Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 4 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
6.2.2008 

 

Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: p. Václav Pomma, místostarosta


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Michal Palouš, JUDr. Dana Heřboltová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.


Usnesení č. 4 

Rady města Hořovice ze dne 06. 02. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Blecha
Rada se seznámila se stanoviskem stavební komise k žádosti o změnu územního plánu v lokalitě 40 a rozhodla, že stanoviska k těmto změnám budou přijata po zpracování strategického plánu města. 
4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou firmy AŽD Praha, s.r.o., na dodávku a montáž dvou kusů ukazatelů rychlosti vozidel RD-230 bez zvýrazňujícího panelu a se solárním panelem vč. dodání a osazení sloupků. Ukazatele rychlosti budou umístěny v Pražské ulici poblíž křižovatky s Jiráskovou ulicí po obou dvou stranách vozovky. Zajistit schválení jejich umístění DI Policie ČR a majetkovým správcem SÚS Kladno a poté zrealizovat. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada trvá na tom, aby každé rozhodnutí o výkopu na komunikacích obsahovalo podmínky hutnících zkoušek, podbetonování a přizvání pracovníka úřadu k zahájení výkopu a k provedení konečné úpravy povrchu. Současně rada trvá na informování jedenkrát za půl roku o stavu výkopů ve městě v termínech konec března a konec září. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada uložila objednat projektovou dokumentaci, řešící problematiku rozšíření chodníku na křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého a problematiku zvýšeného přejezdového prahu v Komenského ulici před budovou 1. základní školy Hořovice podle vzoru města Žebrák. 18.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada uložila provést prořez stromů a pokácení nebezpečných a suchých stromů dle seznamu zpracovaného odborem technickým a dopravním, rozšířeného o náletové dřeviny podél chodníku v Masarykově ulici od lihovaru a uschlé stromy u objektu bývalé Alby, a náletové dřeviny ve stráňi od viaduktu k Albě. Rada v této věci upozorňuje, že kácení musí být v souladu se šetřením, které provedla komise životního prostředí. 31.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí informaci o Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje a uložila zajistit žádosti města o granty na všechny akce zaměřené na snížení rizik v silničním provozu, doposud schválené radou. 17.3.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o dopracování projektové dokumentace na kanalizaci v Cihlářské ulici o kompletní rekonstrukci povrchu této ulice. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o opravu komunikace před domem pí Slavíkové formou přeasfaltování. Zároveň rada upozorňuje na propadání překopu po opravě sítí v Komenského ulici. Prověřit možnost reklamace.
9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o prověření možnosti dotačního titulu na obnovu rozhledny v Hořovicích. 18.2.2008

Ing. Šnajdr
Radní nesouhlasí s posunutím termínu výstavby hřbitovní zdi podél Lipové ulice a žádá o nový výběr dodavatele díla, který splní původně zadaný termín dokončení. Úkol trvá , termín prodloužen. 
17.3.2008

