Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

Z á p i s č. 1 / 2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,
které se konalo 4. března 2020 v sále radnice od 17:00 hodin.Přítomni na základě prezenční listiny:
Mgr. Petr Bakule, Karel Cajthaml, Karel Červený, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Dr. Ing. Jiří Peřina, Jan Slaboch, Dis., Ján Rogos, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Mgr. Zdeňka Ulčová.

ÚVOD
Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.
Schůze byla zahájena v 17:00 hodin.
Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl zastupitelů nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno. Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá za to, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.
Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a zveřejněno. Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Z dnešního jednání zastupitelstva se řádně omluvil: pan Karel Pelikán, jiné omluvy jsem neobdržel. Zastupitel pan Jan Slaboch se dostaví později. Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod programu číslo 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.
Navrženi jsou: paní Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal.
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?
Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.
Za ověřovatele zápisu byli jmenováni: paní Věra Veverková a Ing. Jaroslav Vyhnal
Zapisovatelem je určena Lenka Kuniaková.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 17 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ján Rogos, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (*Věra Veverková)

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE
Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh a Mgr. Radek Šumera
Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.
Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Návrhová komise byla zvolena. Předsedou byl komisí zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni: Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera.

1c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila zastupitelka paní Věra Veverková a zastupitelka paní Eva Kaufmanová. Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, žádné námitky podány nebyly. Tímto byl tedy zápis řádně ověřen, zveřejněn a schválen bez námitek, řekl starosta. Úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny. Než přejdeme k dalšímu bodu programu, a tím je schválení programu, má někdo jiný návrh k tomuto bodu programu popřípadě doplnění tohoto bodu? Zeptal se starosta. Přihlásila se zastupitelka Věra Veverková, která navrhla zařadit bod do programu – Informace o veřejném jednání ve Sněmovně – Kulatý stůl na téma: „Přichází stát i obce o miliony za ukládání odpadu na skládky?“. Starosta navrhl, že tyto informace zařadíme až do bodu č. 6 – Diskuze, různé, paní Věra Veverková s tímto návrhem souhlasila. Následně se hlasovalo o navrženém bodu programu č. 1, tak jak byl původně navržen:
Program:
1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise, kontrola úkolů, schválení programu.
2. Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4 a rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
3. Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení a uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.
4. Pořízení změny č. 1 územního plánu města Hořovice.
5. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024.
6. Diskuse, různé, závěr.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban
:
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Bod č. 2 Rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4 a rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020. 

Starosta seznámil s tímto bodem zastupitele na základě předložených materiálů celkem podrobně a otevřel k tomuto bodu diskuzi.
Do diskuze se přihlásil předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl, že se v pondělí 2. 3. 2020 sešel finanční výbor, který projednal navržený bod dnešního programu. Řekl, že finanční výbor doporučil tento bod schválit. Dále upozornil, na vyšší výdaje a menší příjmy v rozpočtu, což pak zapříčiní v budoucnu nemožnost rozvoje města. Upozornil, také na hospodaření Městské policie, aby nedošlo ke stejné situaci, že na konci roku se budou muset opět doplnit finance pro Městskou policii. Diskuze se dále zúčastnil Ing. Petr Karban s dotazem ohledně kontroly poplatků za ukládání odpadů, a zda je to v pořádku. Podrobně na jeho dotaz odpověděl vedoucí finančního odboru Bc. A. Trojan. V 17. 24 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis.. Počet zastupitelů 20. Do diskuze se ještě přihlásil Mgr. Petr Bakule s dotazem na smlouvu s pověřencem GDPR. Řekl, že mu to přijde předražené, a mělo by se to znovu přesoutěžit. Na jeho dotaz odpověděl tajemník Bc. Michal Hasman.
Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 20 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

