Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 15 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9.7.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

 

Omluveni: p. Miloš Koželuh, radní


Program:
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Přizvána pí Korlová s informací o městské zeleni
3.Podání členů rady
4. Organizační záležitosti


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní Mgr. Zdeňka Ulčová a JUDr. Dana Heřboltová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


Usnesení č. 15 

Rady města Hořovice ze dne 9. 7. 2008 

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Auterský
Rada nerevokovala své předchozí usnesení o příspěvku Podbrdským novinám. Informovat žadatele. 
21.7.2008

Ing. Auterský
Rada pověřuje pana místostarostu jednáním s řediteli obou základních škol, provozovatelem městských lázní a plavecké školy o využití školního bazénu po dobu rekonstrukce městského bazénu. Požádat firmu Koeko o podrobnou ekonomickou rozvahu provozu městských lázní po dobu rekonstrukce s tím, že rada souhlasí s úhradou prokázaných nákladů na energie. 
21.7.2008

Ing. Auterský
Rada souhlasí s uveřejňováním inzerátů třetích sujektů v periodiku Měšťan. Informovat redakční radu a navrhnout ceník inzerce. 21.7.2008

Ing. Blecha
Město Hořovice souhlasí s dočasným využitím části pozemku pro zařízení staveniště dle výkresu Thermo-Holding při realizaci zateplení fasád bytových domů č. p. 1231 a 1232 v ul. Višňová za podmínky, že po ukončení stavby bude pozemek bez zbytečného prodlení uveden do původního stavu a bude provedena oprava případných poškození trávníků či porostů. 21.7.2008

Ing. Blecha
Město Hořovice souhlasí se zateplením fasád domů č. p. 1231 a 1232 v ul. Višňová a s přesahem zateplené fasády do pozemku č. 941 / 1 v k. ú. Velká Víska, který je ve vlastnictví města.
21.7.2008

Ing. Kazda
Rada rozhodla, že nepodá návrh na změnu svého zástupce ve společnosti VaK Beroun a zároveň pověřuje pana tajemníka pozváním předsedy představenstva VaK na jednání rady. 18.8.2008

Ing. Pelán
Prověřit povinnost údržby Panské zahrady (Lidl) a zaurgovat její údržbu. Zároveň oba vchody do této zahrady osadit informační cedulkou ""zákaz volného pobíhání psů""." 21.7.2008