Ing. Šnajdr
Zadat zpracování projektu na úpravu parkovací plochy v ulici Žižkova dle dispozic pana radního Palouše. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada města nesouhlasí s ustanovením města Hořovice opatrovníkem osobě neznámého pobytu. Zajistit podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Berouně čj. 7 C 28/2006 ze dne 10. 1. 2008. 
18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Matouškových souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 500,- Kč dle konečného zaměření geometrickým plánem po dokončení stavby (délka cca 5 bm) plynové přípojky přes pozemkovou parcelu č. 1583 k budoucímu rodinnému domku na pozemkové parcele 1595 / 2 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s novým posouzením stavu bytové jednotky 752 / 1 v ul. 1. Máje a trvá na schválené kupní ceně stanovené znaleckým posudkem za předmětný byt ve výši 662.310,- Kč včetně úhrady nákladů spojených s prodejem. Informovat žadatelku pí Repkovou. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín prodloužen. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada se seznámila s fakturou od firmy Viktora na částku 187.429,80 Kč bez DPH jako vyúčtování prací za období 1. 1. 2007 až 26.11. 2007. Rada prozatím nesouhlasí s úhradou a žádá JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s JUDr. Heřboltovou předložily právní analýzu této záležitosti. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem bytu 2+1 s příslušenstvím, 2. kategorie v 1. podlaží domu čp. 751 v ul. 1. Máje v Hořovicích (byt č. 3) obálkovou metodou s tím, že rada stanovuje minimální cenu na 21.000,- Kč / m2 podlahové plochy. Termín pro podání obálek je stanoven nejpozději na 3. 3. 2008 do 17:00 h do podatelny
MěÚ. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upraveným zněním smlouvy na dobu určitou, podle které bude Digitus, o. s., zajišťovat služby sociální péče pro město za cenu 729.332,- Kč ročně do 31. 12. 2010. Zajistit podpisy smluvních stran. Výsledek hlasování: 5 pro, radní PhDr. J. Vlček se zdržel z důvodu ozámnení svého vztahu k věci. 
18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ uzavřené dne 17. 4. 2006 se Státní tiskárnou cenin, s. p. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním budoucí kupní smlouvy se společností AAA Media News, s. r. o., podle které město prodá stavební parcely 1442 / 1, 1442 /2 , 1442 / 4 a pozemkovou parcelu 1443 v k. ú. Hořovice. Dále rada souhlasí se zněním dodatku k této smlouvě, dle kterého se z prodeje vyjímá pozemková parcela 1442 / 3 v k. ú. Hořovice, sloužící jako veřejná komunikace. Zveřejnit, zajistit podpisy smluvních stran a připravit pro jednání zastupitelstva. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy podle které Ekologické služby, s. r. o., jménem města uskuteční úkony směřující k realizaci investiční akce ""Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích"". Cena bude účtována dle skutečně provedených úkonů do limitu 35.000,- Kč včetně DPH a podílem ve výši 3,5 % z prostředků obstaraných mandatářem. Po doplnění doložek a kontrole textu zajistit podpisy smluvních stran." 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. 2230-26/2008-DO s PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy v roce 2008. Město uhradí veškeré náklady ve výši 720 tis. Kč s tím, že tato hromadná doprava na území města bude od 18. 2. 2008 pro všechny cestující zdarma.
Zajistit podpisy smluvních stran. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy č. IV - 12- 6001965 - 003 o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene podle které ČEZ Distribuce, a. s., uzavře s městem smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemcích č. 1007, 1016 / 2, 2282 / 3, 906 / 1, 2282 / 95, 1110 / 1, 1034 / 1 spočívající v uložení kabelového vedení v ul. Na Radosti a Větrná.
Dohodnutá cena činí 9.600,- Kč (80,- Kč / bm). Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí Středočeskému kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů sloužících k osvětlení náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, úkol prodloužen. 3.3.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí ze zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které ČEZ Distribuce, a. s, uzavře s městem smlouvu o připojení provozního objektu autobusového nádraží na náměstí Boženy Němcové na elektrické rozvody. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran a informovat finanční odbor o potřebě včasného proplacení podílu na nákladech se zřízením přípojky ve výši 20.000,- Kč (500,- Kč x 40A jištění). 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasila se zněním smlouvy o budoucí smlouvě jako podkladu pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení ""Přípojka PE 40 v délce 14 m pro provozní objekt autobusového nádraží"" s firmou STP NET, s. r. o. Po odborné kontrole a doplnění zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá." 18.2.2008

JUDr. Maříková
Radní otevřeli obálky s nabídkovými cenami na odkup vyřazovaného automobilu Škoda Felicia (viz příloha originálu zápisu) a souhlasí s prodejem zaměstnankyni M. Cajthamlové za cenu 20.000,- Kč. Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním zajistit všechny právní náležitosti spojené s prodejem tohoto majetku města a podat informaci. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Ve spolupráci s panem starostou a odborem výstavby připravit návrh nové vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 3.3.2008

Mgr. Čížek
Projednat s Hořovickou teplárenskou, s. r. o. dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody 1. základní škole v roce 2008 podle podmínek loňského roku a předložit v tomto smyslu návrh smlouvy pro rok 2008. 18.2.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila se stížností občanů na rušení TV signálu údajně zařízením instalovaným na objektu vodojemu. Rada v této souvislosti konstatuje, že nemá kompetence k řešení, poškozený občan má možnost obrátit na Radiokomunikační úřad. Rada přesto pověřila pana starostu, aby v této věci zmíněný úřad kontaktoval. 18.2.2008

