Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

ZÁPIS č. 3/2020

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 16. září 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.

Přítomni na základě prezenční listiny:

Ing. Jiří Auterský , Karel Cajthaml, Karel Červený, Petr Gebrian, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Jan Voříšek, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

NAVRŽENÝ PROGRAM:

  1. Složení slibu zastupitelů
  2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů,
    schválení programu
  3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020
  4. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §84, §85 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích:

A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací

B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.

C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice

D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích

E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2

v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti

F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska za pozemek parc. č.

2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti

G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice, společnosti

TTJ, s.r.o.

H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10 v k. ú. Chaloupky

společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. – úpravna vody Neřežín

  1. Diskuse, usnesení a závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17:00 hodin s dodržením mimořádných opatření s ochranou dýchacích cest, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ze dne 9. září 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-23/MIN/KAN) platí s účinností od 10. září 2020 do odvolání následující omezení.

Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Z dnešního jednání zastupitelstva se omluvil Mgr. Petr Bakule a Ing. et Ing. Jan Skopeček přijde o pět minut později. Na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), řekl starosta. Nejdříve starosta oznámil rezignaci paní zastupitelky Jarmily Gruntové a Mgr. Radka Šumery na mandát zastupitele, a přivítal nové členy zastupitelstva pana Petra Gebriana a Jana Voříška, kteří následně složili slib.

Slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky". Zastupitel Petr Gebrian a Jan Voříšek složili slib slovem „Slibuji“ a svým podpisem. Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva pana Jana Voříška a pana Petra Gebriana.

Výsledek hlasování: PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0, Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Po té starosta přešel k bodu programu číslo 2.

Bod programu číslo 2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

2 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.

Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.

Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.

Nikdo z členů neměl jiný návrh, tak se přešlo rovnou k hlasování.

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová) PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.

V 17.06 hodin přišel Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 20. 

2 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Karel Červený

Jiný návrh nebyl, následovalo hlasování.

HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 

Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni:

Miloš Koželuh, Karel Červený

2 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Věra Veverková a Eva Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku nepodal.
 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Má někdo doplnění, protinávrh k navrženému programu, zeptal se starosta.

Přihlásili se zastupitelé:

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. podal návrh, aby se zpráva (zápis) z jednání kontrolního výboru zařadil jako bod programu číslo 4.

HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 12 

NÁVRH NEBYL PŘIJAT.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, navrhl zařadit bod č. 5 volba nového člena finančního výboru, na základě rezignace paní Jarmily Gruntové (ČSSD), která byla členkou finančního výboru. Navržen byl pan Josef Hasman, návrh podal předseda ČSSD Ing. David Grunt.

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (*Miloš Koželuh)

NÁVRH BYL PŘIJAT.

Ing. Jiří Auterský navrhl bod č. 6 – Řešení situace na základě zaslaného dopisu pana Otto Srpa ve věci: Nezpůsobilost místních komunikací, vodovodních a kanalizačních řadů v k. ú. Hořovice, obec Hořovice k řádnému provozu ze dne: 12. 9. 2020, dopis byl rozeslán všem zastupitelům.

HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 7 

NÁVRH BYL PŘIJAT.

Starosta se zeptal, zda má ještě někdo jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, takže starosta dal znovu hlasovat o programu dnešního jednání, který byl doplněn o nové dva body č. 5 a č. 6

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice doplněný o dva nové body programu č. 5 a č. 6

HLASOVÁNÍ: PRO 17 (* Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban)

PROTI 0 ZDRŽEL SE 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Doplněný program o bod č. 5 a č. 6 dnešního jednání byl zastupitelstvem schválen takto:

1. Složení slibu zastupitelů

2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů,

schválení programu

3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §84, §85 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích:

A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací

B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.

C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice

D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích

E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2

v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti

F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska za pozemek parc. č. 

2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti 4

G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice, společnosti

TTJ, s.r.o.

H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10 v k. ú. Chaloupky

společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. – úpravna vody Neřežín

