Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

 

Zápis č. 11
ze schůze Rady města Hořovice,
která se konala dne 29.4.2009   

                            
Přítomni:   
      p. Mgr. Luboš Čížek, starosta                 
      p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta                      
      pí Jana Šrámková, místostarosta                     
      p. JUDr. Dana Heřboltová, radní                     
      p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní                  
      p. MVDr. Miloš Urban, radní                   
      p. Miloš Koželuh, radní                 
      p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník                    
      pí Jana Navrátilová, zapisovatelka                  
                            
Omluveni:                         
                            
                            Program:   
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů                              
      2. Podání členů rady                    
      3. Organizační záležitosti                    
                            
      Přizváni: paní Mračková, Ing. Šnajdr a pan Šalena                     
                            
                            
                            
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města                     
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a paní Mgr. Zdeňka Ulčová                    
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                  
                            
                            
                         
                            
      Usnesení č. 11                   
                            
      Rady města Hořovice ze dne 29.4.2009                     
                            
                            
                            
                            
      Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:                     
    
Ing. Blecha
Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. prověřit aktuální zdravotní stav břežních porostů Červeného potoka v celém intravilánu města Hořovice.    
7.5.2009  
             
Ing. Kazda 
Rada zplnomocnila tajemníka k podepisováním smluv města Hořovice souvisejících s provozem městského úřadu do výše 100 tis. Kč. 
průběžně   
            
Ing. Šnajdr
Posoudit možnost podání žádosti o dotaci na vzdělávání v EGON centru podle výzvy platné od 6. 4. a v každém případě navrhnout postup zřízení počítačové učebny.   
22.5.2009
                 
Ing. Šnajdr
Rada města přijímá dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na restaurování Sloupu odsouzenců ve výši 80.000,- Kč. 
7.5.2009      
         
Ing. Šnajdr
Rada revokovala své usnesení ze dne 1. 4. 2009 o instalaci krycí plachty na plaveckém bazénu v 1. základní školy Hořovice. Důvodem jsou skutečnosti, které instalaci solární plachty velmi ztěžují a které rada při svém rozhodování dne 1. 4. 2009 neznala.     
7.5.2009  
             
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí na základě stanoviska KHS Beroun s opravou podlahy v prostorách varny školní kuchyně a žádá o předložení cenové kalkulace. Úkol trvá, termín prodloužen.     
7.5.2009   
            
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s vybudováním technologického centra v rámci probíhající elektronizace služeb veřejné správy. Prozkoumat možnosti využití vyhlášeného dotačního titulu a navrhnout termíny dílčích etap přípravy až do konečné realizace včetně nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen.     
22.5.2009 
             
JUDr. Maříková   
1. Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme pí Magdaleně Hánové nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro prodejnu potravin se sklady a to od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 za nájemné 5.607,- Kč.
2. Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme společnosti PROBO BUS a.s. nebytové prostory v objektu čp. 808 v Hořovicích pro kancelář nájemce a to od 1. 5. 2009 do 31. 7. 2009 za nájemné 2.192,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
22.5.2009   
              
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti paní V. Toušové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojku na pozemkové parcele 2296 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření   geometrickým plánem za jednorázovou úhradu   80,- Kč / bm. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.   
7.5.2009 
              
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti žadatele uvedeného v příloze originálu zápisu souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a a provozovat podzemní kanalizační přípojku na pozemkové parcele 402 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.    
7.5.2009  
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s podáním žádostí o bezúplatný převod pozemkových parcel 876 / 4, 818 / 2, 894 / 2, 893 / 2 a 893 / 3 v k. ú. Velká Víska od Pozemkového fondu ČR, Praha na město Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva.  
7.5.2009  
             
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s vybudováním chodníku na severní straně domu čp. 194 na náměstí Svobody podle žádosti pana Kačerovského o maximální šířce 0,75 m za předpokladu, že se majitel zaváže k úhradě na své náklady.    
7.5.2009 
              
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se změnou zřizovacích listin příspěvkových organizací podle přílohy originálu zápisu. Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.  
7.5.2009        
       
