Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 2 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
23.1.2008


Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: 
p. Václav Pomma, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Stanovisko rady k provozování plaveckého bazénu
3. Podání členů rady

 


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
ad 2)-3) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.Usnesení č. 2 

Rady města Hořovice ze dne 23. 01. 2008 

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Kadlec
Rada se seznámila se žádostí o změnu územního plánu v lokalitě 40, předloženou
panem Ing. Lubošem Vondráčkem a žádá stavební komisi o stanovisko. 4.2.2008

Ing. Kazda
Dohodnout s Modrou pyramidou, stavební spořitelnou, a. s., která má provozovnu
v budově úřadu, podmínky přiměřeného označení dveří pro orientaci klientů v rámci
platné smlouvy. 4.2.2008

Ing. Kazda
Rada podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila
celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 76 a nad tento počet pověřila tajemníka uzavírat dohody a pracovní poměry na dobu určitou. průběžně

Ing. Pelán
Rada na základě žádosti a provedeného sociálního šetření souhlasí s přidělením
uvolněného malometrážního bytu v ulici 1. Máje 699, slečně Aleně Soukupové. 
4.2.2008

Ing. Pomma
Zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodavatelskou firmu, která bude provádět
čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Úkol průběžně plněn,
obeslat ještě Technické služby Beroun a firmu Capsela, s. r. o., Zbiroh (p. R. Hrabák).
4.2.2008

Ing. Šnajdr
Aktualizovat odhad nákladů na dokončení komunikace na Sklenářce dle platného
záměru a podat informaci. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Do ukončení výběrového řízení na úklid města tyto služby odebírat
u Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., a proplácet podle skutečně odvedených výkonů, nikoliv paušální platbou. průběžně

Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici. 
23.6.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit stav komunikace (louže) v Komenského ulici před domem pí Slavíkové
a navrhnout technické řešení. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada města Hořovice se seznámila se žádostí Sdružení rodičů, přátel a dětí školy
při 1. ZŠ Hořovice a ukládá technickému odboru zjistit možnosti nákupu
a technického zabezpečení provozu dvou kusů ukazatelů rychlosti, jejichž osazení
se předpokládá poblíž křižovatky ulic Pražská a Jiráskova. Značení přechodu tamtéž změnit na červeno-bílé. Dále v souvislosti s poškozeným retardérem u I. ZŠ
v ul. Komenského rada žádá o zpracování návrhu na retardér ze žulových kostek
podle vzoru sídliště Žebrák, po konzultaci s panem starostou. 18.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada neodsouhlasila rámcový rozpočet a trvá na předložení položkového rozpočtu
rekonstrukce II. NP budovy úřadu v zájmu dalšího jednání o 3. dodatku ke smlouvě
o dílo s firmou Otto David. 18.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada posoudila žádost občanky Hořovic o zabezpečení svahu v Úzké ulici, který se
pomalu sesouvá a souhlasí s provedením opěrné zdi, která sesuv stabilizuje. Prověřit možnost uplatnění záruky vůči zhotoviteli komunikace a podat informaci. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s žádostí Krajského úřadu Středočeského kraje o vyjádření
k udělení licence pro linku 210995 Hořovice - Mubea, firmě Probo Trans Beroun, a. s., a nemá žádných námitek. Oznámit žadateli. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala podnětem pí Štefaňákové ohledně osvětlení ulice Na Kopečku a nepořádku u závory do Obecního lesa. Rada žádá Ing. Šnajdra o vyčíslení nákladů na osvětlení této ulice. Úklid před závorou bude řešen v rámci probíhajícího úklidu města. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s tím, aby deratizace a odchyt holubů byl řešen průběžně podle potřeby objednávkami. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí záporné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR k žádosti
o osazení směrových sloupků na okraj chodníku před čp. 956 u křižovatky ulic Komenského a Dr. Holého a žádá Ing. Šnajdra o zpracování technického návrhu rozšíření části chodníku tak, aby mohlo být vyhověno stanovisku Policie ČR a směrový sloupek mohl být umístěn. 
4.2.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu překopů a výkopů na místních komunikacích. Ve spolupráci s JUDr. Maříkovou vypracovat systém uplatňování reklamací překopů a průběžném sledování technického stavu. Úkol trvá, předložit postup ve kterém budou zahrnuty i kvalitativní podmínky (hutnění, podbetonování) a informování rady v intervalu jedenkrát za půl roku. 4.2.2008

