Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 11 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
14.5.2008


Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Jiří Auterský, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Mgr. Zdeňka Ulčová, radní
p. p. Miloš Koželuh, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: -


Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady

 


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Miloš Koželuh, Zdeňka Ulčová
ad 2)-3) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


 

Usnesení č. 11

Rady města Hořovice ze dne 14. 5. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Blecha
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí, aby dokončil prověřování podnikajících fyzických osob, které mají provozovnu na území města Hořovice, jakým způsobem likvidují odpady ze své podnikatelské činnosti a uplatňoval schválenou typovou smlouvu o využívání systému zavedeného městem Hořovice pro nakládání s komunálním odpadem. 8.12.2008

Ing. Šnajdr
Na příští schůzi rady předložit přehled projektově připravených akcí, které je možno financovat z komerčního úvěru. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Připravit investiční plán rekonstrukce komunikací (silnic a přilehlých chodníků) v Hořovicích s přihlédnutím na stupeň poškození povrchu a s ohledem na rekonstrukce, přeložky a výstavbu inženýrských sítí, které odbor zná nebo v budoucnu přepokládá. 21.7.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s nabídkami na zrestaurování Božích muk "Na Plantárně" a k dalšímu jednání vybrala nabídku akademického sochaře a restaurátora, pana MgA. Jiřího Šlegla.
Zajistit objednání prací. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s požadavkem skupiny občanů na opravu povrchu komunikace v Polní ulici a rozhodla o variantě č.1 dle přílohy originálu zápisu. Zajistit výběr dodavatele a následné provedení prací. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila s variantní nabídkou firmy JP-KONTAKT, s. r. o., na dodávku nábytku do hal (čekáren) v 1. P.P. a v 1. N.P. budovy MěÚ, čp. 640 a souhlasí s dodávkou dle varianty č. 2 v ceně 135.874,- Kč vč. DPH. Zajistit objednání nábytku. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada se zabývala žádostí Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. o, o pronájem místnosti v budově úřadu čp. 640. Vzhledem k tomu, že v září t. r. bude zahájena rekonstrukce druhého nadzemního podlaží pro odbor výstavby a životního prostředí i s pořízením výtahu v budově, není možné pronajmout sdružení místnost v tomto podlaží. Informovat žadatelku a právní odbor za účelem včasného podání výpovědí dotčeným nájemcům. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s uskutečněním svozu objemového odpadu a železného šrotu v období od 2. 6. do 23. 6. 2008 a se svozem nebezpečného odpadu dne 12. 7. 2008. Obvyklým způsobem zveřejnit ve spolupráci s firmou AVE CZ Hořovice, s. r. o. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada trvá na znění smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce letošního roku na své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí. Úkol trvá, sloupky neosazovat do doby vydání stavebního povolení. 9.6.2008

Ing. Šnajdr
Rada vzala na vědomí zápis o jednání s firmou Novadus, s. r. o., ze kterého mj. vyplývá, že zhotovitel provede přecenění podle vzorových skladeb vrstev pro uvedení ulic Vilová a Podlužská do původního stavu po výstavbě kanalizačních řadů a přípojek a dojde tak ke korekci nákladů. Podat informaci. 23.6.2008

