Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

      Zápis č. 3
                            
      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
      30.1.2013
                            
                            
Přítomni:   
      Ondřej Vaculík, starosta                      
      Mgr. Petr Bakule, místostarosta                     
      Jana Šrámková, místostarostka                 
      Dr. Ing. Jiří Peřina, radní                   
      Mgr. Jiří Vavřička, radní                     
      Ing. Ing. Jan Skopeček, radní                 
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, zapisovatelka                  
                            
                            
                            
Omluveni:   Bohumil Taraba, radní                   
                            
                            
Program:    
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Přizváni: JUDr. Kasekr a Ing. Liprt                    
      3. Kontrola úkolů                 
      4. Podání členů rady                    
      5. Organizační záležitosti                    
                            
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Jan Skopeček a Mgr. Jiří Vavřička.                   
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                         
 
      Usnesení č. 3                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 30.1. 2013                    
                            
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
                            
    
Dr. Ing. Peřina  
Projednat možnosti spolupráce v rámci partnerství s městem Gau-Algesheim v Porýní Falz.     
25.2.2013  
            
Ing. Blecha
Vyhodnotit výstavbu rodinných domků v ul. Rpetská v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Rpetské ulice s ohledem na možné poničení této komunikace stavební činností.     
11.2.2013 
             
Ing. Kazda 
Pokračovat v přípravě leasingu na obměnu tří nejstarších aut užívaných městským úřadem.    
25.2.2013      
        
Ing. Pelán 
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalé vzduchotechniky v budově bazénu o velikosti 121 m2 panu Merhautovi pro rozšíření fitcentra. Uzavřít nájemní smlouvu.     
28.2.2013 
             
Ing. Pelán 
Rada souhlasí se záměrem pronajmout místnost bývalého skladu v budově bazénu o velikosti 14,2 m2 panu Matysovi. Součástí nájemní smlouvy bude dohoda o uznání dluhu a splátkách. Uzavřít nájemní smlouvu. 28.2.2013        
      
Ing. Pelán 
Zajistit změnu všech podnájemních smluv týkajících se činností Městské správy bytového a nebytového fondu tak, že celé nájemné, včetně části za energie, původně placené městu, bude příjmem MSBNF.  
28.2.2013   
           
Ing. Pelán 
Rada souhlasí s návrhem společnosti Member, s. r. o., podle kterého bude na mantinelu okolo ledové plochy zimního stadionu a na bocích rolby umístěn znak města Hořovice s nápisem „Město Hořovice partner zimního stadionu“. Objednat a zajistit jejich instalaci.     
11.2.2013 
             
Ing. Pelán 
Předložit režim a výtěžnost placených parkovišť ve městě. 
11.2.2013    
          
Ing. Šnajdr
Rada na základě odstoupení firmy PRAGRO, s. r. o., od realizace „Rekonstrukce WC a prodejny tisku na Palackého náměstí v Hořovicích“ rozhodla, aby zakázka byla realizována druhým zájemcem v pořadí, tj. firmou Chládek a Tintěra. Předložit návrh smlouvy o dílo. Na úkolu pracováno, termín prodloužen.
25.2.2013    
          
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o požadavku vyplývajícího ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a týkajícího se zpracování průkazů energetické náročnosti budov. V první etapě, v termínu do 1. 7. 2013, budou zpracovány průkazy 14 největších objektů vlastněných a užívaných městem nebo jeho příspěvkovými organizacemi. Jedná se o budovy úřadu, školy a některé objekty sloužící kulturním či sportovním účelům. Následovat budou etapy dle návrhu v příloze originálu zápisu.
25.3.2013     
         
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s provedením stavebních úprav v kotelně Višňovka za účelem osazení ocelové akumulační nádrže, jejíž montáž si vyžádá instalace nové kogenerační jednotky v prostorách kotelny. Rada bere na vědomí, že akumulační nádrž bude vyčnívat cca 4 m nad úroveň stávající střechy kotelny. Podmínkou tohoto souhlasu bude i závazek, že investor uvede stavební konstrukce do původního stavu v případě, že by v budoucnosti akumulační nádrž již nebyla potřeba. Rada zároveň souhlasí s provedením přípojky VN mezi objektem kotelny a trafostanicí v délce cca 40 m. Způsob provedení přípojky bude konzultován s odborem technickým a dopravním, trvá však na tom, že část protínající přilehlou silnici a nově zrekonstruovaný chodník bude provedena protlakem a v části vedoucí k trafostanici bude povrch chodníku opraven v celé šířce a po celé délce provedeného výkopu. Vyzvat investora stavby k sepsání návrhu smlouvy, ve které budou uvedeny všechny výše uvedené podmínky, včetně hlukové studie.    
11.2.2013   
           