5. Volba nového člena finančního výboru

6. Informace o dopisu od pana Otto Srpa ze dne 12. 9. 2020 

7. Diskuse, usnesení a závěr

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod programu č. 3 Rozpočtové opatření č. 3 a 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl, že v současné nelehké době se musí nakládat s finančními prostředky velmi opatrně. Zastupitelé Věra Veverková a Ing. Petr Karban upozornili na chybu při rozpočtu prací, které se týkaly rekonstrukce ve Společenském domě v Hořovicích, chtějí doložit a specifikovat, jak byly využity veškeré finanční prostředky s touto rekonstrukcí spojené, včetně výběru firem. Ing. Jan Skopeček, řekl, že byly tři nabídky a byla udělána stejná chyba to je více, než zajímavé. Věra Veverková a Ing. Petr Karban, řekli, že je to pro ně přímo nepřípustné, chtěli bychom, doložit kolik firem se do výběrového řízení přihlásilo, a za jakých podmínek, jak to probíhalo při výběru firem. Jak se mohlo stát, že tuto chybu výběrová komise přehlédla. Je nepochopitelné, že rozpočtář udělá chybu a ostatní dvě firmy tu samou chybu opakují. Opravdu hodně divné. Zastupitel Jan Voříšek, řekl, že se mu nelíbí, že se tu zpochybňuje práce výběrové komise a její rozhodnutí. JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že opozice má právo se ptát, dále se v diskuzi k tomuto tématu vyjádřila Eva Kaufmanová a Ján Rogos. Starosta odpověděl, že městu nevznikla žádná škoda, byla to chyba pouze administrativního charakteru, samozřejmě vše co požadujete k vysvětlení, úřad doloží, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Dále se v tomto bodě probírala umělá tráva pro SK Hořovice. Diskuze k tomuto tématu se zúčastnil Ing. Jan Skopeček, odpovídali zastupitelé Karel Pelikán, MDDr. Antonín Spal. Z řad občanů se diskuze zúčastnili paní Flídrová a pan Šmerhovský.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*Ing. Jiří Auterský) PROTI 0 ZDRŽEL SE 7 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Bod programu č. 3 byl schválen.

Starosta přešel k dalšímu bodu programu, a tím jsou aktualizace příspěvkových organizací města, vysvětlil materiály k tomuto bodu.

Bod programu č. 4 A) Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací

Starosta seznámil s tímto bodem a do diskuze se k tomuto tématu přihlásil Ing. Petr Karban, starosta mu na jeho dotazy odpověděl.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listiny příspěvkových organizací Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice.

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh,, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI 0 ZDRŽEL SE 1(*Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 4 A) bylo schváleno

Bod programu č. 4 B) Schválení Dodatku č. 3 - Městská akciová společnost Hořovice a.s.

Starosta seznámil s tímto bodem, řekl, že jde hlavně o to, aby vlastnictví staveb a užívání bylo v souladu se zákonem. Zastupitelka Věra Veverková řekla, že tomuto tématu věnovala několik týdnů, studovala znalecké posudky a kalkulace, nesouhlasí s tímto návrhem. Konzultovala jednotlivé položky se stavebním znalcem, mnohé byly zpochybněny. Navíc bylo účtováno téměř půl milionu, když město vlastnilo v té době skládku s volnou kapacitou. Za hlavní závadu uvedla, že materiál není znaleckým posudkem, ale kalkulací v cenách, které byly účtovány po více než deseti letech. Kalkulaci nákladů nazval vyčíslení sám autor Ing. Sojka, a nebyl proveden žádný technický přezkum. Na tyto skutečnosti upozornila všechny zastupitele. Diskuze se ještě zúčastnil Ing. Petr Karban, řekl, že by se mělo postupovat podle původní smlouvy.

Diskuze se ještě zúčastnili zastupitel Miroslav Veverka a JUDr. Jaroslav Ortman.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ohlásil střet zájmu a nebude hlasovat.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož podstatou je vypořádání dosud neuhrazených nákladů, a tím způsobené ztráty u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby veřejného osvětlení, zeleně, komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města. Úhrada bude provedena zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to bez finančního dopadu do výdajů rozpočtu města.

HLASOVÁNÍ: PRO 12 PROTI 2 (* Ing. Petr Karban, Ing. Jiří Auterský) ZDRŽEL SE 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová) a 1 NEHLASOVAL: (*Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Usnesení č. 4B) bylo schváleno

Bod programu č. 4 C) Schválení smlouvy o zřízení práva stavby – SK Hořovice

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Vedla se dlouhá diskuze o financích, o životnosti umělé trávy a o efektu celého projektu. Diskuze se zúčastnili i ostatní zastupitelé: Ing. Jan Skopeček, řekl, že chtějí podrobně seznámit s celým projektem, že obdrželi nedostačující materiály k posouzení. Na Otázky odpovídali zastupitelé Karel Pelikán a místostarosta Ondřej Vaculík. Zastupitelka V. Veverková navrhla vypustit ze smlouvy bod č. 8 – opce, neboť omezuje rozhodování budoucích zastupitelstev o prodeji přilehlých pozemků. Z řad občanů se do diskuze k tomuto bodu zapojili paní Flídrová a pan Šmerhovský.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Smlouvu o zřízení práva stavby mezi městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku parc. č. 122/4 v k. ú. Hořovice, a to bezúplatně po dobu 20 let. Tato smlouva umožní fotbalovému klubu SK Hořovice realizovat na předmětném pozemku stavbu s názvem Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích.

