Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 28      
 
      ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne        
                  10.12.2008                 
                 
Přítomni:   
      p. Mgr. Luboš Čížek, starosta     
      pí Jana Šrámková, místostarosta         
      p. JUDr. Dana Heřboltová, radní         
      p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní      
      p. Miloš Koželuh, radní     
      p. MVDr. Miloš Urban, radní       
      pí Lenka Redrová, sekretářka      
      p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník        
 
 
Omluveni:   p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
 
 
Program:    
      1. Zahájení, jmenování ověřovatelů      
      2. Kontrola úkolů
      3. Podání členů rady
      4. Organizační záležitosti
 
 
 
ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
      Ověřovateli zápisu byli jmenováni: JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková
ad 2)-4)    O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.                                          
 
 
  
      Usnesení č. 28                                           
                                                    
      Rady města Hořovice ze dne 10.12. 2008                                          
                                                                   
                                                    
                                                    
Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:   
                                         
Ing. Auterský    
Rada odvolává k 11. 12. 2008 z funkce manažera prevence kriminality Ing. Václava Pommu a jmenuje do této funkce Ing. Jiřího Auterského. Rada mu do této funkce přeje mnoho úspěchů a pevné zdraví.
průběžně  
                              
Ing. Kazda 
Radní souhlasí s tím, aby do doby dokončení rekonstrukcí budov úřadu a radnice, byla provizorně zřízena kancelář Czech Pointu v budově č. p. 640 namísto zasedací místnosti sociálního odboru s tím, že Občanské poradně Beroun, která místnost jedenkrát v týdnu využívá, bude nabídnuta zasedací místnost na radnici. Zajistit zpracování projektu (záměru), podání žádosti o dotaci a provedení výběrového řízení na jednoho úředníka. Podat informaci o etapách a předpokládaném termínu uvedení kanceláře Czech Pointu do provozu.
22.12.2008  
                           
Ing. Pelán 
Rada nevyhověla žádosti Střední průmyslové školy o snížení platby za bruslení s tím, že byla informována o cenách stanovených Městskou správou bytového a nebytového fondu. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
22.12.2008  
                            
Ing. Šnajdr
Objednat zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci pavilonů 1. základní školy Hořovice.    
5.1.2009   
                             
Ing. Šnajdr
Předložit radě aktuální mapu rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a navrhnout optimalizaci jejich rozmístění. Na úkolu pracováno, termín prodloužen. 
5.1.2009         
                         
Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v Žižkově ulici pro pana Jaroslava Karmazína. Informovat žadatele.
22.12.2008    
                          
Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s návrhem víceprací při rekonstrukci budovy čp. 640 a souhlasí s rozpočtem víceprací (viz. příloha originálu zápisu) č. 1, 2 a 3 v celkové výši 688.273,- Kč s výhradou rekonstrukce prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu. Před odsouhlasením rada žádá o ověření víceprací stavební dozor města pana Lizce.
S rozpočtem víceprací č. 4 v celkové výši 966.248,- Kč rada nesouhlasí. Jednat
s dodavatelem stavby o přiměřené ceně za rekonstrukci balkónů. 
5.1.2009      
                          
Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 8. 12. 2008 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
22.12.2008    
                          
Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o opravu okapů a díry ve střeše u domku pro zahradníka v Panské zahradě a zároveň o jeho důkladné zabezpečení proti vandalům. Úkol řešen, termín dokončení prodloužen.  
5.1.2009
                                
Ing. Šnajdr
Zajistit vypsání výběrového řízení na zpracování projektu rekonstrukce radnice včetně garáží a dvora s následujícími zásadami pro provoz. V přízemí bude též volební místnost se zázemím pro statistiku. Zasedací místnost rady bude využitelná i jako svatební síň. Kanceláře budou rozmístěny dle dispozic tajemníka s tím, že principem bude převážné umístění výkonu státní správy do budovy č. p. 640 a výkonu samosprávy na radnici. Provozovny Czech Pointu, Informačního centra a podatelny budou situovány do přízemí radnice, aby byly občanům co nejsnáze přístupné.    
5.1.2009        
                        
Ing. Šnajdr
Zajistit zahájení rekonstrukce sportovní haly podle předloženého harmonogramu nejdéle do 30. 6. 2009 s cílem zkolaudovat stavbu do konce ledna 2010. Podat další informaci o postupu prací. 
2.2.2009      
                          
Ing. Šnajdr
Zajistit zpracování projektu na instalaci měřičů rychlosti v Tyršově ulici v úseku kruhový objezd - Lidový dům.

