Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 19 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
3.9.2008

Přítomni: 
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

 

Omluveni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Miloš Koželuh, radní


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Přizvána ředitelka MMŠ pí Mračková
3. Kontrola úkolů
4. Podání členů rady
5.Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil místostarosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 Usnesení č. 19 

Rady města Hořovice ze dne 3. 9. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Auterský
Rada pověřuje Ing. Auterského jednáním o možnosti vybudování toalet v nákupní zóně. 1.10.2008

Ing. Kazda
Rada se usnesla, že na setkání radních s předsedou představenstva VaK Beroun, a. s., dne 23. 9. bude jednáno zejména o tlakových poměrech při distribuci dodávek vody hořovickým občanům a o vybudování kanalizace přes bývalou skládku ČKD „Stareč“ ve spojitosti s nedostatečným odkanalizováním ulice Závodní v úseku pod schody na Sklenářku (Alba, viadukt) kde se odpadní vody dostávají na povrch. Informovat VaK. 4.9.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit provedení rekonstrukce sportovní haly dle zpracovaného projektu tak, aby kolaudace proběhla nejdéle do 31. 8. 2009. Podat informaci o organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby a zajišťování stavebního povolení. 27.10.2008

Ing. Šnajdr
Na úkolu zajistit zpracování projektu rekonstrukce veřejných záchodků na Palackého náměstí je pracováno, termín prodloužen. 27.10.2008

Ing. Šnajdr
Instalovat dopravní značky zákaz zastavení na komunikaci na Husově náměstí a zajistit změnu parkování v Žižkově ulici u Komerční banky na podélné. 27.10.2008

Ing. Šnajdr
" Rada souhlasí s navýšením ceny akce nazvané ""Dostavba komunikačního systému na sídlišti Sklenářka"" o 86.266,40 Kč vč. DPH. Navýšení ceny vzniklo v důsledku schválení požadavku obyvatel sídliště na zřízení dalšího (respektive úpravu stávajícího) vjezdu do areálu sídliště, což původní nabídka firmy Strabag, a. s., neobsahovala." 15.9.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit zbourání nepotřebných výstupů šachet z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní školy. Na úkolu pracováno, vzhledem k výskytu ekologicky nebezpečných látek termím prodloužen. 27.10.2008

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s výstavbou co největšího počtu parkovacích míst se štěrkovým povrchem v ulici 1. máje (umístěných v prostorách mezi bytovými domy) v roce 2009 v částce do 250.000,- Kč. Zařadit do rozpočtu na rok 2009. 15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada principiálně nesouhlasí s osazováním vzdušného vedení kabelových sítí na sloupy veřejného osvětlení, jež jsou v majetku města Hořovice. O tomto stanovisku rady informovat žadatele. 
15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se studií proveditelnosti, týkající se rozšíření chodníku a změn v dopravě na křižovatce ulic Komenského a Dr. Holého a k dalšímu řešení vybrala variantu ing. Šnajdra. Pokračovat v přípravě investičního záměru a informovat o dalším postupu prací. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 25. 8. 2008 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zpracování studie a projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí části cyklostezky Kotopeky-Hořovice-Osek, vedoucí na k.ú. Hořovice a Velká Víska, z grantu Krajského úřadu Středočeského kraje - Podpora projektů budování cyklostezek, in-line drah a tras pro terénní cyklistiku. Odhadované náklady na zpracování studie a dokumentace pro územní řízení činí 400.000,-Kč. Spoluúčast žadatele by měla být minimálně 20% z celkových nákladů. 15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s umístěním dopravního zrcadla v ulici Sklenářka (poblíž trafostanice) dle návrhu místních obyvatel. Po schválení Policií ČR zajistit instalaci. 13.10.2008

Ing. Šnajdr
Prověřit původce navážky materiálu na pozemcích města č. 1671/2 (v lokalitě Fügnerova) a zajistit odstranění. 15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada ukládá ing. Šnajdrovi podat informaci o zajištění výběrového řízení na nástavbu mateřské školky. 15.9.2008

Ing. Vyhnal
Rada žádá dopravní komisi o stanovisko k zamýšlenému řešení okružní křižovatky
Masarykova, Plzeňská i ve vztahu zásahům na pozemky třetích osob.
Viz příloha - seznam. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. smlouva o nájmu části nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu domu čp. 640 na Palackého náměstí, uzavřená do doby jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp. 640 se společností IKEP s.r.o. za účelem využívání pro sjednávání neživotního pojištění, za nájemné 12.336,- Kč ročně,

2. smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp. 617 v Jiráskově ulici,
uzavřená do 31. 12. 2010 se společností INet Home Cz s.r.o., za účelem
umístění anténního systému nadzemního telekomunikačního vedení,
za nájemné 2.467,- Kč ročně. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hořovice
a paní Zuzanou Rokovou na odkoupení bytové jednotky č. 751 / 3 v ul. 1. máje v Hořovicích.
Zajistit podpisy smluvních stran, následně zveřejnit záměr prodeje a připravit
pro jednání zastupitelstva. 29.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Vondřich projektovou dokumentaci na okružní křižovatku u autoservisu a na rekonstrukci komunikace v Masarykově ulici v úseku mezi Fügnerovou a Plzeňskou ulicí za celkovou cenu 435.000,- Kč. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny projektu ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě schválení dotace. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí s prodejem odpovídajícího podílu pozemkové parcely 73 / 3 v k. ú. Velká Víska o výměře 283 m2 (zastavěná plocha pod bytovým domem „E“ v ul. Na Okraji) budoucímu kupujícímu bytové jednotky v uvedeném domě panu Liborovi Kůtovi za kupní cenu 32.780,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytové jednotky v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Městské akciové společnosti Hořovice, a. s., souhlasí s prodejem odpovídajících podílů pozemkové parcely 75 / 2 v k. ú. Velká Víska (zastavěná plocha pod bytovým domem ""C"" v ul. Na Okraji) budoucím kupujícím bytových jednotek v uvedeném domě panu Michalu Šilhavému za kupní cenu 30.396,- Kč a panu Jaromíru Uhrinovi a paní Marianně Kováříkové za kupní cenu 45.296,- Kč v návaznosti na souběžně probíhající prodej bytových jednotek v tomto domě. Připravit pro jednání zastupitelstva." 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, dle které město Hořovice pronajímá žadateli jednu místnosti v suterénu domu č.p. 640 na Palackého náměstí v Hořovicích pro zřízení kanceláře a to do 31. 12. 2008 za nájemné ve výši 1.542,- Kč měsíčně. Zajistit podpisy smluvních stran.
29.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nabytím majetku - darováním následujících pozemků z vlastnictví SÚS Kladno na Město Hořovice: v k. ú. Hořovice - 7/1, 7/3, 21/1, 30, 32, 33, 45/1, 58/2, 219/4, 219/19, 417/1, 417/3, 876/28, 888/8, 1506/7, 1541/3, 1543/2, 1543/3, 1613/1, 1671/3, 1672/1, 1673/1, 1950/2,
2061/4, 2061/9, 2129/1, 2320/1 + pozemky po zaměření GP 1671/6, 1670/1, 1670/ 2, 1670/3, 1670/4 a v k. ú. Velká Víska - 47/7, 79/1, 80, 249, 284, 307/1, 316, 867/44. Jedná se vesměs o chodníky nebo části místních komunikací, které jsou již v péči města. Rada souhlasí s převodem - darováním pozemků 31/18, 31/21, 31/22, 799/14 a 799/7 v k. ú. Hořovice z vlastnictví Města Hořovice na SÚS Kladno. Jedná se o části hlavních komunikací vedoucích přes město. Přijetí daru a darování výše uvedených nemovitostí (po projednání na SÚS Kladno a v případě jejich souhlasu) připravit pro jednání zastupitelstva města. 29.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 1872 o výměře 772 m2 v k. ú. Hořovice včetně porostu žadatelce za cenu 300,- Kč / m2 a úhradu s tím spojených nákladů. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s HMS, s. r. o., podle které společnost opraví do 31. 12. 2008 střechu společenského domu a část střechy knihovny za cenu 1,071.316,30 Kč vč. DPH. Zajistit podpisy smluvních stran. 29.9.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala nabídkou firmy AVE.CZ na provozování skládky pro město Hořovice. Pozvat zástupce firmy na příští schůzi rady. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemků (Lázeňský rybník) za cenu 90 tisíc Kč (po schválení zastupitelstvem). Informovat navrhovatele. 15.9.2008

Mgr. Čížek
Na základě telefonické urgence informovat stěžovatele (dopis zastupitelstvu z 12. 12. 2007, urgující mail z 13. 6. 2008) o řešení stížností na údajné průsaky kanalizace a problémy s ostatními starými sítěmi v ulici Valdecká. 15.9.2008

Mgr. Čížek
Rada bere na vědomí informaci o činnosti sportovního oddílu Eagle´s TJ Spartak Hořovice a podporu činnosti tohoto oddílu projedná s předsedou TJ Spartak na příští schůzi rady.
15.9.2008

MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

pí Šumerová
Rada podle § 23, odst. 3, zák. č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon, povoluje výjimku z počtu dětí ve speciální třídě Městské mateřské školy a souhlasí s tím, že ve třídě bude 16 dětí. Informovat žadatelku o usnesení rady. 15.9.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s roční platbou 10.000,- Kč + DPH po dobu 6ti let pro společnost
Kompakt s. r. o., která poskytla darem sociální automobil Renault Kangoo občanskému sdružení Digitus. Kompenzací bude umístění reklamy města Hořovice na kapotě uvedeného automobilu. 29.9.2008


Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka Ulčová

Ing. Jiří Auterský