Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 12

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

19.6.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                                       

                            

Omluveni:  

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      p. Bohumil Taraba, radní                      

      Ing. Jan Skopeček, radní                                            

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizváni: Ing. Jícha a p. Šalena                 

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Dr. Ing.Jiří Peřina.                      

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

                            

 


                          

                            

Usnesení  č. 12

      Rady města  Hořovice ze dne 19.6. 2013

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

 

Ing. Blecha
Rada projednala postup jednotlivých činností vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu směřující k získání povolení odběru povrchových vod pro celý Žákův náhon tak, jak navrhl odbor VaŽP. Radní souhlasí s navrženým způsobem rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova náhonu vždy rovným dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních děl. Po vypracování manipulačních řádů každého vodního díla na Žákovu náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad o povolení odběru vody. Zajistit vypracování manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů za město Hořovice. Úkol řešen, trvá.    
6.9.2013                 

Ing. Kazda 
Rada ukládá tajemníkovi připravit optimalizaci organizační struktury úřadu ve smyslu závěrů personálního auditu.
1.7.2013               

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu. U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní smlouvu  na dobu určitou do 28. 2. 2014 a u žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní smlouvu také na dobu určitou, ale pouze na tři měsíce. Důvodem je prověření schopnosti žadatelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku dluhů vůči městu.  
1.7.2013               

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadateli dle přílohy originálu zápisu. Dále  souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt obyvatelce, také dle přílohy zápisu, a to z důvodu vyrovnání dlužných závazků vůči městu.    
1.7.2013                 

Ing. Pelán 
Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu provést prořezání cesty od nemocnice k Bažantnici.
15.7.2013              

Ing. Šnajdr
Na základě stanoviska komise Životního prostředí rada souhlasí s pokácením 1 stromu (bříza) v ulici Palachova u domu č. p. 732, s pokácením 4 stromů (oliva, smrk) v ulici Na Radosti u č.p. 821 – 822, s pokácením 2 stromů (vrba, bříza) u Lázeňského rybníka v blízkosti autoopravny a s odstraněním 19 kusů planých ovocných stromů na území města. Dle stanoviska komise Životního prostředí jsou tyto stromy svým náklonem nebezpečné, nevhodné či zasahují do přilehlých nemovitostí. Rada dále souhlasí, aby tyto stromy byly pokáceny formou samotěžby a to panem Jiřím Abelem, Letenská 335 Hořovice, kdy bude městu odvedena částka 50 Kč za jeden prostorový metr vytěženého dřeva. 
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Navrhnout dopravní značení pro zásobování prodejny Jednoty Na Palackého náměstí, avšak s časovým omezením, aby nebyla zbytečně snižována parkovací kapacita.
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Prověřit možnost pronájmu mobilního WC v areálu hřbitova.  1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč a souhlasí s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (ca 70 tis. Kč) a na obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici (ca 60 tis.). Informovat dárce a zajistit objednání přístroje a prací.  1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede pan Jan Fejfar, za celkovou cenu 659.656 Kč vč. 21% DPH opravu střechy objektu městského kina. Informovat dodavatele.
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejího náhradníka pro veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na  „Zateplení – Základní škola Svatopluka Čecha 455“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Blecha. Náhradník: Ing. David Grunt. 
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku dle zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr,  Ing. Jan Blecha, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Mgr. Eva Krištufová. Náhradníci: Mgr. Jiří Vavřička, Alena Gebriánová, Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Radek Šumera.   
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí přednostním provedením opravy střechy budovy úřadu včetně elektroinstalace v nejvyšším patře a se zamalováním skvrn po prosakující vodě za předběžně odhadnuté náklady ve výši cca 500 tisíc Kč. Z důvodu poruchy, která se projevila v povodňových dnech, urychleně zajistit nabídky na odstranění havarijního stavu.
1.7.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje projektant Ing. Libor Klus za cenu 60.000 Kč vč. DPH dokumentaci pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce komunikace – ulice Strmá“. Objednat provedení prací.  1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 17. 6. 2013 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem nájemní smlouvy, podle které Povodí Vltavy, s. p., pronajímá na dobu stavby mostu přes Červený potok u Společenského domu, za cenu 6.800 Kč/rok, část pozemku a to za účelem realizace stavby. Rada se zároveň usnesla, že zahájení stavby proběhne na jaře roku 2014 a ukládá odboru technickému a dopravnímu informovat o této skutečnosti všechny zainteresované společnosti.     
1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním stojanu na kola na chodníku vedle vchodu do místní pobočky Komerční banky za předpokladu, že žadatel provede dodávku a montáž stojanu na vlastní náklady. Oznámit usnesení rady žadateli. 1.7.2013               

