Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

ZÁPIS č. 4/2020

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 9. prosince 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.

 

Přítomni na základě prezenční listiny:

Ing. Jiří Auterský , Karel Cajthaml, Karel Červený,Mgr. Petr Bakule, Petr Gebrian, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Ing.et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Jan Voříšek, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

NAVRŽENÝ PROGRAM:

 1. Jmenování ověřovatelů, určení zapisovatele, volba návrhové komise, kontrola úkolů, 

     schválení programu

 2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění   

     rozpočtového opatření č. 4

 3.  Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021

 4.  Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024

 5.  Rozpočet města Hořovice na rok 2021

 6.  Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021

 7.  Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce 2020

 8.  Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000

      obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

 9.  Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování,

      sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

      s nebezpečným a stavebním odpadem

10. Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz

      systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

      odpadů

11. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.

      Hořovice o výměře 802 m2, zahrada

12. Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1856/2

v k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České republiky na město

Hořovice

13. Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v rámci

výstavby obchvatu města Hořovice

14. Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 88/7 v k. ú.

Velká Víska o výměře 984 m2

15. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 942/46 v k. ú. 

Velká Víska o výměře 21 m2

16.Diskuse, různé, usnesení a závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17.00 hodin s dodržením mimořádných opatření s ochranou dýchacích cest, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví, které platí s účinností od 10. září 2020 do odvolání následující omezení. 

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Z dnešního jednání zastupitelstva se nikdo neomluvil, Ing. Jiří Auterský přijde později. Na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 20členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), rovnou přejdeme k jednotlivým bodům dnešního programu, řekl starosta.

 

Bod programu číslo 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.

Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.

Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.

Nikdo z členů neměl jiný návrh, následovalo hlasování.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 20(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Jan Voříšek. Jiný návrh nebyl, následovalo hlasování.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 20(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni:

Miloš Koželuh, Jan Voříšek

 

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Věra Veverková a Eva Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku nepodal.

 

1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Nejprve bych chtěl podat návrh na vyřazení bodu č. 9 z navrženého programu, tím je Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání s nebezpečným a stavebním odpadem. Důvodem vyřazení tohoto bodu je, že Poslanecká sněmovna nedávno schválila nový zákon, který pravděpodobně ještě neprošel ani Senátem, takže zatím nemá jeho nové znění, takže se k tomuto materiálu pravděpodobně vrátíme až na příštím jednání zastupitelstva, řekl starosta.

 

Bylo hlasováno o vyřazení bodu č. 9 takto:

HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban)

Návrh byl přijat.

Má ještě někdo doplnění nebo protinávrh k navrženému programu, zeptal se starosta.

Přihlásil se zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., který podal návrh, aby zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou z jednání kontrolního výboru a navrhl zařadit jako bod programu č. 2.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 1 ZDRŽEL SE 11

Návrh nebyl přijat.

V 17. 11 hodin se dostavil zastupitel Ing. Jiří Auterský, počet zastupitelů 21.

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, takže starosta dal znovu hlasovat o programu dnešního jednání, který byl upraven o vyřazení bodu č. 9.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 16(*Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Eva Kaufmanová)PROTI 2 (Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule)

ZDRŽEL SE 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Miloš Koželuh)

Nově schválenýprogram dnešního jednání zastupitelstva:

1. Jmenování ověřovatelů, určení zapisovatele, volba návrhové komise, kontrola úkolů, 

schválení programu

 2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění 

rozpočtového opatření č. 4

 3. Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021

 4. Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024

 5. Rozpočet města Hořovice na rok 2021

 6. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021

 7. Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce 2020

 8. Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000

obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

9. Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz

      systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

      odpadů

10. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.

      Hořovice o výměře 802 m2, zahrada

11. Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 1856/2

      v k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České republiky na město

      Hořovice

12. Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v rámci

      výstavby obchvatu města Hořovice

 

13. Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 88/7 v k. ú.

      Velká Víska o výměře 984 m2

14. Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parcelní č. 942/46 v k. ú. 