Bod č. 3. Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení a uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi. K danému projednávanému bodu nahlásil střet zájmu zastupitel Ján Rogos, Ing. Petr Karban, paní Jarmila Gruntová, MDDr. Antonín Spal.
K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, zúčastnili se: Ján Rogos, Věra Veverková, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková. Pánové Rogos, Ing. et Ing. Skopeček, Ing. Karban měli výhrady, že sport je upřednostněn před jinými aktivitami, a celý systém dělení dotací označili za nevyhovující. Výhrady nejsou proti dotaci sportovních aktivit dětí a mládeže. Paní Věra Veverková se dotázala, zda se na úhradě nájemného za pronájem sportovní haly podílí obce regionu? MDDr. Antonín Spal odpověděl, že se nepodílí. Dále řekl, že v oblasti sportu proběhlo vše regulérně a podle splněných podmínek a kritérií. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že komise odvedla výbornou práci, za kterou jim děkujeme.
Zastupitelka Věra Veverková navrhla, aby se za sociální oblast hlasovalo odděleně. Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 15 (*Jan Slaboch, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
ZDRŽEL SE 0

Návrh nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o původně předloženém návrhu jako celku, řekl starosta. Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení alokace finančních prostředků v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020, resp. v rámci oblasti podpory „Sport, kultura a ostatní“, a to o částku ve výši 200 tis. Kč, a následně pak poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 20 členů zastupitelstva města.
PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis., Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2
(*Ján Rogos)

Bod programu č. 4. Pořízení změny č. 1 územního plánu města Hořovice.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi, požádal Ing. Grunta, aby k danému bodu podal vysvětlení. Ing. Grunt vysvětlil, jak by stavba NH měla pokračovat a vypadat. Diskuze se zúčastnili i další zastupitelé. Ing. Karban upozornil na nesoulad ve formulaci žádosti NH o počtu pater plánované budovy. JUDr. Jaroslav Ortman k tomu řekl, že nemocnice je devizou města, rozhodně by se její rozvoj měl podporovat. V 18.44 hodin se vzdálil z jednání Mgr. Petr Bakule. Počet zastupitelů 19. Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban: Zastupitelstvo města Hořovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), (dále jen „zákon“), schvaluje pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 dle ust. § 55a odst. 2 zákona na návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně zastupitelstvo dle ust. § 45 odst. 4 zákona podmiňuje pořízení změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Nehlasoval Mgr. Petr Bakule, který se vzdálil z jednání.

Bod programu č. 5. Schválení Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024.
Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem, a předal slovo paní místostarostce Janě Šrámkové, které má tuto oblast na starost. Ta v krátkosti představila nejdůležitější body předloženého Komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice. V 18.51 hodin se vrátil Mgr. Petr Bakule, počet zastupitelů 20. 18.56 hodin se vzdálil Ing. Petr Karban, počet zastupitelů 19. Do diskuze k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, tak starosta požádal člena návrhové komise Radka Šumeru, aby přečetl návrh usnesení: Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. a) schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024.

HLASOVÁNÍ:
Celkem 19 členů zastupitelstva města.
PRO 19 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Eva Kaufmanová, Jan Slaboch, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Nehlasoval Ing. Petr Karban, který se vzdálil z jednání.

