Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 7 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
19.3.2008

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, místostarosta


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Ing. Michal Palouš
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.


Usnesení č. 7 

Rady města Hořovice ze dne 19. 3. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Kazda
Přeřadit pracovníky údržby městského osvětlení do organizace Městská správa bytového a nebytového fondu.
7.7.2008

Ing. Kazda
Rada na základě stanoviska stavební komise a odboru výstavby zamítla žádost pana Drože o odkoupení části pozemku č. 27 / 1 v k. ú. Velká Víska za účelem vybudování 6 garážových stání k pronájmu občanům.
Rada zároveň sděluje, že problematika parkování na sídlišti Višňovka bude komplexně řešena v rámci dopravní studie.Výsledek hlasování: 4 pro, 2 proti. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 31.3.2008

Ing. Kazda
Rada zamítla žádost pana Mandíka o umístění prodejního stánku. Sdělit stanovisko rady žadateli. 
31.3.2008

Ing. Palouš
Na základě schváleného seznamu oceněných investičních priorit rada pověřuje Ing. Palouše jednáním o komerčním úvěru v maximální výši povolené dluhovou službou. Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva. 28.4.2008

Ing. Pomma
Rada nemá námitek proti konání krajské výstavy psů dne 24. 3. 2008 za podmínky, že tato akce byla projednána s nájemcem sportovního areálu. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Označit vodorovným dopravním značením zákaz stání na křižovatce ulic v sídlišti Višňovka dle dipozic pí místostarostky a v dolní části ulice Jiráskova dle dispozic pana radního dr. Vlčka. Úkol řešen, realizovat v závislosti na počasí do konce dubna. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit disproporci mezi dvěma měřeními osvětlení v budově 2. základní školy (zkonfrontovat obě dodavatelské firmy). Úkol řešen, auditor (p. Bernat) požádán o vyjádření. 28.4.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 17. 3. 2008 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o provedení odborného průklestu keře v trojúhelníku na křižovatce Pražská - Vrbnovská.
Úkol trvá. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s návrhem položkového rozpočtu, zpracovaného panem Otto Davidem na rekonstrukci 2. nadzemního podlaží budovy městského úřadu čp. 640 / 34 na Palackého náměstí. Zpracovat návrh dodatku ke smlouvě o dílo z roku 2002 s termínem zahájení prací v září 2008 s tím, že částka ve smlouvě nepřekročí příslušnou kapitolu v rozpočtu. Dále rada žádá, aby dodatek ke smlouvě včetně položkového rozpočtu byl konzultován se smluvním stavebním dozorem. 14.4.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit včasné podání žádosti o grant z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje na akce ukazatele okamžité rychlosti (a přechod v ulici Tyršova v nejbližším možném termínu pro podání žádosti). 31.3.2008

Ing. Žalud
Prověřit zdravotní stav topolů mezi letním koupalištěm a přilehlými zahradami.
Podat informaci na příští schůzi rady. 31.3.2008

JUDr. Heřboltová
Rada se zabývala dotazem předsedy komise životního prostředí Ing. Žaluda
a pověřila JUDr. Heřboltovou, aby ve spolupráci s odborem technickým a dopravním
vypracovala odpověď ohledně kácení uschlých stromů. 31.3.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem
ohledně úhrady faktury pí Viktorové. Požádat p. Viktoru o přepracování plnění této
faktury tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá
termín prodloužen. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno
podle všech návrhů odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu
a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr a následně připravit pro jednání
zastupitelstva. Termín opět prodloužen na žádost SÚS. Písemně urgovat
kompetentní osobu a sdělit termín konečného vyřízení záležitosti.
Úkol trvá, termín znovu prodloužen. 31.10.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic,
a. s., schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 920 / 5, 920 / 1, 921 / 2, 66 / 7, 72 / 2 a 72 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem včetně umístění čtyř účastnických rozvaděčů za celkovou cenu 12.900,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádostí Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí
s prodejem odpovídajícího podílu pozemkové parcely 75 / 2 v k. ú. Velká Víska
o výměře 281 m2 (zastavěná plocha pod bytovým domem ""D"" v ul. Na Okraji)
a s prodejem odpovídajících podílů pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska
o výměře 283 m2 (zastavěná plocha pod bytovým domem ""E"" v ul. Na Okraji)
budoucím kupujícím bytových jednotek v uvedených domech za ceny v příloze
originálu zápisu v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytových jednotek
v těchto domech. Zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú.
Velká Víska a následně připravit pro jednání zastupitelstva. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb. o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na studii obnovy historické aleje - Knížecí cesty v Hořovicích, která byla součástí nabídky Ing. Martiny Vlnasové.
Cena díla dosáhne maximálně částky 390.000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).
Studie bude zhotovena do 17 týdnů od podpisu smlouvy. Zajistit podpisy smluvních stran. 
14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada respektujíc výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách souhlasí se zněním smlouvy o dílo na výstavbu kanalizačních řadů a veřejných částí kanalizačních přípojek v ulicích Podlužská a Vilová, včetně vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která byla součástí nabídky firmy Novadus, s. r. o. Cena díla dosáhne maximálně částky 1,443.261,- Kč včetně 19 % DPH. Doplnit do smlouvy termín zahájení prací a termín dokončení díla do tří měsíců od zahájení a zajistit podpisy smluvních stran. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
- 1 místnosti v domě čp. 640 v Hořovicích, uzavřená s paní Naděždou Abrhámovou za účelem zřízení kanceláře nájemce, do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok.
- 2 místností v domě čp. 640 v Hořovicích, uzavřená s panem Borisem Bratitschevem za účelem využití jako ateliér, do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok.
- 2 místností v objektu sportovní haly čp. 1385, uzavřená se společností Centrum integrovaných služeb s. r. o. Příbram za účelem využívání pro kanceláře společnosti, do 31. 3. 2009, za cenu 1947,90 Kč/ m2 a rok.
Doplnit povinné uplatňování inflační doložky a zajistit podpisy smluvních stran u všech citovaných smluv. 
14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací města ve znění dle přílohy originálu zápisu:
1. Základní škola Hořovice; Základní škola, Jiráskova 617, Hořovice;
Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE;
Domov Na Výsluní, Hořovice;
Městské kulturní centrum Hořovice;
Městská mateřská škola Hořovice;
Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice.
Připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva.
31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 2 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 754 / 6 v domě čp. 754 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Janu Plimlovi lhůta k úhradě kupní ceny za uvedenou bytovou jednotku do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním předběžné smlouvy o zřízení věcného břemene, dle kterého město Hořovice umožní panu Miroslavu Weberovi vedení a údržbu kanalizační přípojky na pozemkové parcele 1505 / 2 v k.ú. Hořovice, a to v rozsahu dle budoucího geometrického plánu za cenu 80,- Kč za běžný metr. Po vyhotovení geometrického plánu upřesnit smlouvu a zajistit podpisy smluvních stran. 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Petr Machálek zajistí pokácení 16 stromů na území města, kromě jiného i v areálu Městského hřbitova, v termínech 31. 3. 2008 a 15. 5. 2008 za cenu 100.600,- Kč. Rada požaduje, aby před uzavřením smlouvy doložil odpovídající profesní pojistku na škody způsobené svou činností. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci Modernizace II. ZŠ V Hořovicích z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cena se skládá ze zálohy 35.000,- Kč bez DPH, splatné po zpracování projektu a doplatku 165.000,- Kč bez DPH, splatného pouze v případě schválení dotace. Doplnit do smlouvy určení termínu předání díla a zajistit podpisy smluvních stran. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které společnost AŽD Praha s. r. o. dodá, nainstaluje a zprovozní dva ukazatele okamžité rychlosti v místech poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova za cenu 163.898,70 Kč vč. DPH a v termínu do 30. 4. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran.
14.4.2008

