Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 12

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
28.5.2008 

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: pí JUDr. Dana Heřboltová, radní


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


 

Usnesení č. 12 

Rady města Hořovice ze dne 28.05. 2008

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Auterský 
Jednat s Ing. Marešem o opravě budovy Mohykán ve Dražovce. 9.6.2008

Ing. Auterský
Rada prozatím nesouhlasí se smlouvou o nájmu jedné místnosti v domě čp. 882 v Pražské ul., s panem Milanem Paškem za účelem využívání jako kanceláře, dílny a skladu nájemce. Prověřit souvislosti, např. spotřebu energií a příspěvěk do fondu oprav a pod. a navrhnout případnou korekci nájmu. 9.6.2008

Ing. Blecha
Rada žádá o odborné posouzení žádosti Ing. Tomáše Vrbaty o změnu začlenění pozemků v majetku žadatele do územního plánu. 9.6.2008

Ing. Kazda
Rada souhlasí s akcí ""Pohádkový les"", pořádanou příspěvkovou organizací Domeček Hořovice dne 31. 5. 2008. Informovat žadatele. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Na základě podkladů společnosti Prodin, a. s., zajistit v nejkratším možném termínu výběrové řízení na rekonstrukci plaveckého bazénu v Hořovicích a podat informaci. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Objednat u firmy Radek Škvára odstranění plechové boudy v areálu 1. základní školy. Informovat paní ředitelku. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada předběžně souhlasí se zaplacením částky 289.000,- Kč za kompletní zajištění překládky telefonních kabelů v rámci rekonstrukce autobusového nádraží na nám. B. Němcové. Jednat o návrhu smlouvy. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s novým oceněním skladeb komunikací v Podlužské a Vilové ulici, spočítaných firmou NOVADUS na základě požadavků majitelů komunikací, které by měly být prováděny po zhotovení kanalizačních řadů v obou ulicích a souhlasí se změnou skladby a tedy i s navýšením ceny prací o 92.084,- Kč vč. DPH pouze pro komunikaci v Podlužské ulici. Oprava komunikace ve Vilové ulici bude provedena ve skladbě podle původního návrhu firmy NOVADUS s tím, že v případě sedání komunikace v záruční době bude uplatněna reklamace. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na oplocení areálu 1. základní školy u společnosti Seap Rokycany s tím, že částka nepřesáhne 30.000,- Kč včetně DPH. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek na restaurování kašny ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí. 30.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí průběžnou zprávu o dotacích. Úkol čtvrtletně informovat je plněn a trvá. 
18.8.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá o oslovení tří firem s poptávkou na cenu rekonstrukce střechy, elekroinstalace a hydrantů ve Společenském domě. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada žádá, aby odbor technický a dopravní zajišťoval pravidelnou opravu komunikací po zimním období do konce měsíce dubna běžného roku. průběžně

Ing. Šnajdr
Zajistit nové oplechování výstupu šachty z kotelny před plakátovací plochou u 1. základní školy dle dispozic MVDr. Urbana. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit transparentní výběrové řízení na zpracování internetových stránek města, s tím, že na podkladech pro výběrové řízení bude spolupracovat informatik úřadu p. Nový a pověřená pracovnice Městského kulturního centra pí Hájková. 9.6.2008

Ing. Žalud
Rada žádá o posouzení zdravotního stavu kaštanů v lokalitě klubovny Mohykán
a o návrh na jejich případné pokácení. 9.6.2008