Výsledek hlasování: PRO: 13 (*Ján Rogos) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jiří Auterský, Ing. Petr Karban, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Usnesení č. 4 C) bylo schváleno

Bod programu č. 4 D) Schválení návrhu na pojmenování a přejmenování ulic v Hořovicích

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Přihlásil se Ing. Petr Karban a požádal o změnu názvu jedné z ulic na kratší variantu, na základě tohoto požadavku to bylo upraveno v usnesení.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. r) v souladu s §§ 28 odst. 1 a 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění pojmenování nových ulic na „Východní“, „Trnková“, „V Uličce“, „Kynologická“ a „Tenisová“ a dále přejmenování již existující ulice Kapitána Matouška na Kpt. Matouška na území města Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení č. 4 D) bylo schváleno

Bod programu č. 4 E) Žádost o odkoupení pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K tomuto bodu se vyjádřila přímo paní Vítová, odpověděl a vysvětlil Ing. David grunt, vedoucí Odboru výstavby a životního prostředí, hlavním důvodem je zachování zeleně, kde se nachází zdravé smrky několik let staré, proto ten nesouhlas, řekl.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2, v k.ú. Hořovice. Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 4 E) bylo schváleno

Bod programu č. 4 F) Žádost o směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice – neschválení žádosti

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, ve vlastnictví pana Stanislava Abrháma, za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví města.

Výsledek hlasování: PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (* Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 4 F) bylo schváleno

Bod programu č. 4 G) Prodej pozemku parcelní č. 1878 o výměře 802 m2 v k. ú. Hořovice, společnosti TTJ, s.r.o.

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásili zastupitelé Ing. Petr Karban, Mgr. Zdeňka Ulčová. Jelikož byl požadavek, aby se doplnila smlouva o konkrétní využití jako zahrada, bude tedy nutná úprava smlouvy. Bylo navrženo stažení tohoto bodu z dnešního jednání a předložení upravené smlouvy na příštím jednání zastupitelstva. Na otázky v tomto bodě odpovídal Ing. David Grunt, Bc. Aleš Trojan.

Starosta se ještě zeptal, zda má někdo ještě jiný návrh, nikdo se již nepřihlásil, starosta dal hlasovat o stažení tohoto návrhu usnesení k tomuto bodu.

PRO: 12(*Ján Rogos) PROTI: 5 Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) ZDRŽEL SE: 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Petr Karban) Ing. Jaroslav Vyhnal

Návh byl přijat - Usnesení č. 4 G) bylo staženo.

Bod programu č. 4 H) Prodej pozemků včetně staveb parcelní č. 70/1,70/2,71,83/9 a 83/10 v k. ú. Chaloupky společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s. – úpravna vody Neřežín

Starosta seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. Do diskuze se přihlásil ředitel Mgr. Jiří Paul, MBA ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s., který obeznámil s historií budov a pozemků. Dále vysvětlil, jak je nutná rekonstrukce a oprava těchto objektů pro budoucí výstavbu nemocnice Hořovice. Proběhla dlouhá diskuze a padly návrhy neprodávat a pronajmout. S prodejem nesouhlasí zastupitel Ján Rogos. Diskuze se dále zúčastnili zastupitelé Věra Veverková, Ing. Petr Karban. Zastupitelka Věra Veverková vyjádřila pochybnosti o ceně 10.000,- Kč, když VaK Beroun a.s. sám před deseti lety navrhl cenu 231.000,- Kč. VaK přislíbil investice viz další odstavec. Zastupitelka Věra Veverková požádala o vypracování smlouvy s určením pevného termínu a sankcí pokud tak Vak Beroun neučiní. Bc. Trojan má takovou smlouvu vypracovanou, ale zastupitelé ji neměli k prostudování.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje prodej pozemků parcelní č. 70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky v Brdech společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun – Závodí za cenu ve výši 10.000, - Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje příslušnou kupní smlouvu, a to včetně podmínky, že kupující provede rekonstrukci a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního zvýšení dodávek vody a dále vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě pod skládkou v délce 170 metrů. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 17 (* Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová) PROTI: 1 (*Ján Rogos) ZDRŽEL SE: 2 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jan Skopeček)

