Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

Zápis č. 12
ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
13.5.2009
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka
 
 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů      
2. Podání členů rady
3. Organizační záležitosti
Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní JUDr. Dana Heřboltová a pan Miloš Koželuh
O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
Usnesení č. 12
Rady města Hořovice ze dne 13.5.2009
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:
Ú k o l
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. prověřit aktuální zdravotní stav břežních porostů Červeného potoka v celém intravilánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen.
Využít posíleného příspěvku Městské správy bytového a nebytového fondu na pořízení kompletního oplocení hřiště a opravy oplocení areálu 1. základní školy včetně instalace elektronického zabezpečovacího zařízení do 31. 7. 2009. Rada žádá o vyhodnocení tří nabídek a o informaci, jakým způsobem budou opatření realizována. Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí s provedením podlahového systému UCRETE UD 200 v kuchyni 1. ZŠ Hořovice dle nabídky firmy Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. za cenu 953.045,26 Kč bez DPH. Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh smlouvy o dílo.
Rada rozhodla o instalaci kamerového systému provozovaného ve spolupráci s Policií ČR. Provést výběrové řízení na dodavatele této techniky. Úkol trvá termín prodloužen.
Rada předběžně souhlasí s opravou pobořené kapličky umístěné poblíž silnice III/1147 Hořovice - Hvozdec na náklady města a pověřila technický a dopravní odbor zajištěním nabídky na provedení její opravy. Současně však uložila zjistit majitele této stavby ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí, případně prohlásit vlastnictví města. Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2009, kterou se zrušuje vyhláška o užívání městských symbolů ze dne 3. 5. 2000 s tím, že stávající symboly města a jejich užívání zůstávají v platnosti. Připravit pro jednání zastupitelstva města.
Zajistit objednání razítek města pro účely samosprávy s tím, že nová razítka budou obdobná současným, pouze státní znak bude nahrazen znakem města Hořovice.
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť před jejich budovou v Pražské ulici. Úkol trvá, termín prodloužen.
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu střechy kostela Nejsvětější Trojice ve výši 50 000,- Kč. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
Předložit zastupitelstvu spolufinancování projektu "Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích" (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/25.00525), jehož celkové náklady činí 7.015.549,17 Kč, z rozpočtu města, včetně vyčlenění částky 1.744.962.25,- Kč, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu na předfinancování projektu.
Rada po vyhodnocení nabídky firmy Ekotech Hořovice, s. r. o. na provedení povrchu komunikace v Polní ulici (mezi garážemi) rozhodla odstoupit od tohoto záměru.
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. souhlasí s prodejem pozemkových parcel 2282/125, 2282/126, 2282/136, 2282/137, 2282/140, 2282/297, 2282/298, 2282/245, 2282/249, 2282/252, 2282/253 a 2282/262 v k. ú. Hořovice Městské akciové společnosti Hořovice za účelem výstavby rodinných domků. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva.
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice a. s. souhlasí s prodejem odpovídajícího podílu – 51/1009 pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska (zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji) budoucímu kupujícímu bytové jednotky v uvedeném domě panu Jaroslavu Veigentovi za kupní cenu 30.396,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva.
Rada na základě žádosti pana Jiřího Froňka souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační přípojku na pozemkových parcelách 35 / 1, 37 / 1 a 37 / 3 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 3.200,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Sportovnímu klubu Škorpion Hořovice část pozemkové parcely 2112 / 1 o výměře cca 2 450 m2 v k.ú. Hořovice za účelem provozování hřiště na malou kopanou a to od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2014 za nájemné 3.550,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran.
