Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 6 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
5.3.2008 

 

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka
Na část schůze byl přítomen p. Vladislav Cibulka


Omluveni:
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: PhDr. Jiří Vlček, JUDr. Dana Heřboltová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 Usnesení č. 6 

Rady města Hořovice ze dne 05. 03. 2008

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby ve spolupráci s odborem živnostenským prověřil u podnikajících fyzických osob, které mají provozovnu na území města Hořovice, jakým způsobem likvidují odpady ze své podnikatelské činnosti. 12.5.2008

Ing. Kadlec
Ke stanovisku odboru výstavby a životního prostředí (viz příloha originálu zápisu) ohledně záměru pana Jana Drože postavit a pronajímat garáže na části pozemkové parcely 27 / 1 v k. ú. Velká Víska, žádá rada ještě stavební komisi o vyjádření 31.3.2008

Ing. Kazda
Rada projednala žádost pana A. Nechyby o povolení parkovat tahač s návěsem v horní části autobusového nádraží na nám. B. Němcové. Rada nesouhlasí. Informovat žadatele o stanovisku rady. 17.3.2008

Ing. Kazda
Rada se zabývala stížností p. Petra Šindlera a konstatovala, že oprava ulice Cvočkařské je zařazena v investičních prioritách schválených radou dne 20. 2. 2008. Informovat žadatele
o stanovisku rady. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Objednat průzkum podloží a následně zpracování projektu rozhledny v Dražovce
u pana projektanta Ing. Šarmana. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Označit vodorovným dopravním značením zákaz stání na křižovatce ulic v sídlišti Višňovka dle dispozic pí místostarostky a v dolní části ulice Jiráskova dle dispozic pana radního dr. Vlčka.
17.3.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit disproporci mezi dvěma měřeními osvětlení v budově 2. základní školy (zkonfrontovat obě dodavatelské firmy). 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit nevhodné vyústění okapových svodů na chodník u rozestavěné nemovitosti
- na křižovatce u Víseckého náměstí. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
" Rada se seznámila s nabídkou ing. Jany Břicháčové na zpracování projektové dokumentace
pro akce: 1. 
"" Rozšíření parkoviště v Žižkově ulici"" za cenu max. 20.000,- Kč s termínem zpracování
studie proveditelnosti do 15. 5. 2008, 2. 
"" Rozšíření chodníku na křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého"" za cenu 12.500,- Kč
s termínem zpracování studie dopravního řešení do 15. 5. 2008,
3. ""Úprava přechodu pro chodce před školou v Komenského ulici"" za cenu 46.000,- Kč s termínem zpracování projektu pro povolení stavby do 15. 4. 2008. 
Zajistit objednání jednotlivých dokumentací." 17.3.2008

Ing. Šnajdr
" Rada se seznámila se zpřesněnou nabídkou firmy AŽD Praha s.r.o., týkající se instalace dvou ukazatelů rychlosti poblíž přechodu pro chodce v Pražské ulici, u ""UNI Marketu"" a rozhodla o instalaci ve variantě RD 280 - 270.998,70 Kč. Zajistit vypracování smlouvy o dílo s termínem instalace nejdéle do konce dubna 2008. " 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada schválila seznam investičních priorit doplněný o odhad nákladů na realizaci (viz příloha originálu zápisu) a žádá technický a dopravní odbor o průběžnou ale prioritní přípravu těchto investic. Tento seznam po jazykové korekci zveřejnit na webových stránkách města a v periodiku Měšťan. Rada zároveň děkuje panu Šnajdrovi za kvalitně zpracovaný materiál. 
průběžně

