Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Obsah

 

Zápis č. 5
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3.3.2010

                            
                            
Přítomni:   Mgr. Luboš Čížek, starosta                    
      Ing. Jiří Auterský, místostarosta                   
      Jana Šrámková, místostarosta                  
      JUDr. Dana Heřboltová, radní                  
      Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                     
      Miloš Koželuh, radní                    
      MVDr. Miloš Urban, radní                      
      Ing. Ladislav Kazda, tajemník                 
      Lenka Redrová, sekretářka                     
                            
                            
                            
Omluveni:                         
                            
                            
Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Kontrola úkolů                 
      3. Podání členů rady                    
      4.Organizační záležitosti                     
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města.                    
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková a MVDr. Miloš Urban.                  
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                         
                            
      Usnesení č. 5                    
                            
      Rady města Hořovice ze dne 3.3.2010                      
                                                    
                            
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:  
        
   
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s osazením dopravní značky " B20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30 km)" na začátek komunikace vedoucí na bývalou skládku Stareč. Informovat žadatele.      12.3.2010 
            
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s nabídkou, podle které za cenu 206.760 Kč vč. DPH, dokončí firma Ladislav Štorkán opravu plotu v Jiráskově ulici, kolem areálu 2. základní školy v termínu do konce července 2010. Žádá o přepracování nabídky tak, aby byla opravena i plotová pole. Rada zároveň žádá o předložení nejméně dvou konkurenčních nabídek. 
12.3.2010   
              
Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s provedením víceprací na akci Modernizace Gymnázia Václava Hraběte a Modernizace 2. základní školy, vzniklých v průběhu realizace akce. Jedná se o provedení nových rozvodů elektro. Dále postupovat po rozhodnutí o přijetí dotace.      12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede ing. Antonín Seidl, za cenu 90.000 Kč vč. DPH, zpracování projektové dokumentace revize a optimalizace dopravního značení na síti pozemních komunikací ve vlastnictví města Hořovice. Zajistit objednání prací. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.    
12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 1. 3. 2010 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Zateplení a výměna zdroje energie v 2. ZŠ Hořovice na Víseckém náměstí. Předpokládané náklady činí 7.244.642,- Kč včetně DPH, dotace je do výše 90 % uznatelných výdajů.
12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se změnou jízdního řádu pro linku 210009 MHD Hořovice, týkající se časového posunutí spoje č. 2 o dvě minuty dříve. Oznámit usnesení správnímu orgánu, vydávajícímu v této věci rozhodnutí.    
12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích za období  11. 9. 2009 – 15. 2. 2010. 
12.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada žádá o okamžité objednání úklidu ulic po zimním období.    
10.3.2010
              
Ing. Šnajdr
Rada žádá o průběžnou opravu městských komunikací po zimním období a předložení odhadu nákladů.  
12.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, zřídit a provozovat distribuční soustavy elektrizačního energetického zařízení na pozemkových parcelách 678/1, 869/5, 91/1, 91/3, 831/76, 701/2, 701/4, 701/5 a 717/6 v k.ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu 80,- Kč/bm + zákl. sazba DPH - rekonstrukce ul. Cihlářské a ul. Rpetské. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.    
12.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 341 / 1, 341 / 2, 341 / 3 a 517 dle KN, v katastrálním území Velká Víska a na pozemkové parcely 799 / 9, 816, 827, 843 / 1, 874 / 1, 874 / 13, 874 / 14 a 874 / 18 dle KN, v katastrálním území Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem (Stodůlky) za jednorázovou úhradu 120.046,80 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen.
12.3.2010     
         
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti RWE GasNet, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství a oprávnění vstupovat a vjíždět přes pozemkové parcely 372 / 1, 372 / 4 a 427 / 2 dle KN, v kat. území Velká Víska, v rozsahu zaměření geometrickým plánem (ul. U Rybníčka) za jednorázovou úhradu 25.814,40 Kč včetně DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 
26.3.2010 
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu lesních pozemků se spol. LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., který stanovuje cenu nájmu za 1 ha ve výši 43,- Kč.   12.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které bude Školní jídelna Hořovice, s. r. o., zajišťovat výrobu jídel pro školní mládež. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2020, počínaje dnem 1. 7. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran. (Hlasováno: 6 pro a 1 se zdržel). 
12.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město bezplatně půjčuje Národnímu institutu dětí a mládeže Ministerstva školství pět místností ve 3. poschodí budovy městského úřadu za účelem využívání pro činnost vypůjčitele. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2011, počínaje dnem 1. 4. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran.     
26.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Česká spořitelna, a. s., umístí do nevyužívaných prostor budovy městského úřadu peněžní bankomat za roční nájemné ve výši 12.000 Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 
26.3.2010
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene stavby protipovodňového opatření v Červeném potoce s pí Sloupovou. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, termín znovu prodloužen.     
26.3.2010  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zvýšením četnosti svozu separovaného odpadu z vybraných lokalit namísto změny umístění kontejnerů. Připravit návrh smlouvy ve spolupráci s technickým odborem.   
12.3.2010  
            
Mgr. Čížek 
Rada pověřuje pana starostu projednat možnost nájmu části prvního patra provozní budovy Starého zámku na připravovanou výstavu Česká kytara.     
31.3.2010 
             
Mgr. Čížek 
Rada žádá pana starostu o projednání úklidu okolí skládky s firmou AVE.      17.3.2010
              
Mgr. Čížek 
Radní se zabývali žádostí ředitelky 1. základní školy o poskytnutí mimořádné zálohy na úhradu tepla za leden 2010 a o zvýšení rozpočtu na rok 2010 o 700 tisíc Kč. Rada pověřuje pana starostu celou záležitost s paní Mgr. Krištufovou projednat. Úkol trvá, termín prodloužen.
17.3.2010  
            
pí Hrachová Rada vzala na vědomí žádost o přidělení bytu v domě 699.  
12.3.2010 
             
pí Šumerová Rada souhlasí s jednorázovým prodejem knih na náměstí.    
31.3.2010              
                            
                            
      Jana Šrámková, MVDr. Miloš Urban                Mgr. Luboš Čížek