Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 20 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
17.9.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Miloš Koželuh, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník


Omluveni: JUDr. Dana Heřboltová


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizváni zástupci firmy AVE.CZ
3. Přizván p. Sedlák z TJ Spartak Hořovice
4. Kontrola úkolů
5. Podání členů rady
6. Organizační záležitosti


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Miloš Urban a pan Miloš Koželuh
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 Usnesení č. 20 

Rady města Hořovice ze dne 17. 9. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Pelán
Rada žádá Ing. Pelána o vypracování harmonogramu úklidu sportovního areálu, jeho kontroly a okamžitou opravu teplé vody ve sportovní hale. 1.10.2008

Ing. Pelán
Zajistit provedení prořezu a zarovnání křovin včetně posekání trávy po obou stranách komunikace Rpetská v úseku od křižovatky s Lipovou ulicí po můstek přes vodoteč mezi rybníky Cihlářský a Nohavice a podél cesty vedoucí od nemocnice k bažantnici. V této souvislosti rada požaduje harmonogram prací na prořezávce křovin u městských komunikací na rok 2009. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Město Hořovice nemá námitek k udělení licencí společnosti PROBO TRANS BEROUN, s. r.o.,na provozování veřejné osobní linkové dopravy pro linky 210021 (C21) Hořovice-Zdice-Praha a 210049 a (C49) Hořovice-Lochovice. Informovat krajský úřad o rozhodnutí rady. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala provedením barevného ztvárnění webových stránek města Hořovice a ze čtyř nabízených variant nevybrala žádnou a rozhodla objednat u pana Ludvíka Řeřichy výtvarné řešení. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem Městské akciové společnosti na rozdělení nákladů mezi město Hořovice, Městskou akciovou společnost Hořovice, a.s., a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., potřebných ke kompletnímu zrekonstruování komunikace a chodníků v Dolní ulici v úseku od nám. Boženy Němcové po křižovatku s ulicí Větrnou (vč. překřížení Lidické). Podíl města na této investici bude přibližně 1.360.000,- Kč vč. 19% DPH. Zajistit ve spolupráci s právnám odborem zpracování návrhu smlouvy o dílo s termínem dokončení ještě v letošním roce, informovat stěžovatele o řešení a finanční odbor o potřebě úpravy rozpočtu. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá Ing. Šnajdra o opravu okapů a díry ve střeše u domku pro zahradníka v Panské zahradě a zároveň o jeho důkladné zabezpečení proti vandalům. 27.10.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit dokumentaci zadání stavby a předložit časový harmonogram předpokládaných etap realizace nástavby mateřské školy včetně výběrového řízení a termínu kolaudace. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana po konzultaci s Ing. Fáberou. Úkol trvá, termín prodloužen. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit provedení oprav výtluků na Rpetské silnici v úseku od křižovatky s Lipovou ulicí po můstek přes vodoteč mezi rybníky Cihlářský a Nohavice. 27.10.2008

Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o stanovisko k zamýšlenému řešení okružní křižovatky Masarykova, Plzeňská i ve vztahu zásahům na pozemky třetích osob. Úkol trvá, termín prodloužen. 1.10.2008

JUDr. Maříková
Rada města souhlasí se zněním dodatku č. 1 k servisní smlouvě, uzavřené mezi městem Hořovice a firmou Inisoft, s. r. o., podle které je městskému úřadu poskytován software sloužící k evidenci odpadů, evidenci správních řízení o odpadech ap. Schválením dodatku se město zavazuje platit firmě Inisoft za poskytnutí software roční paušální poplatek 17.860,- Kč bez DPH. Po kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada revokovala svoje usnesení ze dne 3. 9. 2008 o prodeji pozemkové parcely 1872 v k. ú. Hořovice a doporučila zastupitelstvu neprojednávat jej dne 23. 9. 2008. Znovu zveřejnit záměr prodeje a připravit pro další zasedání zastupitelstva prodej za nejvyšší nabídnutou cenu obálkovou metodou s tím, že minimální cena bude 500,-Kč / m2. Informovat dosavadní žadatele o rozhodnutí rady. 
29.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce ""Hrádek"", podle které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením nové smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250 ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část nebytových prostor o výměře 360 m2 za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek. Dohodnout navýšení od 1.1.2009 s tím, že rozdíl v nájemném za období od 1.6.2008 do 31.12.2008 uhradí město Hořovice ze svého rozpočtu. 13.10.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy uzavřené s panem Ing. Ondřejem Fáberou, dle které město vyplatí panu Ing. Fáberovi částku 15.000,- Kč za konzultační a poradenskou činnost v oblasti cykloturistiky a dotací EU. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen 13.10.2008

Mgr. Čížek
Rada projednala stížnost paní Dany Šlapákové na hluk z objektu Pavon a ukládá panu starostovi projednat s policejním ředitelem zvýšené kontroly Policie ČR. Zároveň požádat pana policejního ředitele o účast na schůzi rady města. 1.10.2008

Mgr. Čížek
Rada projednala žádost pana Ing. Martina Rösche a nesouhlasí s pronájmem části městského pozemku parcelní číslo 66 / 23. Informovat žadatele. 1.10.2008

Mgr. Čížek
Rada rozhodla o veřejném projednávání Dopravní studie dne 6.10.2008 v 19 hod v klubu Labe, v jehož rámci bude projednána i petice občanů z ulic Vrchlického a Milinovského. 1.10.2008

Mgr. Krištufová
Rada žádá paní Mgr. Krištufovou, aby na základě energetického auditu I. ZŠ, po konzultaci s Ing. Šnajdrem a příp. Mgr Pelikánem, předložila radě přehled závad na budově školy, které by šly řešit z finančních prostředků Evropské unie. 15.10.2008

MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen. 27.10.2008

MVDr. Urban
Rada souhlasí s prodloužením termínu odevzdání projektu Panské zahrady do 31.1.2009. Informovat zpracovatele. 1.10.2008

p. Šalena
Rada žádá doplnění přehledu budov v majetku města o jejich provozní náklady a návrh redukce počtu budov. 1.10.2008

pí Hrachová
Rada podle § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, rozhodla o platu ředitele 2. základní školy s účinností od 1. 10. 2008, viz příloha originálu zápisu. Zajistit předání příslušných dokladů. 29.9.2008

pí Šumerová
Rada v souvislosti s žádostí oddílu florbalu Eagle´s souhlasí s navýšením příspěvku
Spartaku Hořovice o 8 tisíc Kč. 1.10.2008

 

MVDr. Miloš Urban, Miloš Koželuh

Mgr. Luboš Čížek