19.1.2009
JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti manželů Veselých souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní inženýrské sítě na pozemkových parcelách 91 / 3, 91 / 1, 869 / 5 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska, potřebných k výstavbě rodinného domku na p.p. 872 / 16, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm výkopu přípojek. Zajistit podpisy smluvních stran.    
5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti Modré pyramidy, stavební spořitelny, a. s. souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, dle které město Hořovice pronajímá žadateli jednu místnost v suterénu městského úřadu (domu č. p. 640) pro zřízení kanceláře, a to do 31. 12. 2009 za nájemné ve výši 1.542,- Kč měsíčně. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.    
22.12.2008

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti paní Veroniky Taušové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní vodovodní přípojky na pozemkových parcelách 2301 / 3, 2301 / 1, 2300 / 2 a 2300 / 3 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran.      5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada na základě žádosti rodiny, která nesouhlasí se zveřejněním svého jména, souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní inženýrské sítě na pozemkových parcelách 91 / 3, 91 / 1, 869 / 5 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska, potřebné k výstavbě rodinného domku na p.p. 872 / 15, v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm výkopu přípojek. Zajistit podpisy smluvních stran.    
5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada nesouhlasí se zněním návrhu vyhlášky č. 1 / 2009, kterou se pouze mění a doplňuje vyhláška města Hořovice č. 2 / 2007 o poplatcích. Rada trvá na přehlednějším principu netvořit doplňky, ale snáze publikovatelné kompletní předpisy, kterými se překonané normy a smlouvy ruší. Upravit s eventuálními věcnými upřesněními radních.  
22.12.2008

JUDr. Maříková   
Rada se zabývala žádostí manželů Svobodových o odkoupení pozemkové parcely č. 1875. Rada nesouhlasí s nabízenou cenou 50,- Kč / m2 a navrhuje cenu obvyklou (400,- Kč / m2 zastavitelná část a 200,- Kč / m2 nezastavitelná část). Pokud žadatelé s touto cenou nebudou souhlasit, rada žádá JUDr. Maříkovou o přípravu řádné nájemní smlouvy na tento pozemek od 1. 1. 2007. Výsledek hlasování: 4 pro usnesení, 2 proti.   
5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada schválila znění smlouvy o úvěru č. 2801/08/LCD, podle které Česká spořitelna, a. s. poskytne městu Hořovice úvěr až do výše 50,000.000,- Kč na financování nákladů investičních akcí se splatností do 31. 12. 2025. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran. 
22.12.2008

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 92 / 9 v k. ú. Velká Víska manželům Jedličkovým za 300 Kč / m2. Informovat žadatele o rozhodnutí rady a připravit pro jednání zastupitelstva.
22.12.2008

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí smlouvě, podle které ČEZ Distribuce, a. s. zajistí, po zaplacení částky 88.200,- Kč, výstavbu kabelů vysokého a nízkého napětí a trafostanice pro potřeby nového autobusového nádraží. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran. 
5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada souhlasí se zněním smluv o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí vysokého napětí, jedné řešící zbytek roku 2008 a druhé na rok 2009, podle které bude společnost ČEZ prodej, s. r. o. dodávat městským lázním elektrickou energii. Zároveň žádá pana Miroslava Kočárka, aby i nadále hlídal smluvní povinnosti uvedené hlavně v článku V. odstavci 1. b) a případně upozorňoval na povinnost zákazníka upřesňovat množství požadované energie. Došlé daňové doklady budou přefakturovány provozovateli. Zajistit podpisy smluvních stran a informovat pana Kočárka.  
5.1.2009