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme Miroslavu KOČÁRKOVI - KOEKO část pozemkové parcely 2112 / 1 o výměře cca 3 750 m2 v k.ú. Hořovice za účelem využívání pro venkovní provozování restaurace na koupališti a to od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 za nájemné 2.725,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
Rada souhlasí s zněním smlouvy o dílo, podle které bude firma PROJEKT Plus, s.r.o. provádět autorský dozor na stavbě 1. etapy rekonstrukce mateřské školy v ul. Větrná. Firma bude placena za hodinu vykonané práce na stavbě. Celkové náklady se budou pohybovat kolem 50.000,- Kč bez DPH za dobu výstavby 1. etapy rekonstrukce mateřské školy ve Větrné ulici. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
Rada po posouzení nabídek vybrala pro zajištění dotačního managementu na projekt Modernizace Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích firmu PNO Consultants, s.r.o. za cenu 55.000,-Kč. Připravit návrh smlouvy.
Rada po posouzení nabídek vybrala pro dodávku technologie na dovybavení pracoviště Czech POINT v městském úřadu firmu BaKa, s. r. o. za cenu 55.795,-Kč. Ve spolupráci s technickým odborem připravit návrh smlouvy.
Rada souhlasí s proplacením poloviny nákladů na již dokončenou opravu chodníku u domu čp. 754/5 v ulici 1. máje v Hořovicích. Zajistit proplacení daňového dokladu vydaného příspěvkovou organizací Městská správa bytového a nebytového fondu ve výši 28.580,- Kč.
Rada souhlasí se zřízením kuchyňky v místnosti č. 210 v rekonstruovaných prostorách určených pro Pedagogicko psychologickou poradnu, v budově čp. 640 za podmínky, že veškeré vícepráce potřebné k řádnému provozu této kuchyňky uhradí Pedagogicko psychologická poradna, popř. její zřizovatel. Informovat žadatele.
V souvislosti s rekonstrukcí prostor určených pro Pedagogicko psychologickou poradnu, v budově čp. 640 připravit návrh nové nájemní smlouvy s cenou obvyklou v této budově.
Rada souhlasí s proplacením víceprací panu Radku Škvárovi ve výši 18.700,- Kč bez DPH. Vícepráce se týkají likvidace, odklizení a odvozu odpadu, který se nacházel v nejbližším okolí opravované Knížecí cesty.
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které postaví společnost Atelier 2p, s. r. o. dětské hřiště na Západním sídlišti (ulice Kosmonautů) a sídlišti Sklenářka za cenu 399.507,- Kč vč. DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran.
Rada děkuje čtyřem studentům Gymnázia Václava Hraběte za provedení průzkumu četnosti chodců na vlakovém nádraží. S ohledem na § 85, písm. b a § 102, odst. 3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rada rozhodla o poskytnutí peněžního daru ve výši 700,- Kč pro každého. Zajistit vyplacení daru studentům podle seznamu v příloze originálu zápisu a jejich informování o daňové povinnosti.
Rada žádá ing. Valečkovou o zpracování podkladů pro výběrové řízení města Hořovice na zpracovatele územního plánu (s tím, že po zpracovateli bude požadováno zpracování doplňujících průzkumů a rozborů a zajištění technické pomoci při návrhu zadání ÚP).

Zajistit smlouvu o dílo na obchodní soutěž na zpracovatele územního plánu tak, aby splňovaly podmínky MMR pro poskytnutí dotace na zpracování územního plánu s firmou Josef Hrdina - EVORD, pro jejíž zadání poskytne podklady úřad územního plánování MěÚ Hořovice.
Ve spolupráci s FK Hořovicko objednat projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci víceúčelového sportoviště na místě zadního fotbalového hřiště a škvárové plochy s umělým povrchem a umělým osvětlením v areálu Městského stadionu Hořovice u firem Tenis Zlín, a. s. a Akté, s. r. o. (viz příloha originálu zápisu). Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti a 1 se zdržel.
Organizačně zajistit jednání zastupitelstva na středu 20. 5. 2009 od 16 hodin do Klubu Labe.
JUDr. Heřboltová, Miloš Koželuh             Mgr. Luboš Čížek