Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

                                                                                                                                    

Zápis č. 16 
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 11.09.2013 

                                                                                                                          

Přítomni:    

Ondřej Vaculík, starosta                                                                          

Mgr. Petr Bakule, místostarosta                                                               

Jana Šrámková, místostarostka                                                                

Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                                          

Bohumil Taraba, radní                                                                             

Ing. Jan Skopeček, radní                                                                          

Ing. Ladislav Kazda, tajemník                                                                 

Lenka Redrová, zapisovatelka                                                                 

                                                                                                                                                  

Omluveni:                                                                                                                                                                                                                                                   

Program:     1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                                                         

                   2. Přizváni: p. Merhaut, Ing. Houdek, Ing. Pelán,
                                     p. Sedlák                   

                   3. Kontrola úkolů
                                                                

                   4. Podání členů rady

                                                                                

                   5. Organizační záležitosti 

                                                                        

                                                                                                                           

ad 1)           Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                        

                   Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Skopeček a Mgr. Vavřička.      

ad 2)-4)       O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                           

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  

Usnesení č. 16
Rady města Hořovice ze dne 11.9. 2013

                                                 

                   Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:         

                                                                                                                         

Ing. Blecha
Rada ukládá prostřednictvím pořizovatele (odboru městského úřadu) pověřit zpracovatele nového územního plánu pro město Hořovice zapracováním změny využití plochy u areálu bývalého školního statku parc. č. 86/1 a 85 v k. ú. Velká Víska do nového územního plánu pro možné vybudování sběrného dvora.         
23.09.2013

Ing. Blecha
Zajistit vypracování manipulačního řádu Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů za město Hořovice. Úkol řešen, stále trvá.                                  
04.11.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí s bezúplatným zapůjčením veřejného prostranství – Palackého náměstí – na předvolební mítink ČSSD dne 20. 9. 2013 v době od 12.00 do 17.00 hodin.                               
20.09.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit realizaci do konce září 2013. Úkol trvá. 
30.09.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové rolby za nejvyšší cenu.
Úkol trvá 07.10.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí s provedením energetického auditu na sportovní halu a objekt plaveckého bazénu za účelem získání dotace na zateplení budov.
21.10.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 zájemci dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou na 6 měsíců z důvodu prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.                                              23.09.2013

Ing. Pelán  
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v areálu zimního stadionu v Hořovicích, podle které město pronajímá společnosti Zimní stadion, s. r. o., pozemkové parcely 122 / 25, 122 / 26, 122 / 3 , 121 / 3, budovu strojovny k ledové ploše na st. p. 122 / 3 a budovu šaten a sprch na st. p. 121 / 3 vše v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2021. Nájemné činí 1.000 Kč ročně. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.                                                                    23.09.2013

Ing. Pelán  
Rada ukládá ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí zadat dendrologický posudek a následně navrhnout navazující opatření (nová výsadba) za případně odstraněné topoly či jiné dřeviny ve sportovním areálu.        
23.09.2013

Ing. Pelán  
Rada ukládá vytvořit návrh nového organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového fondu a ve spolupráci s řediteli základních škol vypracovat organizační a provozní řád školního hřiště.   
23.09.2013

Ing. Šnajdr
Objednat odborný posudek na účinné řešení problému stékání vody z městského pozemku p. č. 115/2 v k. ú. Velká Víska na sousední soukromé pozemky na základě petice občanů z Jasmínové ulice.          
23.09.2013

