Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 13

                            

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

3.7.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      p. Bohumil Taraba, radní                      

      Ing. Ing. Jan Skopeček, radní                 

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                                                

Omluveni:                         

                            

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Kontrola úkolů                 

      3. Podání členů rady                    

      4. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.                   

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

 


                   

                            

      Usnesení  č. 13                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 3.7. 2013                     

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

 

Dr. Ing. Peřina  
Rada schvaluje koncept spolupráce s partnerským městem Gau-Algesheim a pověřuje radního dr. Peřinu zaslat k připomínkování tento materiál německému partnerovi.     
29.7.2013              

Ing. Kazda 
Rada v  souladu s vůlí tajemníka rozhodla provést změnu organizační struktury úřadu, vedoucí k úspoře jednoho vedoucího úředníka převedením činností odboru personálního a organizačního do odboru obecní živnostenský úřad. Proto ukládá tajemníkovi připravit aktualizaci organizačního řádu, kterým rada zřídí odbor organizační a obecní živnostenský úřad. Následně zajistit provedení všech úkonů zaměstnavatele v souvislosti s touto organizační změnou.    
29.7.2013              

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu. U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 a u žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní smlouvu také na dobu určitou, ale pouze na tři měsíce. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku dluhů vůči městu. Úkol trvá.   
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Na základě žádosti vedoucí Úřadu práce v Hořovicích rada souhlasí s vymezením a označením jednoho parkovacího místa na parkovišti před budovou kina jako stání pro osoby se zdravotním postižením - klienty úřadu práce s omezením po dobu úředních hodin tohoto úřadu.      29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Prověřit možnost pronájmu mobilního WC v areálu hřbitova. Úkol trvá, termín prodloužen.
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč a souhlasí s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (cca 70 tis. Kč) a na obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici (cca 60 tis.). Informovat dárce a zajistit objednání přístroje a prací. Úkol trvá, termín prodloužen.     
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu " Zateplení - Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Fortel Beroun s. r. o., U Ovčína 21, 266 01 Beroun – Závodí za 1.476.362 Kč bez DPH, tj. 1.786.398 Kč vč. 21% DPH.      
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu "Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken  – pavilon 3" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Chlumecká průmyslová s. r. o., Ke Koble 1100, 289 11 Pečky za 3.866.325 Kč bez DPH, tj. 4.678.253 Kč vč. 21% DPH. 
29.7.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem ředitelky Základní školy Hořovice, Svatopluka Čecha, zřídit v půdních prostorách prkennou podlahu na dřevěný hranolový rošt, tak aby mohl být půdní prostor využíván i poté, co zde budou položeny zateplovací rohože. Avšak vzhledem k dalším nákladům spojeným s realitzací zateplení nemá možnost tuto úpravu financovat z městského rozpočtu. Informovat žadatelku.     
12.8.2013              

Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s objednáním projektové dokumentace, řešící rekonstrukci komunikace a inženýrské sítě ve Cvočkařské ulici. Nutno dořešit obnovu inženýrských sítí v celé oblasti Žižkova v souladu s investičními možnostmi města.  
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením okapních chodníků podél vnějších jižních zdí pavilonů B a C mateřské školy, tak aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti do vnitřních prostor těchto pavilonů, s provedením silničních obrub na vjezdu z komunikace vedoucí po jižní straně areálu, tak aby se zabránilo vtékání dešťové vody tímto vjezdem do zahrady školky, a s provedením nové střechy na nerekonstruovaném pavilonu E. Minimalizovat náklady na nezbytně nutné práce. Zajistit provedení prací.  
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky nad Červeným potokem. Úkol trvá.  
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí text dopisu, odeslaného panu Petru Machálkovi, ve věci neplnění sjednaných prací dodavatelem údržby městské zeleně. Zajistit provedení následné kontroly odváděné služby, informovat radu o jejím výsledku a o reakci smluvního partnera.     
29.7.2013              

Ing. Šnajdr
Zajistit provedení dopravního značení pro zásobování prodejny Jednoty na Palackého náměstí na náklady žadatele.  
29.7.2013              

