Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 13

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
11.6.2008


Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Lenka Redrová, sekretářka

 

Omluveni: paní Jana Šrámková


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
2. Prezentace dopravní studie ing. Vondřichem
3. Projednání podmínek úvěru (přítomni ing. Palouš a pí Šumerová)
4. Podání radě, organizační záležitosti

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: paní JUDr. Heřboltová, Mgr. Ulčová
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


Usnesení č. 13 

Rady města Hořovice ze dne 11.6. 2008 

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Auterský
Rada souhlasí s příspěvkem FK Hořovicko ve výši 118.800,- Kč na úhradu mzdových nákladů ředitele Městského sportovního stadionu Hořovice s tím, že rada pověřuje pana místostarostu dopracováním pracovní náplně této funkce včetně mechanismu kontroly této činnosti. 23.6.2008

Ing. Blecha
Rada vzala na vědomí žádost občana Kladna o změnu územního plánu ze dne 23. 5. 2008 (viz příloha originálu zápisu). Informovat žadatele, že v současné době probíhá schvalovací proces změny č. 4, v němž jeho žádost již nelze uplatnit. Zařadit do evidence požadavků na další změny ÚP. 23.6.2008

Ing. Kazda
Rada revokovala své usnesení ze dne 5. 3. 2008 a 29. 4. 2008 a rozhodla prozatím nepřevádět pracovníky údržby městského osvětlení do příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu. průběžně

Ing. Kazda
V souvislosti s realizovanými organizačními změnami v příspěvkové organizaci Městská správa bytového a nebytového fondu rada vyjmula z povinností technického a dopravního odboru péči o městskou zeleň.
Technický odbor bude uvolněnou pracovní kapacitu věnovat mj. náročné přípravě dotačních titulů. Provést příslušné organizační změny v městském úřadu (organizační řád, pracovní náplně apod). 23.6.2008

Ing. Pelán
Racionálně opravit byt v čp. 751, nabízený k výměně, a poté ve spolupráci s právním odborem zajistit podepsání nové nájemní smlouvy. 21.7.2008

Ing. Pelán
Rada nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy jedné místnosti v domě čp. 882 v Pražské ul. a ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu, aby předložil odboru vnitřních věcí a právnímu doklady o dosavadním vymáhání dlužného nájemného a ve spolupráci s tímto odborem zajistil ukončení nájemní smlouvy a neprodleně vymohl dlužné nájemné. Podat informaci o postupu a o předpokládaném termínu uvolnění pronajímané místnosti včetně jejího uvedení do původního stavu. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Město jako účastník řízení souhlasí s vybudováním vyhrazeného parkoviště v ulici Na Radosti dle nákresu zaslaného zdravotně postiženým žadatelem (viz příloha originálu zápisu). Informovat žadatele a správní orgán, který bude o žádosti rozhodovat. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Objednat u firmy Ateliér Genesis zadávací dokumentaci pro výběrové řízení I. etapy rekonstrukce bazénu v Hořovicích. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada města souhlasí s nabídkou společnosti SEAP Rokycany, s. r. o., dle které společnost zpracuje za cenu 55.700,- Kč bez DPH projekt pro stavební povolení na nové oplocení areálu 1. ZŠ Hořovice a to včetně geodetického zaměření a výkazu výměr. Zajistit objednání. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada na žádost společnosti PROBO TRANS BEROUN souhlasí s prořezáním křovin po celé délce Tíhavské silnice, tak, aby byl zajištěn řádný provoz veřejné linkové dopravy po této silnici. Objednat u odborné firmy provedení prací. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s osazením odvodňovacích tvárnic na jižní straně obytných domů čp. 725-727 a 729-731, které jsou v soukromém vlastnictví. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 2. 6. 2008 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat. 7.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním restaurátorských prací na soše Obětovaný u akademického sochaře pana Jana Bradny v částce do 98.100,- Kč vč. DPH. Restaurování sochy bude dokončeno v září 2008. Zajistit objednání prací. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí se zakoupením redakčního systému firmy Galileo v nezadatované podobě pro tvorbu nových internetových stránek města v hodnotě 45.500,- Kč bez DPH s individuální grafikou a následným ročním aktualizačním poplatkem ve výši 10.000,- Kč bez DPH a s Registrem oznámení dle zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů v ceně 9.990,- Kč bez DPH. Zajistit objednání. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzhledem k připravované rekonstrukci sportovního hřiště u vísecké školy prozatím nepožaduje úpravu komunikace za kostelem sv. Jiljí a to do dokončení staveních prací na tomto hřišti. Informovat o stanovisku Rady zúčastněné strany. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o stanovisko k umístění měřiče rychlosti na vjezdu do Hořovic od Žebráku včetně možnosti propojení tohoto měřiče se semafory. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s p. radním Koželuhem a místostarostou Ing. Auterským prověřit technický stav prostoru po bývalých tancích kotelny I. základní školy a navrhnout případné technické úpravy na jejich využití jako skladové prostory. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit projekt pro stavební povolení na výstavbu kruhového objezdu u čerpací stanice Merkur včetně rekonstrukce silnice až po stávající kruhový objezd u prodejny Lidl. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit zbourání nepotřebných výstupů šachet z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní školy. 
1.9.2008