      Velká Víska o výměře 21 m2

15.Diskuse, různé, usnesení a závěr

 

Bod programu č. 2Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 4

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil zastupitel Ján Rogos, a řekl, že město by mělo důsledně hlídat své finance, obzvláště v této těžké době. Zeptal se, proč se pronajal další areál, do kterého by se měla přesunout Městská správa bytového a nebytového fondu (MSBNF), vždyť máme mnoho nevyužitých vlastních prostor, které nejsou určitě plně využity, jako je například areál sběrného dvora, Starého zámku. Zastupitel Ing. Karban, řekl, že vozová technika by se mohla parkovat například zde ve dvoře, v areálu sběrného dvora a v areálu starého zámku. Ve starém zámku je také uskladněn i různý stavební materiál. Zastupitel Karel Červený řekl, že ale toto do areálu starého zámku rozhodně nepatří. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík odpověděli, že pronajatý areál byl právě proto pronajat hlavně pro to, aby MSBNF byla na jednom společném místě, a u některých výše uvedených areálů je i nereálné z bezpečnostních důvodů, aby tam byla umístěna technika, musí se dodržovat bezpečnostní pravidla, jako například u sběrného dvora, tam jsou podmínky jasně dané. Zastupitel Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru řekl, že finanční výbor se tímto zabýval a doporučuje, aby se některé objekty, které nám takzvaně “padají na hlavu“, a město nemá finanční prostředky na jejich údržbu a opravy nabídly k prodeji. Tento problém je zde už hodně dlouho, město s tím nic nedělá, zdráhá se tyto objekty nabídnout k prodeji. Navrhujeme, aby finanční a kontrolní výbor prověřily všechny nájemní smlouvy města o pronájmech a jejich využití. Dále pak navrhujeme úkol radě předložit koncepci udržitelnosti budov Klubu Labe a bývalého kina, projednat na příštím zastupitelstvu.

 

ÚKOL 1.

Výsledek hlasování: PRO: 11(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 10

Návrh byl přijat.

Dalším návrhem je, aby finanční a kontrolní výbor prověřil smlouvy o pronájmech nemovitostí, které si město pronajímá.

 

ÚKOL 2.

Výsledek hlasování: PRO: 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

 

Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 5.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 4.

 

Výsledek hlasování: PRO: 17 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 1 (*Ing. Petr Karban)ZDRŽEL SE: 3 (*Mgr. Petr Bakule, Miloš Koželuh, Ján Rogos)

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

Bod programu č. 3 Schválení kontokorentního úvěru pro potřeby roku 2021

Starosta seznámil s tímto bodem, do diskuze se přihlásil: Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že finanční výbor doporučuje schválit rámec kontokorentního úvěru.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 mil. Kč pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2021. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.

Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Jiří Auterský)PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 (*Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 3 byloschváleno

V 17. 40 hodin odešel zastupitel Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 20.

Bod programu č. 4 Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2022 až 2024

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi a řekl, že je to vlastně pravidelná aktualizace rozpočtového výhledu, kterou lze aktualizovat na kterémkoliv dalším zastupitelstvu. Je to vlastně vodítko pro sestavení rozpočtu v letech budoucích, řekl starosta. Jako příklad uvedl plánování finančních prostředků pro další období. Například v roce 2022 je plánováno

8. mil. Kč na akci vybudování podchodu směrem ke Sklenářce. Toto je akce, která je dlouhodobě plánována a připravována. Investici bude provádět Správa železnic, která bude investovat zhruba 50. mil. Kč. Nás by to mělo stát zhruba 16. mil. Kč, ale o tom budeme ještě jednat, řekl starosta. V tuto chvíli chceme dát najevo, že se k této akci stavíme zodpovědně, i když nevíme, zda bude realizována, ve střednědobém výhledu by se s ní mělo počítat. Do diskuze se přihlásila zastupitelka Věra Veverková a řekla, že se jí zdá 16. mil. velmi hodně. Je tam také potřeba vybudovat parkovací místa, což bude stát město nemálo finančních prostředků. S částkou 16. mil. Kč nesouhlasím, řekla zastupitelka Věra Veverková. Starosta odpověděl, že nyní neschvalujeme částku 16. mil. Kč, ale že v případě realizace se s nimi bude moci počítat, ale to se bude řešit, až to nastane.Je to vlastně jen rozpočtový záměr, řekl starosta. Vše bude řešit vždy zastupitelstvo a chceme, aby tato částka byla maximální. Může být i menší, za tuto částku by město vybudovalo to, co bude navazovat za podchodem jako je například komunikace, osvětlení, parkovací místa a další úpravy, vysvětlil starosta. Diskuze se ještě zúčastnili Ing. Petr Karban, který se zeptal, zda jsou čísla reálná, a zda se počítá do budoucna s investicemi. Vysvětlil vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2022 až 2024. 