Ing. Pelán
Rada vzala na vědomí výpověď paní Jiřiny Pyškové ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 734 ke dni 30. 9. 2008. Ve spolupráci s právním odborem zveřejnit záměr pronájmu těchto nebytových prostor s účinností od 1. 10. 2008 na úřední desce, na internetu a v časopisu Hořovický měšťan a podat informaci o převzetí majetku od nájemce. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada nemá k předloženému návrhu jízdních řádů Českých drah na období 2008 / 2009 žádné připomínky. Informovat Krajský úřad Středočeského kraje. Radní žádají firmu Probotrans o koordinaci odjezdových a příjezdových časů s jízdním řádem ČD. Informovat oba dopravce o usnesení rady.
21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala stížností na stékání vody na pozemek Ing. M. Paťavové. Informovat stěžovatelku, že město nemůže vstupovat do dodavatelských vztahů mezi jinými právními subjekty a současně požádat o provedení terénních úprav Správu a údržbu silnic. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem technického řešení oplocení areálu 1. základní školy dle návrhu technického odboru. Informovat projektanta. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem úprav komunikace v Komenského ulici, který rozpracovala ing. Břicháčová pod názvem NAVRH1, týkající se zúžení vozovky před vstupem do objektu 1. základní školy, stavby přejezdového prahu s přechodem pro chodce a stavebních úprav na kraji mostu, po kterém se vstupuje do objektu školy. Sdělit stanovisko rady projektantce. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo na akci "Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích". Po odborné kontrole odborem vnitřních věcí a právním uplatnit jako součást zadávací dokumentace pro veřejnou obchodní soutěž na výběr dodavatele stavby. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí výpověď pana Vlastimila Bakule z nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 12. 2006 mezi městem Hořovice a panem Bakulem na pronájem pozemku p. č. 701 / 3 v k. ú. Velká Víska ke dni 30. 9. 2008 a pověřila MVDr. Miloše Urbana jednáním s panem Bakulem v této věci. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit instalaci stojanů na kola u budov radnice a úřadu dle dispozic pana radního MVDr. Urbana 
18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě opakované žádosti pana J. Brotánka a pí. V. Štěpničkové souhlasí s navýšením ceny nájmu za pronájem pozemku na skládce ""Hrádek"", který žadatelé pronajímají za účelem ukládání tuhého komunálního odpadu městu Hořovice o 1.000,- Kč za každý měsíc od 1. 7. 2008. Projednat s majiteli nový nájemní vztah včetně nabídky na odprodej pozemku městu Hořovice.
21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat a údržovat distribuční soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení na pozemkových parcelách 831 / 25, 832 a 678 / 1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 673-90/2007 za jednorázovou úplatu 5.500,- Kč v ulici
Rpetská. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Petry Soukupové souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení bytové jednotky č. 669 / 3 na Sklenářce, jejíž je nájemce, za kupní cenu dle znaleckého posudku, úhradu nákladů spojených s prodejem a úhradu dlužných částek na nájemném a službách za bývalé nájemce. Zajistit vyhotovení smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Hořovice a paní Petrou Soukupovou. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem nebytových prostor v domě čp. 366 v Pražské ulici (prodejna klenotů) žadatelce paní Haně Matějkové. Informovat žadatelku. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen. 
21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada revokovala své rozhodnutí o smlouvě na roznášku informačních materiálů s odkazem na jinou platnou smlouvu, kde je distribuce občanům již ošetřena. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 25. 6. 2008 a ke stávající smlouvě se Středočeským krajem o nájmu nebytových prostor (Gymnázium Václava Hraběte, Jiráskova 617) schválila dodatek č. 1, podle kterého je nájemné sjednáno ve výši 292.788,- Kč ročně s inflační doložkou, ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26. 3. 2007 zůstávají v platnosti. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada revokovala své usnesení ze dne 25. 6. 2008 a ke stávající smlouvě se Středočeským krajem o nájmu nebytových prostor (Základní škola, Svatopluka Čecha 455) schválila dodatek č. 1, podle kterého je nájemné sjednáno ve výši 136.446,- Kč ročně s inflační doložkou, ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 3. 2007 zůstávají v platnosti. Zajistit podpisy smluvních stran. 18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním následujících smlouvy o nájmu nebytových prostor:
o nájmu budovy čp. 723 v Klostermannově ul. - letní restaurace na koupališti, uzavřená do 30. 6. 2009 s panem Miroslavem KOČÁRKEM - KOEKO výhradně za účelem provozování restaurace na koupališti,za nájemné 32.000,- Kč ročně, s tím, že v nájemní smlouvě budou ošetřeny náklady na zazimování objektu a to na vrub nájemce. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s proplacením částky 15.000,- Kč panu Ing. Ondřeji Fáberovi za konzultační činnost v oblastí cykloturistiky a dotací EU. Za tím účelem připravit návrh smlouvy dle dispozic radního MVDr. Urbana. 
18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel Lukáš Lahoda ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu neakceptování kvality odevzdané práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli požadována. Zajistit podpisy smluvních stran.
Úkol trvá, termín prodloužen. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou Raven EU Advisory na zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci Modernizace gymnázia z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Cena se skládá ze zálohy 33.000,- Kč bez DPH splatné ve dvou splátkách a doplatku ceny projektu ve výši stanoveném procentem z objemu schválené dotace, splatného pouze v případě schválení dotace. Po odborné kontrole
a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 4.8.2007

JUDr. Maříková
Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním připravit návrh smlouvy na zhotovení projektových dokumentací na výstavbu kruhového objezdu u čerpací stanice Merkur včetně rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl s tím, že termín předání rada požaduje do 30. 9. 2008 21.7.2008

Mgr. Čížek
Prověřit vlastníky pozemku u kruhového objezdu a okolí ulice Fügnerovy. Zajistit vysekání náletových dřevin na městských pozemcích a vstoupit v jednání se státním podnikem Povodí Vltavy, příp. s dalšími vlastníky, za stejným účelem. Úkol trvá, termín prodloužen. 21.7.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s majitelem pozemkové parcely 109 v k.ú. Hořovice ve věci případného odprodeje části této parcely. 21.7.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu, aby ve spolupráci s Mgr. Janem Hájkem předložil radě koncepci městského muzea. 18.8.2008

Mgr. Čížek
Rada vzala na vědomí schválení finančního příspěvku ve výši 1.078.261,- Kč na odkanalizování ulic Podlužské a Vilové z Fondu životního prostředí Středočeského kraje a souhlasí se zněním příslušné smlouvy. 21.7.2008

MVDr. Urban
Rada pověřuje MVDr. Urbana jednáním s Ing. Blechou a Ing. Valečkovou o zadávání změn územního plánu města Hořovice. 18.8.2008

MVDr. Urban
V rámci zpracování dopravní studie rada ustanovila priority jednotlivých druhů dopravy ve městě a to v pořadí: pěší, cyklisté, MHD, osobní, nákladní… průběžně

pí Šrámková
Rada pověruje paní místostarostku, aby projednala s přednostou železniční stanice Hořovice možnost otevření nádražní čekárny i v nočních hodinách. 18.8.2008

pí Šrámková
Rada se zabývala žádostí pí Bělohlávkové o zřízení úseku veřejné kanalizace v Tyršově ulici a pověřila paní místostarostku, aby informovala stěžovatelku o zákonných postupech v případě realizace veřejné kanalizace
v této lokalitě. 21.7.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace. 21.7.2008

 

Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová

Mgr. Luboš Čížek