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma BES, s. r. o., Benešovské silnice, opravu komunikace části ulice Hradební a to za cenu 418.019,91 vč. DPH. Oprava komunikace bude dokončena nejpozději do 30. 5. 2013. Cenová nabídka vzešla s veřejné obchodní soutěže, do které se přihlásilo celkem osm firem. Zajistit přípravu smlouvy.
11.2.2013   
           
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o povolení stavby kabelového vedení nízkého napětí v ulicích Svatopluka Čecha, Krátká, Západní a části ulice Sládkova za technických podmínek uvedených v příloze originálu zápisu. Objednat projektovou dokumentaci veřejného osvětlení v těchto ulicích s tím, že osvětlení bude vyprojektováno dle standardů společností ELTODO-CITELUM, s. r. o., v souladu se smlouvou o provozu, údržbě a obnově veřejného světlení. Zapracovat podmínky města do návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.     25.2.2013   
           
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o stavu projektových příprav rekonstrukcí zásadních objektů v majetku města. V této souvislosti ukládá vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnímu řízení pro budovu radnice čp. 2 a výběrové řízení na zpracování geodetického zaměření pro budovu úřadu čp. 640.       25.2.2013   
           
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s odtraněním nežádoucích stromů a keřů kolem kostela Nejsvětější Trojice podle metodického pokynu Národního památkového ústavu, konkretizovaného technickým a dopravním odborem a upřesněného komisí životního prostředí, viz příloha originálu zápisu.     
25.2.2013
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem prodat speciální vozidlo s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou AVIA. Vozidlo se stalo pro město nepotřebným v souvislosti se zajištěním správy veřejného osvětlení na smluvním základě. Jako způsob výběru nejlepší nabídky za nabízené vozidlo rada určuje obálkovou metodu s tím, že minimální prodejní cena je stanovena na 90.000 Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva.   
11.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, týkající se rekonstrukce mostu přes Červený potok u Společenského domu. Dodatek pouze aktualizuje číslo jednací stanoviska Povodí Vltavy, s. p., k návrhu projektu. Jinak text původní smlouvy, podepsané dne 9. 2. 2011, zůstává beze změn. Zajistit podpisy smluvních stran.    
25.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti občana v příloze originálu žádosti souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 1637 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1695-216/2012 za jednorázovou úhradu 1.109 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.
4.3.2013
               
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti společnosti RWE GasNet, s. r. o. souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 1112 / 30, 1112 / 44, 1112 / 49, 1112 / 58, 1112 / 59, 1154 / 1, 1154 / 7, 1174 / 45, 1174 / 48, 1174 / 49, 1174 / 50, 1174 / 51, 1174 / 52, 1177 / 1, 1177 / 2, 1204 / 2, 1204 / 3, 1204 / 4, 1205 / 3, 1229 / 1, 1229 / 2 a 1246 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1692-122/2012 za jednorázovou úhradu 55.373,20 Kč včetně základní sazby DPH. Zajistit podpisy smluvních stran.  
4.3.2013    
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Ryskové část pozemkové parcely č. 5 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 9 Kč / m2 / rok. Zajistit podpisy smluvních stran. 
11.2.2013   
           
JUDr. Maříková   
Rada nesouhlasí se zrušením kupní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2009 mezi městem Hořovice a panem J. Vítem, týkající se odkoupení dokumentace pořízené městem. Informovat žadatele.   
11.2.2013  
            
Mgr. Kebrlová    
Rada souhlasí s pokračováním realizace projektu odboru sociálních věcí a zdravotnictví v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve společnosti v podobě kroužku deskových her a výtvarného kroužku a ukládá odboru zajistit jejich realizaci s maximální finanční zátěží pro město do výše 10.000 Kč za rok.
11.2.2013  
            
pí Hrachová      
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2012.     
11.2.2013 
             
pí Šumerová
Rada revokuje své usnesení ze dne 22. 11. 2012 ohledně převodu nájemní smlouvy se Středočeským krajem na budovu Gymnázia Václava Hraběte z města Hořovic na příspěvkovou organizaci 2. základní škola Hořovice a ukládá odboru finančnímu a školství vydělovat v rozpočtu města příspěvek pro 2. ZŠ ve výši 315.904 Kč jako nájemné od Středočeského kraje, určené zejména pro obnovu a modernizaci budovy gymnázia.  
průběžně   
            
pí Šumerová
Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh nové vyhlášky o místních poplatcích. Předpoklad je schválení zastupitelstvem v červnu a účinnost od 1. 7. 2013.     
22.4.2013  
            
pí Šumerová
Vzhledem k rozsahu poškození a stálému zatékání rada souhlasí s provedením rekonstrukce střech na 3. pavilonu 1. základní školy v roce 2013 mimo rámec případné dotace. Zahrnout náklady na rekonstrukci do nejbližšího rozpočtového opatření.
11.2.2013              
                            

      Ing. Jan Skopeček, Mgr. Jiří Vavřička             Ondřej Vaculík