Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 15
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

28.08.2013

                                       

Přítomni:      

Ondřej Vaculík, starosta                                                                             

Mgr. Petr Bakule, místostarosta                                                                 

Jana Šrámková, místostarostka                                                                   

Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                                                                            

Mgr. Jiří Vavřička, radní                                                                            

p. Bohumil Taraba, radní                                                                            

Ing. Jan Skopeček, radní                                                                            

Ing. Ladislav Kazda, tajemník                                                               

Jana Navrátilová, zapisovatelka                                                                 

                                       

Omluveni:                                                                                                                         

                                                                                                    

Program:      

  1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
  2. Kontrola úkolů      
  3. Podání členů rady 
  4. Organizační záležitosti                                                                           

                                                                                                                               

ad 1)  Schůzi zahájil a řídil starosta města.                                                           

Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička              

ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                                               

                     


Usnesení č.15

Rady města Hořovice
ze dne 28.8. 2013

                                                                                                                       Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                   

 

Bc. Nesnídalová                                                                                           Rada souhlasí s tím, aby část finančních prostředků určených na provoz Městské mateřské školy byla použita na pokrytí mzdových nákladů spojených s údržbou ve školce.
                                                                                     

09.09.2013

Ing. Blecha  
Rada nesouhlasí s realizací záměru výstavby spalovny malých domácích zvířat v lokalitě mezi Sklenářkou a Cintlovkou z důvodů stálého zahušťování dopravy a vzrůstající zátěže na životní prostředí v souhrnu s nepříznivými vlivy průmyslové oblasti. Uplatnit toto stanovisko v rámci územního a stavebního řízení. 
09.09.2013                    

Ing. Blecha  
Rada prozatím nesouhlasí s pokácením stromu (douglaska tisolistá), který roste v blízkosti hlavního uzávěru plynu a jménem města prověřit možnost řešení rozporu se zákonem (458/2000 Sb., energetický zákon) jiným způsobem.    09.09.2013                                                                               

Ing. Blecha  
Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí prověřit možnost provozování sběrného dvoru v areálu bývalého školního statku na p.č. 86/1 z hlediska souladu s územním plánem a zákony o životním prostředí.                     09.09.2013                                                                               

Ing. Pelán    
Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč. Zajistit realizaci do konce září 2013. 
09.09.2013

Ing. Pelán    
Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové rolby za nejvyšší cenu.         09.09.2013        

Ing. Pelán    
Rada souhlasí s pronájmem garáží v objektu zámku nejvyšší nabídce s výjimkou dvou volných garáží pro policii za minimální cenu 600 Kč/měsíc. Uzavřít nájemní smlouvy a zajistit podpisy smluvních stran.                     09.09.2013                                                                               

Ing. Pelán    
Rada souhlasí s pronájmem parcely o výměře 335 m čtverečních za účelem využívání na zahrádku za částku 20 Kč/m2/rok. Uzavřít nájemní smlouvu a zajistit podpisy smluvních stran.      
09.09.2013        

