Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

     

Zápis č. 14

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

31.7.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      p. Bohumil Taraba, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                            

Omluveni:   Ing. Jan Skopeček, radní                      

                                                      

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizváni: p. Šalena, Mgr. Kebrlová a JUDr. Maříková                     

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Bohumil Taraba.                     

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

                        

      Usnesení  č. 14                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 31.7. 2013                    

                            

      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

Ing. Blecha
Na základě nových poznatků o hodnotě stromů na pozemcích města a vzhledem k podmínkám jejich ochrany rada navrhuje prohlásit lípu malolistou (stáří 170 až 200 let) na poz. parcele č. 114 jako památný strom. Jde o vysokou košatou lípu souměrného vzrůstu výšky cca 25 m o průměru koruny cca 12 až 15 m, která je na území města vyjímečná a splňuje podmínky pro ochranu jako památného stromu. Podat informaci o výsledku správního řízení.     
26.8.2013              

Ing. Blecha
Rada nesouhlasí s výstavbou objektu firmy Boddy a partners, s. r. o., na spalování uhynulých či usmrcených domácích zvířat v lokalitě mezi Sklenářkou a Cintlovkou (zhruba naproti provozu tiskáren). Důvodem je stálé zahušťování dopravy a vzrůstající zátěž na životní prostředí vzhledem k nepříznivému souhrnu všech průmyslových vlivů (zejména doprava) v oblasti Cintlovky a Sklenářky. Vyřídit s krajským úřadem a podat informaci.      26.8.2013              

Ing. Kazda 
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) s účinností od 1. 11. 2013. Současně s tím podle § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 71. Sloučením dvou odborů vzniká odbor organizační a živnostenský úřad, čímž dojde k úspoře jednoho vedoucího úředníka v současném odboru personálním a organizačním. Po podpisu panem starostou zajistit provedení všech úkonů zaměstnavatele v souvislosti s touto organizační změnou.    
23.9.2013              

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělením malometrážního bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699, a to zájemci dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to na 6 měsíců. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.  26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Po vyhodnocení stavu budovy kina a posouzení způsobu opravy střechy a vzhledem ke skutečnosti, že vybraný dodavatel na opravu střechy nepodepsal smlouvu, rada ukládá technickému odboru oslovit v pořadí druhého uchazeče a vyzvat ho k upřesnění nabídky na celkovou opravu střechy pouze na hlavní budově, tedy bez přístaveb.   
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Prověřit technický stav schodiště v Závodní ulici a zajistit jeho následnou opravu.    
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti občana  nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely 668 / 2 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Hořovice, která je součástí obslužné komunikace za domy č. p. 18 a 19 v Pražské ulici. Informovat žadatele ve spolupráci s právním odborem a zahrnout do plánu úklidu komunikací.    
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s provedením meliorace na městském pozemku p. č. 115/2 v k. ú. Velká Víska za účelem odvodnění tohoto pozemku a zabránění stékání vody na soukromé pozemky umístěné níže po svahu a ukládá technickému odboru navrhnout alternativní řešení. O odvodnění pozemku požádala skupina obyvatel z Jasmínové ulice. Oznámit usnesení rady žadatelům.      26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které Ing. Šír zpracuje za cenu 108.900 Kč vč. 21% DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané "Rekonstrukce mostu M1 u Společenského domu v Hořovicích". Připravit návrh smlouvy o dílo.   
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 29. 7. 2013 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pronájmem mobilního WC umístěného v areálu městského hřbitova v Hořovicích od firmy Johnny Servis, s. r. o.  za cenu 2.407,90 Kč vč. 21% DPH za měsíc se servisem 1x za tři týdny. Zajistit návrh smlouvy o pronájmu.    
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením opravy části chodníku v Zámecké ulici, před vchodem do prodejny dětského textilu v domě č. p. 11. Bude provedeno vyrovnání žulových obrub s nášlapem 12 cm, odstranění původní betonové dlažby, srovnání podkladu a položení 4 až 5cm vrstvy asfaltobetonové směsi jako povrchu chodníku. Zajistit objednání prací ve spolupráci s Městskou správou bytového a nebytového fondu. 
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže na zavedení dynamického nákupního systému dodávky elektrické energie pro město Hořovice, vč. přílohy A, a příloh č. 1, 1a, 2, 3, 4a, 4b a 5, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro odběrná místa města Hořovice v následujících čtyřech letech. 
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže na zavedení dynamického nákupního systému dodávky zemního plynu pro město Hořovice, vč. přílohy A, a příloh č. 1, 1a, 2, 3, 4, a 5, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele plynu pro odběrná místa města Hořovice v následujících čtyřech letech.    
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s výzvou k podání nabídky včetně zadávací dokumentace pro provedení aukce na služby mobilních operátorů včetně provedení aukce na pevné linky a internet. Informovat smluvního partnera a zajistit provedení všech souvisejících úkonů zadavatele ke zdárnému provedení akce.     26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zpracování pasportu místních komunikací na území města, vč. prohlášení vlastníka místních komunikací. Komunikace uvedené v pasportu jako místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží především místní dopravě na území obce a jsou tedy dle §6 zákona č. 13/1997 místními komunikacemi. Jedná se o místní komunikace II. třídy označené v pasportu pořadovým číslem 1b až 9b, místní komunikace III. třídy označené pořadovým číslem 1c až 95c, místní komunikace IV. třídy označené pořadovým číslem  1d až 108d, mostní objekty označené pořadovým číslem M1 až M3 a schodiště označené pořadovým číslem 1s až 16s a které jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví města Hořovice, České republiky, Středočeského kraje a fyzických a právnických osob.  
26.8.2013              

