Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

 

Zápis č. 10 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
29.4.2008 

 

Přítomni: 
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: 
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí JUDr. Dana Heřboltová, radní
 

Program: 
1. Zahájení, jmenování ověřovatelů
2. Kontrola úkolů
3. Podání členů rady
4. Organizační záležitosti

 

ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček
ad 2)-4) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení. V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby, což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.
 


Usnesení č. 10 

Rady města Hořovice ze dne 29. 04. 2008

 

Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:

Ing. Kazda
Rada se seznámila s požadavky zaměstnanců, kteří pečují o městské osvětlení a s podmínkami, za kterých by je Městská správa bytového a nebytového fondu převzala. Rada souhlasí s převodem zaměstnanců s tím, že tito neutrpí žádnou finanční újmu před odchodem do důchodu. Převod zaměstnanců do příspěvkové organizace ve spolupráci s ředitelem MSBNF uskutečnit po skončení a posouzení výsledků procesního auditu. průběžně

Ing. Kazda
Rada ukládá panu tajemníkovi, aby vstoupil do jednání se základní organizací kynologů Hořovice a projednal smluvní podmínky postupu při odchytu toulavých psů. 12.5.2008

Ing. Kazda
Rada vzhledem k předchozím známým problémům s majetkoprávním narovnánáním dotčených pozemků a investici do povrchové úpravy ulice Luční nesouhlasí s dokončením kanalizace v nejbližší době. Informovat žadatelku. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Podat informaci o časovém plánu oprav výtluků vozovek ve městě a publikovat v periodiku Měšťan termíny dokončení oprav jednotlivých ulic. 26.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada města revokovala své usnesení č. 8 ze dne 2. 4. 2008 a nesouhlasí s úpravou povrchu komunikace v Lesní ulici ani recyklátem, ani asfaltobetonovvou směsí. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada nesouhlasí s termínen svozu nebezpečného odpadu 17. 5. 2008, ale žádá o přesun na červnový termín s tím, že dojde k informování občanů prostřednictvím periodika Měšťan. 
28.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí manželů Palkových, týkající se souhlasu se zřízením placeného parkovacího místa v Zámecké ulici a nemá námitek. Cena za parkovací místo bude účtována v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hořovice č. 2 / 2007. Oznámit žadatelům. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada se seznámila se žádostí pí A. Hasmanové na provedení asfaltových povrchů v Potoční ulici a v prostoru mezi garážemi přiléhajícími ke komunikaci v Potoční ulici. V této souvislosti rada sděluje, že provedení nového asfaltového povrchu přímo v Potoční ulici je již objednáno a bude dokončeno v průběhu května tohoto roku. O dalším rozšíření prací na prostor mezi garážemi město neuvažuje. V současné době je nedostatečně dimenzovaná kanalizace. Oznámit stanovisko žadatelce. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s návrhem, aby bylo po dobu výstavby nového autobusového nádraží
na nám. Boženy Němcové zřízeno provizorní autobusové nádraží ve Vrbnovské ulici
a v ulici K Nemocnici (podél zámecké zdi). Oznámit projektantům. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Rada trvá na znění smlouvy o dílo, podle které pan Vošický vybuduje do konce letošního roku na své náklady komunikaci za kostelem sv. Jiljí. V případě, že podmínky nebudou ze strany pana Vošického do příští schůze rady akceptovány,předložit návrh na technická opatření zabraňující vjezdu motorových vozidel do výše zmíněné komunikace. 12.5.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit zpracování projektové dokumentace na kompletní oplocení areálu 1. základní školy. Zadání bude konzultováno s radním Ing. Paloušem. 12.5.2008

