Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Obsah

 

 

Z á p i s č. 2 / 2020

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 17. června 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.

Přítomni na základě prezenční listiny:

Mgr. Petr Bakule, Karel Cajthaml, Karel Červený, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

PROGRAM:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu
 2. Účetní závěrka města Hořovice sestavená ke dni 31. 12. 2019 
 3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2019 
 4. Rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve
  znění rozpočtového opatření č. 1 
 5. Aktualizace programu rozvoje města Hořovice – Karta rozvojové aktivity
 6. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY dle §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích:
  A) Prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2, akciové
  společnosti TEDOM a.s.

B) Prodej části pozemku parcelní č. 501/2 v k. ú. Hořovice o výměře 64 m2, Českému

rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice

 1. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místních poplatcích
 2. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Městské správy bytového

a nebytového fondu Hořovice

 1. Diskuse, usnesení a závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva města bylo zahájeno v 17.00 hodin s dodržením mimořádných opatření s ochranou dýchacích cest dle nařízení Ministerstva vnitra. Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl zastupitelů nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru, řekl starosta.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.
Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Z dnešního jednání zastupitelstva se nikdo neomluvil, jsou přítomni všichni. Na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 21 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích), řekl starosta. Nejdříve starosta oznámil rezignaci pana Jana Slabocha, Dis. na mandát zastupitele, a přivítal nového člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského, který následně složil slib.

Slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky". Ing. Jiří Auterský složil slib slovem „Slibuji“ a svým podpisem. Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona vzalo na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského.

Výsledek hlasování: PRO: 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0, Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Po té starosta přešel k bodu programu číslo 1.

Bod programu číslo 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

 

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání, řekl starosta.

Navrženy byly zastupitelka Věra Veverková a Eva Kaufmanová.

Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.

Nikdo z členů neměl jiný návrh, tak se přešlo rovnou k hlasování.

HLASOVÁNÍ:

PRO 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni a byl určen zapisovatel.

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Ing. Jaroslav Vyhnal

Jiný návrh nebyl, následovalo hlasování.

HLASOVÁNÍ:

PRO 21 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni:

Miloš Koželuh, Ing. Jaroslav Vyhnal.

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřili: Ing. Jaroslav Vyhnal a Věra Veverková. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nikdo žádnou námitku nepodal.

1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Návrh programu všichni obdrželi na své pozvánce. Má někdo doplnění, protinávrh k navrženému programu, zeptal se starosta.

Přihlásila se zastupitelka Věra Veverková a podala návrh rozšířit program o bod č. 10 Skládka, skládkování. HLASOVÁNÍ: PRO 13 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI 2, ZDRŽEL SE 6, návrh byl přijat, program bude doplněn o bod č. 10 Skládka, skládkování.

Další návrh o zařazení bodu do navrženého programu navrhl zastupitel Ing. Petr Karban, a tím je Hořovická teplárenská a její reorganizace z důvodu úmrtí pana Bureše.

HLASOVÁNÍ: PRO 9 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI 9, ZDRŽEL SE 3, návrh nebyl přijat.

Jiný návrh již nebyl podán, hlasovalo se o programu jako celku, který byl doplněn o bod č. 10.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice, doplněný o bod č. 10.

HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (*Ing. Petr Karban)

Bod programu č. 2 Účetní závěrka města Hořovice sestavená ke dni 31. 12. 2019 

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, do které se přihlásil zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který je předsedou finančního výboru. Řekl, že finanční výbor se sešel 15. 6. 2020, a doporučil schválit závěrečný účet města za rok 2019 a účetní závěrku za rok 2019. Dále doporučil zastupitelstvu, aby rozpočet na rok 2021 byl z důvodu ekonomických dopadů koronaviru sestavován s 10 % úsporami, oproti předchozímu roku ve všech kapitolách, a u všech příspěvkových organizací vyjma výdajů mandatorního charakteru.

Diskuze se dále zúčastnil Ing. Karban, proč se budova bývalého kina nenabídla k pronájmu. Zastupitel Karel Červený řekl, že tedy má pan zastupitel Karban přijít s nějakým návrhem. Ten odpověděl, že stačí inzerovat přes realitní kancelář, řekl, že se město dost nesnaží. Zastupitel Karel Pelikán, řekl, že tu bylo dost různých návrhů, ale nikdy se to neuskutečnilo.

