Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 20

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

      23.10.2013       

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                            

                            

Omluveni:  
      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Bohumil Taraba, radní                   

                            

Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizváni Jiří Šalena a Jiří Hasman                     

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Mgr. Petr Bakule a Mgr. Jiří Vavřička.                    

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

     


                                            

                            

      Usnesení  č. 20                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 23.10. 2013                   

                            

      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

                            

  

Ing. Pelán 
Rada ukládá řediteli MSBNF předložit výsledky hospodaření jednotlivých úseků této příspěvkové organizace k 30. 9. 2013. Úkol trvá.    
4.11.2013              

Ing. Pelán 
S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu. Úkol trvá.     
4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Prověřit možnost odstranění tří vzrostlých stromů (bříza bělokorá) v lokalitě Palachova 725 - 727 s eventuální možností náhradní výsadby.      4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s proplacením práva na náhradu škody ve výši 9.537 Kč, kterou uplatňuje Česká pojišťovna, a. s. jako částečnou úhradu plnění, kterou vyplatila poškozenému. Ke škodě došlo dne 24. 5. 2013. Škoda byla údajně způsobena v důsledku, v té době ještě neopraveného, výtluku v tělese místní komunikace.   
4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí  s podáním žádosti k programu Ministerstva životního prostředí – likvidace škod po živelních pohromách. Žádost je zpracována pro získání finanční dotace na opravu nátrže a stabilizaci cyklostezky Červený potok v místě, kde byla poškozena červnovou povodní. Celkové náklady na opravu nátrže jsou dle projektové dokumentace vyčísleny na 1.408 372 Kč bez DPH. Dotace z výše uvedeného programu je poskytována maximálně ve výši 1 mil. Kč.     
4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Příjemce dotace – město Hořovice tímto potvrzuje, že obdržel rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 11. 10. 2013 (identifikační číslo EDS: 226D212001395, Identifikační číslo EIS: reg. c. IS SFZP 13139442, ev. Č. MSC 2007: CZ.1.02/2.1.00/12.15203) na realizaci akce Rekonstrukce fasády a plynofikace objektu 2. ZŠ Hořovice – Vísecké náměstí, včetně dvou příloh (t. j. Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámil se s ním, vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Rada obce schválila přijetí dotace dne 23. 10. 2013.
4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780 Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa – Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen. 
18.11.2013             

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s užíváním účelové komunikace na jižním okraji Dražovky jako příjezdové cesty k pozemku č. 248 / 27 v k. ú. Hořovice a ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby ve spolupráci s právním odborem navrhl smlouvu o užívání veřejně nepřístupné účelové komunikace. Mgr. Petr Bakule vyjádřil svůj poměr k věci a zdržel se hlasování. Výsledek hlasování: 4 pro a 1 se zdržel.
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9. 2013 ohledně termínu trvání dodatku nájemní smlouvy.  Rada douhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle kterého se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v budově úřadu Svazu tělesně postižených MO Hořovice do doby získání jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle však do 31. 12. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran. 
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č. 1 (seznam nemovitého majetku) a přílohy č. 2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice, týkající se přečíslování dvou pozemkových parcel po vyhotovení geometrického plánu na zaměření skutečného stavu a změny (doplnění) seznamu movitého majetku o výlepové plochy. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v  úpravě povrchu komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody k venkovnímu osvětlení a provozovat stavbu venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství přes pozemek p. č. 359 / 2 v k. ú. Velká Víska, a to po dobu existence stavby venkovního osvětlení, ve prospěch města Hořovice, za jednorázovou úhradu 2.656 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  
18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme panu Štajnerovi nebytový prostor – jednu místnost v objektu č. p. 1546 na Palackého nám. o výměře 20,68 m2 včetně vybavení pro prodejnu tisku. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2015. Nájemné činí 6.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.  4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o provedení přeložky vodovodního řadu, na základě které Městská akciová společnost Hořovice, a. s. provede přeložku na pozemkové parcele města 72 / 1 v k. ú. Velká Víska. Nová část vodovodního řadu bude následně převedena společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.  Zajistit podpisy smluvních stran.
4.11.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které zajistí společnost MK Mont Illuminations, s. r. o. po dobu následujících osmi let, v prvním roce za cenu 115.252 Kč vč. DPH a v dalších letech za cenu 86.031 Kč vč. DPH a rok, světelnou vánoční výzdobu na Palackého náměstí. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.   
18.11.2013             

Mgr. Bakule
Rada souhlasí s použitím loga města na propagační materiály HK Králův Dvůr na hokejovou sezónu 2013/2014. Informovat žadatele.    
4.11.2013              

p. Šalena  
Rada za účasti pana Jiřího Hasmana a ředitele Městského kulturního centra projednala uzavření smlouvy, která vymezuje podmínky spolupráce příspěvkové organizace Městské kulturní centrum  a pana Jiřího Hasmana při rekonstrukci Společenského domu a organizaci kulturních a společenských akcí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Po konzultaci s právníkem předložit konečné znění „Smlouvy o spolupráci“ k odsouhlasení radě.  
4.11.2013              

                            

      Mgr. Jiří Vavřička                                   Mgr. Petr Bakule