Výsledek hlasování: PRO: 15(*Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 5 (* (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Bod programu č. 5 Rozpočet města Hořovice na rok 2021

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Diskuze se zúčastnil Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, který řekl, že finanční výbor nedoporučuje tento návrh rozpočtu na rok 2021 ve stávající navržené podobě schválit. Jako nedostatky uvedl nízké investice, nižší příjmy, vysoké běžné výdaje. Je těžké nyní odhadnout a sestavit rozpočet, nevíme, jaké budou následky z důvodu covidové krize. Běžné výdaje jsou vysoké, navrhl snížit rozpočet městské polici, město by se mělo zamyslet nad výdaji za městskou dopravu, která je nyní pro občany Hořovic zdarma. Je složitá doba, musí se uskromnit kultura, sport a všichni ostatní.Ing. Jan Skopeček přečetl zápis z jednání finančního výboru, který se sešel 7. 12. 2020. Navržený finanční objem investic je natolik nízký, že znamená při rozsahu obhospodařovaného majetku města de facto jeho znehodnocování. Dále finanční výbor konstatuje, že rozsah majetku města Hořovice je neudržitelný a v následujících letech neufinancovatelný. Hospodaření města se bez strukturálních změn řítí do vážných problémů. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina zareagoval, řekl, že údržba a opravy jsou běžné výdaje, investice jsou pořízení nového majetku, pokud se jedná o komunikace, tak z devadesáti procent jsou to běžné výdaje. Pokud jde o další pojem, který je potřeba si ujasnit, že městská policie není příspěvková organizace. Pokud jde o výdaje městské policie, tak v současné době není možné městské policie výdaje pokrátit, protože bychom se dostali opět do situace, která tu byla v loňském roce. Momentálně je tam pouze na mzdy, nutnou údržbu, ze zákona nařízenou výstroj, výzbroj, střelby to je nařízeno a s tím nelze nic dělat, musíme to dodržovat. Nemyslím si, že nám všechny nemovitosti padají na hlavu, například radnice byla pěkně opravena, Společenský dům. Je pravda, že máme ve špatném stavu některé komunikace, které chceme postupně opravovat, když máme volné finanční prostředky, tak se snažíme postupně investovat. Snažili jsme se sestavit rozpočet, který je schvalitelný, samozřejmě se bude v průběhu roku upravovat. Pokud jde o město Hořovice, tak je pravda, a souhlasím s kolegou Ing. Janem Skopečkem, že si město Hořovice žije nad poměry, protože je zde taková kulturní a sportovní infrastruktura na sedmitisícové město, že utáhnout to z rozpočtu města je náročné. Ing. Petr Karban, řekl, že by výdaje měly být směřovány tam, kam patří, budou při výstavbě přibývat občané, bude potřeba rozšířit školky, parkování a ostatní infrastruktura.

Proč neslouží sběrný dvůr jen pro naše občany, proč sem vozí i z jiných obcí? Ing. Karban navrhl, aby se zredukovalo ježdění městské policie po okolních obcích a soustředila se na naše město, měla by se zvážit nová koncepce. Poukázal na větší výdaje na sběrný dvůr, na nákladné vytápění nového areálu pro MSBNF a z toho důvodu navýšení rozpočtu v roce 2021 o 2,5 mil. Kč. Zastupitelka Věra Veverková, řekla, že ostudou je parkoviště v proluce, proč se s tím nic nedělá? Existuje možnost takzvaného přednostního vyřízení exekučního řízení, pokud je to ve společenském zájmu. Majitel se o to nestará a dělá tím ostudu ve městě, tak zákon o obcích umožňuje, že ho můžeme pokutovat. Za rok, co jsem na to upozornila, tak se nic nestalo. Nesouhlasím s navýšením poplatku za odpad, na skládce je ještě volná kapacita, ale my vozíme odpad už jinam. A myslím si, že sběrný dvůr mohl být klidně na našich pozemcích, kde je skládka, ale ten už dnes nikdo nepřestěhuje, řekla. Odpověděl místostarosta, že svoz odpadu pro občany okolních obcí, byla jedna s podmínek dotace na sběrný dvůr. Doba udržitelnosti je 5 let. Zastupitelka Věra Veverková řekla, že pronájem areálu pro sběrný dvůr bude stát město vlivem inflace padesát milionů korun, to rozhodně není dobrá investice. Starosta dodal, že je to ale za dobu 50 let. Ing. et Ing. Skopeček ještě navrhl přesunout částku 10 % což je částka 815. tis. Kč z rozpočtu městské policie do rezerv. Nikdo další, se již do diskuze nepřihlásil.