Zastupitel Miroslav Veverka, řekl, že budova kina je specifická a historická, aby tam vzniklo nějaké obchodní centrum to je nepřípustné. Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že toto téma by navrhl jako samostatný bod na příští jednání zastupitelstva v září, a aby byla vypracována koncepce co s budovou do budoucna. Nikdo další k tomuto bodu se již do diskuze nepřihlásil. Přešlo se ke hlasování. Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

a

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:

PRO: 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 (*Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban)

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod programu 4. Rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1 

Starosta k tomuto bodu vysvětlil situaci ohledně Městské policie v Hořovicích, přivítal velitelku Městské policie v Hořovicích Bc. Světlu Dardovou, velitele obvodního oddělení Policie ČR v Hořovicích por. Řechtáčka, a policejní mluvčí Marcelu Pučelíkovou, starosta otevřel k tomuto bodu diskuzi, která se týkala hlavně ekonomické situace a provozu oddělení Městské policie v Hořovicích.

Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 2 vyjma části navyšující rozpočet bezpečnosti, resp. Městské policie v Hořovicích. Finanční výbor doporučuje řešit případné navýšení prostředků městské policie na dalším jednání zastupitelstva, poté co vedení města vypracuje a předloží zastupitelstvu koncepci fungování městské policie včetně systémových změn vedoucích k úspoře finančních prostředků. JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru informoval o jednání kontrolního výboru s velitelkou městské policie. Kontrolní výbor navrhuje zabezpečit kamerový systém prostřednictvím pracovníků města, nikoliv městskou policií. Dále dává podnět redukovat spolupráci a dohled nad okolními obcemi. Doporučuje vyžadovat účast velitelky městské policie na jednáních zastupitelstva města. Kontrolní výbor navrhuje vypracovat koncepci práce a financování městské policie, a tu následně schválit prostřednictvím zastupitelstva města. Starosta odpověděl, že o těchto návrzích se určitě můžeme bavit, ale až v rozpočtu na rok 2021, a můžeme hledat, kde ještě uspořit, ale pro letošní rok to nelze. Udělali jsme několik kroků pro úspory, potřebujeme městskou policii udržet v tomto městě pro jeho bezpečnost, potřebujeme na mzdy strážníků, řekl starosta. Toto podpořila a mluvčí Policie ČR a velitel Obvodního oddělení Policie ČR v Hořovicích. Řekli, že v současné době je nízký stav strážníků Policie ČR, která nemá na starosti jen Hořovice, ale dalších 37 obcí na okrese. Je potřeba udržovat úzkou spolupráci s městskou policií, která nám velmi při současném stavu pomáhá. Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že městskou polici nechceme rušit, ale chceme dosáhnout úspory. Starosta řekl, že byl proveden průzkum mezi ostatními městy, jak nákladná je městská policie, nedopadli jsme rozhodně tak, že bychom měli nadprůměrné náklady. Diskuze se ještě zúčastnili zastupitelé Ján Rogos, Věra Veverková, Karel Pelikán. Ondřej Vaculík.

Byl podán návrh na hlasování, zpracovat koncepci městské policie a zabývat se tím na příštím jednání zastupitelstva.

PRO: 9 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban), PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 10, návrh nebyl přijat.

Další návrh byl vůbec se tím dnes nezabývat a vrátit se k tomu jako samostatnému bodu na příštím jednání.

PRO: 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman,, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban), PROTI: 11 ZDRŽEL SE: 2, návrh nebyl přijat.

A posledním návrhem je schválit usnesení tak, jak bylo navržené původně, řekl starosta.

 

USNESENÍ č. 5 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1.

Výsledek hlasování:

PRO: 13 (*Ján Rogos) PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ing. Petr Karban)

Usnesení č. 5 bylo schváleno

Bod programu č. 5. Aktualizace programu rozvoje města Hořovice – Karta rozvojové aktivity

Starosta požádal pana tajemníka Bc. Michala Hasmana, aby seznámil s tímto bodem. Ing. Petr Karban se zúčastnil k tomuto tématu diskuze. Nikdo jiný se již pak do diskuze nepřihlásil.

USNESENÍ č. 6 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje obsah Karty rozvojové aktivity a tím i aktualizaci Programu rozvoje města Hořovice na období let 2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Výsledek hlasování:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

Usnesení č. 6 bylo schváleno

V 18.37 hod. se vzdálil z jednání Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 20. 

Přešlo se k dalšímu bodu jednání, a tím je:

Bod programu č. 6. A) Prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 v k. ú. Hořovice o výměře 20 m2, akciové společnosti TEDOM a.s.

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil. V 18.45 se vrátil na jednání zastupitelstva Ing. Jan Skopeček, počet zastupitelů 21. 

