Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 
 
Zápis č. 1
                            
      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9. 1. 2013
                            
                            
Přítomni:   
      Ondřej Vaculík, starosta                      
      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     
      Jana Šrámková, místostarostka                 
      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   
      Ing. Jan Skopeček, radní                      
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, zapisovatelka                  
                            
                            
                            
Omluveni:   
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     
      Bohumil Taraba, radní                   
                            
                            
Program:    
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Přizváni: Ing. Pelán, Ing. Jícha, Ing. Valečková a Ing. Blecha 
     
3. Kontrola úkolů                 
      4. Podání členů rady                    
      5. Organizační záležitosti                    
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Petr Bakule.                     
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
      Usnesení  č. 1                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 9.1.2013                      
                            
                            
                            
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
                            
                              
Ing. Blecha
Rada prozatím nesouhlasí se zrušením kupní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi městem Hořovice a panem J. Vítem, týkající se odkoupení dokumentace Města Hořovice – Zastavovacího plánu pro II. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě RD2 „Nad nemocnicí“ z r. 2011 a požaduje objasnit zákonné podmínky uplatňování zastavovací studie ve správním řízení.      28.1.2013
              
Ing. Pelán 
Rada souhlasí s dvanáctiměsíčním splátkovým kalendářenm na úhradu nájemného restaurace Florida, který předložil pan Vlach, čímž také souhlasí s pronájmem této restaurace panu Vlachovi na dobu určitou, jeden rok. 28.1.2013
              
Ing. Pelán 
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalé vzduchotechniky v budově bazénu o velikosti 121 m2 panu Merhautovi pro rozšíření fitcentra. Uzavřít nájemní smlouvu.     
28.1.2013 
             
Ing. Pelán 
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalého skladu v budově bazénu o velikosti 14,2 m2 panu Matysovi. Součástí nájemní smlouvy bude dohoda o uznání dluhu a splátkách. Uzavřít nájemní smlouvu.
28.1.2013
              
Ing. Pelán 
Zajistit změnu všech podnájemních smluv týkajících se činností Městské správy bytového a nebytového fondu tak, že celé nájemné, včetně části za energie, původně placené městu, bude příjmem MSBNF.  
28.1.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou na kácení pěti stromů jírovce v ulici Karla Sezimy a to za cenu 53.800 Kč bez DPH. Kácení je navrženo z důvodu špatného stavu stromů, kdy jednotlivé kmeny jsou duté, a hrozí pád na přilehlou místní komunikaci. Po vyhodnocení dvou nabídek práce provede firma zahradnictví Josef Šenk s pomocí vysokozdvižné plošiny. Stromy budou odřezány do výšky kmene cca 2 – 2,5 m, který bude ponechán. Vytěžené dřevo bude odprodáno za tabulkovou cenu s přihlédnutím k jeho kvalitě.
4.3.2013  
             
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zpracováním projektu pro stavební povolení na rekonstrukci budov radnice a úřadu podle koncepčního návrhu tajemníka a podle studie arch. Velinského v příloze originálu zápisu s cílem využít dotačních možností pro realizaci v roce 2014. Projednat s finančním odborem a připravit radě ke schválení zadávací podmínky výběrového řízení na projektanta.      11.2.2013 
             
Ing. Šnajdr
Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu ve spolupráci s dopravní komisí zjistit podmínky pro možné zřízení zastávky a obratiště autobusů městské hromadné dopravy v lokalitě zástavby pod Šibeničním kopcem (silnice na Hvozdec).   
11.2.2013  
            
Ing. Šnajdr
Rada žádá provést kontrolu a poté předložit informaci ohledně stavu překopů komunikací ve městě a následného uvedení do původního stavu a provést kontrolu stavu (svažování) Tyršovy ulice v úseku za křižovatkou na nádraží směrem na Žebrák.    
11.2.2013   
              
Ing. Žalud 
Rada prozatím nesouhlasí s kácením planých jabloní a hrušní na území města z důvodu spadu ovoce na silnice, chodníky a parkoviště, které pak znečišťují. Celkem se jedná o třicet ovocných stromů a jednu vrbu, viz příloha originálu zápisu. Ukládá komisi životního prostředí posoudit stav těchto stromů a upřesnit návrh.   
11.2.2013 
             