Ing. Vyhnal, Mgr. Ulčová, p. Pavlovič   
Za aktivní práci komisí rady v roce 2012 rada uděluje odměnu ve výši 1.300 Kč na člena komise a ukládá komisím dopravní, kulturní a školské a cestovního ruchu vypracovat návrh na rozdělení odměn aktivně pracujících členů (komise stavební a životního prostředí návrh již předložily).      29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Připravit pro radu přípravu smlouvy o převodu vlastnictví budovy městské mateřské školy včetně táborové základny ve Zbiroze a prezentovat okolnosti na příští schůzi rady.
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s koupí pozemkových parcel 678 / 3 a 831 / 23 v k. ú. Velká Víska o výměře 192 m2 od Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92 / 15 od manželů Jedličkových a zároveň souhlasí se zněním smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi těchto parcel. Připravit pro jednání zastupitelstva. Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvách o budoucích smlouvách kupních.         
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost MapKart, s. r. o., za cenu 81.900 Kč bez DPH, tj. 99.099 Kč vč. 21% DPH, v termínu od 8. 7. 2013 do 30. 9. 2013 geodetické zaměření stavby objektu MěÚ č. p. 640/34. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.  29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Levé část pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 800 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 3 / 2013 o zřízení městské police. Připravit pro jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel. 
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada ukládá  ve spolupráci s technickým odborem vypracovat darovací smlouvu, podle níž Saint-Gobain Sekurit ČR s. r. o., přispěje v roce 2013 městu Hořovice celkovou částkou 130.000 Kč na pořízení radaru na měření rychlosti pro ulici Lochovickou a obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici.  
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Vzhledem k daným smluvním podmínkám rada souhlasí s žádostí příspěvkových organizací Domov na Výsluní  a Městská mateřská škola nezúčastnit se společného postupu zadavatelů na dodávky telekomunikačních služeb a energie. 
29.7.2013              

p. Šalena  
Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana na spolupráci ve Společenském domě a tuto nabídku rada vítá. Pokračovat v jednání. Úkol trvá.  29.7.2013              

p. Šalena  
Rada ukládá Městskému kulturnímu centru připravit nabídku propagačních a dárkových předmětů města v osvědčeném sortimentu a rozsahu v celkové ceně do 70.000 Kč včetně DPH. 
29.7.2013              

p. Šalena  
Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5. 2013 a rozhodla pořídit dva válcové nosiče plakátovacích ploch a dvě tabulové plakátovací plochy včetně montáže za cca 73 tisíc Kč bez DPH. Náklady na přízení a montáž uhradí město a majetek bude svěřen do hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní centrum. Zajistit objednání dodávky a přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC pro jednání zastupitelstva. Úkol trvá.    
29.7.2013                 

p. Vaculík 
Na návrh pracovní skupiny pro zajištění bezpečnosti ve městě rada souhlasí se zřízením městské policie v Hořovicích v počtu pěti strážníků včetně velitele a ukládá starostovi připravit podklady pro jednání zastupitelstva, které budou obsahovat zdůvodnění vzniku městské policie, bezpečnostní analýzu, finanční náklady na vznik, provozní opatření včetně nákladů a návrh na financování v rámci rozpočtu města. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.     29.7.2013              

p. Vaculík 
Rada rozhodla o jednání zastupitelstva dne 5. 9. v Klubu Labe od 18 hod. Organizačně zajistit.  
29.7.2013              

pí Hrachová
Zopakovat výzvu občanům k přihlášení se do systému služby „SMS InfoKanál“ v „Měšťanovi“, popularizovat tento záměr i v dalších sdělovacích prostředcích a zajistit uzavření nové závazné objednávky po uplynutí 12 měsíců provozu. Jednáním s dodavatelem služby uvedenou službu zkvalitnit a zatraktivnit pro občany města ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města, zejména s MKC.
29.7.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč na 10. ročník turistického pochodu „Za brdským Fabianem“. Informovat žadatele. 
29.7.2013              

pí Šumerová
Rada vzala na vědomí informaci o stavu střechy na budově městského úřadu. Rada ukládá odboru finančnímu a školství zahrnout náklady celkovou rekonstrukci střechy a stavebních konstrukcí nad střechou ve výši 2 mil. Kč do rozpočtu na rok 2014.    
4.11.2013                 

radní
Rada bere na vědomí informaci ředitelky Městské mateřské školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014 a o prázdninách. Zároveň bere na vědomí informaci o zvýšení stravného od 2. 9. 2013 a o přerušení provozu školky od 22. 7. do 9. 8. 2013.
29.7.2013              

radní
Rada rozhodla, že její další schůze bude 31. 7. 2013 a poté 28. 8. 2013.    29.7.2013                 

                            

      Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička                 Ondřej Vaculík