USNESENÍ č. 7 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Hořovice, o celkové výměře dle listu vlastnictví 2378 m2, dle geometrického plánu č. 2116-100/2019 vypracovaného dne 9. 1. 2020 geodetem Václavem Heppnerem, nově označeného jako pozemku p. č. 2222/32 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 20 m2, nabyvateli akciové společnosti TEDOM a.s., IČ: 28466021, se sídlem Výčapy 195, 674 01 Výčapy, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 11 000 Kč.

Výsledek hlasování:

PRO: 20 (* Ján Rogos, Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček), PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 (*JUDr. Jaroslav Ortman)

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Bod programu č. 6. B) Prodej části pozemku parcelní č. 501/2 v k. ú. Hořovice o výměře 64 m2, Českému rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice.

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi. Přihlásil se zastupitel Ján Rogos, ohlásil střet zájmu a oznámil, že nebude hlasovat. Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.

USNESENÍ č. 8 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 501/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 835 m2 (dle geometrického plánu nově označeného pozemku p. č. 501/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) Českému rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 23.920 Kč.

Výsledek hlasování:

PRO: 17 (* Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos)

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod programu č. 7. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, o místních poplatcích

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.

Do diskuze se přihlásila zastupitelka Věra Veverková a zeptala se, jak se řeší výběr poplatků od lidí, co tu nejsou trvale hlášeni. Odpověděla místostarostka Jana Šrámková a vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, že by to mělo hlídat a kontrolovat Společenství vlastníků bytových jednotek, Město v tomto směru nemůže dělat nic.

USNESENÍ č. 9 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2020 o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností 15 dnů po dni jejího vyhlášení.

Výsledek hlasování:

PRO: 15 (*Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI: 1 (*Mgr. Petr Bakule ) ZDRŽEL SE: 4 (*Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos)

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Bod programu č. 8. Aktualizace zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a přešel k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

USNESENÍ č. 10 přečetl předseda návrhové komise:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města, Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice, spočívající v rozšíření správy příspěvkové organizace o agendu „Sběrného dvora“ v k.ú. Velká Víska.

Výsledek hlasování: PRO: 14 (*Ing. Jiří Auterský, Věra Veverková) PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová)

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Bod programu – Skládka, skládkování

Starosta přešel k přidanému bodu dnešního programu jednání, a tím je skládka a skládkování, starosta otevřel diskuzi. Diskuze se zúčastnila zastupitelka Věra Veverková, Ing. Petr Karban, Ondřej Vaculík, JUDr. Jaroslav Ortman, Karel Červený. Z občanů paní Vítová, paní Flídrová. Diskuze se týkala skládky, svozu odpadů, výběrového řízení, složení komise. Diskuze k tomuto tématu byla velmi rozsáhlá, trvala hodinu a půl. JUDr. Jaroslav Ortman a Věra Veverková navrhli, aby byl změněn systém při výběru hodnotící komise, měli by být v hodnotící komisi všichni zastupitelé. V 19.30 z jednání zastupitelstva odešel Ing. Jan Skopeček počet zastupitelů 20. O dvě minuty později odešel Ing. Jiří Auterský, počet zastupitelů 19. Bylo navrženo, aby pan starosta Dr. Ing. Jiří Peřina s panem zastupitelem JUDr. Jaroslavem Ortmanem zjistili u starosty města Králův Dvůr pana Vychodila, jak to praktikují oni, a jak mají tuto možnost ošetřenu. A na příštím jednání zastupitelstva předložit postup o složení hodnotící komise při výběrových řízeních.

PRO 19 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Návrh byl přijat jako úkol bez usnesení.

Bod programu č. 9 Diskuse, usnesení a závěr

Starosta nejdříve v tomto programu přivítal Ing. arch. Kryštofa Kreisingera, který seznámil s navrhovanou studií úpravy revitalizace Palackého náměstí v Hořovicích. Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban i ostatní zastupitelé, kteří se ptali, kdy studie bude hotová, JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že ho trápí zejména Pražská ulice, která je ostudou tohoto města.

