Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 9

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
16.4.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byla přítomna pí Podubecká - odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice


Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, místostarosta


Program: 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů,
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Michal Palouš, Jana Šrámková
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.


Usnesení č. 9 

Rady města Hořovice ze dne 16. 04. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Blecha
Rada souhlasí se zněním typové smlouvy o využívání systému zavedeného městem Hořovice pro nakládání s komunálním odpadem, podle které město umožní původci odpadů (fyzické nebo právnické osobě oprávněné k podnikání) využívat systém za roční úhradu 500,- Kč. Zajistit uzavření smluv s původci odpadů. 12.5.2008

Ing. Pelán
Projednat se zaměstnanci pečujícími o městské osvětlení a s vedoucí personálního odboru podmínky, za jakých by Městská správa bytového a nebytového fondu převzala zaměstnance pečující o městské osvětlení tak, aby neutrpěli finanční újmu před odchodem do důchodu a podat informaci. Úkol průběžně plněn, termín prodloužen. 28.4.2008

Ing. Pelán
Rada pověřuje Ing. Pelána jednáním s SK Hořovice o aktualizaci podmínek nájemních smluv a provozu na stadionu. Do smluv zapracovat připomínky kontrolního výboru.
Úkol průběžně plněn, termín prodloužen. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Objednat dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci ulice Strmé podle nabídky Ing. Vondřicha za cenu 66 tis. Kč bez DPH a příslušné geodetické zaměření. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Objednat geodetické zaměření Panské zahrady a přilehlých prostorů dle dispozic MVDr. Urbana za cenu 27.500,- Kč + DPH u p. Heppnera. U Ing. Kaščákové objednat dendrologický průzkum za cenu 31.000,- Kč a u Ing. arch. Velinského studii revitalizace Panské zahrady a přilehlých prostorů za cenu 163.000,- Kč + DPH. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Rada po vyhodnocení kvality nabízených programů souhlasí s nákupem softwarového produktu ArcEditor, pro potřeby úřadu územního plánování za cenu 332.500,- Kč bez DPH a to s přihlédnutím k jeho kompatibilitě s programovým vybavením sousedících úřadů s rozšířenou působností a krajského úřadu. V této souvislosti souhlasí s nákupem programového produktu KOMPAS 3 pro potřeby samosprávy za cenu 300.000,- Kč bez DPH vč. zadatovaných pasportů komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení apod. Zajistit objednání programů. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí o opravu oplocení hřiště 1. základní školy. Ve spolupráci s Ing. Paloušem rada žádá o aktuální odhad nákladů na důkladné oplocení areálu. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s použitím rozpočtové rezervy na pořízení kvalitního sedacího nábytku podle nabídky v příloze originálu zápisu pro přízemí a první nadzemní podlaží budovy úřadu čp. 640 podle dispozic pí JUDr. Heřboltové a p. Ing. Palouše. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit do konce dubna dočasnou demontáž lešení okolo sochy Obětovaného a po ukončení pietních obřadů opět postavit. 28.4.2008

