Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 18 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
20.8.2008 

 

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
pí Lenka Redrová, sekretářka

 

Omluveni:
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník

 

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4.Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


 

Usnesení č. 18 

Rady města Hořovice ze dne 20.8. 2008

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Blecha
Rada ukládá vedoucímu OVŽP žádosti o změny územního plánu evidovat a sdělit žadatelům, že tyto návrhy budou zařazeny do projednání změny ÚP č. 5 po projednání a schválení změny č. 4 ÚP města Hořovic. Zatím byly evidovány 3 žádosti na změnu ÚP, týkající se KN 2165/11 a 2165/9 v lokalitě Na Koruně, dále lokality KN 769 v lokalitě Dražovka a KN 2282/189 a KN 2282/180 v lokalitě U Školky. 1.9.2008

Ing. Kazda
Rada souhlasí s tím, aby se setkání radních s předsedou představenstva VaK Beroun, a. s., uskutečnilo při příležitosti schůze představenstva v Hořovicích. V předstihu informovat o organizačním zajištění. 15.9.2008

Ing. Pelán
Rada žádá o průklest křovin před nemocnicí a u kruhového objezdu Lidl. 1.9.2008

Ing. Pelán
Rada žádá o posouzení havarijního stavu rozvodu teplé vody ve sportovní hale. Předložit radě návrh řešení. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá. 
24.11.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o odhad nákladů opravy a případného rozšíření dětského hřiště na sklenářce. 
1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá zpracovat seznam třetích osob ve vztahu k projektové dokumentaci na rekonstrukci Masarykovy ulice v úseku Masarykova, Plzeňská. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zprávu dopravní komise a ukládá Ing. Šnajdrovi k vypracování
stanoviska pro radu. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem části obyvatel sídliště Sklenářka na zachování druhého vjezdu do tohoto sídliště. Zajistit provedení této změny oproti schválené projektové dokumentaci.
1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce 2008 - 47, podle které zapůjčilo
Ministerstvo vnitra ČR výpočetní techniku, vč. příslušenství Městskému úřadu Hořovice pro potřeby informačního systému správních evidencí a registru silničních vozidel.
Zajistit podpisy smluvních stran. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním návrhu smlouvy o dílo, podle které provede společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. prostřednictvím svých dodavatelů přeložení telekomunikačních kabelů na nám. Boženy Němcové do kabelové rýhy za cenu celkem 288.385,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s instalováním dopravních značek V 12c - zákaz zastavení na komunikaci na Husově náměstí a to takovým způsobem, aby byl zajištěn bezproblémový příjezd a odjezd automobilů občanů Hořovic zde bydlících od a ke svým nemovitostem. Zajistit provedení v nejbližším možném termínu. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návratem k původnímu záměru OTD změnit parkování v Žižkově ulici u Komerční banky na podélné, s tím, že zde zůstanou 2 nebo 3 parkovací místa. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s navrženou změnou jízdního řádu MHD, podle které bude večerní spoj č. 35 odjíždět ze stan. Hořovice, Cintlovka o 5 minut dříve (ve 22.25 hod). Důvodem je lepší návaznost na spoj č. 210045 Hořovice - Zadní Třebáň, při přestupu na nám. B. Němcové. Informovat provozovatele. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynárenského zařízení v Hořovicích dle rozpisu. Informovat firmu Středočeská plynárenská, Net s.r.o. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 20211/2007, podle které poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu let 2006 a 2007 odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice výpočetní techniku a její příslušenství v celkové hodnotě 523.180,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které dio 31.12.2008 dokončí firma STRABAG a.s. komunikační systém na sídlišti Sklenářka za celkovou cenu 2.760.436,60 Kč vč. DPH. Návrh smlouvy s firmou STRABAG a.s. je výsledkem nabídkového řízení, kdy město Hořovice vybralo dodavatele stavby ze tří uchazečů. Zajistit podpisy smluvních stran. 1.9.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s pronájmem prostranství na Palackého náměstí firmě HARMONIE GROUP, a.s. z Berouna dne 21. 9. 2008 za účelem propagační moderované akce, za standartních podmínek. Oznámit rozhodnutí rady žadateli. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s p. Machálkem na údržbu zeleně do konce roku 2008. 
Zajistit podpisy smluvních stran dle dispozic JUDr. Heřboltové. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a údržovat distribuční soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení na pozemkových parcelách 831 / 25, 832 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 673-90/2007 za jednorázovou úplatu 5.500,- Kč v ulici Rpetská.Úkol trvá, termín prodloužen. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. smlouva o nájmu části nebytových prostor o výměře 12 m2 v suterénu domu čp. 640 na Palackého náměstí, uzavřená do doby 1 měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp. 640 se společností IKEP s.r.o. za účelem využívání pro sjednávání neživotního pojištění, za nájemné 12.336,- Kč ročně,

2. smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp. 617 v Jiráskově ulici, uzavřená
do 31. 12. 2010 se společností INet Home Cz s.r.o., za účelem umístění anténního
systému nadzemního telekomunikačního vedení, za nájemné 2.467,- Kč ročně.
Úkol trvá, termín prodloužen. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Vondřich projektovou dokumentaci na okružní křižovatku u autoservisu a na rekonstrukci komunikace v Masarykově ulici v úseku mezi Fügnerovou a Plzeňskou ulicí za celkovou cenu 435.000,- Kč.
Úkol trvá, termín prodloužen. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250 ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část nebytových prostor o výměře 360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny projektu ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě schválení dotace. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy uzavřené s panem Ing. Ondřejem Fáberou, dle které město vyplatí panu Ing. Fáberovi částku 15.000,- Kč za konzultační a poradenskou činnost v oblasti cykloturistiky a dotací EU. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s upravenou nájemní smlouvou na pronájem pozemků na skládce ""Hrádek"", podle které pronajímatelé pan J. Brotánek a paní V. Štěpničková pronajímají městu pozemky za účelem ukládání TKO za nájemné ve výši 62.825,- Kč ročně s tím, že výše nájemného může být každoročně zvýšena s ohledem na inflační růst oficiálně vyhlášený ČSÚ k 31. 12. předchozího roku, avšak pouze za podmínky, že nájemní smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2020. 
Zajistit podpisy smluvních stran. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytové jednotky č. 751/3 v ul. 1. máje v Hořovicích za kupní cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s prodejem. Zajistit vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hořovice a paní Zuzanou Rokovou. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zpětvzetím výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 734 v Hořovicích, kterou paní Jiřina Pyšková podala ke dni 30. 9. 2008. Rada revokuje své usnesení ze dne 9. 7. 2008 s tím, že město nebude zveřejňovat záměr pronájmu těchto nebytových prostor. Současně rada souhlasí se snížením nájemného za pronájem uvedených nebytových prostor na 5.000,- Kč měsíčně. Informovat žadatelku. 1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město Hořovice - Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice pronajímá na dobu neurčitou FK Hořovicko nemovitosti v areálu městského sportoviště a to poz. parcelu 122/4 (fotbalové hřiště), stp. 121/1 (okolí obou hřišť) za účelem využívání pro sportovní činnost nájemce, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně s tím, že FK Hořovicko bude zajišťovat provoz, údržbu a úpravu sportovišť a údržbu ostatních pronajatých nemovitostí. Další dispozice dle JUDr. Heřboltové. Zajistit podpisy smluvních stran.
1.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smluv: 1. smlouva o nájmu části nebytových prostor v přízemí a v 1. patře budovy 1. ZŠ v Komenského ulici 1245, uzavřená do 30. 6. 2010 se Školní jídelnou Hořovice, s.r.o. za účelem provozování činnosti nájemce spojených se zajišťováním stravování školní mládeže základních škol, za nájemné 174.760,- Kč ročně (aktualizovat dle dispozic p. Koželuha), 2. smlouva o nájmu Veřejného pohřebiště v Hořovicích, uzavřená do 31. 12. 2013 s panem Vladimírem Matějkou za účelem správy a údržby městského hřbitova, za nájemné 18.893,- Kč ročně. Zajistit podpisy smluvních stran. 15.9.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem části pozemkových parcel 1928/1, 1928/2 A 1927/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Hořovice včetně lesního porostu žadatelům (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v kupní smlouvě bude zakotveno věcné břemeno průchodu a průjezdu automobilů přes pozemkové parcely 1927/1 a 1928/2 a to za navrhovanou kupní cenu 500,- Kč/m2, úhradu nákladů spojených s prodejem a úhradu ceny porostu. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. informovat žadatele o rozhodnutí rady. 1.9.2008

Mgr. Čížek
Rada děkuje Ing. Šnajdrovi za předložený plán rekonstrukce komunikací (silnic a přilehlých chodníků) v Hořovicích. Materiál bude použit při sestavování rozpočtu na rok 2009. 15.9.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemků (Lázeňský rybník) za cenu 90 tisíc Kč (po schválení zastupitelstvem). Informovat navrhovatele. 1.9.2008

Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí informaci VaK Beroun o řešení tlakových poměrů Pod Dražovkou. Jednání s touto firmou proběhne v září t.r. 15.9.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala stížností pí J. Šauflové na firmu AVE.CZ. Stížnost byla předána vedení této firmy k vyřešení. 1.9.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s návrhem, že se příští veřejné zasedání Zastupitelstva Města Hořovice bude konat v úterý 23. září 2008 v 18.00 hodin v Klubu Labe. Pozvat členy zastupitelstva a občany Hořovic. 
15.9.2008

Mgr. Krištufová
Rada souhlasí s výměnou okna v I. ZŠ - školní jídelna. Hlasováno 5 pro a 1 se zdržel hlasování (pan radní Koželuh vysvětlil svůj vztah k věci a zdržel se hlasování). 13.10.2008

MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního plánu města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen. 1.9.2008

p. Šalena
Rada souhlasí se žádostí o bezplatné využívání městských výlepových ploch pro FK Hořovicko v počtu 10 kusů. Informovat žadatele. 1.9.2008

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu a zasedací místnosti pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 17. a 18. října 2008. 1.9.2008

pí Hrachová
Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice , které byly provedeny ve II. čtvrtletí. 1.9.2008

pí Šumerová
Rada revokovala své rozhodnutí ze dne 9. 7. 2008 a schvaluje příspěvek Podbrdským novinám ve výši 50 tisíc Kč. 1.9.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 17266,- Kč za laky a barvy, které byly použity na podlahu ve sportovní hale. 1.9.2008


Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová
Mgr. Luboš Čížek