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme žadatelům uvedeným v příloze originálu zápisu část pozemkové parcely 1716 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 50 m2 na zahrádku. Nájem se sjednává ode dne 1. 6. 2009 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč/m2 / rok. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran. 
22.5.2009   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které město prodá společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1231 část pozemkové parcely 942 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 100 m2, na které bude vybudována přístupová rampa k bytovému domu čp. 1231, za kupní cenu 500,- Kč / m2. Zajistit podpisy smluvních stran.    
22.5.2009 
                
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o zajištění odvozu a uložení živnostenského odpadu od objektů MěÚ, podle které společnost AVE CZ HOŘOVICE, s. r. o. bude zajišťovat odvoz a uložení živnostenského odpadu od objektů městského úřadu čp. 2 a čp. 640. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Zajistit podpisy smluvních stran.     
22.5.2009   
           
JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné dopravy ve znění dodatku č. 1 navrženého společností PROBO BUS a.s. Rada dále souhlasí se zněním smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou autobusové dopravy ve znění dodatku č. 1. navrženého společností PROBO BUS, a. s. Obě smlouvy jsou uzavřeny mezi Městem Hořovice a společností PROBO BUS, a. s. a řeší přechod práv a povinností ze zanikající společnosti PROBO TRANS BEROUN, s. r. o. na novou společnost PROBO BUS, a. s. Zajistit podpisy smluvních stran. 22.5.2009
              
JUDr. Maříková   
V souvislosti s blížícím se ukončením rekonstrukce prostor pro Pedagogicko-psychologickou poradnu připravit návrh nové nájemní smlouvy s adekvátním nájemném.
22.5.2009  
               
JUDr. Maříková   
Zajistit vyhotovení znaleckých posudků na odhad ceny budov kina, knihovny, klubu Labe a Společenského domu.  
7.5.2009       
        
Mgr. Čížek 
Rada pověřila pana starostu jednáním s Policií ČR a Českou poštou o změně vyhrazených parkovišť před jejich budovou v Pražské ulici.
7.5.2009      
         
Mgr. Čížek 
Rada žádá společnost AVE CZ Hořovice, s. r. o., aby v nejbližším vydání časopisu Měšťan informovala občany o všech svozech, včetně popisu co je bioodpad patřící do ""hnědé popelnice"".
7.5.2009        
       
MVDr. Urban
Oslovit pana architekta Hradečného ve věci zpracování studie rekonstrukce radnice. Úkol trvá, termín opět prodloužen.   
11.5.2009  
            
MVDr. Urban
Rada se seznámila s návrhem nájemní smlouvy, podle které město pronajme panu Petru Machálkovi objekt čp. 918 a objekt stodoly se stavební parcelou 35 / 1 a pozemkovou parcelou 37 / 3 v k. ú. Velká Víska za účelem přebudování objektů na cukrárnu a kavárnu a vybudování veřejných WC. Projednat návrh smlouvy a stavebního řešení s panem Machálkem a se stavební komisí. Úkol trvá, termín opět prodloužen. 
11.5.2009
              
pí Mračková
Radní vyslechli informaci paní ředitelky Městské mateřské školy o zápisu dětí na školní rok 2009 / 2010. Rada souhlasí s přesunem speciální třídy do objektu v Jiráskově ulici na tento školní rok.  
7.5.2009     
          
pí Šumerová
Rada v souvislosti s nenaplněním smlouvy mezi městem a firmou Ekotech souhlasí s finančním vyrovnáním dle přílohy zápisu.
7.5.2009  
             
pí Šumerová
Zajistit pořízení nového účetního programu podle navrženého časového harmonogramu v příloze originálu zápisu. Během května a června připravit účtárnu na účtování daně z přidané hodnoty. Přihlásit město jako plátce DPH od 1. 7. 2009. 19.7.2009    
          
radní
Rada vyslechla informaci pana Machálka o možné výstavbě fotovoltaické elektrárny na pozemcích č. 2208/9 a 2209/1 v k. ú. Hořovice. Rada principielně souhlasí s pronájmem pozemků za tímto účelem s tím, že do příští rady bude ukončeno jednání o nájemní ceně a konečném textu nájemní smlouvy. 
29.4.2009              
                            
                            
      Mgr. Zdeňka Ulčová, Jana Šrámková                  Mgr. Luboš Čížek