Ing. Šnajdr  
Na základě doporučení komise dopravní rada ukládá technickému a dopravnímu odboru zřídit přechod pro chodce od parkoviště u Sluneční brány na protější chodník vedoucí k nemocnici. A dále ukládá zajistit úpravu směrové dopravní značky na kruhovém objezdu Valdek pro odbočení na Příbram tak, aby nesměřovala na ulici Svatopluka Čecha. Podat informaci o nákladech a termínu realizace.         
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost HMS spol. s r. o., za cenu 692.762 Kč vč. DPH rekonstrukci hlavní střechy objektu městského kina. Součástí nabídky je výměna střešní krytiny a výměna klempířských prvků hlavní střechy. Součástí nabídnuté ceny není oprava nosných částí krovu, oprava komínů a omítek, oprava římsy pro montáž háku a okapnic, oprava hromosvodu, lávky ke komínu, dodávka odvětrávacích a anténních prvků. Zajistit návrh smlouvy o dílo.                                           
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 293.788 Kč vč. DPH, společnost SEAP Rokycany s. r. o. realizační dokumentaci stavby zateplení pavilonů 1. Základní školy č. 1, 2, 4, 5 a 6 vč. výměny výplní otvorů. Předložit návrh smlouvy o dílo.                                            
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s proplácením poměrné pojistné výše pojištění majetku dokončené stavby nazvané „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – ochrana proti vybřežování velkých vod“. Město bude hradit pojištění té části majetku, které převzalo do užívání a to na základě vystaveného daňového dokladu od Povodí Vltavy, s. p. To uzavřelo pojistnou smlouvu na kompletní dokončené stavební dílo. Poměrná výše pojistného pro rok 2013 činí 5.525 Kč. Oznámit usnesení rady žadateli.                                  
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí s posunutím termínu dokončení stavby nazvané Rekonstrukce veřejných WC a prodejny tisku do 19. 9. 2013. Důvodem je nevyhovující kvalita fasádního a vstupního betonového panelu, které město Hořovice požaduje odlít nově. Rada zároveň trvá na otevření objektů pro veřejnost nejdéle při Cibulovém jarmarku. Zajistit dodatek ke smlouvě o dílo.
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada souhlasí se zřízením a umístěním lehké plechové konstrukce o rozměrech 130 x 250 cm a výšce 230 cm, na pozemku p. č. 668/1 v k. ú. Hořovice, kam bude umisťován sběrný papír vyprodukovaný nově zřízenou prodejnou potravin v Pražské ulici, č. p. 18. Konkrétní provedení a umístění bude provedeno dle návrhu žadatele. Oznámit usnesení rady žadateli. 
                                                                                     

Ing. Šnajdr  
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zadat výstavbu propustku v místě nevyřešeného odtoku povrchových vod na cyklostezce.
09.09.2013

Ing. Šnajdr  
Rada ukládá prověřit technický stav lávky přes Červený potok vedoucí k sauně a koupališti, zejména pilíře.            09.09.2013                                                                               

JUDr. Maříková
Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 15. 8. 2013 byla vybrána k uzavření smlouvy na telekomunikační služby mobilního operátora pro město Hořovice společnost Vodafone Czech Republic, a. s. Ve spolupráci s firmou e-Centre a technickým odborem zajistit postupné převedení dosavadních smluv na nového poskytovatele služeb.  
09.09.2013

JUDr. Maříková
Na základě žádosti Svazu tělesně postižených v Hořovicích ohledně protékající střechy budovy městského kina rada rozhodla o dočasném přidělení náhradních prostor v budově městského úřadu čp. 640 (2. patro) do doby,
než se této zájmové organizaci podaří najít jiný vhodný sklad, nejdéle však do doby, než budou prostory využity městským úřadem. Podmínkou je dodržení provozního režimu úřadu, zejména zajištění budovy mimo pracovní dobu. Ve spolupráci se sociálním odborem připravit návrh nové nájemní smlouvy s tím, že doposud najímané prostory budou využity pro realizaci sociálních projektů. Úkol trvá, termín prodloužen.                                                        09.09.2013

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 427 / 2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 799-66/2013 za jednorázovou úhradu 1.046 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.                                                                               07.10.2013

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 91 / 2 a 92 / 8 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 785-48/2013 za jednorázovou úhradu 181 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
07.10.2013

JUDr. Maříková 
Rada souhlasí s navrženými regulativy úpravy pozemku, týkajícími se prodeje části pozemkové parcely 72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2 paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7. Předat regulativy zastupitelům města před jednáním zastupitelstva dne 5. 9. 2013.            05.09.2013                                                                               

JUDr. Maříková  
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. Z_S14_12_8120041712 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, podle které provede společnost ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 45.600 Kč, přeložku přívodu elektrické energie pro objekt základní školy Svatopluka Čecha. Po odborné kontrole zajistit podopisy smluvních stran.             23.09.2013                                                                               

