouhé ulici, a to v nejhorších úsecích komunikace. Objednat provedení prací.  2.11.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou podle které zpracuje, za cenu 30.000 Kč vč. DPH, společnost Centrum služeb Staré Město studii řešení další výstavby v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Rada zároveň nesouhlasí s nabídkou téhož zpracovatele, podle které zpracuje, za cenu 27.000 Kč vč. DPH studii, týkající se parkování v centru města. Studie bude zpracována a po dokončení proplacena v roce 2014. Zajistit objednání.  
2.12.2013              

Ing. Šnajdr
Podat informaci o možnostech dotací z Ministerstva životního prostředí na parkové úpravy včetně městského mobiliáře.
16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v úpravě povrchu komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody k venkovnímu osvětlení a provozovat stavbu venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství přes pozemek p. č. 359 / 2 v k. ú. Velká Víska, a to po dobu existence stavby venkovního osvětlení, ve prospěch města Hořovice, za jednorázovou úhradu 2.656 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.   2.12.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení stavby zateplení ZŠ Svatopluka Čecha, společností FORTEL Beroun, s. r. o. do konce dubna 2014. Po odborné kontrole zajistit podpisy dodatku  ke smlouvě o dílo.
16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Jakub Martinák, za cenu 49.000 Kč,  žádost o dotaci v elektronickém prostředí Benefit včetně kompletace povinných příloh, na akci nazvanou "Přístupová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu areálu". Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
30.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 1764 a 1756 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro "Hořovice - kNN pro parc. č. 2158/1" a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 8.349 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     30.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 286 / 3 k pozemku 523 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
30.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti VAK Beroun, a. s., revokovala svoje usnesení ze dne 24. 4. 2013 č. 10 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizace na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1, 1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5, 1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí se zněním nové smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení kanalizace na pozemkových parcelách 1837 / 1, 1837 / 2, 1856 / 3, 1856 / 4, 1856 / 5, 1856 / 7, 1867 / 1, 1867 / 20, 1867 / 22, 1867 / 24, 1867 / 26, 1867 / 28, 1869 / 3 a 1898 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice nebytové prostory; jednu místnost v 1. nadzemním podlaží o výměře 14,38 m2 a jednu místnost ve 3. nadzemním podlaží budovy úřadu o výměře 44 m2 pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby adaptace či rekonstrukce místností, nejdéle do 31. 12. 2014. Nájemné činí 3.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
2.12.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se převzetí správy stroje na úpravu ledové plochy ZAMBONI HDB (rolby) a jednoho kusu náhradního hoblovacího nože. Připravit pro jednání zastupitelstva.    
21.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., na pozemkových parcelách 65 / 2, 66 / 5, 66 / 7, 66 / 9  v k. ú. Velká Víska v délce cca 16m za cenu 181,50 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.    
30.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Hořovice jako pronajímatelem a Krajským ředitelstvím policie ČR Středočeského kraje, která stanovuje, že nájemce začne nebytové prostory fakticky užívat k výkonu své činnosti nejpozději od 1. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.  
16.12.2013                 

Mgr. Kebrlová    
Rada souhlasí se záměrem zřídit v Hořovicích Denní centrum pro lidi v krizi, spravované Charitou Beroun, a ukládá hledat pro činnost tohoto centra vhodné prostory.     
2.12.2013              

p. Šalena  
1. městský reprezantační ples Hořovic se bude konat 25. ledna 2014 od 19.30 hodin v sále na radnici. Organizačně zajistit a předem podat informaci o programu. Úkol trvá.     
16.12.2013             

p. Šalena  
Rada souhlasí se snížením nájmu Společenského domu pro konání 10. kynologického plesu v Hořovicích na 10 tisíc Kč Základní kynologické organizaci Hořovice. Výsledek hlasování: 4 pro, 1 se zdržel.     16.12.2013             

p. Vaculík 
Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením města na rok 2013. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.    
4.12.2013              

p. Vaculík 
Rada souhlasí s podáním žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2014. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.    
4.12.2013              

pí Šrámková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 920 / 3 o výměře 5166 m2, NH Hospital, a. s., za účelem zřízemní veřejného bezplatného parkoviště. Ve spolupráci se starostou projednat podmínky smlouvy s představiteli nemocnice. 
2.12.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky 253.081 Kč vč. DPH, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,  za provedení havarijní opravy povrchu komunikace v Jungmannově ulici v Hořovicích, který byl silně poškozen dlouhotrvajícím deštěm při jarní povodni a následně téměř zničen při srpnových přívalových deštích.    
2.12.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem 3.000 Kč na vánoční turnaj o putovní pohár starosty, konaný 28. 12. 2013. Výsledek hlasování: 4 pro a 1 se zdržel.    16.12.2013             

předsedové komisí rady 
Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč, životního prostředí 8.000 Kč, školská, kulturní a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci 3.000 Kč. Předat radě jmenné seznamy s rozdělením odměn. Úkol trvá. 
18.12.2013             

radní
Radní se usnesli, že příští schůze rady bude 18. 12.2013.  11.12.2013             

radní
Rada vyslechla zástupce MAS Karlštejnsko a Svazu měst a obcí ve věci programu meziobecní spolupráce. 
16.12.2013             

ředitelé školských zařízení 
Rada souhlasí s vyplacením odměn pro ředitele školských zařízení ve výši jednoho průměrného měsíčního platu.   
16.12.2013             

                            

      Jana Šrámková, Mgr. Jiří Vavřička          Ondřej Vaculík