Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 14 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
25.6.2008 

 

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

 

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Podání členů rady
3. Podání radě, organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: pan MVDr. Urban a pan místostarosta Ing. Auterský
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 Usnesení č. 14 

Rady města Hořovice ze dne 25.6. 2008 


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Auterský
Rada souhlasí s navýšením příspěvku TJ Sokol Hořovice o 200 tisíc Kč na spoluúčast k dotaci Obce sokolské na dokončení opravy sokolovny v Hořovicích. Informovat žadatele. 7.7.2008

Ing. Kazda
Rada schválila aktualizované znění organizačního řádu městského úřadu s účinností od 1. 7. 2008. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 74. Zároveň vzala na vědomí, že v souladu se svým usnesením z 11. 6. 2008, kterým byla svěřena péče o městskou zeleň Městské správě bytového a nebytového fondu, byly upraveny pracovní náplně v odboru technickém a dopravním městského úřadu, který uspořil jednoho zaměstnance.
7.7.2008

Ing. Šnajdr
Dokončit vybudování nového přechodu pro chodce na silnici II/117 v Tyršově ulici. Úkol řešen, závisí na vyjádření rady kraje k záboru pozemku. 29.9.2008

Ing. Šnajdr
Oslovit ještě další firmy z oboru vzduchotechniky (např. Sorex Hostomice) za účelem výběru klimatizační jednotky do kanceláře pana starosty. 7.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada rozhodla, na základě žádosti občanů, o umístění jednoduchých, bytelných dřevěných laviček v Remízku. 18.8.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s opravou střechy Společenského domu podle došlé nabídky s tím, že při rekonstrukci bude vykonávat stavební dozor pan Lizec. Současně rada souhlasí s opravením hydrantů a odložením opravy elektroinstalace do příštího roku. průběžně

Ing. Šnajdr
Zajistit projekt u ing. Vondřicha pro stavební povolení na výstavbu kruhového objezdu u čerpací stanice Merkur včetně rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl. Podat informaci o termínu dodání. 7.7.2008

Ing. Šnajdr
Zpracovat projekt rekonstrukce veřejných záchodků na Palackého náměstí. 12.7.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti For Tel, s. r. o., zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a uložit, provozovat, údržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 66 / 22, 66 / 23, 66 / 24 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 9.600,- Kč, tj. 80,- Kč / bm. Po převedení předmětných pozemků na město Hořovice na Katastrálním pracovišti Beroun zajistit podpisy smluvních stran. 18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice. Úkol trvá, termín prodloužen. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada schvaluje smlouvu o roznášce informačních materiálů mezi Českou poštou, s. p., a městem Hořovice, upravující distribuci měsíčníku Hořovický měšťan do 31. 12. 2008 za cenu dle platného poštovního ceníku. Zajistit podpisy smluvních stran. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které firma GEOREAL, s. r. o., Plzeň pořídí do 15. 9. 2008 v souladu se stavebním zákonem pro Úřad územního plánování MěÚ Hořovice územně analytické podklady za cenu 416.500,- Kč vč. DPH a to pro území všech 37 obcí správního obvodu. Náklady jsou částečně kryty zvýšeným příspěvkem na výkon státní správy a položka bude zahrnuta do druhého rozpočtového opatření. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Centrem integrovaných služeb, s. r. o.
od 1. července 2008 na dobu neurčitou o poskytování úklidových prací a dalších
služeb v budově MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640 za cenu 16.590,- Kč včetně DPH. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250 
ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice část
nebytových prostor o výměře 360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč
s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 18.8.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel
Lukáš Lahoda ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu
neakceptování kvality odevzdané práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli
požadována. Zajistit podpisy smluvních stran. Úkol trvá, termín prodloužen. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které pan Josef Hrdina (firma EVORD) provede a zajistí přípravu a průběh veřejné zakázky:
"" Odstranění havarijního stavu - 1. etapa rekonstrukce bazénu v Hořovicích""
v ceně 45.000,- Kč. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran." 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme pí Ďurišové část pozemkové parcely 1111 / 1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 20 m2 za účelem
zřízení zahrádky. Nájem se sjednává ode dne 1. 8. 2008 na dobu neurčitou
za nájemné 5,- Kč / m2 ročně. Zveřejnit záměr pronájmu a následně zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o spolupráci se Základní kynologickou organizací Hořovice, podle které se tato organizace zavazuje zajišťovat odchyt zatoulaných psů za smluvenou úplatu 500,- Kč za odchyceného psa a další s tím spojené náklady, mimo pracovní dobu městského úřadu ve všední dny od 16:00 do 21:00 hod., v sobotu a v neděli od 8.00 do 21:00 hod. Kontaktní osobou bude paní Hana Brejníková, která je k zastižení na tel. č. 776 683 801. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy se Základní kynologickou organizací Hořovice,
podle které město přenechává nájemci pozemkovou parcelu 927 / 19 v k. ú. Velká Víska o výměře 6.840 m2 do nájmu za účelem využívání pro výcvik psů ve sportovní kynologii. Nájem se sjednává ode dne 1. 7. 2008 na dobu určitou 50 let, tj. do 1. 7. 2058 za symbolické nájemné 1.000,- Kč ročně s tím, že bude změněn článek 6 dle dispozic pí radní JUDr. Heřboltové. Zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které fima Prodin, a. s., provede do 31. 7. 2008 studii odstranění havarijního stavu střešní konstrukce městského bazénu za cenu 119 tisíc Kč včetně DPH. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 
21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které firma Galileo zprovozní na adrese
http://horovice.centralni-adresa.net deset dnů od podpisu smlouvy registr oznámení
dle zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů v ceně 9.990,- Kč bez DPH.
Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 21.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smluv:
a) o nájmu budovy čp. 455 v ul. Svatopluka Čecha s přilehlými pozemkovými parcelami, uzavřená do 31.12. 2013 se Středočeským krajem Praha za účelem provozování Základní školy Hořovice, Svatopluka Čecha 455, za nájemné 136.446,- Kč ročně,