JUDr. Heřboltová
Na základě stížností občanů rada žádá pí JUDr. Heřboltovou o poskytnutí právního výkladu, zda je možno na území města regulovat počet výherních automatů včetně noční provozní doby restauračních zařízení. Úkol trvá, termín prodloužen. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemkových parcel 1829 / 41, 1829 / 49, 1831 / 2, 1831 / 3, 1831 / 4, 1857 / 26, 1857 / 27, 1857 / 28, 1857 / 29 a 1857 / 30 v k. ú. Hořovice od ÚZSVM Praha na Město Hořovice. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti manželů Kostičových souhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 105 v k. ú. Hořovice žadatelům za účelem majetkoprávního vypořádání a to za kupní cenu 500,- Kč / m2. Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemkových parcel 1331 / 22 a 2337 / 99 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Hořovice panu Miroslavu Velvarskému pro rozpor s územním plánem města. Informovat žadatele o rozhodnutí rady. 12.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s aktualizovaným zněním smlouvy o nájmu jedné místnosti v domě čp. 640 za účelem zřízení kanceláře pro stavební spořitelnu Modrá pyramida, do doby jeden měsíc před zahájením rekonstrukčních prací v domě, za cenu 1.028,- Kč/m2 a rok. Zajistit podpisy smluvních stran s novým nájemcem. Úkol trvá, termín prodloužen. 14.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dodatku č. 3 ke kupní smlouvě o převodu vlastnictví k bytové jednotce č. 754 / 6 v domě čp. 754 v Hořovicích, podle kterého se prodlužuje panu Janu Plimlovi lhůta k úhradě kupní ceny do 31. 10. 2008, což je poslední termín. Pokud nebude smlouva uzavřena a zaplacena, město přistoupí k nabídce prodeje jinému zájemci. Doplnit doložky a zajistit podpisy smluvních stran. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním dvou smluv o dílo, dle kterých dodá firma MK Consult, v. o. s., programové vybavení Kompas 3.1 pro pasportizaci místních komunikací a veřejného osvětlení v ceně 47.000,-Kč bez DPH. Následně firma systém zadatuje za cenu 251.000,- Kč bez DPH do termínu do 31. 10. 2008. Po doplnění doložek a odborné kontrole zajistit podpisy smluvních stran. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na úklid městských komunikací a veřejných prostranství v zastavěném území Hořovic, podle které Technické služby Beroun, s. r. o., budou od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2011 provádět pro město Hořovice pravidelné i mimořádné čištění, úklid městských komunikací a veřejných prostranství v Hořovicích a úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů umístěných ve městě a v lesoparku Dražovka, a to za smluvní cenu 0,06 Kč za jeden m2 bez DPH (běžné čištění městských komunikací a veřejného prostranství) a za 5,00 Kč za jeden koš bez DPH (za úklid a odvoz odpadu z odpadkových košů). Zajistit podpisy smluvních stran. Ve spolupráci s odborem technickým a dopravním vyhotovit ještě přílohu smlouvy, konkretizující podmínky na rok 2008. 28.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které společnost EKO-KOM, a. s., zapůjčí městu zdarma celkem 15 ks odpadových nádob na separovaný odpad (3 na papír, 8 na bílé sklo a 4 na barevné sklo) s podmínkou, že město dokoupí další 2 ks nádob o minimálním objemu 1.100 l pro některou z komodit. Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran. 26.5.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním tří smluv se Středočeským krajem, podle kterých město přijímá za stanovených podmínek dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2008, určené pro restaurování božích muk (125.000,- Kč), kašny (50.000,- Kč) a sochy ""Obětovaného"" (60.000,- Kč). Po kontrole právníkem zajistit podpisy smluvních stran.28.5.2008

JUDr. Maříková
Radní prozatím nesouhlasí s aktualizovaným zněním čtyř smluv v příloze originálu zápisu, o nájmu nebytových prostor. Rada žádá, aby JUDr. Maříková ve spolupráci s MVDr. Urbanem aktualizovala cenovou mapu nájmů nebytových prostor. 12.5.2008

Mgr. Čížek
Rada žádá pana starostu, aby jednal se zástupci firem Lidl, Penny, Jednota a Plus o možnosti umístění kontejnerů na separovaný odpad před jejich prodejnami. 12.5.2008

pí Mračková
Rada pověřuje ředitelku Městské mateřské školy, aby uskutečnila zápis nových dětí v dosud obvyklém rozsahu. 12.5.2008

pí Šumerová
Rada revokovala své usnesení ze dne 16. 4. 2008 o navýšení příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu takto: o výši příspěvku na nákup mantinetů bude rozhodnuto až po upřesnění podmínek o dotaci Spartaku Hořovice. Nákup sekacího traktoru Kohler pro potřeby sportovního areálu v ceně 105.800,- Kč včetně DPH bude uskutečněn z investičních prostředků města na základě dodavatelské faktury. 12.5.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s uvolněním částky 267.520,- Kč na úhradu soudních výloh při podání žaloby na p. Otto Srpa. 12.5.2008

pí Šumerová
Ve spolupráci s panem radním Ing. Paloušem vypsat výběrové řízení na výběr banky poskytující úvěr městu. Úkol řešen, termín posunut. 26.5.2008

 

Ověřovatelé:
MVDr. Miloš Urban, PhDr. Jiří Vlček

Starosta: Mgr. Luboš Čížek