Ing. Šnajdr
Ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním připravit smlouvu s projektantem
Ing. Šarmanem na zpracování projektu rozhledny v Dražovce s tím, že průzkum podloží a geodetické práce budou objednány zvlášť. Úkol řešen, termín posunut. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit úklid odpadků a důkladnou opravu závory na Šibeničním vrchu. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem částí pozemkových parcel 2331 / 22 a 2337 / 99 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Hořovice žadatelce podle přílohy originálu zápisu (nesouhlasí se zveřejněním osobních údajů), pro rozpor s územním plánem města. Informovat žadatelku o rozhodnutí rady. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada se zabývala mailem pojednávajícím o nepořádku na hřbitově a na Šibeničním vrchu. Ve spolupráci s odborem technickým zajistit odeslání odpovědi stěžovatelce
s podpisem pana starosty. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smluv o nájmu nebytových prostor:
a) o nájmu tří místností v domě čp. 640 na Palackého nám., uzavřená do doby
jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě
s panem Ing. Jindřichem Lukavským za účelem využití jako kanceláře,
za nájemné 40.092,- Kč ročně,
b) o nájmu čtyř místností v domě čp. 366 v Pražské ul., uzavřená do 31. 12. 2010 
s paní Hanou Matějkovou za účelem využívání pro prodej klenotů, hodinářské
a zlatnické práce, za nájemné 76.483,- Kč ročně,
c) o nájmu prodejny, skladů a kanceláře v přízemí domu čp. 733 a 734 v Palachově ul.,
uzavřená do 31. 12. 2010 s paní Marií Marešovou a paní Marcelou Chlustinovou
za účelem využívání pro prodejnu potravin, za nájemné 58.082,- Kč ročně,
d) o nájmu budovy čp. 1437 - smuteční obřadní síně v Hořovicích, uzavřená do 31. 12. 2013 s panem Josefem Lojínem za účelem provozování pohřebních služeb, za nájemné 94.463,- Kčročně. Zajistit podpisy smluvních stran. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 2 k pojistné smlouvě, dle které Kooperativa, a. s., připojišťuje k ostatnímu městskému majetku budovu veřejných WC na Palackého náměstí a autobusovou čekárnu na nám. B. Němcové a zároveň končí pojištění budovy čp. 1156 v Lipové ulici, která přestala být majetkem města. Nová pojistná částka je o 40,- Kč ročně vyšší než stávající. Zajistit podpisy smluvních stran. 9.6.2008

JUDr. Maříková
Rada žádá JUDr. Maříkovou, aby doplnila cenovou mapu nájmů nebytových prostor
a vypracovala osnovu, podle které budou další smlouvy na nebytové prostory uzavírány. (lokalita, cena za m2 a pod.), to vše dle dispozic členů rady pí Šrámkové a dr. Urbana.
26.5.2008

JUDr. Maříková
Zajistit zpracování smlouvy se základní organizací kynologů Hořovice podle dispozic tajemníka s tím, že kynologové budou zajišťovat odchyt zatoulaných psů v době mimo pracovní dobu úřadu a za tím účelem zveřejní kontaktní telefon. Město uhradí náklady včetně pojistného. 26.5.2008

Mgr. Čížek
Připravit stanovení měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva, podle návrhu
v příloze originálu zápisu, na nejbližším zasedání zastupitelstva. 26.5.2008

Mgr. Čížek
Rada určila termín veřejného zasedání zastupitelstva města, a to na úterý 24. června 2008 od 18:00 h v Klubu Labe. Organizačně zajistit. 26.5.2008

Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby jednal se zástupci firem Lidl, Penny, Jednota a Plus
o možnosti umístění kontejnerů na separovaný odpad před jejich prodejnami.
Úkol průběžně plněn, termín prodloužen. 26.5.2008

Mgr. Čížek
Zpracovat písemnou žádost na všechny správce sítí o sdělení termínu oprav sítí na území města Hořovice. 26.5.2008

Mgr. Forejt
Rada se seznámila se žádostí manželů Dušičkových o umístění v DPS a žádost předává p. řediteli Forejtovi, aby rozhodl ve své kompetenci a informoval žadatele. 26.5.2008

pí Hrachová
Rada nesouhlasí s vyplacením měsíční odměny za 15,5 dne nevyčerpané dovolené
za rok 2007 bývalému místostarostovi, který z funkce odstoupil. Informovat žadatele. 
26.5.2008

pí Šumerová
Rada rozhodla o dodatečném rozdělení příspěvků společenským organizacím podle přílohy originálu zápisu. Zajistit distribuci. 26.5.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s úhradou dalšího soudního poplatku ve výši 159.640,- Kč za podání
další žaloby, týkající se zaplacení zisku z prodeje domů panem Otto Srpem.
Současně schvaluje vyplacení jistiny na škodu ve výši 100.000,- Kč v případě
potřeby podání návrhu na vydání předběžného opatření (viz příloha originálu zápisu
- mail od advokátky JUDr. Vohradské). Zajistit ve spolupráci s odborem vnitřních věcí a právním. 15.5.2008

radní
Zajistit zpracování projektové dokumentace na kompletní oplocení areálu 1. základní školy. Zadání bude konzultováno s radním p. Koželuhem. Úkol řešen, termín posunut. 26.5.2008


Ověřovatelé:
Miloš Koželuh, Mgr. Zdeňka Ulčová

Starosta: Mgr. Luboš Čížek