b) o nájmu budovy čp. 617 v Jiráskové ul. - Gymnázium Václava Hraběte,
uzavřená do 31. 12. 2013 se Středočeským krajem Praha za účelem provozování gymnázia, za nájemné 292.788,- Kč ročně. 21.7.2008


Mgr. Čížek
Prověřit vlastníky pozemku u kruhového objezdu a okolí ulice Fügnerovy. Zajistit vysekání náletových dřevin na městských pozemcích a vstoupit v jednání se státním podnikem Povodí Vltavy, příp. s dalšími vlastníky, za stejným účelem. 7.7.2008

Mgr. Čížek
Rada pozve na příští zasedání pí Korlovou, městskou zahradnici, s cílem projednat údržbu veřejné zeleně v Hořovicích. Do té doby bude údržba zeleně řešena jednorázovými objednávkami. Rada rozhodla, že do doby odstranění nedostatků provedených prací při sekání trávy, nebudou proplaceny faktury. 21.7.2008

Mgr. Čížek
Rada souhlasí s rekonstrukcí plynových rozvodů v bytových jednotkách 707/3 a 707/4, hrazených z fondu oprav. Informovat žadatele. 7.7.2008

Mgr. Forejt
Rada na základě žádosti ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Hořovice souhlasí s pronájmem jedné místnosti v Domově Na Výsluní v Hořovicích pro poskytování poradenské činnosti žadatele. Nájemní smlouvy uzavírat v rámci své kompetence, dané článkem č. 4 zřizovací listiny. 21.7.2008

pí Hrachová
Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem sálu radnice pro Svaz tělesně postižených na 28. 11. 2008. 28.11.2008

pí Šrámková
Rada se seznámila s dopisem Svazu tělesně postižených a vítá iniciativu zřídit na území města Hořovic půjčovnu kompenzačních pomůcek. Rada pověřuje paní místostarostku dalším jednáním v této věci. 7.7.2008

pí Šrámková
Rada se zabývala stížností na rušení nočního klidu v okolí restaurace Srub
a pověřuje pí místostarostku Šrámkovou stížnost projednat s provozovatelem . 7.7.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem na činnost organizace Junák v roce 2008 ve výši 20 tis. Kč. Vyplatit příspěvek a zahrnout do 2. rozpočtového opatření. 7.7.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace. 7.7.2008

radní
Do konce roku s konečnou platností rozhodnout o využití Společenského domu, aby mohly být provedeny rekonstrukční práce v r. 2009 8.12.2008


Ověřovatelé:
Ing. Auterský a MVDr. Urban

Starosta: Mgr. Luboš Čížek