Ing. Šnajdr
Radní nesouhlasí s posunutím termínu výstavby hřbitovní zdi podél Lipové ulice a žádá o nový výběr dodavatele díla, který splní původně zadaný termín dokončení. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a udržovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových parcelách 2063, 2111 / 1 a 2112 / 4 , 2053 / 7, 2039 / 3, 2053 /1 a 2027 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za kupní cenu 80,- Kč / bm. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s přidělením pozemku pí Marii Homonajové za pro postavení maringotky či zahradního domku za účelem bydlení. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s výměnou bytu 1 + kk v domě čp. 699 za byt 2 +1 v domě čp. 751 v ul. 1. Máje v Hořovicích a uložila vypovědět nájem bytu manželům Vrbovým a zahájit vymáhání dluhu manželů Vrbových soudní cestou. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada projednala návrh smlouvy o dílo na čištění městských komunikací a veřejných prostranství. Zapracovat připomínky radních a úřadu do protinávrhů a předložit ke schválení s tím, že město smlouvu uzavře s vítězem výběrového řízení. Úkol trvá, termín prodloužen. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy s Digitus, o. s., na zajišťování služby sociální péče pro město. Smlouva bude přepracována podle připomínek p. radního Urbana a dalších radních.
Výsledek hlasování: 1 pro, 1 se zdržel z důvodů ozámení vztahu k věci a 3 proti. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 9. 1. 2008 týkající se odměňování svatebních obřadníků, hudebníka a matrikářek a nově stanovila příspěvek na úpravu zevnějšku při svatebních obřadech, viz příloha originálu zápisu. Zajišťovat prokazatelné vedení evidence podle skutečnosti, jako podklad pro výplatu. průběžně

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené dne 3. 1. 2008 se společností Lidl Česká republika, v. o. s. Doplnit doložky a zveřejnit na intranetu úřadu.
Úkol trvá, urgovat Lidl. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada vyslechla podrobnou informaci p. Kočárka. Souhlasí se změnou splátek příspěvků na provoz plaveckého bazénu na čtvrtletní cyklus při zachování původní výše celkového příspěvku. Ve spolupráci s pí Šumerovou upravit nájemní smlouvu s firmou KOEKO. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada žádá před podpisem Kupní smlouvy č. 07 / 2008, na základě které Hořovická teplárenská, s. r. o., má dodat v r. 2008 městu Hořovice tepelnou energii a teplou užitkovou vodu do objektu městského úřadu čp. 640 za kupní cenu ve výši 1,94 Kč/kWh včetně 9% DPH o stanovisko Ing. Pelána. Pokud nebude mít ke smlouvě připomínky, rada se zněním po odstranění věcných chyb souhlasí a v tom případě zajistit podpisy smluvních stran. Pokud bude smlouva upravována, znovu předložit ke schválení. 18.2.2008