Ing. arch. Kreisinger odpověděl, že je to dlouhotrvající záležitost, vypracování trvá i několik měsíců. V 19. 43 odešel zastupitel Karel Cajthaml počet zastupitelů 18. V průběhu se vrátil Ing. Jiří Auterský počet zastupitelů byl 19. V diskuzi JUDr. Jaroslav Ortman přečetl ještě další body z jednání kontrolního výboru. V diskuzi ještě vystoupil Ing. Macek ke kalkulaci nákladů stavebních prací Městské akciové společnosti Hořovice v akci „Na Okraji“ Dalším tématem byla zeleň ve Višňovce. Paní Racková si stěžovala, jak to tam nyní vypadá, a že to tam takto občané nechtějí, požádala město, aby s tím něco udělalo. Paní Eschnerová se zeptala, zda jde změnit osázení pozemku. Starosta a místostarosta vysvětlili, že se jim to takto také nelíbí, a bude uplatněna reklamace, ale že se musí dodržet podmínky dotace. Zastupitelka Eva Kaufmanová se zeptala na rekonstrukci WC ve Společenském domě, že se jí zdá, že je realizace příliš drahá. Paní zastupitelka Věra Veverková si vyžádala podklady k této akci a požádá dva nezávislé odborníky v oboru o stanovisko. Ing. Petr Karban se zeptal, jak to vypadá s hřištěm s „umělkou“. Karel Pelikán mu odpověděl, jednání teprve proběhne. Dále se v diskuzi projednávalo téma pozemek (pronájem pozemku) na sběrný dvůr, černá skládka – na pronajatém pozemku. Zastupitelka paní Věra Veverková upozornila, že finančně je to řešení naprosto nevýhodné, právo stavby na 50 let bude při průměrné inflaci 3 % stát město více než 40 milionů Kč a navrhla, aby náklady spojené s likvidací černé skládky byly přeúčtované vlastníkovi pozemku. Hlasovalo se o tomto návrhu PRO 4, PROTI 4, ZDRŽEL SE 11, návrh nebyl přijat. Zastupitel Ján Rogos se zeptal na Hořovickou teplárenskou a volbu jednatele za město. Dále informoval o jednání ohledně realizace východního obchvatu. Z řad občanů se diskuze zúčastnila paní Flídrová, pan Josef Hasman a Karel Hasman. Zastupitel Miroslav Veverka se zeptal paní Flídrové, proč uvedla nepravdivé informace ohledně pohřbu pana Ing. Františka Kerharta, že starosta se pohřbu nezúčastnil. Je na to několik svědků, že starosta na pohřbu byl a položil květiny za město, řekl zastupitel Miroslav Veverka, je vhodné to tu zmínit, řekl. Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil.

Příští jednání zastupitelstva se koná podle rozpisu dne 16. 09. 2020 od 17. hodin, v sále radnice. Ve 21.06 hodin starosta všem poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva.

Zápis zapsala a vyhotovila V Hořovicích dne: 17. 6. 2020

Lenka Kuniaková

Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

 

Ověřovatelé: Věra Veverková v. r. dne 24. 6. 2020

Eva Kaufmanová v. r. dne 24. 6. 2020

Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne 24. 6. 2020 9

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 2/2020

ze dne 17. června 2020

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Auterského.

Výsledek hlasování:

PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 2 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice, doplněný o bod č. 10.

Výsledek hlasování:

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 3 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

Výsledek hlasování:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 4 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.

Výsledek hlasování:

PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 5 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020 ve znění rozpočtového opatření č. 1.

Výsledek hlasování:

PRO: 13 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6 

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 6 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje obsah Karty rozvojové aktivity a tím i aktualizaci Programu rozvoje města Hořovice na období let 2015 až 2020 o aktivitu Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Výsledek hlasování:

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 7 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parcelní č. 2222/2 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Hořovice, o celkové výměře dle listu vlastnictví 2378 m2, dle geometrického plánu č. 2116-100/2019 vypracovaného dne 9. 1. 2020 geodetem Václavem Heppnerem, nově označeného jako pozemku p. č. 2222/32 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 20 m2, nabyvateli akciové společnosti TEDOM a.s., IČ: 28466021, se sídlem Výčapy 195, 674 01 Výčapy, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 11 000 Kč.

Výsledek hlasování:

PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 8 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 501/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 835 m2 (dle geometrického plánu nově označeného pozemku p. č. 501/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m2) Českému rybářskému svazu, místní organizaci Hořovice, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 23.920 Kč.

Výsledek hlasování:

PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 NEHLASOVAL: 1 

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 

USNESENÍ č. 9 

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2020 o místních poplatcích, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností 15 dnů po dni jejího vyhlášení.

Výsledek hlasování:

PRO: 15 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 4 

Usnesení č. 9 bylo schváleno.


USNESENÍ č. 10 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace města, Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice, spočívající v rozšíření správy příspěvkové organizace o agendu „Sběrného dvora“ v k.ú. Velká Víska.

Výsledek hlasování: PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

Zápis zapsala a vyhotovila dne:                            17. 6. 2020

Zapisovatel:     Lenka Kuniaková

Ověřovatelé:    Věra Veverková v. r. dne               24. 6. 2020

Eva Kaufmanová v. r. dne                          24. 6. 2020

Starosta:             Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne         24. 6. 2020