Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

Zápis č. 10

                            

      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne

24.4.2013

                            

                            

Přítomni:  

      Ondřej Vaculík, starosta                      

      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     

      Jana Šrámková, místostarostka                 

      Bohumil Taraba, radní                   

      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 

      Lenka Redrová, zapisovatelka                  

                                      

Omluveni:  

      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   

      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     

      Ing. Jan Skopeček, radní                      

           

                            

Program:   

      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              

      2. Přizvány: Mgr. Eva Krištufová a pí Vladimíra Šlosarová                  

      3. Kontrola úkolů                 

      4. Podání členů rady                    

      5. Organizační záležitosti                    

                            

                            

                            

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    

      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a Mgr. Petr Bakule.                   

ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  

 

                            

      Usnesení  č. 10                   

                            

      Rady města  Hořovice ze dne 24.4.2013                     

                            

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     

Ing. Šnajdr
V rámci realizace úpravy nově budovaných komunikací Městskou akciovou společností v ulici K Výrovně a jejího napojení na ulici Na Lukách rada ukládá technickému odboru zajistit projektovou dokumentaci pro soutěž na dodavatele a realizaci chybějící části komunikace Na Lukách. Úkol trvá, oslovit ještě další projektantské firmy na dopravní stavby, nejlépe z bližšího okolí.    20.5.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí o provedení vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára“ před vjezdem do nemovitosti č. p. 102 na Palackého náměstí s tím, že žadatelka si zajistí pořízení a údržbu značení na vlastní náklady. Úkol plněn, trvá zajistit smluvní ošetření závazných podmínek. 20.5.2013              

Ing. Žalud 
Radní se zabývali žádostí společenství vlastníků bytových jednotek 732 – 735 o odstranění břízy a túje v ulici Palachova. Problematické je umístění stromů u fasády domu a ucpávání dešťových okapů. Rada pověřuje komisi životního prostředí posouzením stavu stromů a podáním návrhu na vyřešení žádosti. Úkol trvá.
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu 562.062 Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid veřejných komunikací a vývoz odpadkových košů v Hořovicích. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.    
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za čtvrtletní nájemné 73,20 Kč za jeden hektar lesního pozemku. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 906 / 1 a 2282 / 19 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá termín prodloužen.   3.6.2013               

p. Šalena  
Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové) a jednu výlepovou plochu k Městské knihovně. Úkol trvá.      20.5.2013              

p. Vaculík 
Vzhledem k uskutečněnému jednání dne 25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele Hořovicé teplárenské pana Bureše, zástupce ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti Višňovka ohledně doplnění kotelny na Višňovce kogenerační jednotkou, rada žádá starostu o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění tohoto závazku s p. Burešem. Úkol trvá.     
20.5.2013              

pí Šumerová
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh nové vyhlášky o místních poplatcích. Předpoklad je schválení zastupitelstvem v červnu a účinnost od 1. 7. 2013. Úkol trvá, termín prodloužen.    
20.5.2013              

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem textu výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava oken v objektu mateřské školy, Jiráskova 602, Hořovice“. Zajistit zveřejnění výzvy na internetových stránkách města Hořovice.  6.5.2013               

Ing. Šnajdr
Rada ze tří doručených nabídek na opravu střech městského kina v Hořovicích vybrala a k dalšímu jednání o nabídce vyzývá  pana Jana Fejfara. Zajistit termín jednání, ze kterého vyplyne návrh konečného smluvního ujednání a konkrétních změn v navrženém technickém řešení stavby vč. jejich upřesněného ocenění. 
6.5.2013               

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti VS Chrudim, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost VAK Beroun, a. s., spočívajícího v  oprávnění zřídit a provozovat kanalizační zařízení na pozemkových parcelách 1867 / 20, 1837 / 1, 1867 / 1, 1869 / 1, 1869 / 3, 1837 / 2, 1856 / 5, 1856 / 4, 1856 / 3 a 1856 / 7 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  20.5.2013                 