JUDr. Heřboltová
Rada vyslechla informaci JUDr. Heřboltové ohledně kácení uschlých stromů. Úkol bude dokončen po dodání dat technickým odborem na základě požadavku paní radní. Úkol z důvodu dovolené paní radní trvá. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Prověřit možnosti regulace provozování výherních hracích automatů na Magistrátu
hl. města Prahy. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním tří následujících smluv o nájmu nebytových prostor:
1. o nájmu dvou místností v objektu čp. 808 na Nám. B. Němcové, uzavřená
do 31. 12. 2008 se společností PROBO TRANS, s. r. o., Beroun,
za účelem využívání pro kanceláře nájemce, za nájemné 8.250,- Kč ročně
2. o nájmu prodejny, skladů a kanceláře v přízemí domu čp. 732 v Palachově ul.,
uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Jiřinou Pyškovou za účelem využívání pro prodejnu
ovoce-zeleniny a smíšeného zboží, za nájemné 44.718,- Kč ročně,
3. o nájmu jedné místnosti ve 2. NP domu čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do doby
jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě čp. 640 s panem
Miroslavem Sojkou za účelem využívání jako kanceláře nájemce, za nájemné 18.093,- Kč ročně.
Zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008
JUDr. Maříková
Rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod stavební parcely 1121 v k. ú. Hořovice (po schválení zastupitelstvem) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Hořovice. Zajistit podpis smlouvy o nájmu nemovitosti. Připravit úplatný převod pozemku pro jednání zastupitelstva a následně podat písemnou žádost ÚZSVM Praha. 
23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 250 
ve Smetanově ulici, podle které rodina Kebrdlových, pronajímá městu Hořovice
část nebytových prostor o výměře 360 m2 za roční nájemné ve výši 102.800,- Kč
s účinností od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2022, za účelem umístění depozitáře hořovických muzejních sbírek. Po odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na úklid městských komunikací
a veřejných prostranství v zastavěném území Hořovic, podle které Technické služby Beroun, s. r. o., budou od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011 provádět pro město Hořovice pravidelné i mimořádné čištění, úklid městských komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích a úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů umístěných ve městě a v lesoparku Dražovka, a to za smluvní cenu 0,06 Kč za jeden m2 bez DPH (běžné čištění městských komunikací a veřejného prostranství) a za 5,00 Kč za jeden koš bez DPH (za úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů). Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním vyhotovit ještě přílohu smlouvy, konkretizující podmínky na rok 2008. Úkol trvá, termín prodloužen. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které ing. Vladimír Šarman zpracuje za cenu 114.500,- Kč bez DPH projekt pro územní řízení a pro stavební povolení
na stavbu rozhledny v lesoparku Dražovka. Po odborné kontrole a doplnění doložek
zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitosti, podle které Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pronajímá městu Hořovice st. p. 1121 v k. ú. Hořovice (pod domem čp. 699) o výměře 599 m2 za roční nájemné ve výši 5.391,- Kč s účinností od 1. 7. 2008 do dne převodu vlastnického práva pozemku na město Hořovice, nejdéle však do 31. 12. 2013. Současně rada souhlasí s náhradou za bezesmluvní užívání st.p. 1121 v k.ú. Hořovice za období od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008 ve výši 9.584,- Kč. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o užití státního mapového díla a smlouvy o předání a ochraně datových sad, podle kterých zdarma poskytne Středočeský kraj městu Hořovice digitální mapové podklady pro geografický informační systém. Po doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které pan Jiří Šlégl, MgA zajistí restaurátorské práce na kašně v částce do 529.010,- Kč do 30. 9. 2008. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které Prodin, a. s., do 31. 7. 2008 zpracuje realizační projektovou dokumentaci stavby ""Rekonstrukce školky v Hořovicích"" za cenu 1,168.580,- Kč včetně DPH. Po odborné kontrole a doplnění doložek zajistit podpisy smluvních stran." 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním tří smluv se Středočeským krajem, podle kterých město přijímá za stanovených podmínek dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008, určené pro restaurování božích muk (125.000,- Kč), kašny (50.000,- Kč) a sochy "Obětovaného" (60.000,- Kč). Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran. Úkol řešen, termín prodloužen. 23.6.2008

JUDr. Maříková
Rada vzala na vědomí akceptační protokol, vypracovaný informatikem městského úřadu podle uzavřené smlouvy na dodávku internetových stránek města. Vzhledem k tomu, že radní se přesvědčili o nekvalitním zpracováním zakázky, pověřili odbor vnitřních věcí a právní, aby zajistil ukončení smluvního vztahu s panem Lukášem Lahodou, včetně vrácení vyplacené zálohy. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Zajistit zpracování smlouvy se základní organizací kynologů Hořovice podle dispozic tajemníka s tím, že kynologové budou zajišťovat odchyt zatoulaných psů v době mimo pracovní dobu úřadu a za tím účelem zveřejní kontaktní telefon. Město uhradí náklady včetně pojistného. Úkol trvá, termín prodloužen. 9.6.2008

Mgr. Čížek
Rada pověřuje pana starostu jednáním s Národním památkovým ústavem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o participaci nákladů na údržbu zelených ploch v majetku státu, umístěných na katastru města. 9.6.2008

Mgr. Čížek
Zajistit vstup města Hořovice do iniciativy ""Města proti hazardu"". Výsledek hlasování: 5 pro usnesení, 1 se zdržel." 9.6.2008

pí Mračková
Rada vzala na vědomí, že na základě provedených kalkulací reálných nákladů ředitelka Městské mateřské školy stanovila podle § 6 a násl., vyhlášky č. 14 / 2005 o předškolním vzdělávání, měsíční výši úplaty za pobyt dítěte ve školce ve školním roce 2008/2009 na 350,- Kč (jedná se o navýšení o 50 Kč,- / měsíc). 9.6.2008

pí Šumerová
Rada na základě žádosti Městské správy bytového a nebytového fondu (viz příloha originálu zápisu) souhlasí se zvýšením letošního příspěvku této organizaci o 600.000,- Kč. Zajistit a připravit pro jednání zastupitelstva. 9.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením částky ve výši 6.915,- Kč za potahy výstavních panelů. 9.6.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s příspěvkem ve výši 15.000,- Kč na program primární prevence kriminality pro Mgr. Jiřho Sixtu. 9.6.2008

pí Šumerová
Rada ve smyslu svého předchozího usnesení ze dne 29. 4. 2008 upřesňuje podmínky přidělení dotace TJ Spartak Hořovice takto: Rada souhlasí s tím, aby grant od Středočeského kraje určený k údržbě zimního stadionu město doplnilo o příspěvek ve výši 200 tis. Kč. Zajistit převod na účet TJ Spartak a zahrnout do prvního rozpočtového opatření. 30.5.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, termín posunut. 9.6.2008

pí Šumerová
Zařadit zvýšení nákladů na poklop kašny o 35.000,- Kč do prvního rozpočtového opatření. 9.6.2008

 

Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, Jana Šrámková

Starosta:Mgr. Luboš Čížek