Ing. Žalud
Rada žádá o posouzení zdravotního stavu kaštanů v lokalitě klubovny Mohykán a o návrh na jejich případné pokácení. Úkol trvá, termín prodloužen. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti Bemont, s. r. o., Beroun, zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s. Praha, schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a uložit, provozovat, údržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkových parcelách 44 / 1 a 44 / 5 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým plánem za jednorázovou cenu 475,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti GTT, a. s., Praha, zastupující Telefónicu O2 Czech Republic, a. s., Praha, schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit, uložit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě na pozemkové parcele 462 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou cenu 13.800,- Kč. Zajistit podpisy smluvních stran. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada pověřuje JUDr. Maříkovou, aby ve spolupráci s radním MVDr. Urbanem připravila návrh Vyhlášky na regulaci počtu výherních automatů na území města Hořovice 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada prozatím nesouhlasí se zněním smlouvy o spolupráci, podle které Základní kynologická organizace Hořovice bude zajišťovat pro město Hořovice na jeho náklady odchyt zatoulaných psů v době mimo pracovní dobu městského úřadu. Projednat změnu smlouvy ve spolupráci s p. místostarostou a p. radním Urbanem. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
a) o nájmu dvou místností v objektu čp. 1385 - budovy tělocvičny v ul. U potoka, uzavřená do 31. 12. 2010 se společností STER metal, s. r. o., za účelem využívání pro kanceláře nájemce, za nájemné 23.091,- Kč ročně,
b) o nájmu budovy čp. 723 v Klostermannově ul. - letní restaurace na koupališti, uzavřená do 30. 6. 2009 s panem Miroslavem KOČÁRKEM - KOEKO výhradně za účelem provozování restaurace na koupališti, za nájemné 77.100,- Kč ročně,
c) o nájmu části nebytových prostor o celkové výměře 257,80 m2 ve 3. nadzemním podlaží domu čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do 31. 8. 2009 s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje za účelem využívání pro činnost nájemce, resp. pro činnost odloučeného pracoviště nájemce v Hořovicích, za symbolické nájemné 1.124,- Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran. 7.7.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s nájem bytu 1+1, 4. kategorie paní Petře Soukupové, na Sklenářce. Zajistit zpracování znaleckého odhadu tržní ceny bytu. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely 2347 / 1 o výměře 48 m2 v k. ú. Hořovice žadateli (viz příloha originálu zápisu) za účelem majetkoprávního vypořádání a to za navrhovanou kupní cenu 200,- Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a připravit pro jednání zastupitelstva. Rada současně nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely 799 / 14 o výměře 13 m2 v k. ú. Hořovice.
Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č.1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene o převodu vlastnictví k rozestavěnému rodinnému domu se stp. 174 a pozemkové parcele 175 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Miroslavu Rýdlovi lhůta k úhradě kupní ceny za uvedené nemovitosti do 30. 9. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran na předmětném dodatku. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dohody o zrušení smlouvy o dílo, podle které zhotovitel Lukáš Lahoda ukončí práce na zpracování webových stránek města z důvodu neakceptování kvality odevzdané práce. Vyplacená záloha nebude po zhotoviteli požadována. Zajistit podpisy smluvních stran.
23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou ADVICE.CZ na dobu dvou let na zpracování informační koncepce a provozní dokumentace softwarového a hardwarového vybavení MěÚ Hořovice v částce 20.400,-Kč bez DPH za jeden rok. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 7.7.2008

Mgr. Čížek
Rada projednala své programové priority a stanovila, že je podepíše dne 2. 7. 2008 a následně zveřejní v periodiku Měšťan a na webových stránkách. 2.7.2008

Mgr. Čížek
Rada se seznámila se žádostí Svazu tělesně postižených o zřízení autobusové zastávky u stacionáře Digitus a pověřuje pana starostu jednáním s Probotransem v této věci. 23.6.2008

Mgr. Čížek
Rada se zabývala aktuálním stavem příspěvkové organizace Městské správy bytového a nebytového fondu. Pověřila pana starostu a pana místostarostu jednáním s ředitelem ing. Pelánem o uvažovaných organizačních změnách. 23.6.2008

Mgr. Čížek
Zajistit doplnění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu o správu a údržbu městské zeleně a projednat na zastupitelstvu změnu rozpočtu. 24.6.2008

Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem majetku podle žádosti příspěvkové organizace Domov Na Výsluní Hořovice v příloze originálu zápisu a k tomu potřebným převodem finančních prostředků ve výši 330.000,- Kč z rezervního do investičního fondu této organizace. Rada souhlasí i s převodem finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervního do investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který organizace používá pro svou činnost.
Současně rada souhlasí s bezplatným zapůjčením velkého sálu radnice, kde Domov Na Výsluní Hořovice uspořádá dne 4. 12. 2008 předvánoční setkání hořovických seniorů. 23.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s navýšením příspěvku organizaci Městské kulturní centrum o účelové prostředky v celkové výši 160 tis. Kč. Připravit pro jednání zastupitelstva. 23.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s předloženým návrhem 1. rozpočtového opatření města na rok 2008 včetně komentáře. Doplnít dílčí změny podle dispozic pana starosty a připravit pro jednání zastupitelstva. 17.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města za rok 2008 provedl Krajský úřad Středočeského kraje. Zajistit odeslání žádosti. 23.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 3000,- Kč pro soutěžící na výstavě Flora - člověk - fantazie Hořovice
2008 23.6.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem Ing. Paloušem a společností Raven Advisory vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, podat další informace. 23.6.2008

vedoucí odborů
MěÚ Rada požaduje, aby v elektronickém podání radě byl v předmětu jednoznačně a stručně uveden obsah e-mailu. 23.6.2008

 

Ověřovatelé:
Mgr. Zdeňka Ulčová, JUDr. Dana Heřboltová

Starosta: Mgr. Luboš Čížek