Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

      Zápis č. 17

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

      25.9.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                     

Omluveni:   Bohumil Taraba, radní                   

                            

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizván MUDr. Pavlis                 

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Dr. Ing. Jiří Peřina.                     

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

                            

            

                            

      Usnesení  č. 17                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 25.9.2013                     

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

 

Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí, že zpracovatel nového územního plánu Hořovic Ing. arch. Jirovský vyjádřil souhlas s návrhem města na  úpravu využití ploch pozemků parc. č. 86/1 a 85 v k. ú. Velká Víska, přilehlých k bývalému školnímu statku, pro umístění sběrného dvora. Tato úprava bude řešena v rámci standardního připomínkovacího řízení v průběhu dalšího projednávání územního plánu.
16.12.2013             

Ing. Křížková    
Zaktualizovat ceník za pronájem sálu radnice a přilehlých prostor s účinností od 1. 1. 2014.    
2.12.2013              

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 a to zájemci dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to na šest měsíců. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.  7.10.2013              

Ing. Pelán 
Rada ukládá vytvořit návrh nového organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového fondu a ve spolupráci s řediteli základních škol vypracovat organizační a provozní řád školního hřiště. Úkol trvá.    7.10.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním dokumentace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí a to za nejnižší nabídkovou cenu, kterou podala firma Zahradnictví Šenk,  s výjimkou prostranství před základní uměleckou školou, kterou navrhne arch. Velinský. Dojednat snížení ceny.
7.10.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 602 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 12 m2 za kupní cenu 500 Kč / m2 při splnění podmínek technického odboru. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.      
7.10.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti COFELY, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy přes pozemkovou parcelu 799 / 14 v k. ú. Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1727-97/2013 vyhotoveným INSAT, s. r. o., který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti KS montáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy přes pozemkovou parcelu 1478 v k. ú. Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1678-123/2012 vyhotoveným Ing. Karlem Štochlem - GGS, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.089 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780 Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa – Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen. 
21.10.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru – jedné místnosti v objektu č. p. 1546 (stavbě občanského vybavení) o výměře 20,68 m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015. Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně. Předložit smlouvu k odsouhlasení radě.  
7.10.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu od 2. 10. 2013 do 18. 12. 2013 (12 lekcí) vždy ve středu od 19:00 do 22:10 hod. Poplatek za pronájem bude ve stejné výši jako v r. 2012, tj. 24.000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou "Dohodou o spolupráci při zajištění kulturní akce" v souladu s výše uvedenými podmínkami. Zajistit podpis smluvních stran.   
7.10.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle kterého se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 640 v Hořovicích Svazu tělesně postižených MO Hořovice do doby získání jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle do 31. 1. 2014. Zajistit podpisy smluvních stran.    
7.10.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s., za cenu 1.553.724 Kč vč. DPH, rekonstrukci povrchu komunikace v Dlouhé ulici. Společnost STRABAG byla vybrána jako nejlepší ve veřejné obchodní soutěži malého rozsahu a to z celkově tří podaných nabídek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.      21.10.2013             

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 4,3 m za cenu 181 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.    
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 286 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – kNN pro parc. č. 523, IP-12-6006208“ a se zněním smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 145, 333, 645 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 778-5/2013 - pro „Hořovice - kNN Milinovského - Příbramská“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 41.757 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 752 / 1, 753 / 1, 753 / 3, 753 / 6, 753 / 13, 753 / 14, 754 / 1, 754 / 4, 756, 768 / 6, 978, 1174 / 56 a 1205 / 2 v k. ú. Hořovice a parc. č. 359 / 12 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickými plány č. 1702-1/2013 a 786-1/2013 - pro „Hořovice, kVN, TS, kNN pro aut. nádraží“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 10.164 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    4.11.2013              

JUDr. Maříková   
Rada vybrala ze čtyř nabídek advokátní kancelář Navrátil -Plzeň, která pro město provede právní posouzení smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně. Objednat právní pomoc u této advokátní kanceláře. 
7.10.2013              

Mgr. Kebrlová    
Rada souhlasí s přidělením bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice žadateli dle přílohy zápisu. Klient splňuje podmínky vnitřního předpisu 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.  Informovat  Domov Na Výsluní  Hořovice a  žadatele.  7.10.2013              

p. Vaculík 
Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 4. 12. 2013 v Klubu Labe. Organizačně zajistit.  
7.10.2013              

p. Vaculík 
Radní rozhodli, že její příští schůze rady budou 16. 10. 2013 a poté 23. 10. 2013.     
9.10.2013              

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu radnice občanskému sdružení Hořovické maminky  dne 10. 10. od 17 do 21 hod., dne 12. 10. od 7 do 16 hod. a dne 13. 10. od 7 do 12 hod. pro pořádání bazaru na podporu hřiště a dne 7. 12. od 9 do 17 hod. pro mikulášský bál. Dále rada souhlasí s beplatnou výpůjčkou témuž obecnímu sdružení louky pod Obecním lesem dne 12. 10. od 13 do 16 hod. na drakiádu a dne 30. 11. od 7 do 18 hod. Palackého náměstí pro akci Vánoce v Hořovicích. V případě, že na akcích bude probíhat politická agitace, bude doměřen komerční nájem. Informovat žadatele.    
7.10.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí – na předvolební mítink politického hnutí ANO dne 10. 10. 2013 v době od 11.00 do 17.00 hodin. Parkování je nutné projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele.    27.9.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 410.000 Kč Městské správě bytového a nebytového fondu na zhodnocení objektu zimního stadionu. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
7.10.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí – na předvolební mítink strany Hlavu vzhůru dne 2. 10. 2013 v době od 11.00 do 13.00 hodin. Parkování je nutné projednat s Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele.  
27.9.2013              

radní
Rada vzala na vědomí názory MUDr. Milana Pavlise na problém sporné městské zelené v ulici Květinová. 
průběžně               

                            

      Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina              Ondřej Vaculík