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s nabídkou společnosti SEAP Rokycany, s. r. o., na vypracování projektové dokumentace pro stavbu (rekonstrukci) komunikace v Cihlářské ulice za cenu 47.552,- Kč vč. DPH. Zajistit objednání projektové dokumentace a její zpracování. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o provedení odborného průklestu keře v trojúhelníku na křižovatce Pražská - Vrbnovská. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
V souvislosti s doplněním dětského hřiště na sídlišti v Anýžově ulici rada žádá o prověření možnosti instalovat část mobiliáře i v přihlehlém prostoru bývalého pískoviště. Zároveň rada ukládá, aby při instalaci byl přítomen pracovník technického a dopravního odboru, který na místě vyloučí případnou kolizi s vedením sítí apod. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Vzhledem k místním podmínkám v ulici Strmé objednat architektonické řešení a současně prokazatelným způsobem jednat s provozovateli sítí s cílem ulici Strmou zrekonstruovat v roce 2009. Podat informaci o postupu. 14.4.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové o jednání s p. Viktorou a Ing. Žaludem ohledně úhrady faktury pí Viktorové. Požádat p. Viktoru o přepracování plnění této faktury tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, za které práce je účtoval. Úkol trvá termín prodloužen. 17.3.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci pí JUDr. Heřboltové ohledně jednání s firmou Catania a souhlasí s dohodnutými podmínkami plnění. 17.3.2008

JUDr. Maříková
Na každou schůzi rady předkládat nejméně tři návrhy s aktualizovaným zněním nájemních smluv. Smlouvy budou uzavírány na dobu určitou s povinným uplatňováním inflační doložky.
17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které pan Radek Dolejš – DALMAT bude od 1. března 2008 v nákladu 4.500 ks zhotovovat a distribuovat zpravodaj města „Hořovický měšťan“ za cenu 30.660,- Kč vč. DPH měsíčně.
Zajistit podpisy smluvních stran. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matoušovských souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření geometrickým plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou parcelu č. 1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín znovu prodloužen. 
17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada se seznámila s výší nájemného za pronájem nebytových prostor po započítání poslední míry inflace ve výši 2,8% a souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle vzoru v příloze originálu zápisu, s výjimkou symbolických nájmů. Vyhotovit dodatky ke smlouvám a zajistit podpisy smluvních stran. 14.4.2008

JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 72 / 1, 72 / 2, 72 / 8, 73 / 2 ( v první smlouvě ) a na stavební parcele 75 / 2 ( v druhé smlouvě ) v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za cenu 1.172,- Kč a 211,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín
prodloužen. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1, 66 / 21, 66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k. ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha na město Hořovice.
Podat písemnou žádost. Úkol trvá, termín prodloužen. 17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy č. 01/2008, podle které město přenechává společnosti TEDOM- VKS, s. r. o., do nájmu část kotelny plaveckého bazénu za účelem provozování kogenerační jednotky za nájemné 30.000,- Kč ročně.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. 1. 2018. Prověřit výpovědní lhůtu
v případě rekonstrukce budovy a poté zajistit podpisy smluvních stran. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 / 2008 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Po konzultaci s technickým odborem a případných korekcích připravit
pro jednání zastupitelstva. 17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Ing. Vondřich do 31. 5. 2008 
zpracuje pro město dopravní studii za cenu 114.000,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které Lukáš Lahoda, DiS.,
vytvoří do 14. 5. 2008 webové stránky města Hořovice za cenu 65.000,- Kč.
Odborně prověřit text, doplnit prezentaci radě a zajistit podpisy smluvních stran.
31.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí
Středočeskému kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů sloužících k osvětlení náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, úkol znovu prodloužen. 28.4.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním upravené smlouvy s Hořovickou teplárenskou, s. r. o.,
podle které bude tento partner pro město rozúčtovávat platby za odběr tepla v budově úřadu čp. 640 jednotlivým nájemcům nebytových prostor. Doplnit povinnosti prodávajícího, vrátit dosavadní fakturu a zajistit podpisy smluvních stran. 17.3.2008

