Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 11

                            

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

22.5.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                                                   

Omluveni:   Bohumil Taraba, radní                   

                            

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Kontrola úkolů                 

      3. Podání členů rady                    

      4. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.                   

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

             

                            

      Usnesení  č. 11                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 22.5. 2013                    

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

     

Ing. Kazda 
Rada nesouhlasí s pronájmem prostor v budově úřadu, pokud najímané místnosti nemají samostatně uzamykatelný vchod. Důvodem jsou nejen problémy s kombinovaným provozem, ale zejména se zajištěním bezpečnosti majetku, uchovávaných dokumentů a dat. Informovat žadatele.   17.6.2013              

Ing. Kazda 
Rada stanovila celkový počet zaměstnanců městského úřadu na 71 po dobu dočasné nepřítomnosti zaměstnankyně odboru sociálních věcí a zdravotnictví na úseku sociálně právní ochrany dětí. Po návratu této zaměstnankyně se počet zaměstnanců opět sníží na 70, pokud rada nerozhodne jinak. 3.6.2013               

Ing. Kazda 
Rada ukládá zajistit uzavření smlouvy s kronikářkou města MUDr. Martínkovou na vedení kroniky v letech 2012 a 2013 a to za 8.000 Kč za sepsaný rok. Rada pověřuje paní mistostarostku, aby kontrolovala vedení kronik a za rok 2012 případně udělila souhlas s vyplacením odměny v měsíci červnu 2013.  3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou Hořovické teplárenské na vytápění městského bazénu. Informovat jednatele.
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada rozhodla důkladně opravit venkovní dětský bazén, schody a okolí areálu aquaparku. Velký venkovní bazén bude vyspraven a  zprovozněn. Připravit otevření letního provozu celého areálu nejdéle do 1. 7. 2013.   3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada schvaluje podnájem nebytových prostor v bazénu paní Monice Vyštejnové. Uzavřít nájemní smlouvu.    
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 808 pro kanceláře Probobusu. Uzavřít nájemní smlouvu.
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 808 pro Probobus - místnost pro řidiče. Uzavřít nájemní smlouvu. 
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v objektu č. p. 808 jako prodejnu. Uzavřít nájemní smlouvu se zájemcem s nejvyšší nabídkou ceny za metr čtvereční.     
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s vybudováním parkovacích míst u domu č. p. 756 - 7 na bývalém septiku za finanční spoluúčasti vlastníků domu.      3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s výměnou malometrážního bytu klientce dle přílohy originálu zápisu a to z důvodu dlouhodobých konfliktů se sousední nájemnicí. Dále souhlasí s tím, aby ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví byl uvolněný malometrážní byt nabídnut obyvatelkám sociálních bytů, dle pořadí v důvodové zprávě podání, které již nesplňují kritéria pro nové uzavření nájemní smlouvy. Uzavřít smlouvy.    
3.6.2013               

Ing. Pelán 
Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy originálu zápisu a to z důvodu narovnání vzniklých dluhů spojených s bydlením a úhradou komunálního odpadu. Uzavřít smlouvu.   3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení a podané cenové nabídce na zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení na výstavbu komunikace části ulice Na Lukách. Cenová nabídka činí 31.460 Kč včetně DPH a byla podána firmou Ing. Libor Klus – dopravní projekce, Mladá Boleslav. Objednat zpracování.  
27.5.2013              

Ing. Šnajdr
Rada na základě výběrového řízení v rámci projektu "Geodetické zaměření stavebního objektu - budova MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640/34" projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče MapKart, s. r. o., Souhrady 4, 625 00 Brno - město za Kč 81.900 bez DPH.   
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s celkovou rekonstrukcí chodníků v okolí domu č. p. 725-727 a požaduje provést pouze nezbytné opravy v částce max. do 40.000 Kč vč. DPH. Objednat provedení prací v rámci oprav výtluků v Hořovicích. Rada dále souhlasí s rekonstrukcí schodiště vedoucího ke vchodu č. p. 725 v částce do 26.000 Kč vč. DPH. Objednat provedení prací.
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Eibl, za cenu 74.600 Kč (není plátcem DPH),  dokumentaci pro stavební povolení na akci „Rekonstrukce komunikace – ulice Strmá“. Zajistit více konkurenčních nabídek. 
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost ELROM, v. o. s., provede za cenu 168.601,40 Kč vč. 21% DPH rozvody veřejného osvětlení v ulicích Podlužská a Slunečná včetně osazení šesti sloupů ve Slunečné ulici a ve spolupráci s firmou ELTODO-CITELUM, a. s., sloupy osadí novými LED - světelnými zdroji. Připravit návrh smlouvy o dílo. 
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 2. kategorie, podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP nazvanou „Zateplení – Základní škola Hořovice Svatopluka Čecha 455“, která je zároveň zadávací dokumentací zakázky. Zajistit zveřejnění veřejné zakázky.    
3.6.2013               