Ing. Šnajdr
Zajistit vybudování nájezdové rampy pro vozíčkáře k podatelně na radnici. Se stanoviskem finančního odboru navrhnout termín realizace.  23.9.2013              

Ing. Vyhnal
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení k zajištění výstavby přechodů pro chodce v lokalitách ulice K Nemocnici (od parkoviště u Sluneční brány), Příbramské (křižovatka s ulicí Pražskou), Pražské (u autobusové zastávky směrem na Lochovice) a Pražské (poblíž prodejny PROŠEK), dále před křižovatkou Vrbnovská a Tihavská. Rada ukládá komisi dopravní podnět žadatelky posoudit zejména z hlediska praktického využití, to je kázně chodců přechody využívat. A dále ukládá posoudit současný stav přechodů ve městě z hlediska výraznosti značení a příslušných bezpečnostních prvků. Usnesení rady sdělit žadatelce.   26.8.2013              

Ing. Vyhnal,  p. Pavlovič   
Za aktivní práci komisí rady v roce 2012 rada uděluje odměnu ve výši 1.300 Kč na člena komise a ukládá komisím dopravní a cestovního ruchu vypracovat návrh na rozdělení odměn aktivně pracujících členů. Úkol trvá (komise stavební, kulturní a školská a životního prostředí návrh již předložily).   26.8.2013              

Ing. Žalud 
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Reali, s. r. o., pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého školního statku) dle dispozic místostarosty. Úkol trvá, termín prodloužen.      26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Na základě žádosti Svazu tělesně postižených v Hořovicích ohledně protékající střechy budovy městského kina rada rozhodla o dočasném přidělení náhradních prostor v budově městského úřadu čp. 640 (2. patro) do doby, než se této zájmové organizaci podaří najít jiný vhodný sklad, nejdéle však do doby, než budou prostory využity městským úřadem. Podmínkou je dodržení provozního režimu úřadu, zejména zajištění budovy mimo pracovní dobu. Ve spolupráci se sociálním odborem připravit návrh nové nájemní smlouvy s tím, že doposud najímané prostory budou využity pro realizaci sociálních projektů.  26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační přípojku na pozemkových parcelách 906 / 1, 2282 / 3, 2282 / 19, 2282 / 95 a 2282 / 196 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy, za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 35 / 2 v k. ú. Velká Víska o výměře 11 m2 za kupní cenu 1.000 Kč / m2 a části pozemkové parcely 44 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře 175 m2 za kupní cenu 500 Kč / m2 s podmínkou, že nebude omezen přístup do Panské zahrady. Zároveň rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej těchto pozemků. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvě o budoucí smlouvě kupní.      26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občanů souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 122 / 8, 122 / 48, 122 / 52, 123, 127 / 2, 127 / 4, 127 / 6 v k.ú. Hořovice a 923 / 1, 923 / 2, 926 / 2, 926 / 1, 927 / 5 v k.ú. Velká Víska za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  26.8.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti pana MVDr. Tomáš Tinka souhlasí s umístěním inženýrských sítí plynové přípojky, telekomunikačního vedení a kanalizace přes pozemkové parcely 35 / 2 v k. ú. Velká Víska a 44 / 1 v k. ú. Hořovice. Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí plynové přípojky, telekomunikačního vedení a kanalizace přes výše uvedené pozemkové parcely. Zajistit podpisy smluvních stran.    
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti KS montáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy přes pozemkovou parcelu 91 / 2 v k.ú. Velká Víska pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 764-168/2012 vyhotoveným Ing. Karlem Štochlem - GGS, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     
9.9.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s koupí pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 od Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 / 15 od manželů Jedličkových a zároveň souhlasí se zněním smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi těchto parcel. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvách o budoucích smlouvách kupních. Úkol vzhledem k dovoleným trvá, termín prodloužen.
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely  72 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2 paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7, za účelem zřízení zahrádky, za kupní cenu 1.000 Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.  
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem darovací smlouvy, podle které poskytne společnost Saint-Gobain SEKURIT ČT, s. r. o. městu Hořovice dar ve výši 130.000 Kč a město Hořovice zajistí instalaci informativního radaru na příjezdu do Hořovic směrem od Lochovic a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici o jednu dvojhoupačku a odpadkový koš. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost FORTEL Beroun s. r. o., za cenu 1.789.398 Kč vč. DPH, do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v 1 a 2. nadzemním podlaží budovy základní školy Svatopluka Čecha 455. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.  
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s upraveným zněním čl. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská mateřská škola Hořovice, týkající se zúžení předmětu činnosti organizace o poskytování jednorázových služeb matkám či otcům na další mateřské dovolené, kteří pobírají rodičovský příspěvek v souladu se zákonem č. 117 / 1995 Sb., o státní sociální podpoře. Připravit pro jednání zastupitelstva města.   
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s tím, aby uvolněný byt na západním sídlišti byl nabídnut přednostně správci budovy radnice s tím, že byt na radnici, který dosud užívá, bude přeměněn na byt služební. Ve spolupráci s Městskou správou bytového a nebytového fondu zpracovat a předat oficiální nabídku města, odvozenou z aktuálního znaleckého odhadu.  
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které město Hořovice daruje Nadačnímu fondu GAUDEAMUS Cheb finanční částku 5.000 Kč na podporu organizace XXII. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Kadeřábkové část pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 25 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 500 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran.  26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu nebytových prostor, podle které město - Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice pronajme České republice - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje Praha nebytové prostory v 1. NP a ve 2. NP objektu č. p. 30 (Starého zámku) o celkové výměře 506,51 m2 a garáže č. 3 a č. 4 o celkové výměře 42,7 m2 na pozemcích č. 2 a 6 v k. ú. Velká Víska. Účelem pronájmu je zajištění kancelářských a skladových prostor pro činnost Policie ČR. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nájemné činí 300.000 Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
26.8.2013              

