Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

 

Zápis č. 1 

ze schůze Rady města Hořovice, která se konala dne
9.1.2008


Přítomni:
p. Mgr. Luboš Čížek, starosta
p. Ing. Václav Pomma, místostarosta
pí Jana Šrámková, místostarosta
p. JUDr. Dana Heřboltová, radní
p. MVDr. Miloš Urban, radní
p. Ing. Michal Palouš, radní
p. PhDr. Jiří Vlček, radní
p. Ing. Ladislav Kazda, tajemník
pí Eva Grossová, sekretářka

 

Omluveni: -


Program: 
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů, kontrola úkolů
3. Podání členů rady


ad 1) Schůzi zahájil a řídil starosta města
Ověřovateli zápisu byly jmenovány: JUDr. Dana Heřboltová, Jana Šrámková
ad 2)-3) O všech bodech přijatého usnesení bylo hlasováno. U těch závěrů, které by nebyly přijaty jednomyslně, je v usnesení uveden výsledek hlasování. Ke všem
projednávaným záležitostem byl stanoven konkrétní úkol formulovaný v usnesení.
V textu usnesení jsou osobní údaje zveřejňovány se souhlasem dotyčné osoby,
což zajišťují příslušní předkladatelé prvotního návrhu radě.

 


Usnesení č. 1 

Rady města Hořovice ze dne 09. 01. 2008


Rada města se po projednání usnesla na uložení úkolů zodpovědným osobám:


Ing. Kazda
Rada nesouhlasí s umisťováním reklam či informací obchodních společností a soukromých firem v budovách městského úřadu a na budovách městského úřadu, pokud nemají s městem uzavřenou k tomu příslušnou smlouvu. Informovat o tomto usnesení rady všechny žadatele. 
průběžně

Ing. Kazda
Rada podle § 102 odst. 2 písm. g, zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, na návrh tajemníka jmenovala pana Ing. Jana Blechu vedoucím odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, po proběhlém výběrovém řízení. Rada pověřila tajemníka vyhotovením jmenovacího dekretu s účinností od 1. 2. 2008. 21.1.2008

Ing. Kazda
Rada ukončila platnost veškerých plných mocí, pověření a zmocnění dříve vydaných členům městského úřadu radou, starostou, nebo městským úřadem. Činnosti úředníků v samostatné působnosti u nichž zákon nevyžaduje zmocnění zahrnout do pracovních náplní. Případné jednání úředníků jménem města bude nově řešeno radou podle aktuální potřeby s časovým vymezením,přičemž kopie zmocnění budou uloženy v personální evidenci. průběžně

Ing. Kazda
Zajistit prodej vyřazovaného auta Škoda Felicia zaměstnanci městského úřadu
nebo příspěvkové organizace obálkovou metodou. 4.2.2008

Ing. Pomma
Rada jmenovala Ing. Václava Pommu manažerem prevence kriminality města Hořovice.
Pan místostarosta jmenování přijal s tím, že přebírá zodpovědnost za zpracování
a realizaci programu prevence kriminality města v roce 2008. 10.12.2008

Ing. Pomma
Rada na základě žádosti základní organizace Českého svazu včelařů souhlasí s propagací činnosti v městském periodiku s tím, že příspěvek na činnost bude řešen při schvalování
rozpočtu na rok 2008. 21.1.2008

Ing. Pomma
Rada žádá odbor výstavby a životního prostředí ve spolupráci s odborem technickým a dopravním o zpracování mapy města s umístěním kontejnerů na tříděný odpad.
Doplnit i četnost svozu a informaci, jak jsou tato místa rozšiřována. Připravit do nejbližšího vydání Hořovického měšťana tak, aby mapa byla umístěna přes celou vnitřní dvoustranu.
21.1.2008

Ing. Pomma
Za účelem umístění stavby trubní studny rada souhlasí s provedením průzkumného vrtu na ppč. 927 / 19 (572 /2) na náklady Základní kynologické organizace Hořovice. Sdělit stanovisko rady žadateli. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Nakoupit dataprojektor a projekční plátno pro potřeby MěÚ v ceně do 40.000,- Kč. 
21.1.2008

Ing. Šnajdr
Rada prozatím nesouhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle které by měl pan Jaroslav Šimek provádět odchyt holubů v Hořovicích. Smlouvy předkládat radě se všemi náležitostmi (podmínky ukončení smluvního vztahu, doložky apod.) vždy po předchozí kontrole právním odborem.
průběžně