Mgr. Bakule
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice dne 30. 5. 2013 firmě Pemak, s. r. o. za účelem prezentace ""Nové generace silničních oprav za studena"" pro starosty správního území Hořovic. Firma použije na pozvánce logo města.
30.5.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženou trasou elektrické přípojky podle projektu společnosti Elektromont Matějka, a. s.,  nazvaného „Hořovice – kNN pro parc. čísla 927/16 a 18 v k. ú. Velká Víska“, za podmínek uvedených v předkládací zprávě. Rada zároveň souhlasí se zjednodušeným územním řízením dle § 95 odst. 1, písm. d), zákona č. 183/2006 Sb. Přípojka bude vedena po městských pozemcích p. č.  2112/1 a 2112/17 v k. ú. Hořovice, na pozemcích p. č. 923/1, 926/5, 927/23, 927/24 a 927/7 v k. ú. Velká Víska a po mostní konstrukci, v ulici Svatý Jan, přes Červený potok. Informovat žadatele.  27.5.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navýšením částky pro opravu kina. Celkové náklady budou činit 650 tisíc Kč. Předložit návrh smlouvy.
17.6.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s parametry výzvy k veřejné zakázce pro akci „Zateplení objektu 1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon 3“. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zajistit zveřejnění veřejné zakázky. 
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkoviště na sídlišti Višňovka u čp. 1222 pro žadatele dle přílohy originálu zápisu. Úkol trvá, dokončit správně vodorovné značení.     
3.6.2013               

Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti Svazu tělesně postižených v ČR souhlasí s umístěním kompenzačních pomůcek pro hendikepované občany, dosud uskladněných ve sklepních prostorách budovy úřadu v nevyužívaných prostorách městského kina. Informovat žadatele.     
3.6.2013                 

Ing. Žalud 
Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše 2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Real,  s. r. o., pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska a ukládá komisi živorního prostředí vytipovat další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál bývalého školního statku) dle dispozic místostarosty.   
17.6.2013                 

JUDr. Maříková   
1. Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede pro město a jeho příspěvkové organizace opakované elektronické řízení na dodavatele elektrické energie - Dynamický nákupní systém. Smlouva se uzavírá na 4 roky za cenu 170.000 Kč bez DPH. 2. Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede pro město a jeho příspěvkové organizace opakované elektronické řízení na dodavatele zemního plynu - Dynamický nákupní systém. Smlouva se uzavírá na 4 roky za cenu 170.000 Kč bez DPH. 3. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zajištění podpory při realizaci projektu „snížení cen energií pro domácnosti města Hořovice“, podle které společnost eCENTRE, a. s., provede organizaci soutěže na energie (elektřina, zemní plyn) pro domácnosti města Hořovice. Smlouva se uzavírá na 1 rok za cenu 16.000 Kč / měsíc bez DPH. 4. Zajistit podpisy smluvních stran. 
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Po obchodním jednání s Ing. Vartýřem rada upřesnila své rozhodnutí ze dne 24. 4. 2013 a souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru, podle které město pronajme panu Ing. Vartýřovi jednu sklepní místnost v budově starého zámku o výměře cca 30 m2 za účelem uskladnění nářadí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 1.000 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran. 
17.6.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1857 / 1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Hořovice, která je připlocena k pozemkové parcele 1857 / 6, za účelem majetkoprávního vypořádání, za kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek 1198 Hořovice souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za kupní cenu 500 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.   
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti VS Chrudim, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost VAK Beroun, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační zařízení na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1, 1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5, 1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, k podpisu dojde po předložení projektu žadatelem.   
1.7.2013    
           