Mgr. Čížek
Rada schválila znění smlouvy na zastoupení města za účelem vymáhání pohledávek, které městu vznikly v letech 2003 - 2007 u podnikatele p. Otto Srpa. Rada pověřila pana starostu dojednáním konečného znění smlouvy, informovat radu a zajistit podpisy smluvních stran. 18.2.2008

Mgr. Čížek
Rada stanovuje termín veřejného zasedání zastupitelstva na úterý 4.3. 2008 v Klubu Labe. Organizačně zajistit. 26.2.2008

Mgr. Čížek
Ve spolupráci s Ing. Šnajdrem vyčíslit náklady na údržbu zeleně v majetku Správy a údržby silnic (hlavně příkopy) a jednat o plné úhradě těchto nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen. 
18.2.2008

Mgr. Čížek
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn, obeslat ještě Technické služby Beroun a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák). 18.2.2008

MVDr. Urban
Rada souhlasí s objednáním architektonické studie úpravy parku mezi novým zámkem a panskou zahradnou, celé panské zahrady včetně části ve vlastnictví Vojenských lesů a dále úpravy prostranství před vstupem do panské zahrady z ulice Zámecké u pana architekta Velinského. Zároveň pověřuje pana radního Urbana dalším jednání v této věci. 3.3.2008

pí Hrachová
Při výběrovém řízení na zahradníka rada trvá i na personální agentuře. Připravit návrh smlouvy. Úkol trvá, termín prodloužen. 3.3.2008

pí Hrachová
Rada projednala informace, týkající se splácení dluhů na nájemném za sociální byty a s ohledem na provedená sociální šetření souhlasí s prodloužením nájemních smluv nájemníkům do 28. 2. 2009 podle seznamu v příloze originálu zápisu s výjimkou čtyř nájemníků, uvedených v této příloze, kterým se prodlouží nájemní smlouva pouze do 31. 5. 2008 vzhledem ke špatné platební morálce. Po zaplacení dluhu bude těmto čtyřem nájemníkům prodlužována nájemní smlouva pouze krátkodobě a pouze v případě, že nebudou vznikat nové dluhy. 18.2.2008

pí Hrachová
Rada schválila členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele, který vypracuje studii pro rozvojový záměr Obnovy historické aleje – tzv. Knížecí cesty a pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele stavby kanalizace v ulicích Podlužské a Vilové a jmenovala je v tomto složení:
Členové - Mgr. Helena Chvojková, Ing. Milan Šnajdr, JUDr. Dana Heřboltová.
Náhradníci - Romana Weidlingová, Martina Cajthamlová, Eva Podubecká.
Prokazatelně informovat jmenované. 18.2.2008

pí Šumerová
Do návrhu rozpočtu zařadit:
1,8 mil. Kč na dokončení rekonstrukce silnic na Sklenářce dle schváleného projektu,
1 mil. Kč na pořízení geografického informačního systému,
250.000,- Kč na nákup kontejnerů pro tříděný odpad,
750.000,- Kč na opravu střechy a další práce na kulturním domě
a 750.000,- Kč na pořízení tepelné rekuperace v jídelně 1. základní školy. 
18.2.2008

pí Šumerová
Rada schválila Program prevence kriminality města Hořovice na rok 2008 a navrhla za tím účelem vyčlenit částku 500.000,- Kč z rozpočtu města. Připravit pro jednání zastupitelstva. 18.2.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s přijmutím kontokorentního úvěru do výše10 mil. Kč, ze kterého bude předfinancována výstavba kanalizačních řadů na sídlišti Karla Sezimy, v ulicích Rpetské a Cihlářské a v ulici Ke Koupališti. Kontokorentní úvěr bude čerpán pouze v případě, že město prokazatelně obdrží dotaci z Operačního fondu Životního prostředí. 18.2.2008

vedoucí odborů MěÚ
Při řešení stížností občanů přizvat stěžovatele v dostatečném předstihu k místnímu šetření. 
průběžně

 
Ověřovatelé:
Ing. Michal Palouš, JUDr. Dana Heřboltová

Starosta:Mgr. Luboš Čížek