Mgr. Čížek
Dohodnout se společností Inform, v. o. s., narovnání dosavadního stavu, kdy smluvní vztah skončil a majetek společnosti je bezúplatně umístěn na pozemcích města. K žádosti Městské akciové společnosti, a. s., o umístění reklamy se rada vrátí na své příští schůzi.
Termín posunut. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Projednat s nájemcem aktualizaci ceny nájemného ve Školní jídelně. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížnosti obyvatelů v ul. Valdecká a konstatuje, že jejich připomínky budou projednány v rámci zpracování koncepce dopravy ve městě a zároveň rada jejich stížnost postupuje Středočeskému kraji, jako vlastníku komunikace. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností p. Beníška na hluk z provozu vinárny Hotelu Zelený strom a s politováním konstatuje, že bohužel není oprávněna v této věci zasáhnout. Přesto pan starosta upozorní majitele objektu na tento stav a požádá o nápravu. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala žádostí o příspěvek na pořádání maturitního plesu 4. C třídy
Gymnázia Václava Hraběte Hořovice a konstatuje, že tento příspěvek je již obsažen
ve snížené sazbě za odvod ze vstupného podle nové vyhlášky města. S dalším
příspěvkem jako nesystémovým krokem rada nesouhlasí. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Rada žádá o změnu znění smlouvy č. 2230-26/2008-DO s PROBO TRANS BEROUN, s. r. o., o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné autobusové dopravy v roce 2008. Město uhradí veškeré náklady, čímž dojde k navýšení o cca 200.000,- Kč oproti roku 2007 s tím, že tato hromadná doprava na území města bude od podpisu smlouvy pro všechny cestující zdarma. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Ve spolupráci s Ing. Šnajdrem vyčíslit náklady na údržbu zeleně v majetku Správy a údržby silnic (hlavně příkopy) a jednat o plné úhradě těchto nákladů. Úkol trvá, termín prodloužen. 4.2.2008

p. Marek
Rada se zabývala stížností pana Josefa Ambrose na navážení odpadu do ulice Dlouhé a žádá odbor výstavby a životního prostředí o prošetření této stížnosti včetně návrhu na řešení. 31.1.2008

p. Marek
Ve spolupráci s právníkem připravit návrh smluv s podnikateli, kteří produkují odpad podobný komunálnímu (kanceláře, malé prodejny apod.), aby jej mohli odkládat do nádob města. 
31.1.2008

p. Šalena
Rada souhlasí s odpisem pohledávky na základě žádosti Městského kulturního centra v příloze originálu zápisu. 18.2.2008

pí Hrachová
Prověřit množství odesílané pošty na doručovací adresy na území města Hořovice a předložit radě informaci o nákladech na poštovné v porovnání se mzdovými náklady na uvažovaného městského doručovatele. 3.3.2008

pí Hrachová
Při výběrovém řízení na zahradníka rada trvá i na personální agentuře. Připravit návrh smlouvy 
4.2.2008

pí Hrachová
Rada schvaluje složení Komise pro strategický rozvoj ve složení: MVDr. Urban, Ing. Skopeček, p. Vaculík, Ing. Vyhnal, Ing. Auterský, p. Taraba, MUDr. Jedlička, Ing. Mareš, Ing. Liprt, Ing. Jankovec, Ing. Kalista, Ing. Koukal, Ing. Herrmann, p. Jílek, p. Hasman, Mgr. Vavřička, Doc. Jeřábek, Mgr. Chvojková, p. Křížek, p. Šalena, pí Slavíková, p. Kreisinger, p. Kadlec, Ing. arch. Urbanová. Připravit jmenovací dekrety dle dispozic pana radního Urbana. 4.2.2008

pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města a příjemců veřejné finanční podpory, které byly provedeny ve 4. čtvrtletí 2007. Pokračovat v kontrolní činnosti podle plánu. průběžně

pí Šrámková
Ve spolupráci s PhDr. Vlčkem zorganizovat schůzku, na které budou projednány požadavky ředitelky a zaměstnanců Městské mateřské školy v souvislosti s přístavbu a rekonstrukcí tohoto objektu. 4.2.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o., za provedený úklid města v prosinci 2007 v paušální výši 141.667,- Kč 4.2.2008

pí Šumerová
Rada vzala na vědomí, že i přes používání sušičky vzduchu v kancelářích v suterénu radnice se stav vlhkosti a plísní příliš nezlepšil. Rada si je vědoma, že je potřeba dokončit rekonstrukci budovy čp. 640. 18.2.2008

radní 
Na základě předaných podkladů připravit návrh rozpočtu roku 2008. 4.2.2008

ředitelé škol
Rada žádá oba ředitele základních škol, aby trvale zajišťovali úklid pozemků v okolí
spravovaných budov. 4.2.2008


Ověřovatelé:
PhDr. Jiří Vlček, MVDr. Miloš Urban

Starosta: Mgr. Luboš Čížek