Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 5 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20.2.2008 


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: p. Ing. Václav Pomma, místostarosta


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Příprava veřejného zasedání zastupitelstva města
4. Podání členů rady
5. Podání radě, organizační záležitosti


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková
ad 2)-5) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby,
což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.


 

Usnesení č. 5

Rady města Hořovice ze dne 20. 02. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Bc. Kebrlová
Rada souhlasí s tím, aby Farní charitě Starý Knín byla bezplatně propůjčena místnost ve Společenském domě na rozšíření sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a děti. Informovat charitu. 3.3.2008

Ing. Blecha
Rada přijímá pro rok 2008 administraci Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Zajistit, informovat Ministerstvo kultury a zveřejnit na internetových stránkách města. 3.3.2008

Ing. Kazda
Ve spolupráci s právníkem prověřit kompetence příspěvkových organizací ke správě a údržbě svěřeného majetku. V případě nutnosti navrhnout změny zřizovacích listin, nebo jiný organizační postup rady v souvislosti s přesunem veškerých rozpočtovaných prostředků na údržbu z gesce městského úřadu a Městské správy bytového a nebytového fondu do pravomocí ředitelů příslušných organizací. Povinnost odborné spolupráce úřadu a příspěvkových organizací i oprávnění úřadu k investičním činnostem zůstává v nezměněna. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Na úkolu instalace dvou ukazatelů rychlosti poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova a změně označení přechodu tamtéž na červeno-bílé a na retardéru u I. základní školy v ul. Komenského ze žulových kostek je pracováno, podat informaci o předpokládaných termínech realizace. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Poptat u pana projektanta Ing. Šarmana nabídku na zpracování projektu rozhledny v Dražovce. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Předložit odhad nákladů na rekonstrukci ulice Strmá včetně informace o eventuální plánované údržbě nebo rekonstrukci sítí v této ulici. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek k návrhu nového jízdního řádu linky č. 210009 MHD Hořovice s platností od 3.3.2008. 
3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada nemá námitek proti instalaci odkládacích schránek podle žádosti České pošty, s. p. Informovat žadatele s upozorněním, že ne všechna místa uvedená v žádosti jsou na pozemcích v majetku města.
Hořovice. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada neodsouhlasila rámcový rozpočet a trvá na předložení položkového rozpočtu rekonstrukce II. NP budovy úřadu v zájmu dalšího jednání o 3. dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Otto David.
Úkol trvá, termín prodloužen. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada schválila již dříve projednaný seznam investičních priorit, viz příloha originálu zápisu, a žádá Ing. Šnajdra o přiřazení buď známých nákladů nebo kvalifikovaných odhadů nákladů na pořízení těchto investic. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s doplněním dětského hřiště v sídlišti u ulice Anýžova o pružinovou houpačku, minikolotoč a 2 ks laviček v celkové ceně 40.400,- Kč vč. DPH. Zajistit provedení. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o prověření možnosti získat dotaci na zbourání komína bývalé kotelny v sídlišti Višňovka. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o vyjádření, jak byla splněna a realizována usnesení rady a související správní rozhodnutí ve věci sporu Ing. Vošického a pí Fraitágové o místní komunikaci.
Radním zaslat elektronicky v co nejkratším termínu. 3.3.2008