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru, podle které město pronajme panu Ing. Vartýřovi jednu sklepní místnost v budově starého zámku o výměře cca 30 m2 za účelem uskladnění nářadí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 3.000 Kč / rok. Zajistit podpisy smluvních stran.  
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města dotčených umístěním stavby protipovodňového opatření na Červeném potoce, podle které město Hořovice bezplatně půjčí státnímu podniku Povodí Vltavy části pozemkových parcel 1380 / 1, 1380 / 3, 1381, 1386 / 2, 1391 / 5, 1393 / 1, 1393 / 10, 1394, 1407 / 1, 1408 / 1 a 1463 v k.ú. Hořovice o celkové výměře 3.586 m2 pro trvalý zábor. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let. Zajistit podpisy smluvních stran.  
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě částí stavby protipovodňového opatření, podle které státní podnik Povodí Vltavy bezplatně půjčí městu Hořovice stavební objekty protipovodňového opatření na Červeném potoce. Smlouva se uzavírá na dobu deseti let. Zajistit podpisy smluvních stran.
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které firma eCENTRE, a. s., provede pro město zadavatelkou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město v zadávacím řízení veřejné zakázky na telekomunikační služby za odměnu ve výši 25% bez DPH z dosažené úspory. Zajistit podpisy smluvních stran.  
20.5.2013              

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek 1198 Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p. p. 72 / 2 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za navrhovanou kupní cenu 500 Kč/m2. Zajistit podpisy smluvních stran.  
20.5.2013              

p. Vaculík 
Rada bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření města za r. 2012 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.  
5.6.2013               

Ing. Blecha
Rada projednala postup jednotlivých činností vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu směřující k získání povolení odběru povrchových vod pro celý Žákův náhon tak, jak navrhl odbor VaŽP. Radní souhlasí s navrženým způsobem rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova náhonu vždy rovným dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních děl. Po vypracování manipulačních řádů každého vodního díla na Žákovu náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad o povolení odběru vody. Zajistit vypracování manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů za město Hořovice.     
3.6.2013               

Mgr. Kebrlová    
Rada prozatím nesouhlasí s přidělením malometrážního bytu č. 16 v ulici 1. Máje č. p. 699 a ukládá sociálnímu odboru  posoudit žádosti všech žadatelů a navrhnout řešení.    
6.5.2013               

Ing. Pelán
Rada souhlasí s přidělení jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy originálu zápisu na dobu určitou do konce roku 2013 s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou. Zajistit uzavření nájemní smlouvy.  
29.4.2013              

pí Šumerová
Na základě žádosti občanského sdružení Hořovické maminky "O poskytnutí dotací, finančních darů z rozpočtu města Hořovice na rok 2013" rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 50.000 Kč na realizaci dětského hřiště v Panské zahradě, v rozšířeném prostoru současného hřiště, podle řešení od společnosti Tomovy parky. Předpokládaná cena díla 500.000 Kč.     
20.5.2013              

pí Šumerová
Rada souhlasí s vyplacením odměny ve formě finančního daru zastupitelce Mgr. Z. Ulčové ve výši 3.000 Kč v souvislosti s její společenskou činností v letech 2012 a 2013.     
20.5.2013              

Ing. Pelán 
Po vyhodnocení rozsahu činnosti příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu a vzhledem k rozvoji tzv. malých technických služeb rada ukládá řediteli MSBNF zajistit zástupnost funkce ředitele náležitým organizačním a personálním opatřením a podat informaci.  20.5.2013              

radní
Rada projednala koncepce rozvoje příspěvkových organizací 1. základní škola, 2. základní škola a Domeček Hořovice a poděkovala  ředitelům za jejich dosavadní činnost.     
6.5.2013               

                            

      Jana Šrámková, Mgr. Petr Bakule                       Ondřej Vaculík