Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 19

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

16.10.2013

                            

                            

Přítomni:  
      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Ing. Jan Skopeček (na část schůze)                  

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                  

Omluveni:  
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Bohumil Taraba, radní                   

             

Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Kontrola úkolů                 

      3. Podání členů rady                    

      4. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina.                      

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                

                            

      Usnesení  č. 19                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 16.10.2013                    

                            

      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

   

Bc. Nesnídalová  
Rada souhlasí s přesunem části finančních prostředků, určených na provoz, na ostatní neinvestiční výdaje Městské mateřské školy, které nejsou pokryty státním rozpočtem. 
21.10.2013             

Ing. Pelán 
Na základě znaleckého posudku ze dne 15. 10. 2013 rada revokuje svá dvě usnesení ze dne 7. 10. 2013 ve věci rekonstrukce systému měření a regulace plynové kotelny v plaveckém bazénu.  Rada souhlasí s provedením výše uvedeného měření firmou EXACT podle smlouvy o Dodávce měření a regulace uzavřené dne 23. 9. 2013 a ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu pokračovat v realizaci této akce.
21.10.2013             

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit realizaci do konce září 2013. Úkol trvá, termín prodloužen.   
4.12.2013              

Ing. Pelán 
S platností  od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2. Připravit ve spolupráci s právním odborem smlouvu o nájmu.  
21.10.2013             

Ing. Šnajdr
Na návrh komise životního prostředí rada nesouhlasí s pokácením smrku a dvou dubů letních v ulici Kosmonautů před čp.  679 a 680, neboť tyto stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a k zanášní okapů listím nemůže docházet. Současně prošetřit stav prosychající břízy a zbytku javoru a zajistit jejich ošetření či odstranění včetně javoru a jasanu v blízkosti domu č. 679. Informovat žadatele. 
4.11.2013              

Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 30. 9. 2013 od 13:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma E.ON Energie, a.s., s nabídkovou cenou 1.585.641,00 Kč bez DPH a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zajistit podpis rozhodnutí a informovat mandatáře. Rada zároveň souhlasí s textem smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu, podle kterých bude společnost E.ON Energie, a. s. dodávat zemní plyn pro město Hořovice a jeho podřízené organizace. Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi.   21.10.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 30. 9. 2013 od 9:00 hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma CARBOUNION KOMODITY, s. r. o., s nabídkovou cenou 890.435,80 Kč bez DPH. Rada zároveň souhlasí s textem smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, podle kterých bude společnost CARBOUNION KOMODITY, s. r. o. dodávat elektřinu pro město Hořovice a jeho podřízené organizace. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vč. příloh budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi.    
21.10.2013             

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním dokumentace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí a to za nejnižší nabídkovou cenu, kterou podala firma Zahradnictví Šenk, s výjimkou prostranství před základní uměleckou školou, kterou navrhne arch. Velinský. Dojednat snížení ceny.  Úkol trvá, termín prodloužen.    
21.10.2013             

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes pozemkovou parcelu 602 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem k pozemku č. 563, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – jedné místnosti v objektu č. p. 1546 (stavbě občanského vybavení) o výměře 20,68 m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015. Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně. Předložit smlouvu k odsouhlasení radě. Úkol trvá, termín prodloužen.  
21.10.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy č. 13152813 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na stavební akci nazvanou „Zateplení – Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455“. Dotace ve výši 80.767,75 Kč je určena na spolufinancování akce a jedná se o část dotace, kterou na akci poskytuje státní rozpočet. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 18.11.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Petrákové část pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 400 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran.  4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN na pozemkových parcelách 92 / 1, 92 / 3, 92 / 8, 678 / 1, 701 / 1, 701 / 2, 701 / 5, 701 / 7, 717 / 6, 831 / 76,         831 / 79, 869 / 1 a 869 / 5 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 800-150/2013 - pro „Hořovice – rek. NN, kNN ul. Cihlářská“ a „Hořovice, Rpetská – kNN        čp. 1060 - 1447“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 48.013 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 2.12.2013              

p. Vaculík 
Starosta informoval o zajištění náhradních prostor pro Svaz tělesně postižených v areálu bývalého internátu SOŠ Hořovice. Projednat se zástupci této organizace.   
21.10.2013                 

p. Vaculík 
Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9. 2013 ohledně konání veřejného zastupitelstva dne 4. 12. 2013 a datum konání mění na 3. 12. 2013 od 18 hod. v klubu Labe. Organizačně zajistit.  
21.10.2013             

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou veřejného prostranství – Palackého náměstí – na předvolební mítink Občanské demokratické strany dne 23. 10. 2013 v době od 14.00 do 18.00 hodin. Pomoc při technickém zabezpečení je nutné projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele.
18.10.2013             

radní
Rada zve občany na oslavu 95. výročí vzniku republiky spojenou s pietním aktem u pomníku Obětovaného před státním zámken dne 28. 10. 2013 od 16:30 hod.
21.10.2013             

                            

      Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina              Ondřej Vaculík