Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 21

 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

6.11.2013

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Bohumil Taraba, radní                   

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                            

                            

Omluveni:                         

                            

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizváni Ing. Černý a Ing. Pelán                 

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Dr. Ing. Jiří Peřina.                 

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

                            


            

      Usnesení  č. 21                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 6.11. 2013                    

                            

      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

 

Ing. Blecha
Zajistit vypracování manipulačního řádu Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů za město Hořovice. Manipulační řád zpracován, avšak stále neschválen Povodím Vltavy, a. s., celý úkol trvá, termín znovu prodloužen. 
16.12.2013                 

Ing. Ing. Skopeček     
Radní byli za účasti ing. Černého, experta na komunikaci a vztahy s územní samosprávou Svazu měst a obcí, podrobně seznámeni s cíli a podmínkami projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", jehož realizátorem je Svaz měst a obcí. Získat další informace o významu a perpektivách tohoto projektu.
18.11.2013             

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového fondu v celkové výši 454.267 Kč. Doplnit důvodovou zprávu o postup vymáhání jednotlivých pohledávek a připravit pro jednání zastupitelstva. 
18.11.2013             

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Městskou správou bytového a nebytového fondu provozovateli zimního stadionu společnosti Zimní stadion, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Davidem Jíchou.      
18.11.2013             

Ing. Pelán 
S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu. Úkol trvá.     
18.11.2013             

Ing. Šnajdr
Rada obdržela k posouzení dvě varianty možného řešení přechodu pro chodce přes ulici K Nemocnici, přibližně v místech, kde se nachází východ z parkoviště u Sluneční brány. K dalšímu projektovému řešení rada vybrala variantu č. 1. Oznámit usnesení rady zpracovatelům projektu pro stavební povolení.    18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti TTJ, s. r. o., zastoupené jednatelem panem MVDr. Tomášem Tinkem revokovala své usnesení z 28. 11. 2008 č. 27 o výměně pozemků a vybudování cesty pro pěší a cyklisty na pozemkových parcelách 1871 a 1872 v k. ú. Hořovice. Rada souhlasí s vybudováním této cesty na poz. parc. 1871 a 1872 v Hořovicích. Rada dále souhlasí s prodejem poz. parc. 1872 o výměře 772 m2 v k.ú. Hořovice společnosti TTJ, s. r. o., za symbolickou kupní cenu 100 Kč/m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat žadatele.    
8.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s opravou povrchu "uličky u kina", kterou MVDr. Tomáš Tink provede položením nového asfaltobetonového koberce na své náklady. Informovat žadatele a technický odbor. Připravit pro jednání zastupitelstva.    8.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem darovací smlouvy, podle které daruje Ministerstvo vnitra ČR městu Hořovice použitou výpočetní techniku, používanou pro účely registru motorových vozidel a registru řidičů. Zajistit podpisy smluvních stran.    
16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude posunut termín dokončení stavby nazvané "Zateplení objektu 1. ZŠ - včetně výměny oken - pavilon 3", prováděné společností DEREZA, s. r .o., do konce května 2014. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 
2.12.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 278.000 Kč vč. 21% DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané ""Starý zámek Hořovice, objekt č. p. 30 - Hospodářské křídlo, Hořovice - Dokumentace pro provedení stavby stavebních úprav objektu č. p. 30"". Termín dokončení díla je stanoven na 24. 1. 2014. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
2.12.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o užívání veřejně nepřístupné účelové komunikace, podle které bude moci používat Mgr. Jaroslav Alois Bakule komunikaci na p. p. č. 762/1 v k. ú. Velká Víska jako přístupovou komunikaci k p. p. č. 2348/27 v k. ú. Velká Víska a kterou jsou stanoveny podmínky vlastníka komunikace pro její používání. Zajistit podpisy smluvních stran.  18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č. 2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se převzetí správy městského veřejného WC a zrekonstruované prodejny tisku na Palackého nám. v Hořovicích. Připravit pro jednání zastupitelstva.   18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 4,3 m za cenu 181 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran. Urgovat RWE, úkol zajistit podpisy trvá.     16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení parkovacích míst a obslužné komunikace, na základě které Městská akciová společnost Hořovice, a. s., provede na pozemkové parcele města 72 / 1 v k. ú. Velká Víska stavbu parkovacích ploch a obslužné komunikace. Po provedení stavby se jejím vlastníkem stane město Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.      18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 341 / 9, 341 / 11, 359 / 1, 571 / 1, 571 / 2 a 572 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 802-158/2013 - pro "Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro č. p. 937, pí Svobodová" a "Hořovice, ul. Dr. Holého - kNN pro č.k. 342/3, p. Kasl". Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 37.752 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.   
16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 799 / 9, 800 / 1, 827, 843 / 1, 874 / 1, 874 / 18 a 2331 / 99 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1791-262/2013 - pro „Hořovice, kNN pro čk.2331/100, Vasserbauer“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 44.407 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     16.12.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 286 / 3, 288 / 2, 375 / 1, 501 / 2, 507, 508 / 1, 486, 553 / 1, 564 / 1, 564 / 13 a 753 / 12 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1761-207/2013 - pro „Hořovice - kNN Jungmannova – Anýžova“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 73.084 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.   
16.12.2013                 

p. Šalena  
Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala uzavření smlouvy, která vymezuje podmínky spolupráce příspěvkové organizace Městské kulturní centrum a pana Jiřího Hasmana při rekonstrukci Společenského domu a organizaci kulturních a společenských akcí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Po konzultaci s právníkem předložit konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě. Úkol trvá.   
4.12.2013              

p. Vaculík 
Rada po dílčí úpravě souhlasí s návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2014. Předložit zastupitelstvu k projednání a schválení.  
3.12.2013              

p. Vaculík 
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva města dne 3. 12. 2013. Předložit k projednání zastupitelstvu. 3.12.2013              

p. Vaculík 
Rada souhlasí s podáním žádosti Národnímu institutu dětí a mládeže MŠMT o bezúplatný převod nemovitostí v areálu městské mateřské školy ve Větrné ul. v Hořovicích na město Hořovice. Jedná se o následující nemovitosti: budovu č. p. 869 na st. p. 2282 / 96, budovu – garáž bez č. p. na st. p. 2282 / 163, stavební parcely 2282 / 96 a 2282 / 163, pozemkové parcely 2282 / 16, 2282 / 20, 2282 / 21, 2282 / 97 v k. ú. Hořovice.  a dále táborové základny Zbirožský potok.
18.11.2013             

předsedové komisí rady 
Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč,  životního prostředí 8.000 Kč,  školská, kulturní a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční spolupráci 3.000 Kč. Předat  radě jmenné seznamy s rozdělením odměn.      18.11.2013             

                            

      Ing. Jan Skopeček, Dr. Ing. Jiří Peřina           Ondřej Vaculík