Starosta dal hlasovat nejdříve o protinávrhu Ing. Jana Skopečka, přesunout částku z rozpočtu městské policie 815. tis. Kč do rezerv.

Výsledek hlasování: PRO: 7 (*Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský JUDr. Jaroslav Ortman, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. Petr Karban) PROTI: 12 ZDRŽEL SE:  1 (* Věra Veverková)

Návrh nebyl schválen.

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) rozpočet města Hořovice na rok 2021. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Tento rozpočet je schodkový, kdy schodek bude hrazen finančními prostředky v podobě kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020 a zároveň tento přebytek hospodaření bude určen ke krytí úvěrů města Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 7 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský, Ing. Petr Karban) ZDRŽEL SE:  1 (* Ján Rogos)

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

Bod programu č. 6 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Ing. Petr Karban jen dodal, že byla ponížena kóta pro maximální žádost, je to tak smysluplnější. Nikdo se již do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací.

Výsledek hlasování: PRO: 18(*Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský)  PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 6 bylo schváleno

Bod programu č. 7Prodloužení termínu použitelnosti a vyúčtování dotace z rozpočtu města v roce 2020

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu podmínek pro čerpání dotací poskytovaných z rozpočtu města Hořovice v roce 2020 prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to zejména z důvodů koronavirové situace, kdy nově lze dotaci určenou na činnost příjemců dotací použít v období do 30. 6. 2021 s následným předložením závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2021. Tyto podmínky se považují za stanovené bez ohledu na jejich znění v příslušných veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotací.

Výsledek hlasování: PRO: 18 (*Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Bod programu č. 8 Podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2021/117D8220, na realizaci akce rekonstrukce ulice Kamenná, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Výsledek hlasování: PRO: 19(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (* Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 8 bylo schváleno

Bod programu č. 9Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.

Pokud bychom chtěli navážet ještě na skládku, tak bychom museli povolit její navýšení, ale to v minulosti nebylo žádoucí. Nemůžeme nařídit provozovateli, soukromému subjektu, aby na skládku vozil jen odpad z našeho města. Ceny za skládkování a svoz odpadů půjdou v budoucnu hodně nahoru, odpad je prostě drahý, je to celosvětový vývoj, řekl starosta. Ing. Karban, řekl, že nesouhlasí s navýšením poplatku, a že nebude proto hlasovat. Zastupitelka Věra Veverková ještě dodala, že jsme prostěšpatně prováděli kontrolu, a to jsou důsledky. Nemá smysl již o tomto vést debatu, řekla.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to s účinností 1. 1. 2021.

Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI:7(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban) ZDRŽEL SE: 1(*Ing. Jiří Auterský)

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Bod programu č. 10Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. parcelní č. 1878 v k. ú.  Hořovice o výměře 802 m2, zahrada

Starosta seznámil s tímto bodem, řekl, že tento materiál se sem na jednání zastupitelstva znovu vrátil, byly tam zapracované požadavky z minulého zastupitelstva. Vítězem se stala firma TTJ, s.r.o., MVDr.Tink, ale řekl, že ho nikdo nekontaktoval a neseznámil s nově zapracovanými podmínkami, a že neměl možnost si to prostudovat, takže v současné chvíli nemá smysl, tento materiál projednávat. Ing. Karban se zeptal, co je špatně? Pan MVDr. Tink řekl, že jsou tyto podmínky pro něj nevýhodné. Zastupitelka Eva Kaufmanová se zeptala, proč vůbec tyto podmínky dostal? To byl požadavek zastupitelstva, proto se to upravovalo, řekl starosta. No už se tak stalo, takže buď to znovu stáhneme, nebo budeme o tom hlasovat, řekl starosta.