Ing. Šnajdr
Rada prozatím souhlasí s uzavřením smlouvy číslo Z-S14-12-8120012150, na jejímž základě by provedla ČEZ Distribuce a. s. přeložku kabelů na nám. Boženy Němcové včetně připojení nového provozního objektu za cenu cca 1.425.000,- Kč, to vše v rámci rekonstrukce autobusového nádraží. Podat přehlednou informaci o struktuře a celkové sumě všech nákladů spojených s rekonstrukcí nádraží a o předpokládané výši dotace. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním projektové dokumentace na osvětelní tříd, chodeb a ostatních prostor 2. ZŠ Hořovice tak, aby toto splňovalo současné normy u pana Tomáše Křečka, Králův Dvůr za maximální cenu 148.000,- Kč vč. DPH. Tato cena bude uplatněna pouze v případě, že nebude k dispozici projektovává dokumentace k budově čp. 617. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Rada souhlasí s objednáním inventarizace potenciálně nebezpečných dřevin v intravilánu města Hořovice v ceně 100, Kč za jeden strom dle propozic komise životního prostředí. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Rada ukládá urychleně vypsat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro přestavbu a rozšíření mateřské školky Větrná na kapacitu minimálně 350 dětí. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Radní se seznámili s návrhem řešení nového přechodu pro chodce na sil. II/117 v Tyršově ulici v Hořovicích a ukládají odboru technickému a dopravnímu zajistit dokumentaci ke stavebnímu povolení dle návrhu v příloze originálu zápisu (varianta 2, číslo přílohy 3a) a to vč. následného stavebního povolení a stanovení dopravního značení. Podat informaci o reálném termínu dokončení akce. 21.1.2008

Ing. Šnajdr
Zajistit provedení výběrového řízení na odkanalizování ulic Rpetská, Podlužská, Cihlářská, U Koupaliště, Vilová (část) a sídliště Karla Sezimy a podat informaci o předpokládaných termínech jednotlivých etap včetně žádostí o dotace, s cílem dokončit akce v roce 2008. 
Úkol trvá, zadávací podmínky veřejné obchodní soutěže pro výběr dodavatele výstavby kanalizačních řadů včetně veřejných částí kanalizačních přípojek připravit na základě smluvní spolupráce s firmou Evord. 31.3.2008

JUDr. Maříková
Jednat o převodech pozemků mezi městem a Správou a údržbou silnic Kladno podle všech návrhů odboru vnitřních věcí a právního v příloze originálu zápisu a v případě souhlasu SÚS zveřejnit záměr a následně připravit pro jednání zastupitelstva. Úkol řešen, termín opět prodloužen. 18.2.2008

JUDr. Maříková
Rada na základě žádosti paní Andrey Dostálové souhlasí s prodejem posledního dosud neprodaného bytu v domě čp. 715 v ul. Obránců Míru, jehož je žadatelka od 1. 11. 2007 nájemcem po provedené výměně s panem Rudolfem Umlaufem. A to za kupní cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s prodejem, vzhledem k tomu, že bylo požádáno v roce 2007 a žadatelka uhradila veškeré dluhy na nájemném a službách za bývalého nájemce p. Umlaufa. Zveřejnit záměr prodeje a následně připravit pro jednání zastupitelstva. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 1 / 2008, o zřízení městské policie. Připravit pro jednání zastupitelstva. 21.1.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se smlouvou o reklamě na dobu určitou do 1. 2. 2009, podle které město umístí v prostorách plaveckého bazénu reklamu firmy Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Zajistit podpisy smluvních stran. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Dohody o skončení smlouvy o dílo s panem Ivanem Křenkem, týkající se ukončení vydávání a distribuce měsíčníku "Občan" k 31. 12. 2007. 
Zajistit podpisy smluvních stran. 21.1.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo s panem Vladimírem Štochlem, podle které jmenovaný zrekonstruuje část oplocení městského hřbitova za cenu 100.000,- Kč včetně DPH do termínu 31. 5. 2008. Zajistit podpisy smluvních stran, úkol trvá. 21.1.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí, podle které město zaplatí
Středočeskému kraji 10.080,- Kč za zřízení věcného břemene pro stavbu kabelových rozvodů sloužících k osvětlení náměstí Boženy Němcové. Zajistit podpisy smluvních stran. 
4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Hořovice a společností AAA Media News, s. r. o., podle které město prodá stavební parcely 1442 / 1, 1442 / 2, 1442 / 4 a pozemkové parcely 1442 / 3 a 1443 v k. ú. Hořovice. Jedná se o pozemky v areálu bývalých jatek, kde ostatní nemovitosti (budovy) jsou již ve vlastnictví společnosti. Současně však bude připraven dodatek smlouvy, podle kterého se vyjme pozemek č. 1442 / 3 sloužící jako veřejná komunikace.
Rada navrhuje cenu 200,- Kč / m2 pro pozemek 1443 a pro ostatní plochy 400,- Kč / m2. Zveřejnit a připravit návrh budoucí kupní smlouvy pro jednání zastupitelstva. 4.2.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zrušení věcného břemene, uzavřené dne 3. 1. 2008 se společností Lidl Česká republika v. o. s. Doplnit doložky a zveřejnit na intranetu úřadu. 21.1.2008