JUDr. Maříková   
Rada vzala na vědomí odstoupení firmy Chlumecká průmyslová s. r. o. ze soutěže o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou „Zateplení objektu 1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“. Dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách se tedy vítězem soutěže stává společnost DEREZA, s. r. o., jež se původně umístila na druhém místě. Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost DEREZA, s. r. o., za cenu 5.511.600 Kč vč. DPH, do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v pavilonu č. 3, 1. ZŠ Hořovice (v 1. až 3. NP). Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     
26.8.2013              

Mgr. Kebrlová    
Rada se zabývala žádostí obyvatelky sociálních bytů o prodloužení nájemní smlouvy. Při svém rozhodování vycházela ze Zásad pro přidělování sociálních bytů. Rodina žadatelky nesplňuje podmínku čl. 1, která je rozhodující pro trvání nájemní smlouvy. Navíc obyvatelce bylo nabídnuto na základě rozhodnutí městské rady stabilní bydlení v malometrážních bytech, které žadatelka odmítla. Vzhledem k uvedeným skutečnostem rada žádosti obyvatelky na prodloužení nájemní smlouvy s účinností od 1. 3. 2014 nevyhovuje. Informovat žadatelku.
26.8.2013              

Mgr. Kebrlová    
Rada souhlasí s tím, aby v rámci komunitního plánování Poradna pro občanství a občanská a lidská práva provozovala a financovala s účinností od ledna 2014 nízkoprahové zařízení v Hořovicích. Město Hořovice poskytne potřebné prostory za symbolické nájemné v prostorách městského kina. Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh smlouvy.     
26.8.2013              

Mgr. Vavřička    
Rada souhlasí spoužitím prostředků investičního fondu 2. ZŠ Hořovice na nákup interaktivní tabule.  
26.8.2013              

p. Šalena  
Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle aktualizovaného organizačního řádu městského úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny korekce pracovních náplní, za účelem zapojení všech pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě Czech POINT, která bude nově vykonávána na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště informačního centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné podmínky provozu a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s.     
26.8.2013              

p. Šalena  
Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá.  
26.8.2013              

p. Vaculík 
Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne 5. 9. 2013. Předložit k projednání zastupitelstvu.  5.9.2013               

p. Vaculík 
Rada souhlasí s návrhem 3. rozpočtového opatření města Hořovice na r. 2013, viz příloha originálu zápisu. Předložit zastupitelstvu ke schválení. 5.9.2013               

pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací  města Hořovice, které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2013.     
26.8.2013              

pí Hrachová
Zopakovat výzvu občanům k přihlášení se do systému služby „SMS InfoKanál“ v „Měšťanovi“, popularizovat tento záměr i v dalších sdělovacích prostředcích a zajistit uzavření nové závazné objednávky po uplynutí 12 měsíců provozu. Jednáním s dodavatelem služby uvedenou službu zkvalitnit a zatraktivnit pro občany města ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města, zejména s MKC. Úkol plněn, trvá uzavření smlouvy. 
26.8.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí  s vyplacením příspěvku HC Cvočkaři ve výši 20 tisíc Kč na činnost mládežnického in-line oddílu.
26.8.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 49 tis. Kč na opravu čelní budovy Základní umělecké školy v Hořovicích. Výsledek hlasování: 5 pro a 1 se zdržel.   
26.8.2013                 

pí Šumerová
Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření města  za 1. pololetí r. 2013. Jak z přehledu v příloze originálu zápisu vyplývá, výdaje včetně splátek úvěru pokryly přijaté příjmy, nebyl použit ani přebytek hospodaření r. 2012, ani kontokorentní úvěr.   
26.8.2013                 

                            

      Jana Šrámková, Bohumil Taraba               Ondřej Vaculík