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s bezplatným převodem části pozemku p. č. 248/1 v k. ú. Velká Víska, o velikosti 37 m2, z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Hořovice. Převod je požadován z důvodu novostavby chodníku v Příbramské ulici, který bude sloužit ke spojení přechodů pro chodce na křižovatce Rpetské a Příbramské ulice. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se rozšíření předmětu činnosti organizace o správu a údržbu areálu Starého zámku v Hořovicích. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
28.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s užíváním pozemku na parc. č. 693/3 a 693/1 jako volně přístupného prostoru pro děti s pískovištěm, skluzavkou atd. Žadatelé vybudují zařízení na vlastní náklady a budou ho i udržovat a spravovat podle platných předpisů. Informovat žadatele.  
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se stavbou středotlaké plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1837 / 1 v k. ú. Hořovice a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení STL plynovodní přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o., v délce cca 2m za cenu 181 Kč / bm včetně DPH. Informovat žadatele a zajistit podpisy smluvních stran.     
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ : „Hořovice – Červený potok – ř. km 12,9 – 13,3 – Ochrana proti vybřežování velkých vod“ ze dne 1. 7. 2011, podle kterého město Hořovice převezme protipovodňové opatření po uplynutí deseti let do svého vlastnictví a státní podnik Povodí Vltavy si vypůjčí dotčené pozemky po dobu 10 let po dokončení stavby. Zajistit podpisy smluvních stran. 
17.6.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice  o místních poplatcích. Připravit pro jednání zastupitelstva.   
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o bezplatné výpůjčce nádob na separovaný odpad od společnosti EKO-KOM, podle které pronajme bezplatně tato společnost celkem 18 kusů kontejnerů na tříděný odpad. Návrh smlouvy nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce a to včetně jejich dodatků uzavřených mezi společností EKO-KOM, a. s. a městem Hořovice. Neznamená to tedy navýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.    
17.6.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo, podle které firma DEREZA, s. r. o., provede rekonstrukci fasády a plynofikaci objektu 2. základní školy – Vísecké náměstí za 4.335.296 Kč bez DPH tj. 5.245.708 Kč vč. DPH. Stavba bude provedena v termínu od 1. 6. 2013 do 15. 11. 2013, s tím, že zahájení výuky od 1. 9. 2013 nebude ohroženo. Realizace akce je spolufinancována z operačního programu životního prostředí ve výši 90% ze způsobilých výdajů. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., o zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN na pozemkové parcele 1837 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice –kNN pro č.p. 1431“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 10 bm) včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.    
1.7.2013               

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, podle které pí Zdeňka Klimešová zřídí a bude udržovat vodorovné dopravní značení V 12a „Žlutá klikatá čára“ před vjezdem do nemovitosti č. p. 102 na Palackého náměstí. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 
17.6.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zrušením trvalého pobytu bývalým nájemníkům sociálních bytů v domě č. p. 585 v Hořovicích, kteří již nemají platnou nájemní smlouvu a do dnešního dne si sami trvalý pobyt nepřihlásili na jiné adrese. Zajistit podání návrhu města ohlašovně, aby podle § 12, odst. 2, zákona č. 133 / 2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu.    
3.6.2013               

JUDr. Maříková   
Ve spolupráci s místostarostou kontaktovat realitní kanceláře za účelem prodeje městského majetku určeného k prodeji. 
3.6.2013               

Mgr. Kebrlová    
Rada  nesouhlasí s přidělením uvolněné bytové jednotky v objektu sociálních bytů a sepsáním nájemní smlouvy na dobu neurčitou klientce, dle přílohy originálu zápisu. Důvodem je nutnost zachování podstaty sociálních bytů do roku 2019 a tím i dodržování ""Zásad pro přidělování sociálních bytů"". Informovat  žadatelku. Navrhnout obsazení uvolněného bytu podle ""Zásad"" včetně termínu.    
3.6.2013               

Mgr. Kebrlová    
Rada schvaluje pevný pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy originálu zápisu (s jednou aktuální změnou podle druhé přílohy), který byl sestaven v souladu s vnitřním předpisem 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.  Informovat  Domov Na Výsluní a žadatele. 
3.6.2013                 

p. Šalena  
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá, termín znovu prodloužen.   
17.6.2013                 

p. Šalena  
Rada pověřuje ředitele Městkého kulturního centra a starostu vyřešením problémů provozu restaurace ve Společenském domě.
3.6.2013               

p. Vaculík 
Rada souhlasí s materiálem odboru VVP pro jednání zastupitelstva města dne 5. 6. 2013. Předložit k projednání zastupitelstvu.  
5.6.2013               

pí Hrachová
Rada rozhodla o nevyhlášení konkurzu na obsazení funkcí ředitelů 1. základní školy, 2. základní školy a Střediska volného času Domeček. Ve spolupráci s odborem finančním a školství připravit potvrzení o prodloužení pracovního poměru na dobu určitou dalších šest let a s podpisem pana starosty předat dotčeným ředitelům. 
31.5.2013              

pí Šumerová
Rada rozdělila příspěvky společenským organizacím ve výši 1.656.900 Kč viz příloha originálu zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva. 23.5.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem 2. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2013 podle přílohy originálu zápisu. Připravit pro jednání zastupitelstva.  28.5.2013              

vedoucí odborů MěÚ     
Podání odborů, která budou nárokovat finanční prostředky z rozpočtu města, budou nadále obsahovat vyjádření vedoucí odboru finančního a školství o finančním  krytí.     
průběžně               

                            

      Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička                   Ondřej Vaculík