Ing. Šnajdr
Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky nad Červeným potokem.  1.7.2013               

Ing. Žalud 
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Reali, s. r. o., pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého školního statku) dle dispozic místostarosty. Úkol trvá, termín prodloužen.      15.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občanů souhlasí s prodejem pozemkové parcely  676 / 7 v k. ú. Hořovice o výměře 23 m2 a zároveň souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej této parcely. Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva.  Zajistit podpisy smluvních stran na smlouvě o budoucí smlouvě kupní.             1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti INSAT, spol s r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy přes pozemkové parcely 92 / 8 a 678 / 1 v k.ú. Velká Víska pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 776-5/2013 vyhotoveným INSAT, spol s r. o., který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 5.445 Kč včetně základní sazby DPH.. Zajistit podpisy smluvních stran.     
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s provedením zateplení bytového domu č. p. 1210 – 1217, které zvýší objem domu o max. 140 mm na jedné stěně a tím zasáhne do pozemků p. č. 938/1 a 942/1 v k. ú. Velká Víska, jež jsou majetkem města Hořovice. Rada zároveň nesouhlasí s prodejem částí těchto parcel. Informovat žadatele, ve spolupráci s technickým odborem sepsat návrh příslušné smlouvy.    1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ELROM, v. o. s., za cenu 168.602 Kč vč. DPH, stavbu veřejného osvětlení v ulici Slunečná a to vč. kabelového přívodu v Podlužské ulici. Po odborné kontrole a předchozí konzultaci s finančním odborem o termínu úhrady zajistit podpisy smluvních stran.  
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost PETLAH, s. r. o., za cenu 199.953 Kč vč. DPH, repasi 31 špaletových oken v objektu Mateřské školy v Jiráskově ulici. Práce budou probíhat v období od 1. 7. 2013 nejpozději do 31. 8. 2013. Rada vítěze vybrala ze čtyř doručených nabídek. O vítězi rozhodla nejnižší nabídková cena. Zajistit podpisy smluvních stran. 
15.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ : „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – Ochrana proti vybřežování velkých vod“ ze dne 1. 7. 2011, podle kterého město Hořovice převezme protipovodňové opatření po uplynutí deseti let do svého vlastnictví a státní podnik Povodí Vltavy si vypůjčí dotčené pozemky po dobu 10 let po dokončení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran. 
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Dagmar Fryšové část pozemkové parcely 6 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 135 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 20 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.     1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Levé část pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 800 Kč ročně (20 Kč / m2 / rok). Zajistit podpisy smluvních stran.  1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Voříškové část pozemkové parcely 1112 / 49 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem udržování veřejné zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 200 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.  1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Havlíčkovi a panu Gruntovi části pozemkových parcel 693 / 3 a 693 / 5 v k. ú. Hořovice o celkové výměře cca 15 m2 za účelem vybudování dřevěného přístřešku pro dva automobily. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 908 Kč  / rok včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu bytu, podle které město pronajme panu T. Chramosilovi byt 2+1 v 1. NP objektu č. p. 27 (Starý zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2013 za nájemné ve výši 2.879 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané lhůty bude uzavřena nová smlouva s MSBNF Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran. Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu bytu, podle které město pronajme paní Jitce Veselé byt 2+1 v suterénu objektu č. p. 27 (Starý zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2013 za nájemné ve výši 3.196 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané lhůty bude uzavřena nová smlouva s MSBNF Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran.  1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní komunikační vedení přes pozemkové parcely 91 / 3 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního vedení za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně 21% DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 1837 / 1 a 1866 / 4 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem k p. č. 1865 / 2 v ulici Pod Nádražím, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 181 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.     1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkových parcelách 2112 / 1, 2112 / 17 v k. ú. Hořovice a 923 / 1, 926 / 5, 927 / 7, 927 / 23 a 927 / 24 v k .ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice –kNN pro parc. č. 927 / 16, 18“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 230 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
29.7.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání pro zakázku na odběr telekomunikačních služeb mezi městem Hořovice a všemi jeho příspěvkovými organizacemi (1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice). Touto smlouvou zmocňují jednotlivé příspěvkové organizace město Hořovice, aby je zastupovalo v zadávacím řízení na výběr poskytovatele telekomunikačních služeb. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat eCENTRE, a. s.   
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání pro zakázky na odběr elektrické energie a zemního plynu mezi městem Hořovice a všemi jeho příspěvkovými organizacemi (1. základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice a Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice). Touto smlouvou zmocňují jednotlivé příspěvkové organizace město Hořovice, aby je zastupovalo v zadávacím řízení na výběr poskytovatele el. energie a zemního plynu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybranými dodavateli. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat eCENTRE, a. s.
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat komunikační zařízení přes pozemkové parcely 1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s. v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1710-350/2012 vyhotoveným GK Václav Heppner, který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního zařízení za jednorázovou úhradu 3.267 Kč včetně základní sazby DPH. 1.7.2013                 

