Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis č. 14                 
                            
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne                    
                    10.6.2009                                     
                            
Přítomni:   
       Jana Šrámková, místostarostka                      
       Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                    
       MVDr. Miloš Urban, radní                     
       Miloš Koželuh, radní                   
       Ing. Ladislav Kazda, tajemník                      
       Lenka Redrová, sekretářka                    
                            
                            
                            
Omluveni:  
       Mgr. Luboš Čížek, starosta                   
       Ing. Jiří Auterský, místostarosta                  
       JUDr. Dana Heřboltová, radní                 
                            
                            
Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Přizváni: JUDr. Maříková, p. Marek a p. Horák                      
      3. Podání členů rady                    
      4. Organizační záležitosti                    
                         
                            
ad 1) Schůzi zahájila a řídila místostarostka města.                  
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban a Miloš Koželuh.                 
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                            
                            
                            
                            
                            
      Usnesení č. 14                   
                             
      Rady města Hořovice ze dne 10.6.2009                     
                                                    
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
                            
Ing. Kazda 
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od 1. 7. 2009. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 74.     
19.6.2009
              
Ing. Pelán 
Rada pověřila Městskou správu bytového a nebytového fondu trvalou péčí o kašnu před zámkem. Ve spolupráci s technickým odborem připravit změnu údržby po instalaci filtračního zařízení a ve spolupráci s právním odborem připravit doplnění zřizovací listiny MSBNF všetně jejího schválení zastupitelstvem.
19.6.2009
              
Ing. Pelán 
Rada souhlasí s nákupem nového užitkového vozu Dacia Logan pro potřeby Městské správy bytového a nebytového fondu.
3.7.2009 
              
Ing. Pelán 
Rada souhlasí s ošetřením Knížecí cesty Roundapem a žádá o předložení finanční náročnosti.
19.6.2009
              
Ing. Pelán 
Rada žádá Ing. Pelána o prořezání a pokácení stromů dle zápisu Komise životního prostředí. 
3.7.2009
               
Ing. Pelán 
Zajistit vymalování sportovní haly, instalaci chráničů rohů a řádnou údržbu včetně osvětlení. Podat informaci o finanční náročnosti a termínu provedení.
19.6.2009   
           
Ing. Šnajdr
Podat informaci o dokončení kanalizace v Podlužské a Vilové ulici (včetně průsaku v příkopu Lesní, Vilová) a o reklamacích oprav povrchu vozovek. 
19.6.2009
              
Ing. Šnajdr
Posoudit finanční náročnost vybudování dřevěného mostku přes potok v Bažantnici.     
19.6.2009 
             
Ing. Šnajdr
Projednat s firmou AVE CZ jinou organizaci svozu nebezpečného a objemového odpadu v příštím roce tak, aby svoz byl zajištěn vždy ve dvou dnech z jednoho místa, nejlépe pátek - sobota, a to i v podvečerních hodinách. 
19.6.2009 
             
Ing. Šnajdr
Rada požaduje vybudovat plot za účelem oddělení tržiště od chodníku v Pražské ulici. Podat informaci o předpokládaných nákladech a reálném termínu zahájení a dokončení díla.
19.6.2009  
            
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami firem na dodávku výpočetní techniky pro vybavení učebny eGON centra MěÚ Hořovice a jako vítěznou vybrala nabídku firmy BaKa, s. r. o. za cenu 187.329,- Kč vč. DPH. O vítězi rozhodla nejnižší cena z těch, které splnily zadání poptávky. Zajistit objednání.    
19.6.2009 
             
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede firma JV servis preventivní ošetření tesařských konstrukcí střechy radnice proti napadení dřevokaznou houbou za cenu 56.800,- Kč vč. DPH. Zajistit objednání prací.
19.6.2009
              
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického řešení filtrace vody v kašně podle nabídky firmy pana Tomáše Jansy, spočívající v osazení kašny čistící jednotkou KIT 300 (na hrubé nečistoty) a UV filtrem VAMPA (likvidace biologických organismů) za cenu 42.000,- Kč bez DPH. Zajistit objednání prací.   
19.6.2009
              
Ing. Šnajdr
Radní vyslechli informace o výkupu pozemků, nutných pro vybudování prodloužené navigace Červeného potoka a nevyloučili možnost redukce díla v případě, že nutné pozemky se nepodaří vykoupit. Rada souhlasí s průběžným vykupováním pozemků, pokud dojde k dohodě majitele s městem. Prověřit možnost získání dotace i při redukované variantě projektu.     
3.7.2009  
             
Ing. Šnajdr
Zajistit finanční nabídku posekání příkopu cest do Rpet a na Tíhavu   
19.6.2009 
                
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, respektive dodavatele projektové dokumentace Evy Zápotočné, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes pozemkové parcely 249 / 1 a 348 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úplatu cca 2.240,- Kč (cca 28 m délky x 80,- Kč - ul. Na Schůdkách). Zajistit podpisy smluvních stran. 
3.7.2009    
           
JUDr. Maříková   
Rada nesouhlasí s prodejem pozemkových parcel 869 / 5 , 869 / 12 a části pozemkové parcely 869 / 1 v k. ú. Velká Víska manželům Horským z důvodu zachování přístupu k dalším soukromým pozemkům. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.     
19.6.2009   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede firma SKANSKA CZ, a. s. za celkovou cenu 2.174.536,- Kč vč. DPH výstavbu nové trafostanice a elektrické přípojky pro objekty městských lázní. Ve spolupráci s technickým odborem předložit návrh smlouvy o dílo.
19.6.2009 
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma STRABAG, a. s. v době od 1. 9. 2009 do 30. 11. 2009 rekonstrukci povrchů komunikací (silnic a chodníků) v ulici Sv. Čecha, na náměstí U Rybníčku, v horní části ulice Dr. Holého, v ulici K Labi (povrch ze žulové dlažby) a výstavbu přístupových chodníků směrem od zámku do Panské zahrady za cenu 5.506.815,90 Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.     
3.7.2009
               