JUDr. Maříková
Radní souhlasili s výpovědí smlouvy o dílo ze dne 13. 12. 2000 na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v katastru města Hořovice, uzavřenou mezi městem Hořovice, jako objednavatelem a Komunálními službami Hořovice s.r.o., jako zhotovitelem.
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout dne 1. 4. 2008, a to v souladu s čl. IX. odst. 2) této smlouvy. Odborně zajistit včasné odeslání výpovědi. 31.3.2008

Mgr. Čížek
Projednat s pí Břicháčkovou, aby v rámci zpracování projektu na přechod u 1. ZŠ zpracovala i dopravní studii pro grantové řízení Středočeského kraje, a to v rámci již schválených finančních prostředků. 31.3.2008

Mgr. Čížek
Rada projednala výsledky obchodní soutěže pořádané na základě zákona č. 137 / 2006 Sb., o veřejných zakázkách a pověřila pana starostu, aby s Technickými službami Beroun, s. r. o.,jakožto předkladatelem nejvýhodnější nabídky, projednal naplnění podmínky dané § 77 téhož zákona. 31.3.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností občanů z ulice 9. Května na porušování veřejného pořádku a uložila panu starostovi obnovit jednání o zřízení kamerového systému včetně vyčíslení nákladů. Odpovědět stěžovatelům a následně projednat na zastupitelstvu zařazení do prvního rozpočtového opatření. 31.3.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s poskytnutím reklamních předmětů základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu do tomboly na jejich ples podle rozhodnutí pana starosty. 
31.3.2008

Mgr. Čížek
Radní se zabývali žádostí pana M. Kočárka o vyřešení náhrady vysloužilé řídící jednotky chemického hospodářství a oběhových čerpadel v bazénu, jakož i o stanovisko k plánované celkové rekonstrukci. Rada žádá nájemce bazénu o udržení provozuschopnosti krytého plaveckého bazénu do konce sezony, vzhledem ke svému koncepčnímu rozhodnutí. 31.3.2008

MVDr. Urban
Rada žádá pana MVDr. Urbana o předložení cenové nabídky na zpracování návrhu využití Panské zahrady. Radní vzali na vědomí návrhy stavební komise týkající se Panské zahrady. Budou předloženy architektovi jako námět pro dispoziční řešení tohoto prostoru. 14.4.2008

pí Hrachová
Rada rozhodla o zvýšení platu ředitele příspěvkové organizace Domov Na výsluní,
viz příloha originálu zápisu. Zajistit vyhotovení a předání příslušných dokladů. 31.3.2008

pí Šrámková
Rada souhlasí s nákupem 150 ks dětských upomínkových bryndáčků za cenu 49,- Kč / ks včetně DPH od firmy V. Kašpar, Přerov, pro potřeby vítání občánků. 31.3.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o.,
za provedený úklid města v únoru 2008 ve výši 141.139,- Kč podle zkontrolovaných prací fakturovaných v cenách roku 2006. 31.3.2008

radní
Rada se usnesla, že o rozdělení příspěvků zájmovým organizacím rozhodne na své schůzi dne 2. 4. 2008. 2.4.2008

radní
Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele tržiště o změně správce. Novým správcem je paní Světlana Červenková. 31.3.2008


Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Ing. Milchal Palouš

Starosta:Mgr. Luboš Čížek