Ing. Šnajdr
Rada města provedla kontrolu a posouzení splnění podmínky prokazatelného neplnění sjednaných prací dodavatelem údržby městské zeleně. Zajistit projednání s dodavatelem prací.     
1.7.2013               

Mgr. Kebrlová    
Rada  souhlasí s bezúplatným umístěním reklamní tabule před benefiční obchod Charity ŠOP v ulici Nerudova 113, který byl otevřen v návaznosti na komunitní plánování. Informovat  žadatele.  
1.7.2013               

Mgr. Krištufová  
Rada rozhodla o udělení odměny ve výši jednoho měsíčního platu (včetně pohyblivých složek)  ředitelce 1. základní školy za úspěšné završení dvouletého projektu "Evropská unie - peníze školám".
1.7.2013               

Mgr. Krištufová  
Rada souhlasí s oplocením školní zahrady u 1. základní školy Hořovice, která je majetkem města. (Drátěné oplocení v délce ca 40 m.)     1.7.2013               

p. Šalena  
Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana na spolupráci ve Společenském domě a tuto nabídku rada vítá. Pokračovat v jednání.
1.7.2013               

p. Šalena  
Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5. 2013 a rozhodla pořídit dva válcové nosiče plakátovacích ploch a dvě tabulové plakátovací plochy včetně montáže za cca 73 tisíc Kč bez DPH. Náklady na přízení a montáž uhradí město a majetek bude svěřen do hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní centrum. Zajistit objednání dodávky a přípravu doplnění přílohy zřizovací listiny MKC pro jednání zastupitelstva.    
1.7.2013               

pí Šumerová
Rada souhlasí s pronájmem části Palackého  náměstí dne 27. 6. 2013 na promo akci firmě PPM FACTUM.  Firma zajistí úklid po akci.      24.5.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby dotace, která byla původně schválena Česko - Ruské společnosti, byla poskytnuta Univerzitě alternativního vzdělávání jako podpora tělesně postižených autorů kolekcí blahopřání. Česko - Ruská společnost, dle sdělení předsedkyně, dotaci nevyužije.
1.7.2013               

pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2013 provedl odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Požádat odbor.     
1.7.2013               

radní Rada
vzala na vědomí informaci o prezentaci firmy Pemak, s. r. o. týkající se oprav komunikací asfaltovou směsí za studena. 1.7.2013               

                            

      Jana Šrámková, Dr. Ing. Jiří Peřina                      Mgr. Petr Bakule