Tak přejdeme ke hlasování o upraveném návrhu s tím, že vypustíme odstavec o nescizitelnosti, navrhla zastupitelka Věra Veverková.

Upravený návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú.a obec Hořovice 802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy, na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady, a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: PRO:  10  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 10 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský)

Návrh nebyl schválen.

Dále se hlasovalo o původním navrženém usnesení.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice 802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy, na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady a nezcizitelnost pozemku, a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: PRO:  8  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 12 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský)

Usnesení č. 10 nebylo schváleno

Bod programu č. 11 Bezúplatný převod pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. parcelní č. 1856/2 v  k. ú. Hořovice o výměře 704 m2, ostatní plocha, z majetku České republiky na město Hořovice

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1856/2, ostatní plocha, o výměře dle listu vlastnictví č. 10002 pro k.ú. a obec Hořovice 704 m2 z majetku České republiky zastupované Státním pozemkovým úřadem do majetku města Hořovice, a to z důvodu jeho využití pro tamní stavbu chodníku s návazností na přechod pro chodce. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 19(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1(*Miloš Koželuh)

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Bod programu č. 12Bezúplatný převod stavebních objektů dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v rámci výstavby obchvatu města Hořovice

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o převodu dokončených stavebních objektů, podle které Středočeský kraj bezplatně převede, a to v případě úspěšného dokončení „Východního obchvatu“ Hořovic, na město Hořovice majetek v celkové odhadované hodnotě 28.529.817 Kč vč. 21 % DPH. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Bod programu č. 13Žádost o odkup pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. parcelní č. 88/7 v k. ú. Velká Víska o výměře 984 m2

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemku parc č. 88/7 v k.ú. Velká Víska v k.ú. Hořovice, a to manželům Vystydovým na základě její žádosti.

Výsledek hlasování: PRO: 16 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 1(*Ing. Petr Karban) ZDRŽEL SE:  3 (*Miloš Koželuh, Ing. Jiří Auterský, Ján Rogos)

Usnesení č. 13 bylo schváleno

Bod programu č. 14Prodej pozemku dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. parcelní č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s nabyvatelem Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice. Prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku na ve výši 8.050, - Kč. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček,Ing. Jiří Auterský) PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2 (*Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 14 bylo schváleno

Bod programu č. 15 Diskuse, usnesení a závěr

Starosta otevřel diskuzi k poslednímu bodu programu dnešního jednání. Starosta nejdříve informoval o předběžných naplánovaných termínech jednání zastupitelstva v roce 2021:

pondělí 8. 3. 2021, pondělí 7. 6. 2021, pondělí 6. 9. 2021 a středa 1. 12. 2021 od 17. hodin.

Starosta předalslovo předsedovi kontrolního výboru JUDr. Jaroslav Ortman,který seznámil zastupitele a občany s jednotlivými body, které kontrolní výbor projednal na svém zasedání dne 1. prosince 2020, zápis z jednání kontrolního výboru je uveřejněn na stránkách města a je přílohou písemné verze zápisu z dnešního jednání zastupitelstva.

V diskuzi se ještě probralo nedorozumění ohledně předložení materiálů pro jednání kontrolního výboru. Tajemník úřadu Bc. Michal Hasman vše vysvětlil a sdělil, že požadované materiály byly již doloženy. Dále bylo navrženo zastupitelem JUDr. Jaroslavem Ortmanem, aby do redakční rady Měšťana byly přizvány zastupitelky Věra Veverková a Eva Kaufmanová, byla vznesena kritika na způsob komentářů ohledně článků od zastupitelů. Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík odsouhlasili návrh JUDr. Jaroslava Ortmana, aby na kritické příspěvky v Měšťanovi reagovali představitelé města až v následném vydání, nikoliv ihned, a byly tak zachovány stejné podmínky pro zastupitele koaliční i opoziční. Pan Josef Hasman se zeptal na možnost placení vstupenek platební kartou. Tato forma platby je u nás již zavedena, odpověděl ředitel Městského kulturního centra Hořovice Mgr. Přemysl Landa.