Ing. Šnajdr
Radní posoudili nabídky tří uchazečů o veřejnou zakázku na akci "Výstavba hřbitovní zdi v Lipové ulici" a vybrali Komunální služby Hořovice, s. r. o., jejíž nabídka byla nejlevnější. Objednat provedení prací
v ceně 81.158,- Kč vč. DPH. 3.3.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vzala na vědomí stanovisko JUDr. Maříkové k faktuře od firmy Viktora na částku 187.429,80 Kč bez DPH jako vyúčtování prací za období 1. 1. 2007 až 26. 11. 2007. Rada prozatím nesouhlasí s úhradou, pověřuje JUDr. Heřboltovou dokončením prověrky této záležitosti a zároveň žádá o součinnost komisi životního prostředí a odbor technický a dopravní. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno podle všech návrhů odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr a následně připravit pro jednání zastupitelstva. Termín opět prodloužen na žádost SÚS. Písemně urgovat kompetentní osobu a sdělit termín konečného vyřízení záležitosti. 17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Ing. J. Srpa souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1646 v k. ú. Hořovice o výměře 19 m2 za cenu 300,- Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. 
3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matoušovských souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření geometrickým plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou parcelu č. 1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice. Zajistit podpisy
smluvních stran. Úkol trvá. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín opakovaně prodloužen. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada schvaluje znění dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 72 / 1, 72 / 2, 72 / 8, 73 / 2 ( v první smlouvě ) a na stavební parcele 75 / 2 ( v druhé smlouvě ) v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za cenu 1.172,- Kč a 211,- Kč.
Zajistit podpisy smluvních stran. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemkových parcel 55 / 3, 65 / 4, 66 / 1, 66 / 21, 66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 a 893 / 1 v k. ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha na město Hořovice. Podat písemnou žádost. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 602 / 1 v k. ú. Velká Víska o výměře cca 28 m2, za cenu 300,- Kč / m2 manželům Křemenovým s věcným břemenem vedení vodovodních přípojek přes uvedený pozemek ve prospěch majitelů těchto přípojek. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a studie proveditelnosti na akci "Hořovice - Červený potok ř. km 12,9 - 13,3 - ochrana proti vybřežování velkých vod"". Dodatek upravuje termín odevzdání dokumentace a závazek poskytnout objednateli pomoc při obstarávání vyjádření, která je v rámci Žádosti o posouzení navrhovaného protipovodňového opatření Ministerstva zemědělství ČR nutno doložit, na 20. 3. 2008. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran." 17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí ze zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které ČEZ Distribuce, a. s, uzavře s městem smlouvu o připojení provozního objektu autobusového nádraží na náměstí Boženy Němcové na elektrické rozvody. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran a informovat finanční odbor o potřebě včasného proplacení podílu na nákladech se zřízením přípojky ve výši 20.000,- Kč
(500,- Kč x 40A jištění). 17.3.2008

JUDr. Maříková
Rada žádá stavební komisi a odboru výstavby a životního prostředí o vyjádření k záměrům k žádosti pana Jiřího Drože o výstavbu garáží na části pozemkové parcely 27 / 1 v k. ú. Velká Víska.
Informovat žadatele. Výsledek hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Oslovit p. Zdeňka Samce st. ohledně vedení městské kroniky. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Projednat s panem Vyštejnem opravu ulic Rpetská, Potoční, Lesní a spojky mezi Lochovickou a K nemocnici s použitím recyklovaného materiálu. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Rada nesouhlasí s odpuštěním dluhů pí Klímové. Informovat žadatelku. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Rada schválila podklady odboru vnitřních vědcí a právního v příloze originálu zápisu, avšak bez vyhlášky o zřízení městské policie, jako materiál pro nejbližší jednání zastupitelstva. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Radní souhlasí se závěrečným účtem města za rok 2007. Připravit pro jednání zastupitelstva. 3.3.2008

Mgr. Čížek
V souvislosti s žádostí o dotaci připravit pro jednání zastupitelstva souhlas s bezúplatným převodem těch částí vybudovaných protipovodňových opatření, které nepřevezme do svého majetku správce toku Povodí Vltavy, s. p., do majetku města. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn, obeslat ještě Technické služby Beroun a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák). Úkol trvá, termín znovu prodloužen. 3.3.2008

pí Hrachová
S ohledem na § 85, písm. b a § 102, odst. 3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rada rozhodla o poskytnutí peněžního daru na alikvotní část volebního období matrikářce Věře Kebrdlové ve výši 4.500,- Kč. Ve spolupráci s finančním odborem zajistit po příslušných srážkách výplatu formou vyzvednutí z pokladny.
3.3.2008

pí Šumerová
Rada města souhlasí s tím, aby z rozpočtu města na r. 2008 byla uvolněna částka 240.000,- Kč, se kterou je počítáno na úhradu elektrické energie na zimním stadionu. 3.3.2008

pí Šumerová
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti souhlasí s instalací reklamy na informační sloupky za podmínek dodržení městské vyhlášky o místních poplatcích. Informovat žadatele. 3.3.2008

pí Šumerová
Rada schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkových organizací města a souhlasí s rozdělením do fondů podle podkladů odboru finančního a školství v příloze originálu zápisu. 3.3.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu města na rok 2008. Zapracovat připomínky a připravit pro jednání zastupitelstva. 3.3.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., za provedený úklid města v lednu 2008 v paušální výši 141.667,- Kč. 21.2.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí se zaplacením příspěvku města ve výši 4.500,- Kč na konání chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře odlovené v mysliveckém roce 2007/2008 pořádajícímu Okresnímu mysliveckému sdružení Beroun. 3.3.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku na jeden oběd pro žáka ze 13,- na 14,50 Kč s účinností od 1. 3. 2008. Zohlednit v rozpočtu na rok 2008. Výsledek hlasování: 5 pro, 1 proti 3.3.2008

Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková,

Starosta: Mgr. Luboš Čížek