JUDr. Heřboltová
Na základě stížností občanů rada žádá pí JUDr. Heřboltovou o poskytnutí právního výkladu, zda je možno na území města regulovat počet výherních automatů včetně noční provozní doby restauračních zařízení. 28.4.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové ohledně kácení uschlých stromů. Úkol bude dokončen po dodání dat technickým odborem na základě požadavku paní radní. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od 1. března 2008 v nákladu 4.000 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“ za cenu 30.660,- Kč bez DPH měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá termín prodloužen. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb. o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních řadů a veřejných částí kanalizačních přípojek v ulicích Podlužská a Vilová, včetně vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí nabídky firmy Novadus, s. r. o. Cena díla dosáhne maximálně částky 1,443.261,- Kč včetně 19 % DPH. Doplnit do smlouvy termín zahájení prací a termín dokončení díla do tří měsíců od zahájení a zajistit podpisy smluvních stran. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smlouvy o nájmu jedné místnosti v domě čp. 640 za účelem zřízení kanceláře pro stavební spořitelnu Modrá pyramida, do doby jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok. Zajistit podpisy smluvních stran s novým nájemcem. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv obsahujících zvýšení nájmu o míru inflace za r. 2007:
- o nájmu jedné místnosti v domě čp. 2, uzavřená do 31. 12. 2010 s Krajskou veterinární správou pro Středočeský kraj za účelem zřízení kanceláře, za nájemné 18.504,- Kč ročně,
- o nájmu dvou místností v objektu tribuny, uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Zdeňkou Klimešovou za účelem využívání pro provozování kiosku s občerstvením, za nájemné 4.934,- Kč ročně
- a o nájmu části střechy domu čp. 585 a části komínu u kotelny v sídlišti Višňovka, uzavřená do 31. 12. 2010 s panem Zdeňkem Jančím za účelem umístění antény Wifi a umístění vykrývače pro šíření signálu internetu, za nájemné 10.280,- Kč ročně a 2.467,- Kč ročně.Zajistit podpisy smluvních stran u všech citovaných smluv. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem ke smlouvě o nájmu lesních pozemků Hořovic firmou LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., podle kterého je stanoveno nájemné pro rok 2008 ve výši 1,- Kč za jeden hektar lesního pozemku čtvrtletně. Zajistit podpisy smluvních stran. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2002, podle které provede pan Otto David rekonstrukci 2. NP objektu čp. 640 / 34 (bývalá zemědělská škola) pro potřeby MěÚ Hořovice, a to včetně dodávky a instalace výtahu v budově, za cenu 8.821.979,- Kč bez DPH s tím, že pro letošní rok rada rozhodla, že objem prací nepřekročí částku danou rozpočtem na r. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá dva kotce
pro volně pobíhající psy za cenu 51.100,- Kč ročně u paní Eugenie Sychrovské, Buštěhrad.
Zajistit podpisy smluvních stran. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá na dobu určitou do 31. 12. 2010 SK Hořovice nemovitosti v areálu městského stadionu za účelem využívání pro sportovní činnost nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že SK Hořovice bude na svůj náklad zajišťovat provoz, údržbu a úpravu sportovišť a údržbu ostatních pronajatých nemovitostí. Dále rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajímá na dobu určitou do 31. 3. 2106 nemovitosti v areálu městského sportoviště za účelem využívání pro sportovní činnost nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že TJ Spartak Hořovice bude zajišťovat svým nákladem údržbu pronajatých nemovitostí.
Současně rada schvaluje podnájem tenisových kurtů, volejbalových kurtů a kurtu na plážový volejbal TJ Spartak Hořovice třetím osobám. Zajistit podpisy smluvních stran u obou nájemních smluv a podpis souhlasu města s pronájmem nemovitostí. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce letošního roku na své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí, která umožní příjezd k jeho obydlí.
Výsledek hlasování: 5 pro, 1 se zdržel. Zajistit podpisy smluvních stran. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2 / 2008 
- Požární řád města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které společnost AŽD Praha s. r. o. dodá, nainstaluje a zprovozní dva ukazatele okamžité rychlosti v místech poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova za cenu 163.898,70 Kč vč. DPH a v termínu do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen. 28.4.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila s vyhodnocením bezplatné městské hromadné dopravy předložené společností PROBO TRANS, s. r. o., a s uspokojením konstauje, že ve sledovaném období došlo k nárůstu přepravovaných osob o 70%. 28.4.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s termínem konání příští schůze rady, a to v úterý 29. 4. od 15:00 h v kanceláři starosty. Organizačně zajistit. 28.4.2008

Mgr. Čížek
Rada žádá v souvislosti s připravovanou žalobou na pana Otto Srpa o součinnost kontrolního a finančního výboru zastupitelstva a ukládá panu starostovi a pí JUDr. Heřboltové tuto záležitost s výbory projednat. 28.4.2008

Mgr. Vavřička
Rada souhlasí s použitím rezervního fondu 2. základní školy na nákup dvou interaktivních tabulí v celkové hodnotě 120.000,- Kč. 23.6.2008

p. Šalena
Rada souhlasí s odprodejem nepohyblivých zásob knih podle přílohy originálu zápisu za cenu 71.509,- Kč Knihovně Jana Drdy Příbram s tím, že za tuto hodnotu získá Městské kulturní centrum knihy do městské knihovny. 26.5.2008

pí Šrámková
Projednat s kynologickým klubem Hořovice možnost spolupráce při odchytu a umísťování toulavých psů. 28.4.2008

pí Šumerová
Rada rozhodla o přidělení příspěvků na činnost zájmovým organizacím dle přílohy zápisu. 
28.4.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s nákupem sekacího traktoru Kohler pro potřeby sportovního areálu
v ceně 105.800,- Kč včetně DPH a s uvolněním částky 250.000,- Kč na nákup
mantinelů na ledovou plochu. Navýšit příspěvek Městské správě bytového a nebytového fondu a zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření. 28.4.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou nákladů na nezbytné opravy v plaveckém bazénu v celkové výši 55.400,- Kč včetně DPH dle předložených kopií faktur. 28.4.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. 28.4.2008

 


Ověřovatelé:
Ing. Michal Palouš, Jana Šrámková

Starosta: Mgr. Luboš Čížek