Ve 20. 15 hodin starosta ukončil jednání zastupitelstva, všem popřál hezké vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2021.

Zapsala v Hořovicích dne: 9. 12. 2020

Lenka Kuniaková

Ověřili dne: 16. 12. 2020

 

 

……………………………                        …………………………..

 Věra Veverková v. r.   Eva Kaufmanová v. r.

 

 

 ……………………………

Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.

starosta

Dne: 16. 12. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2020

ze dne 9. prosince 2020

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

 

 

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO:  15  PROTI: 2   ZDRŽEL SE: 3

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 4.

Výsledek hlasování: PRO: 17  PROTI: 1   ZDRŽEL SE: 3

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

 

USNESENÍ č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 mil. Kč pro aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2021. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.

Výsledek hlasování: PRO: 20  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

 

USNESENÍ č. 4

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2022 až 2024.

Výsledek hlasování: PRO: 15  PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  5

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

 

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) rozpočet města Hořovice na rok 2021. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů. Tento rozpočet je schodkový, kdy schodek bude hrazen finančními prostředky v podobě kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020 a zároveň tento přebytek hospodaření bude určen ke krytí úvěrů města Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 12  PROTI: 7   ZDRŽEL SE:  1

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

 

 

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2021“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytování takovýchto dotací.

Výsledek hlasování: PRO: 18  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  2

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 7

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu podmínek pro čerpání dotací poskytovaných z rozpočtu města Hořovice v roce 2020 prostřednictvím „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to zejména z důvodů koronavirové situace, kdy nově lze dotaci určenou na činnost příjemců dotací použít v období do 30. 6. 2021 s následným předložením závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 31. 7. 2021. Tyto podmínky se považují za stanovené bez ohledu na jejich znění v příslušných veřejnoprávních smlouvách o poskytnutí dotací.

Výsledek hlasování: PRO: 18   PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  2

Usnesení č. 7 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 8

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, číslo výzvy 1/2021/117D8220, na realizaci akce rekonstrukce ulice Kamenná, kdy poskytovatelem této dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Výsledek hlasování: PRO: 19   PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  1

Usnesení č. 8 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 9

Zastupitelstvo města Hořovice vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to s účinností 1. 1. 2021.

Výsledek hlasování: PRO: 12  PROTI: 7  ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 9 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 10

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parcelní č. 1878, zahrada, o výměře dle listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Hořovice 802 m2 nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu ve výši 300.000, - Kč, a to včetně kupní smlouvy, na jejímž základě je stanoveno využití tohoto pozemku pro účely zahrady a nezcizitelnost pozemku, a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: PRO:  8  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  12

Usnesení č. 10 nebylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 11

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku parcelní č. 1856/2, ostatní plocha, o výměře dle listu vlastnictví č. 10002 pro k.ú. a obec Hořovice 704 m2 z majetku České republiky zastupované Státním pozemkovým úřadem do majetku města Hořovice, a to z důvodu jeho využití pro tamní stavbu chodníku s návazností na přechod pro chodce. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 19  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 11 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 12

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o převodu dokončených stavebních objektů, podle které Středočeský kraj bezplatně převede, a to v případě úspěšného dokončení „Východního obchvatu“ Hořovic, na město Hořovice majetek v celkové odhadované hodnotě 28.529.817 Kč vč. 21 % DPH. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 18  PROTI: 0   ZDRŽEL SE:  2

Usnesení č. 12 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 13

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemku parc č. 88/7 v k.ú. Velká Víska v k.ú. Hořovice, a to manželům Vystydovým na základě její žádosti.

Výsledek hlasování: PRO: 13  PROTI: 1   ZDRŽEL SE:  6

Usnesení č. 13 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 14

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 21 m2, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí kupní smlouvě s nabyvatelem Společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice. Prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku na ve výši 8.050, - Kč. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 18   PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 2

Usnesení č. 14bylo schváleno

 

 

Zapsala v Hořovicích dne  09. 12. 2020

Lenka Kuniaková

 

 

 

Ověřili dne :  16. 12. 2020

 

 

 

……………………………                           …………………………..

    Věra Veverková   v. r.  Eva Kaufmanováv. r.

 

 

 

……………………………

      Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.

             starosta

Dne: 16. 12. 2020