JUDr. Maříková     
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor s Poradnou pro občanství a občanská a lidská práva, týkající se nájmu prostor pro provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kterou bude provozovat a financovat, v případě získání finančních prostředků v grantovém řízení výše uvedená organizace. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvníchstran.                     23.09.2013                                                                               

JUDr. Maříková    
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkových parcelách 874 / 1, 874 / 14, 874 / 13 a 874 / 9 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice –kNN pro čp. 828“ a smlouvy o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 150 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.                               
07.10.2013

JUDr. Maříková   
Rada vzala na vědomí odstoupení firmy Chlumecká průmyslová, s. r. o., ze soutěže o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou „Zateplení objektu 1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“. Dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách se tedy vítězem soutěže stává společnost DEREZA, s. r. o., jež se původně umístila na druhém místě. Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost DEREZA, s. r. o., za cenu 5.511.600 Kč vč. DPH, do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v pavilonu č. 3, 1. ZŠ Hořovice (v 1. až 3. NP). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 
09.09.2013

Mgr. Kebrlová
Rada projednala návrh odboru sociálních věcí a zdravotnictví, týkající se podání žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy č C2 z Operačního programu – lidské zdroje a zaměstnanost - 3.1 „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany“ na období od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015. Po seznámení s projektem rada souhlasí s podáním této žádosti.           09.09.2013        

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu pro manželské páry v Domě s pečovatelskou službou Hořovice žadatelům dle přílohy zápisu. Klienti splňují podmínky vnitřního předpisu 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice. Informovat Domov Na Výsluní Hořovice a žadatele.                                  
09.09.2013

Mgr. Kebrlová
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadateli dle přílohy zápisu. Rodina žadatele má tři nezaopatřené děti a splňuje kritéria pro přidělování sociálních bytu podle vnitřního předpisu č. 1/2011. Dále souhlasí s neobsazením jednoho sociálního bytu pro potřeby akutního řešení bydlení a také zatím nesouhlasí s výměnou bytů žadatelek, dle přílohy k zápisu. Souhlasí s ponecháním jejich žádostí v evidenci. Informovat žadatele. 
09.09.2013

p. Šalena      
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s. Úkol trvá, termín prodloužen.
09.09.2013

p. Šalena      
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá,termín prodloužen.
09.09.2013

p. Vaculík    
Rada souhlasí s dílčí úpravou návrhu 3. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2013 spočívající v přesunu nákladů 1 mil. Kč z úpravy povrchu ulice Dlouhé na opravu střech městského kina. Oprava ulice Dlouhé, která proběhne ve 4. čtvrtletí 2013, bude hrazena z rozpočtu roku 2014. Změnu projednat na zastupitelstvu při schvalování 3. rozpočtového opatření.
05.09.2013

pí Šumerová
Rada schvaluje příspěvek 3.000 Kč obci Křešín na pořádání akce sbližující Příbramsko, Jinecko a Hořovicko "Prázdniny končí na Křešíně" konané dne 30. 8. 2013.          
09.09.2013

pí Šumerová
Rada souhlasí, aby nalezená věc dle přílohy originálu zápisu byla předána do vlastnictví města Hořovice, prostřednictvím odboru finančního a školství, který současně zajistí poskytnutí nálezného nálezci dle § 135 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb.                                                                
09.09.2013

radní            
Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 15.8.2013, č.j. MUHO/16462/2013 , kterým byla v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění vyhlášena ochrana památného stromu lípy srdčité (tilia cordata), která roste na pozemku parc. č. 114 v katastrálním území Hořovice. Tato lípa byla vyhlášena za památný strom.                     09.09.2013                                                                               

radní            
Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské mateřské školy za šk. r. 2012/2013.        
09.09.2013                    

Dr. Ing. Jiří Peřina, Mgr. Jiří Vavřička              Ondřej Vaculík