JUDr. Maříková   
Rada dodatečně souhlasí s návrhem smlouvy o právu umístit a provést stavbu na pozemku p.č. 909/33 v k.ú. Osek u Hořovic, podle které obec Osek souhlasí umístit a provést na výše uvedeném pozemku stavbu Cyklostezky Červený potok.    
11.2.2013 
             
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Holding, s. r. o., souhlasí s umístěním inženýrských sítí elektro, vodovodu a kanalizace přes pozemkovou parcelu č. 1872 v k.ú. Hořovice. Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení inženýrských sítí elektro, vodovodu, kanalizace přes výše uvedenou pozemkovou parcelu. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zajistit podpisy smluvních stran.
28.1.2013 
                
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Holding, s. r. o., souhlasí s umístěním kabelu nízkého napětí přes pozemkové parcely č. 1837 / 1, 1866 / 4, 1867 / 1 a 1869 / 1 v k.ú. Hořovice (v ul. Pod Nádražím). Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení kabelu NN přes výše uvedené pozemkové parcely. Informovat žadatele o rozhodnutí rady, zajistit podpisy smluvních stran.   
28.1.2013    
          
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem upravené smlouvy o dílo, podle které bude společností AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., prováděna zimní údržba komunikací v Hořovicích v zimním období 2012 - 2013 a to včetně přílohy č. 1 – ceníku. Doplnit dle připomínek paní místostarostky. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.    
28.1.2013
              
JUDr. Maříková    Rada souhlasí s tím, aby byla s p. Matysem uzavřena dohoda o splátkách dle přílohy originálu zápisu. Úkol trvá.    
21.1.2013  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy týkající se přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Otmíče. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN. Zajistit podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřenou smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.   
28.1.2013  
            
Mgr. Bakule
Rada prozatím nesouhlasí s ustanovením města Hořovice jako opatrovníka ve spojeném územním a stavebním řízení o žádosti o přeložku elektrického vedení a stavbu nového stožáru. Projednat souvislosti se zástupcem žadatele. Úkol trvá, termín opět prodloužen.     
28.1.2013   
           
p. Pavlovič
Rada souhlasí s návrhem dálniční značky ZÁMEK HOŘOVICE a žádá komisi cestovního ruchu, aby tento (bezplatně vypracovaný) návrh předala ke schválení MK ČR. Úkol trvá, termín opět prodloužen. 
28.1.2013       
       
p. Vaculík 
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem znění smlouvy o odstranění odpadů, podle které bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. přebírat odpady města Hořovice do svého vlastnictví a s převzatými odpady nakládat dle zákonů tohoto státu. Jednat o podmínkách se zástupci AVE CZ.     11.2.2013   
           
p. Vaculík 
Rada rozhodla o konání veřejného zasedání zastupitelstva dne 5. března 2013 v 18 hodin v Klubu Labe. Organizačně zajistit.     
25.2.2013 
             
p. Vaculík 
Rada souhlasí s průběhem přípravy komunitního plánu v roce 2012 a s informacemi dle přílohy originálu zápisu. Zajistit projednání zastupitelstvem. 
5.3.2013 
              
p. Vaculík 
Rada souhlasí s převodem nájemní smlouvy se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava Hraběte z města Hořovice na příspěvkovou organizaci 2. základní škola Hořovice. Zajistit projednání s představiteli kraje. Úkol trvá, termín prodloužen.
28.1.2013 
                
pí Šumerová
Rada souhlasí s 6. rozpočtovým opatřením na rok 2012, kterým se zvyšují příjmy o 20 tis. Kč z důvodu přijetí účelové dotace na částečnou úhradu zvýšených nákladů spojených se stabilizací provozu nového Centrálního registru vozidel. Financování se o stejnou částku snižuje. Připravit pro nejbližší jednání zatupitelstva.   
28.1.2013   
           
pí Šumerová
Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok 2013 podle návrhu v příloze originálu zápisu. Předat s podpisem pana starosty příspěvkovým organizacím.   
28.1.2013              
                            
Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule                        Ondřej Vaculík