JUDr. Maříková
S pomocí právní kanceláře nabídnout sl. Z. Rokové, která bydlí v budově úřadu čp. 640, směnu za byt 2+1 s příslušenstvím v domě čp. 751 v ul. 1. Máje s tím, že tento byt lze následně odkoupit do osobního vlastnictví. Tato nabídka je mj. odůvodněna zastupitelstvem schválenou rekonstrukcí budovy úřadu, která bude zahájena ještě letos. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Ve spolupráci s tajemníkem aktualizovat zřizovací listiny příspěvkových organizací
města a následně připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva. 17.3.2008

JUDr. Maříková
Vzhledem k pokračujícím stížnostem pí Freitágové připravit ve spolupráci s Ing. Šnajdrem uzavření smlouvy s panem Vošickým, akceptující jeho návrh na technické řešení komunikace za kostelem sv. Jiljí, které umožní příjezd k jeho obydlí. Povrch bude dlážděný, dle schválení Národního památkového ústavu Stř. Čech. Rekonstrukce proběhne podle řádného stavebního řízení a stavebníkem i investorem bude pan Vošický. 31.3.2008

Mgr. Čížek
Opětovně projednat s ředitelem Policie ČR častější kontroly dodržování silničního zákona na území města (nesprávné parkování, jízda v protisměru) . 17.3.2008

Mgr. Čížek
Oslovit p. Zdeňka Samce st. ohledně vedení městské kroniky. Úkol trvá, termín
prodloužen. 17.3.2008

Mgr. Čížek
Rada přijímá nabídku Úřadu práce na úhradu mzdových nákladů na pět pracovníků
vykonávajících veřejně prospěšné práce a jednoho vedoucího, kteří by byli zařazeni
do příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. Projednat
s ředitelkou Úřadu práce Beroun. 17.3.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností na stav cesty ke kynologickému cvičišti. Po prověření
stavu bylo zjištěno, že stav je odpovídající tomuto typu komunikace (lesní cesta)
a navíc, že větší část je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Přesto rada do budoucna nevylučuje úpravu komunikace - například vyštěrkováním. 
průběžně

MVDr. Urban
" Rada města souhlasí s podáním závazné přihlášky do soutěže o Cenu Petra Parléře a předkládá námět ""Hořovice - úprava Palackého náměstí"". Zároveň bere na vědomí podmínky soutěže." 17.3.2008

MVDr. Urban
Rada souhlasí s objednáním architektonické studie úpravy parku mezi novým zámkem a panskou zahradou, celé panské zahrady včetně části ve vlastnictví Vojenských lesů a dále úpravy prostranství před vstupem do panské zahrady z ulice Zámecké u pana architekta Velinského. Zároveň pověřuje pana radního Urbana dalším jednání v této věci.
Úkol trvá, termín prodloužen. 17.3.2008

PhDr. Vlček
Rada vyslechla informaci pana Vladislava Cibulky ohledně možnosti získat dotaci
na vybudování umělé travnaté plochy v areálu Pod Remízkem. Obě strany se dohodly na jednání za účasti představitelů FC Hořovicko a k záležitosti se vrátí po tomto jednání. 
17.3.2008

pí Mračková
Rada vzala na vědomí informaci vedoucí stravování Městské mateřské školy, že vzhledem ke stále rostoucím nákladům na potraviny je nutné zvýšit stravné v mateřské škole od 1. 3. 2008 o 2,- Kč na dítě a den celkem na 28,- Kč a současně se zvyšuje cena oběda dospělých o 2,- Kč na 26,- Kč. 17.3.2008

ředitelé příspěvkových organizací
Podle zřizovacích listin příspěvkových organizací města, konkrétně podle ustanoveních o statutárním orgánu, rada vydává následující pokyn: V souvislosti s posílením rozpočtů příspěvkových organizací na údržbu budou upraveny zřizovací listiny tak, že i revize hasících přístrojů a elektrorevize budou nedílnou součástí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany, což spadá do působnosti ředitele. Předat do konce března roční plán oprav a plán investiční činnosti. 31.3.2008

 


Ověřovatelé:
PhDr. Jiří Vlček, JUDr. Dana Heřboltová

Starosta: Mgr. Luboš Čížek