JUDr. Maříková   
Rada žádá o rozeslání všech uzavřených nájemních smluv mezi městem Hořovice a Hořovickou teplárenskou a nájemní smlouvu mezi městem Hořovice a Středočeským krajem na budovu Speciální školy.
22.12.2008

Mgr. Čížek 
Projednat s Ing. Cílkovou osázení prostoru na Palackého náměstí vhodnou městskou zelení. Úkol trvá, termín prodloužen.   
22.12.2008

Mgr. Čížek 
Rada pověřuje pana starostu jednat s panem Kebrdlem o dalším osudu proluky Pražská. Úkol trvá, termín prodloužen.  
22.12.2008

Mgr. Čížek 
Radní pověřili pana starostu, aby 11. 12. 2008 vydal rozhodnutí, kterým je vybrána nejvhodnější nabídka na ""Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích"" od společnosti SKANSKA, a.s.  
11.12.2008

Mgr. Krištufová  
Rada prozatím nevyhověla žádosti ředitelky Mgr. Krištufové o navýšení rozpočtu o 300 tisíc Kč na zvýšené náklady na teplo a žádá paní ředitelku, aby po dobu školních prázdnin a víkendů zajistila temperování školy tak, aby byly minimalizovány náklady na vytápění.      5.1.2009

Mgr. Ulčová
Rada na základě žádosi pana Frühaufa rozhodla o participaci města ve výši 50 % ceny zatravňovacích dlaždic na zpevnění svahu od cesty k nádraží. Informovat žadatele.      22.12.2008     
                               
MVDr. Urban
Rada na základě žádosti pana Froňka prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní kanalizační přípojky na pozemkových parcelách 37 / 1 a 37 / 3. Jednat o umožnění průchodu do Panské zahrady pro veřejnost a o uvedení terénu do původního stavu po zřízení přípojek.  
5.1.2009  
                                    
MVDr. Urban
Rada pověřuje dr. Urbana přípravou poptávkového řízení na zpracování "aktualizace 5. změny územního plánu".     
5.1.2009 
                                     
pí Hrachová
Rada vzala na vědomí, že 31. 12. 2008 není v Městském úřadu Hořovice úřední den. Zajistit informování veřejnosti.  
22.12.2008 
                                   
pí Hrachová
Radní projednali informaci o záměru pana Jana Šinágla uspořádat na radnici výstavu fotografií Adama Borowského s názvem Čečna - konečné řešení, obsahující 48 panelů formátu A0. Rada rozhodla o bezúplatném zapůjčení sálu radnice na období od 2. 1. 2009 do 15. 1. 2009. Pořadatelskou službu si zajistí vystavovatel na své náklady. Informovat žadatele.     
15.12.2008  
                                  
pí Šumerová
Rada revokovala své usnesení ze dne 23. 7. 2008 a souhlasí s ukončením spolupráce s panem Lukášem Lahodou uzavřením dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel ukončí práce na zpracování webových stránek města, s tím, že panu Lahodovi bude městem vyplaceno finanční vyrovnání ve výši 1/3 původní ceny díla. Zajistit vyplacení doplatku do této výše. 
22.12.2008  
                                  
pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 200 tisíc Kč na úhradu energií spotřebovaných v plaveckého bezénu. O tuto částku bude snížen příspěvek na rok 2009. Zároveň rada žádá pana Kočárka o účast na zasedání rady dne 7. 1. 2009. Zajistit a informovat nájemce městských lázní.     
22.12.2008  
                                  
ředitelé příspěvkových organizací města 
Rada urguje ty ředitele příspěvkových organizací, kteří tak dosud neučinili, aby předložili organizační řády a plány investic na příští rok v elektronické podobě. Úkol trvá.    5.1.2009                                      
                                                    
                                                    
                                                    
JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková           Mgr. Luboš Čížek