Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 21 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
1.10.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Jana Navrátilová
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník


Omluveni: 
p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni: RNDr. Hošek, Mgr. Hájek a p. Šalena
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


Usnesení č. 21 

Rady města Hořovice ze dne 1. 10. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Bc. Kebrlová
Rada schválila pořadník na přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Hořovicích podle návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví v příloze originálu zápisu.Informovat žadatele. 13.10.2008

Ing. Auterský
Rada pověřuje Ing. Auterského jednáním o možnosti vybudování toalet v nákupní zóně, úkol trvá, termín prodloužen 10.11.2008

Ing. Křížková
Rada se seznámila se zněním návrhu vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů v Hořovicích a žádá Ing. Křížkovou o stanovisko k tomuto návrhu. 13.10.2008

Ing. Pelán
Rada se seznámila s harmonogramem úklidu sportovní haly a postrádá ze strany ředitele Městské správy bytového a nebytového fondu pravidelnou a důslednou kontrolu. Dále rada žádá o úpravu pracovní náplně správce tak, aby z ní bylo jednoznačně zřejmé, které části haly a jak často budou uklízeny, jak bude hala kontrolována před uzamčením včetně vedení záznamů o těchto úkonech. 13.10.2008

Ing. Pelán
Rada souhlasí s proplacením faktury Ekologickým službám, s. r. o. za údržbu rekultivované skládky Lom v roce 2008 ve výši 186.830,- Kč a připravit výběrové řízení na rok 2009 na údržbu skládky Lom v rozsahu daném kolaudačním rozhodnutím. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici. Úkol řešen, závisí na vyjádření rady kraje k záboru pozemku. 24.11.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí paní Magdaleny Sedláčkové a nesouhlasí s přidělením vyhrazeného parkovacího místa na sídlišti Višňovka pro žadatelku, resp. pro firemní vozidlo, které užívá. Rada trvá na svém předchozím rozhodnutí, že vyhrazená parkování na sídlišti budou povolována pouze vážně tělesně postiženým obyvatelům sídliště. Informovat žadatelku o tomto usnesení. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s konečnou verzí webových stránek dle návrhu pana Řeřichy s tím, že schvaluje jejich úvodní stránku za předpokladu, že budou dodrženy určité standardy na správnou čitelnost textu - v daném případě v menu a ukládá stránky zprovoznit v co nejkratší době. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Městské akciové společnosti na rozdělení nákladů mezi město Hořovice, Městskou akciovou společnost Hořovice, a. s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., potřebných ke kompletnímu zrekonstruování komunikace a chodníků v Dolní ulici v úseku od nám. Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Větrnou (vč. překřížení Lidické). Podíl města na této investici bude přibližně 1.360.000,- Kč vč. 19% DPH. Zajistit ve spolupráci s právnám odborem zpracování návrhu smlouvy o dílo s termínem dokončení ještě v letošním roce, informovat stěžovatele o řešení a finanční odbor o potřebě úpravy rozpočtu. Úkol řešen, termín posunut. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Petra Štefana souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a udržovat podzemní vodovodní přípojky na pozemkových parcelách 1637 a 1653 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm s tím, že vodovodní přípojka bude provedena technologií, která nenaruší nový povrch ulice Potoční a zároveň smlouva ošetří na dobu pěti let případné závady na povrchu ulice způsobené vybudováním této přípojky. Zajistit podpisy smluvních stran. 27.10.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti pana Vladimíra Stolze souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, provozovat a údržovat vodovodní přivaděč na pozemkových parcelách 2346 / 84 a 2346 / 87 v k. ú. Hořovice v rozsahu pozdějšího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 80,- Kč / bm s tím, že vodovodní přípojka bude provedena technologií, která nenaruší povrch komunikace a zároveň smlouva ošetří na dobu pěti let případné závady na povrchu ulice způsobené vybudováním této přípojky. Zajistit podpisy smluvních stran. 27.10.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemkové parcely 1968 / 3 v k.ú. Hořovice. Informovat žadatelku (nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů) o rozhodnutí rady. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené s firmou PRODIN, a. s. na zpracování projektové dokumentace nazvané ""Rekonstrukce školky v Hořovicích"". Dodatek upřesňuje termíny dodání jednotlivých etap projektové dokumentace a způsob fakturace. K podpisům smluvních stran doplnit příslušnou doložku. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice pronajme panu F. Lukešovi část pozemkové parcely 1112 / 42 v k. ú. Hořovice o výměře cca 30 m2 za účelem zřízení zahrádky. Nájem se sjednává ode dne 1. 11. 2008 na dobu neurčitou za nájemné 9,- Kč / m2 ročně. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran. 27.10.2008

JUDr. Maříková
Rada v souvislosti s žádostí podnikatele pana Jeřábka připravit návrh změny tržního řádu po konzultaci s pí radní JUDr. Heřboltovou a Ing. Křížkovou. 13.10.2008

Mgr. Čížek
Projednat s firmou Hoffman, s. r. o. (bývalá Alba) údržbu schodiště přiléhajícího k areálu společnosti. 13.10.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje Mgr. Čížka, JUDr. Maříkovou a RNDr. Hoška jednáním o podmínkách nové nájemní smlouvy na skládku Hrádek s firmou AVE, s .r .o. 13.10.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana Mgr. Čížka a pana MVDr. Urbana jednáním ve věci případného odkupu parcely č. p. 701 / 3 v k. ú. Velká Víska, zároveň žádá pí JUDr. Maříkovou o připravu návrhů alternativních řešení tohoto problému. 13.10.2008

Mgr. Čížek
Rada se opětovně zabývala stížností pí Fraitágové a v této věci nerevokovala žádné své předchozí usnesení. Informovat stěžovatelku. 13.10.2008

Mgr. Čížek
Rada vyslechla informaci pana Mgr. Hájka a pana Šaleny ohledně jednání se Středočeským krajem ve věci městského muzea a souhlasí s variantou muzea zřizovaného Středočeským krajem v prostorách města Hořovice. Informovat Středočeský kraj. 13.10.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na činnost Klubu filatelistů v roce 2008 v částce 2.000,- Kč. Následně zahrnout do třetího rozpočtového opatření. 13.10.2008

pí Šumerová
Rada vzala na vědomí havárii teplovodního potrubí mezi radnicí a kinem. Zrezivělé potrubí bude nahrazeno novým, předizolovaným. Hrubý odhad nákladů 100 tis. Kč. Zařadit do nejbližšího rozpočtového opatření.
13.10.2008

 

Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová

Mgr. Luboš Čížek