JUDr. Maříková
Rada souhlasila se zněním smlouvy o budoucí smlouvě jako podkladu pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu plynárenského zařízení "Přípojka PE 40 v délce 14 m pro provozní objekt autobusového nádraží" s firmou STP NET, s. r. o. Po odborné kontrole a doplnění zajistit podpisy smluvních stran. 4.2.2008

Mgr. Čížek
Dohodnout se společností Inform, v. o. s., narovnání dosavadního stavu, kdy smluvní vztah skončil a majetek společnosti je bezúplatně umístěn na pozemcích města. K žádosti Městské akciové společnosti, a. s., o umístění reklamy se rada vrátí na své příští schůzi. 21.1.2008

Mgr. Čížek
Na příští schůzi rady přizvat p. Kočárka. Organizačně zajistit. 21.1.2008

Mgr. Čížek
Rada schvaluje jednorázové, zkušební, kompletní vyčištění města, které provede firma Ekotech Hořovice, s. r. o., dle dispozic pana starosty za cenu do limitu 200.000,- Kč včetně DPH. 3.3.2008

Mgr. Forejt
Rada souhlasí s nákupem zvedáku SARA pro manipulaci s imobilními klienty Domova Na výsluní. Náklady budou uhrazeny z finančních prostřdků této příspěvkové organizace. 21.1.2008

MVDr. Urban
Rada pověřuje pana radního MVDr. Urbana jednáním ve věci realizace sítě cyklostezek v návaznosti na společný projekt měst Žebrák a Beroun. 31.3.2008

p. Marek
Prověřit stav náhonu (zarůstá náletovými dřevinami, zanáší se náplavou, množství odpadků) za lihovarem z hlediska vodohospodářského i životního prostředí. Rada opět vzala na vědomí, že bude proveden vodoprávní dozor. Úkol navrhnout řešení stále trvá. 21.1.2008

p. Marek
Rada souhlasí s návrhem na změnu využití lokality Sklenářka dle podání p. Sekyrky a ukládá p. Markovi návrh zapracovat do změny č. 5 územního plánu. Termín projednání bude po schválení upraveného návrhu změny č. 4 ÚP. průběžně

p. Marek
Rada uložila pořídit digitální verze všech předchozích stupňů územního plánu města Hořovice. 
21.1.2008

pí Hrachová
Rada jmenovala Mgr. Luboše Čížka, Ing. Václava Pommu a pí Yvettu Hájkovou členy redakční rady periodika Hořovický měšťan. Vyhotovit jmenovací dekrety a předložit k podpisu panu starostovi. 21.1.2008

pí Hrachová
Rada stanovuje odměny svatebním obřadníkům, hudebníkovi a matrikářkám ve výši 200,- Kč za jeden obřad. Uplatnit realizaci tohoto usnesení do praxe. 21.1.2008

pí Hrachová
Zopakovat výběrové řízení na městského zahradníka za stejných podmínek. Inzerát zveřejnit na úřední desce, na internetových stránkách města, v Berounském deníku, v Mladé frontě Dnes a použít i služeb odborné personální agentury. 21.1.2008

pí Šumerová
Po realizovaném prodeji automobilu Hyunday Santa Fe v prosinci minulého roku zajistit odeslání dvou plateb po 254.597,- Kč za dva nakupované automobily Hyunday Getz 1.4 I na účet Auto Palace Butovice, s. r. o., podle objednávek s tím, že rada souhlasí, aby tato investice byla součástí rozpočtu roku 2008. 11.1.2008

pí Šumerová
Rada města Hořovice se seznámila z protokolem o předání a převzetí díla od firmy AIRCLIMA service, s. r. o., o provedení oprav po havárii vzduchotechnického zařízení kuchyně 1. ZŠ Hořovice a souhlasí s proplacením faktury ve výši 122.356,- Kč bez DPH. 21.1.2008

pí Šumerová
Rada na základě žádosti v příloze originálu zápisu rozhodla o poskytnutí příspěvku
pro letošní rok ve výši 50.000,- Kč na podporu reprezentanta a mistra České republiky v badmintonu Petra Koukala, který se připravuje na Olympijské hry v Pekingu v roce 2008. 
Zajistit odeslání příspěvku. Rada zároveň žádá p. Koukala, aby po ukončení olympijské přípravy uspořádal serii besed a publikaci svých výsledků v místních tisku. 21.1.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s uhrazením faktury Ing. Štochlovi ve výši 55.632,50 Kč za geodetické práce při zaměření tzv. Knížecí cesty. 21.1.2008

pí Šumerová
Rada souhlasí s proplacením faktury od Komunálních služeb Hořovice, s. r. o.,
za provedený úklid města v listopadu 2007 ve výši 141.667,- Kč. 21.1.2008

pí Šumerová
Rada ukládá zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet pro platební transakce související s projektem "Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích"." 21.1.2008


Ověřovatelé:
Jana Šrámková, JUDr. Dana Heřboltová

Starosta: Mgr. Luboš Čížek