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Atelier MV s. r. o. za 171.000,- Kč dokumentaci pro stavební povolení týkající se rekonstrukce komunikace v ulici Vrchlického a navazující části ulice Dr. Holého po křižovatku s ulicí Komenského. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2009
               
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dodávce díla, podle které Ing. Josef Filip zpracuje pro město Hořovice dokumentaci k územnímu rozhodnutí na úsek cyklostezky Červený potok vedený po k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Víska za cenu 386.750,- Kč v termínu do 31. 12. 2009. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.     
3.7.2009 
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje nebytové prostory ve 2. podlaží objektu čp. 640 o výměře 209,40 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích a to cca od 1. 9. 2009 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok za nájemné 228.874,- Kč ročně. Projednat znění smlouvy s nájemcem. Úkol splněn, podat informaci o podpisu smlouvy.     
28.8.2009  
            
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o ostraze, podle které firma Sipadan, a. s. zabezpečí pořádkovou službu ve městě po zkušební dobu čtyř měsíců za cenu 125,- Kč za 1 hod. provádění hlídkové služby jedním bezpečnostním pracovníkem a za 10,- Kč za 1 km při použití vozidla. Ze smlouvy však bude vypuštěn odstavec o bezplatném poskytnutí místnosti. Upravit smlouvu, aby byla bez příloh, doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.
3.7.2009   
              
Mgr. Čížek 
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť před jejich budovou v Pražské ulici. Úkol trvá, termín opět prodloužen.     
5.6.2009       
        
Mgr. Čížek 
Rada pověřuje pana starostu účastí na setkání FK Hořovicko a města Hořovice se sponzory.  
19.6.2009 
             
Mgr. Čížek 
Rada rozhodla neakceptovat návrh na výrazné zdražení rekonstrukce plaveckého bazénu. Oznámit stanovisko rady dodavateli.   
19.6.2009      
        
Mgr. Čížek 
Rada se seznámila se stížností obyvatel ulice Větrná a žádá pana starostu, aby projednal možnosti nápravy s Ing. Marešem.    
19.6.2009  
            
Mgr. Čížek 
Rada žádá pana starostu, aby zajistil odborné návrhy na organizačně právní formy vztahu města a provozovatele plaveckého bazénu.     
19.6.2009    
          
Mgr. Krištufová  
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky 1. základní školy o ředitelském volnu 29. a 30. 6. 2009.    
19.6.2009
              
Mgr. Vavřička    
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které provede firma pana Jiřího Čápa opravu a zateplení střechy pavilonu č. 1 v 1. základní škole Hořovice za cenu 941.400,- Kč vč. DPH. Zajistit provedení posudku podle návrhu pana Čápa od firmy Dektrade.  
3.7.2009
               
Mgr. Vavřička    
Rada se seznámila s cenovými nabídkami na opravu havarijního stavu plotu kolem Gymnázia. Objednat opravu u firmy Ladislav Štorkán v celkové výši 111.860,- Kč vč. DPH.     
19.6.2009 
             
Mgr. Vavřička    
Rada žádá pana ředitele Vavřičku, aby projekt zateplení budovy splňoval parametry minimálně nízkoenergetického domu (lépe pasivního), ve třídách aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu s využitím rekuperace tepla tak, aby byly zajištěny hygienické normy. Okenní otvory v přístavbě školy zachovat v původní velikosti, s tím, že členění oken bude respektovat okna v historické budově. Fasáda bude provedena bez plastických historizujících prvků. Rada dále souhlasí s posouzením budovy 2. základní školy na Vísce firmou Ekowatt. Podat informaci.  
3.7.2009
               
p. Kočárek 
Rada souhlasí s provedením oprav po revizi v objektu ubytovny a sauny v Městských lázních na náklady provozovatele. 
5.6.2009 
              
p. Šalena  
Rada souhlasí s nákupem 5000 kusů trhacích map města v ceně 13.500,- Kč pro účely informačního centra.   
19.6.2009  
            
pí Šumerová
Rada se zabývala možností rekonstrukce sportovní haly a došla k závěru, že vzhledem k finanční náročnosti se zatím nebude realizovat. Provede se pouze nový vodovodní řad včetně přípojky a ušetřené finanční prostředky budou použity na rekonstrukce komunikací a rozšíření trafostanice. Dále souhlasí s tím, aby se realizovala rekonstrukce rozvodů vody v 1. základní škole. Na tuto rekonstrukci navrhuje uvolnit prostředky, které zbývají z celkové částky, původně určené na oplocení školního hřiště. Připravit pro jednání zastupitelstva.     
19.6.2009 
             
pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvků ve výši: 10 tis. Kč Aeroklubu, 2 tis. Kč Klubu filatelistů, 2 tis. Kč Nadačnímu fondu Gaudeamus, 2 tis. Kč FK Komárov a 25 tis. Kč Vojenskému historickému sdružení Brdy. Zajistit výplatu.
19.6.2009 
             
pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2009 provedl Krajský úřad Středočeského kraje. Podat informaci o organizačním zajištění.     
19.6.2009 
             
radní
Rada po konzultaci s panem Ing. Horákem prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které firma Czechvision O.M.T., s. r. o. zřídí v Hořovicích kamerový systém za cenu 281.781,50 Kč bez DPH.
24.6.2009              
                            
                            
                            
      MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh                  Mgr. Luboš Čížek