Usnesení č. 4 H) bylo schváleno

Bod programu č. 5 Volba nového člena finančního výboru

Starosta seznámil s nově zařazeným bodem dnešního programu a požádal Ing. Davida Grunta předsedu ČSSD, aby navrhl nového člena finančního výboru. Ing. Grunt navrhl pana Josefa Hasmana, který členství ve finančním výboru přijal.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice volí nového člena finančního výboru: Josefa Hasmana

Výsledek hlasování: PRO: 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Bod programu č. 6. Informace o dopisu od pana Otto Srpa ze dne 12. 9. 2020 

Starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi. Přihlásil se Ing. Jiří Auterský, který požádal o zařazení tohoto bodu na základě odeslané korespondence od pana Otto Srpa všem zastupitelům. Starosta odpověděl, že samospráva v tomto směru již nemůže nic udělat. Toto je už jen věc státní správy, my na to už nemáme žádný vliv, řekl starosta. Ing. Jiří Auterský znovu řekl, že není spokojený s tímto přístupem, mělo by se to řešit. K tomu navrhla zastupitelka Věra Veverková, aby celá situace byla projednána za přítomnosti dřívějšího vedoucí stavebního odboru pana Marka, neboť některé údaje uvedené panem Otto Srpem jsou pravdivé. Proběhla dlouhá diskuze, kde JUDr. Jaroslav Ortman, navrhl přerušení tohoto bodu, protože tu není přítomna druhá strana, ale i přes tento návrh diskuze probíhala dále.

Ing. Jiří Auterský znovu řekl, že není spokojený s tímto přístupem, a že navrhuje usnesení o projednání situace ohledně místních komunikací, vodovodních a kanalizačních řadů v k. ú. Hořovice. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování: PRO: 1 (* Ing. Jiří Auterský) PROTI: 12 ZDRŽEL SE: 7 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ján Rogos)

Návrh nebyl přijat a k tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod programu č. 7 Diskuse, usnesení a závěr

Starosta otevřel diskuzi k poslednímu bodu programu dnešního jednání.

Jako první otevřel diskuzi JUDr. Jaroslav Ortman, který přečetl zápis z jednání kontrolního výboru, který se sešel dne 9. září 2020, zápis je přílohou dnešního zápisu z jednání zastupitelstva. JUDr. Jaroslav Ortman, přečetl jednotlivé body, pozastavil se u bodu č. 5, kdy kontrolní výbor projednal přípisy ze dne 4. 8. 2020 a odpovědi od České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě z téhož dne. Z odpovědi se zjistilo, že způsob vykovávání technického dozoru Karlem Pelikánem je v rozporu se zákonem. Kontrolní výbor konstatuje selhání vedení města respektive příslušného radního za investice a odboru technického a dopravního. Kontrolní výbor bude informovat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě o svých zjištěních. Kontrolní výbor dává podnět stavebnímu úřadu, aby se věcí zabýval. Na tento bod reagoval starosta a místostarosta, kteří se zeptali, co toto městu přinese, komu to pomůže? Karel Pelikán vykonává svou činnost odborně a spolehlivě, nikdy nenastal žádný problém, řekl místostarosta. Zastupitel Karel Pelikán, řekl, že nic neporušuje, a že je to útok na jeho osobu, řekl, že toto už nemá s komunální politikou vůbec nic společného. Dále se v diskuzi zeptal Ing. Petr Karban na Hořovickou teplárenskou, na jeho dotazy mu odpověděl pan tajemník Bc. Michal Hasman, MPA. Z řad občanů se zeptala paní Ing. Eschnerová na likvidaci spadlé lávky, kdo to zaplatil. Starosta, řekl, že to bylo nebezpečné jak pro občany, tak i z důvodu povodní, spadlá lávka by bránila průtoku vody, tak jsme havárii nechali odstranit na vlastní náklady. Zastupitelka Věra Veverková řekla, že občané by si přáli tuto lávku obnovit, že by i na ní přispěli. Starosta, odpověděl, že by to muselo povolit Povodí Vltavy, ale toto je již Ing. Eschnerovou dojednáno. Navíc dodala, že ve spolupráci s občany a firmami a hlavně s panem Ing. J. Srpem za výhodných podmínek. Pan Karel Hasman se zeptal, jak se řeší reklamace Višňovky. Místostarosta odpověděl, že reklamace se řeší. Paní Flídrová se zeptala pana Ing. Jaroslava Pelána, ředitele MSBNF jak je to s úklidem veřejných toalet. Řekla, že se tam neuklízí. Ing. Pelán ji vysvětlil, že se tam uklízí pravidelně. Starosta, řekl, že toto téma se nehodí na jednání zastupitelstva. Občan paní Dostálová se zeptala, proč se neuvažuje o prodeji Labe. Pan místostarosta řekl, že Labe má svojí atmosféru na komornější akce, a dodal, že Labe je historickým společenským zařízením Hořovic. Zastupitelka Eva Kaufmanová řekla, že by se o prodeji Labe mělo pouvažovat, jelikož město má na takové akce prostory k dispozici, jako je například Starý zámek, Společenský dům a sál radnice. Labe bude vyžadovat neustálé opravy a rekonstrukci. Místostarosta O. Vaculík odpověděl, že sál radnice nemá bar. Nikdo se pak již do diskuze nepřihlásil. Starosta ve 21.16 hodin ukončil jednání zastupitelstva.

