Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 24 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
12.11.2008


Přítomni: 
Mgr. Luboš Čížek, starosta
Ing. Jiří Auterský, místostarosta
Jana Šrámková, místostarosta
Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
Miloš Koželuh, radní
MVDr. Miloš Urban, radní
Lenka Redrová, sekretářka
Ing. Ladislav Kazda, tajemník

 

Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová, radní


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Miloš Urban a pan Miloš Koželuh
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 

Usnesení č. 24

Rady města Hořovice ze dne 12. 11. 2008

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Auterský
Rada rozhodla, že termín příštího jednání zastupitelstva bude 16. 12. 2008. Uveřejnit v časopisu Měsťan. Dále rozhodla, že se ruší schůze rady dne 10. 12. 2008 24.11.2008

Ing. Auterský
Rada se zabývala návrhem na vybudováním skateparku a pověřuje pana místostarostu, aby ve spolupráci s Ing. Šnajdrem a Martinem Peřinou navrhl vhodné umístění. 24.11.2008

Ing. Kazda
Rada rozhodla, aby z částky účelových prostředků, motivujících kvalitu práce podle aktuálního rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, byla ředitelce příspěvkové organizace Středisko volného času Domeček Hořovice vyplacena odměna dle přílohy originálu zápisu. Informovat paní ředitelku o rozhodnutí rady. 24.11.2008

Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2008. V této souvislosti rada žádá ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu o aktuální informaci, jak jsou vymáhány pohledávky a o přehled nedobytných pohledávek. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Navrhnout způsob filtrace vody v kašně včetně finanční náročnosti. Návrh koordinovat s Národním památkovým ústavem. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit úklid chodníku od kruhového objezdu k Lidovému domu a v ulici U Potoka. 
24.11.2008

Ing. Šnajdr
Předložit radě aktuální mapu rozmístění kontejnerů na separovaný odpad a navrhnout optimalizaci jejich rozmístění 8.12.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkou firmy AVE na zimní údržbu silnic a rozhodla vypsat výběrové řízení v této věci. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantní nabídkou společnosti Ekotech Hořovice, s. r. o. na zpevnění severního břehu Lázeňského rybníku a vybrala variantu č. 2 nabídky v ceně 483.037,70 Kč vč. DPH. Zajistit objednání a následné provedení prací. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 10. 11. 2008 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Modernizace 2. základní školy Hořovice. Celkové předpokládané výdaje na realizaci akce činí 13,230.411,-Kč. Maximální výše dotace je 92,5% z celkových výdajů. 14.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Modernizace budovy gymnázia. Celkové předpokládané výdaje na realizaci akce činí 7,015.549,- Kč. Maximální výše dotace je 92,5% z celkových výdajů. 14.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy na projekt Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích Celkové předpokládané výdaje na realizaci akce činí 72,672.213,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 64,240.157,-Kč a nezpůsobilé výdaje činí 8,432.057,-Kč. Maximální výše dotace je 92,5% ze způsobilých výdajů. 14.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pořízením nové telefonní ústředny pro městský úřad. Vypsat výběrové řízení.24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s přijetím dotace z Ministerstva kultury ČR na obnovu kašny v roce 2008 ve výši 254.000,- Kč. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s udělením výjimky z dopravního omezení průjezdu vozidel těžších než 3,5 t na komunikaci v ulici U Sv. Jana o kterou žádá pan Tomáš Lipták z důvodu výstavby zpevněných ploch na pozemcích sousedících s komunikací i s podmínkami uvedenými v příloze originálu zápisu. Toto stanovisko je vydáno pro potřeby správního řízení a neahrazuje je.
24.11.2008

Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s žádostí firmy Polygas, s. r. o. o umožnění zahájit práce na rekonstrukci plynovodů od 1. 12. 2008 a s prováděním výkopových prací na rekonstrukcích plynovodů v ulicích Modřínové, Bukové, Jílové, Slunečné a Vilové v zimních měsících na přelomu let 2008-2009. Rada nesouhlasí a trvá na tom, aby práce byly provedeny mimo zimní období. Informovat žadatele. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního
MVDr. Urbana po konzultaci s Ing. Fáberou. Úkol trvá, termín prodloužen. 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě ze dne 30. 5. 2008 na restaurování kašny, který se týká změny termínu dokončení díla do 30. 11. 2008 z důvodu rozšíření restaurátorských prací. Zajistit podpisy smluvních stran. 8.12.2008

JUDr. Maříková Rada souhlasí s Přílohou č.1 ke smlouvě o zpracování projektu za účelem obdržení dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na akci Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích. Příloha specifikuje náležitosti nutné pro zpracování projektu a harmonogram realizace projektu. Zajistit podpisy smluvních stran. 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které pan Josef Hrdina zajistí průběh soutěže o veřejnou zakázku na stavbu nazvanou ""Rekonstrukce školky v Hořovicích - 1. etapa"" za cenu 45.000,- Kč vč. DPH. Odborně prověřit a zajistit podpisy smluvních stran." 24.11.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2008, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2 / 2008 - Požární řád města Hořovice. Připravit pro jednání zastupitelstva města. 24.11.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. 250 ve Smetanově ul. v Hořovicích, podle které rodina Kebrdlových pronajímá městu Hořovice část nebytových prostor o výměře 360 m2 za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek a to s účinností od 1. 1. 2009. Doplnit doložku a zajistit podpisy smluvních stran. 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu "" Modernizace 2. základní školy Hořovice"", kterou město Hořovice předkládá s žádostí o finanční prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit
podpisy smluvních stran." 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu "" Modernizace budovy gymnázia"", kterou město Hořovice předkládá s žádostí o finanční prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit podpisy smluvních stran." 8.12.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o partnerství k přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu ""Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích"", kterou město Hořovice předkládá s žádostí o finanční prostředky do Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Zajistit podpisy smluvních stran." 8.12.2008

JUDr. Maříková Radní prozatím nesouhlasí s navrácením části pozemkové parcely 462 / 1 v k. ú. Hořovice panu Jaroslavu Karmazínovi a požadují doplnění důkazního materiálu, prokazujícího nárok na vrácení pozemku. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada projednala ""Zprávu o posouzení a hodnocení nábídek"" na úvěr na 50 mil. Kč pro město Hořovice a rozhodla o výběru nejvnodnější nabídky pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "" Úvěr na financování projektů města Hořovice"" a to Českou spořitelnu, a. s. Informovat uchazeče." 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila s oznámením pana Jana Vlčka na bezpečnost provozu v ulici U Školky. Ukládá panu starostovi projednat tuto záležitost s panem Vlčkem. 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila s peticí za zklidnění dopravní situace v ulici 9. května, bere ji na vědomí a posílá panu Ing. Vondřichovi k zapracování do dopravní studie. Připomínky, týkající se východního obchvatu, nejsou v kompetenci města, budou předány na Krajský úřad Středočeského kraje. 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí manželů Liškových o zrušení autobusové zastávky. Informovat žadatele. 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí se zněním Jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice a doporučuje předložit tento jednací řád ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva. 24.11.2008

Mgr. Čížek
Rada vyslechla informaci pana policejního ředitele Jerlinga o aktuální bezpečnostní situaci na Hořovicku a o aktuálním stavu policie ve správním obvodu Hořovice. 24.11.2008

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu pro uspořádání vánočního koncertu "
Rybova vánoční mše"" v podání Schola musica Stella maris. 24.12.2008

 


MVDr. Miloš Urban, Ing. Jiří Auterský

Mgr. Luboš Čížek