Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Obsah

 

Zápis č. 8 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
2.4.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byl přítomen Ing. Jaroslav Pelán, ředitel Městské správy bytového a nebytového fondu


Omluveni:
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Aktuální situace v příspěvkové organizaci městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice

 
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Heřboltová, PhDr. Vlček
ad 2)-3) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.Usnesení č. 8

Rady města Hořovice ze dne 2. 4. 2008

 

Ing. Kazda
Rada projednala žádost Společenství vlastníků bytů ze dne 25. března 2008. Město nesouhlasí s vydáním územního souhlasu pro plynofikaci bytových jednotek v ul. Kosmonautů 705 - 708. Důvodem nesouhlasu je nevhodnost záměru z hlediska ochrany životního prostředí a související ekonomika provozu Hořovické teplárenské s. r. o., ve které je město podílníkem.Informovat žadatele o tomto rozhodnutí. 14.4.2008

Ing. Pelán
Projednat se zaměstnanci pečujícími o městské osvětlení a s vedoucí personálního odboru podmínky, za jakých by Městská správa bytového a nebytového fondu převzala zaměstnance pečující o městské osvětlení tak, aby neutrpěli finanční újmu před odchodem do důchodu a podat informaci. 14.4.2008

Ing. Pelán
Rada pověřuje Ing. Pelána jednáním s SK Hořovice o aktualizaci podmínek nájemních smluv a provozu na stadionu. 14.4.2008

Ing. Šnajdr
Podat informaci o postupu a termínech etap výstavby kanalizací v ulicích Podlužská, Vilová (část), U Koupaliště, Cihlářská, Rpetská a sídliště Karla Sezimy s cílem dokončit akce v roce 2008. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada na základě žádosti pana Jaroslava Škváry souhlasí s povolením průjezdu Dražovkou v nezbytné míře po dobu péče o jeho včelstva. Informovat o rozhodnutí rady žadatele a nájemce lesa ve spolupráci s úředníky životního prostředí, případně dohodnout s žadatelem podrobnosti. 14.4.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s opravou povrchů ulic Potoční za cenu 387 236,- Kč a Lesní za cenu 245 441,- Kč včetně DPH firmou Ekotech Hořovice, s. r. o. Zajistit objednání. 14.4.2008

Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s technickým odborem VVP připravit smlouvu s projektantem Ing. Šarmanem na zpracování projektu rozhledny v Dražovce s tím, že průzkum podloží a geodetické práce budou objednány zvlášť. 12.5.2008

JUDr. Heřboltová
Rada se zabývala dotazem předsedy komise životního prostředí Ing. Žaluda
a pověřila JUDr. Heřboltovou, aby ve spolupráci s odborem technickým a dopravním vypracovala odpověď ohledně kácení uschlých stromů. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem ohledně úhrady faktury pí Viktorové. Požádat pana Viktoru o přepracování plnění této faktury tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od 1. března 2008 v nákladu 4.500 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“ za cenu 30.660,- Kč vč. DPH měsíčně Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá termín prodloužen. 
14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní L. Zachové souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 104 v k. ú. Hořovice žadatelce za účelem majetkoprávního vypořádání a to za kupní cenu 500,- Kč / m2 , po dokončeném projednání dědictví po paní R. Volšické. Zveřejnit záměr prodeje této pozemkové parcely a následně po předložení pravomocného rozhodnutí o projednání dědictví po paní Volšické připravit pro jednání zastupitelstva. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada s odkazem na platnou smlouvu nesouhlasí s navýšením ceny nájmu za pronájem pozemku na skládce "Hrádek", který pronajímají za účelem ukládání komunálního odpadu pan J. Brotánek a pí V. Štěpničková městu Hořovice. Informovat žadatele. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada se seznámila s návrhem smlouvy o pronájmu, podle které město Hořovice na jeden rok pronajímá u paní Eugenie Sychrovské kotec pro zatoulané psy v Buštěhradě za cenu 25.500,- Kč. Odborně upravit text tak, aby město nemuselo uzavírat ještě jednu identickou smlouvu na podzim, doplnit data účinnosti smlouvy, výpovědní lhůtu apod. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada se seznámila se zdůvodněním nápadně nízké nabídkové ceny od Technických služeb Beroun, s. r. o. v souvislosti s § 77 , zákona 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách a pověřuje právní odbor ve spolupráci s technickým odborem zpracováním smlouvy podle podmínek výběrového řízení. 
28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří smluv o nájmu nebytových prostor s tím, že text bude upraven tak, aby nepředjímal uzavírání dodatků:
1. o nájmu dvou nebytových jednotek v domě čp. 366, uzavřená s paní J. Chvátalovou za účelem využívání pro prodejnu květin do 31. 12. 2010, za nájemné 133.331,- Kč ročně s inflační doložkou,

2. o nájmu tří místností v objektu čp. 808 do 31. 12. 2008, uzavřená s paní M. Hánovou za účelem využití pro prodejnu potravin a sklady, za nájemné 21.097,- Kč ročně,

3. o nájmu části půdního prostoru v domě čp. 585, uzavřená s ČR - Ministerstvem vnitra za účelem umístění spojovacího zařízení MV ČR, do 31. 12. 2010, za nájemné 3.084,- Kč ročně s inflační doložkou. Zajistit podpisy smluvních stran. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 122 / 46, 1856 / 5, 1856 / 7 a 1856 / 9 v k. ú. Hořovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město. Připravit pro jednání zastupitelstva a následně podat žádost ÚZSVM Praha. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 01 / 2008, podle které město přenechává společnosti TEDOM- VKS, s. r. o., do nájmu část kotelny plaveckého bazénu za účelem provozování kogenerační jednotky za nájemné 30.000,- Kč ročně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 1. 2018. Prověřit výpovědní lhůtu v případě rekonstrukce budovy a poté zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme pí K. Cedivodové, panu K. Sulkovi a pí H. Spáčilové část pozemkové parcely 307 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Hořovice za účelem osázení tohoto pozemku okrasnými keři. Nájem se sjednává ode dne 1. 5. 2008 na dobu neurčitou za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč s podmínkou, že nájemní smlouva skončí v případě neplnění účelu nájmu. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Lukáš Lahoda, DiS., vytvoří do 14. 5. 2008 webové stránky města Hořovice za cenu 65.000,- Kč. Odborně prověřit text, doplnit prezentaci radě a zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

JUDr. Maříková
S pomocí právní kanceláře nabídnout sl. Z. Rokové, která bydlí v budově úřadu čp. 640, směnu za byt 2+1 s příslušenstvím v domě čp. 751 v ul. 1. máje s tím, že tento byt lze následně odkoupit do osobního vlastnictví. Tato nabídka je mj. odůvodněna zastupitelstvem schválenou rekonstrukcí budovy úřadu, která bude zahájena ještě letos. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.4.2008

Mgr. Čížek
Rada vyhovuje žádosti organizace Junák Hořovice a souhlasí s konáním závodu světlušek a vlčat v sobotu 26. 4. 2008 v lesoparku Dražovka. Informovat žadatele a správce lesa. 14.4.2008

radní
Rada jednala o rozdělení příspěvků zájmovým organizacím a definitivně rozhodne na své schůzi dne 16. 4. 2008. 16.4.2008

 

Ověřovatelé:
JUDr. Dana Heřboltová, PhDr. Jiří Vlček

Starosta: Mgr. Luboš Čížek