 

Zapsala v Hořovicích dne: 16. 9. 2020

Lenka Kuniaková

Ověřili dne: 25. 9. 2020

…………………………… …………………………..

Věra Veverková v. r. Eva Kaufmanová v. r.

……………………………

Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.

starosta

Dne: 25. 9. 2020

Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování. 10

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2020

ze dne 16. září 2020

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí
složení slibu členů zastupitelstva pana Jana Voříška a pana Petra Gebriana.

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje
program zasedání zastupitelstva města Hořovice doplněný o dva nové body programu.

Výsledek hlasování: PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b)
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 2, a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 3.

Výsledek hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7 

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 4 A)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listiny příspěvkových organizací Městské sportovní centrum Hořovice, Městské kulturní centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 1. základní škola Hořovice, 2. Základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice a Středisko volného času Domeček Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení č. 4 A) bylo schváleno 11

 

USNESENÍ č. 4 B)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou akciovou společností Hořovice a.s., jehož podstatou je vypořádání dosud neuhrazených nákladů, a tím způsobené ztráty u výstavby bytů v lokalitě Na Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související převzetí stavby veřejného osvětlení, zeleně, komunikace a parkovacích ploch na pozemcích města. Úhrada bude provedena zápočtem proti podílu města na zisku společnosti, a to bez finančního dopadu do výdajů rozpočtu města.

Výsledek hlasování: PRO: 12 ROTI: 2 ZDRŽEL SE: 5 NEHLASOVAL: 1 

Usnesení č. 4B) bylo schváleno
 

USNESENÍ č. 4 C)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Smlouvu o zřízení práva stavby mezi městem Hořovice a SK Hořovice na pozemku parc. č. 122/4 v k. ú. Hořovice, a to bezúplatně po dobu 20 let. Tato smlouva umožní fotbalovému klubu SK Hořovice realizovat na předmětném pozemku stavbu s názvem Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích.

Výsledek hlasování: PRO: 13 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7 

Usnesení č. 4 C) bylo schváleno

USNESENÍ č. 4 D)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje na základě § 84, odst. 2, písm. r) v souladu s §§ 28 odst. 1 a 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění pojmenování nových ulic na „Východní“, „Trnková“, „V Uličce“, „Kynologická“ a „Tenisová“ a dále přejmenování již existující ulice Kapitána Matouška na Kpt. Matouška na území města Hořovice.

Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení č. 4 D) bylo schváleno

USNESENÍ č. 4 E)

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odprodej pozemků parcelní č. 1112/35 a č. 1112/36, každý o výměře 20 m2, v k.ú. Hořovice. Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 

Usnesení č. 4 E) bylo schváleno 12

 

USNESENÍ č. 4 F)

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, směnu pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká Víska, ve vlastnictví pana Stanislava Abrháma, za pozemek parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví města.

Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení č. 4 F) bylo schváleno

Projednávání USNESENÍ č. 4 G) BYLO STAŽENO z programu

USNESENÍ č. 4 H)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje prodej pozemků parcelní č. 70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. ú. Chaloupky v Brdech společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 Beroun – Závodí za cenu ve výši 10.000, - Kč. Zastupitelstvo zároveň schvaluje příslušnou kupní smlouvu, a to včetně podmínky, že kupující provede rekonstrukci a posílení tamního zdroje vody pro účely kapacitního zvýšení dodávek vody a dále vybuduje vodovod pro veřejnou službu v lokalitě pod skládkou v délce 170 metrů. K podpisu této smlouvy je pověřen starosta města.

Výsledek hlasování: PRO: 17 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení č. 4 H) bylo schváleno

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice volí nového člena finančního výboru: Josefa Hasmana

Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

Zapsala v Hořovicích dne 16. 09. 2020

Lenka Kuniaková

Ověřili dne : 25. 9. 2020

…………………………… …………………………..

Věra Veverková v. r. Eva Kaufmanová v. r.

……………………………

Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.

starosta

Dne: 25. 9. 2020