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti FORTEL Beroun, s.r.o., na provedení víceprací v podobě úpravy střechy objektu základní školy v ulici Svatopluka Čecha. Jedná se o demontáž a klempířské provedení montáže okapního oplechování římsy z titanozinku (TiZn), montáž jedné řady vláknocementové krytiny (Cembrit) přes oplechovanou římsu a dodávku a montáž sněhových zachycovačů, též z TiZn, to celé po celém obvodu střechy. Cena za výše uvedenou dodávku je vyčíslena na 140.409 Kč bez DPH, tj. 169.895 Kč vč. 21% DPH. Zajistit objednání prací.          
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem pozemkové parcely 874 / 12 o výměře 15 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hořovice za účelem využívání na zahradu za kupní cenu 300 Kč/m2 s tím, že bude zachována studna s pumpou a umožněn k ní přístup. Zveřejnit záměr prodeje, informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.                   23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu 263.780 Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30 – 1. etapa – Hospodářské křídlo – část knihovna a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zajistit návrh smlouvy. 
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení akce nazvané „Rekonstrukce sociálního zařízení a prodejny tisku na Palackého náměstí v Hořovicích“, kterou provádí společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a.s., do 19. 9. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost HMS, s. r. o., za cenu 692.762,16 Kč vč. 21% DPH opravu střechy objektu městského kina v termínu do 15. 12. 2013. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.          
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany, s. r. o., za cenu 242.800 Kč bez DPH, tj. 293.788 Kč vč. 21%, projektovou dokumentaci ve stupni realizační dokumentace stavby na akci nazvanou „1. ZŠ – zateplení pavilonů 1, 2, 4 až 6 vč. výměny oken“. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.   
23.09.2013

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle kterého zpracuje vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku, společnost BW-Projekce, s. r. o., za celkovou cenu 665.500 Kč vč. 21% DPH všechny stupně projektové dokumentace na akci nazvanou „Rekonstrukce budovy radnice v Hořovicích“. Prvním úkolem firmy je zpracování dokumentace pro stavební povolení v ceně 299.475 Kč vč. DPH s termínem do devíti měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Po odborné kontrole zajistit podpisy smlouvních stran.
23.09.2013

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkové parcele 2279 / 8 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice, nábřeží Hynka Šlosara – TS a kNN“. Město Hořovice vystupuje v této situaci jako opatrovník spolumajitelek pozemku 2279 / 8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou bezplatně. Zajistit podpisy smluvních stran.
07.10.2013

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkových parcelách 1238, 1250, 1251 / 10 a 1251 / 16 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1649-206/2013 - pro „Hořovice - kNN Luční č.p. 862/19, p. Nezbeda“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 13.915 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.                  
21.10.2013

JUDr. Maříková
Rada zatím nevybrala nabídku advokátní kanceláře, která pro město provede právní posouzení smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně. Oslovit další advokátní kanceláře. Úkol trvá.
23.09.2013

Mgr. Forejt
Rada souhlasí s převodem 1.700.000 Kč z rezervního do investičního fondu organizace na financování instalace mikrokogenerační jednotky do stávající plynové kotelny domova pro seniory, Domova na Výsluní, Hořovice.    23.09.2013

p. Šalena    
Rada souhlasí s pořízením propagačních a dárkových předmětů jako prezentace Hořovic podle přiloženého seznamu v celkové ceně do 45 tisíc Kč.
23.09.2013

p. Šalena    
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s. Úkol trvá, termín opět prodloužen.
23.09.2013

p. Šalena    
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá, termín opět prodloužen. 
23.09.2013

p. Vaculík  
Rada ukládá vypsat výběrové řízení na pozici velitele městské policie.   23.09.2013

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu radnice občanskému sdružení Sedmikráska na pořádání "blešího trhu" dne 19. 10. 2013 od 8 do 16 hod. a dne 30. 11. 2013 od 8 do 16 hod. na pořádání "vánočního tvoření" v souvislosti s "vánočním jarmarkem".                  
23.09.2013

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným propůjčením sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 25. a 26. října 2013. 
23.09.2013

pí Šumerová
Rada nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje město Příbram. Informovat žadatele. 
23.09.2013

pí Šumerová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem veřejného prostranství – Palackého náměstí – na předvolební mítink KSČM dne 15. 10. 2013 v době od 14.00 do 16.00 hodin.  
23.09.2013

pí Šumerová
Rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 19.206,60 Kč (nezaplacené faktury) a pohledávky ve výši 2.000 Kč (nevyrovnaná půjčka), neboť jejich vymáhání je nerealizovatelné. Vesměs se jedná o osoby společensky nepřizpůsobivé, pobírající sociální dávky, bez majetku.
23.09.2013

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím finanční podpory na pořádání finále Skokového poháru České pojišťovny 2013, konané ve dnech 17. - 22. 9. 2013 ve výši 10 tisíc Kč. Výsledek hlasování: 5 pro a 2 se zdrželi.                                      23.09.2013

                                                                                                                                    

Ing. Skopeček, Mgr. Vavřička                               Ondřej Vaculík