Bod programu č. 6 Diskuze, různé a závěr.
Jako první si vzal v diskuzi slovo starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, který oznámil nové termíny konání zasedání zastupitelstva, které se budou konat ve středu 22. 4., 17. 6., 16. 9. a 9. 12. 2020. Dále informoval zastupitele o novém nařízení vlády - navýšení odměn zastupitelům, ale řekl, že v letošním roce se v rozpočtu s tímto navýšením nepočítalo.
Na žádost pana Mareše, který požádal o přečtení zaslaného dopisu městu, pan starosta zmínil, že dopis byl rozeslán všem zastupitelům, a zároveň vysvětlil, že společnost byla již založena s minoritním podílem Města Hořovice. Město nikdy majoritu v akciové společnosti nemělo, nezískalo, tudíž ani majoritu nikdy nemohlo ztratit.
Zastupitelka paní Věra Veverková se do diskuze přihlásila s informacemi o doporučeném postupu, jak v budoucnu správně postupovat při kontrole výběru poplatků za skládkování, základem je správné kódování, aby nedocházelo k chybným výpočtům. Ale my už se skládkováním končíme, takže je to pro ty co skládky nyní provozují a provozovat ještě budou, dodala paní Věra Veverková.
Předseda kontrolního výboru JUDr. Jaroslav Ortman seznámil s body kontrolního výboru, který se sešel 3. 3. 2020, den před konáním dnešního zastupitelstva. Jedním z bodů bylo přečtení a vysvětlení dopisu od pana Petra Mareše, což pan starosta již učinil. Dále se řeší informace ohledně střetu zájmu pana zastupitele Karla Pelikána. JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru požádal, aby navrhovaná usnesení byla vždy psána tak, aby byla dostatečně srozumitelná pro všechny. Dále seznámil zastupitele s obdrženým dopisem od pana Otto Srpa, ke kterému zastupitelka paní Věra Veverková žádá omluvu od pana O. Srpa. Dále informoval o zvážení trestního oznámení oproti jednání pana O. Srpa pro křivé obvinění.
Zastupitelka paní Eva Kaufmanová položila dotaz ohledně výstavby Bytového domu U Hofmannů, k tomuto bodu podal vysvětlení místostarosta Ondřej Vaculík, zastupitelka Mgr. Zdeňka Ulčová a vedoucí stavebního úřadu Ing. David Grunt. Diskuze k tomuto bodu se také zúčastnil zastupitel Mgr. Petr Bakule a Ing. Petr Karban.
Z řad občanů se k tomuto bodu vyjádřila paní Veselá, která bydlí v blízkosti navržené výstavby, konstatovala, že takovou stavbu tam určitě nechce, nejsme na sídlišti, aby zde vznikla taková budova, vůbec se to sem výškově nehodí, řekla a hlavně poprosila, ať při rozhodování zvítězí zdravý rozum.
Do diskuze se přihlásila paní Mgr. Renata Wachtlová s dotazem na záměr prodeje pozemku, který byl vyvěšen 10. 2. 2020, proč byl tento záměr vůbec vyvěšen? Dělal na tomto pozemku vůbec někdo šetření? Zeptala se. Zde na zastupitelstvu to nemá vůbec co dělat, řekla. Na tomto pozemku se nachází jímka, vedou zde i kanalizační šachty a kanalizační přípojka, řekla Mgr. Renata Wachtlová. Starosta odpověděl, že rada vzala na vědomí pouze záměr o prodeji pozemku na základě podané žádosti, je to standardní postup, my to můžeme vzít pouze na vědomí jako rada, a o prodeji vždy rozhoduje zastupitelstvo. Toto potvrdil i vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, který řekl, že postup je takto správný. O samotném prodeji rozhoduje vždy zastupitelstvo, řekl. Pokud je mi známo tak na tomto pozemku proběhne kontrolní prohlídka ze strany stavebního úřadu, řekl starosta. K této věci se vyjádřila i vedoucí právního odboru Mgr. Drahomíra Tyslová, která potvrdila, že proběhla řádná šetření a prověření na základě toho byla žádost postoupena do rady, až poté byl záměr vyvěšen. Mgr. Wachtlová řekla, že si to nemyslí, žádost vznikla na základě dělení pozemku s přístupem na pozemek z Jiráskovy ulice, ale není tomu tak. Další věcí je, že bylo povoleno vybudovat zde vjezd na pozemek, kde je výškový rozdíl 1, 5 m. Pokud by došlo k dorovnání výškového rozdílu, tak se zasáhne do jímky a následně i k porušení kanalizačních šachet. Mgr. Renata Wachtlová řekla, že apeluje na všechny zastupitele, až se bude o tomto návrhu znovu rozhodovat, tak ať zastupitelé přihlédnou ke všem okolnostem spojených s tímto prodejem. Zastupitelka Věra Veverková řekla, že je potřeba si vždy vše řádně prostudovat a prověřit, než padnou jakákoliv rozhodnutí a nerozhodovat se takzvaně od stolu, to by bylo špatně, řekla. Diskuze se ještě zúčastnil Ing. Petr Karban. Zastupitelka Mgr. Zdeňka Ulčová řekla, že na radu se vždy řádně připravuje, prostuduje si veškeré materiály, nikdy bych si nedovolila přijít na radu nepřipravená, pokud to situace vyžaduje, tak se jdu i na konkrétní místo podívat, nařčení, že se rozhoduje, takzvaně od stolu, odmítám, řekla. S tím souhlasili i ostatní radní. Diskuze na toto téma se zúčastnil MDDr. Antonín Spal.
Zastupitel JUDr. Jaroslav Ortman navrhl, aby na příští zasedání zastupitelstva, byl pozván městský architekt, aby nám byl představen, a aby nás seznámil s tím, co chce dělat, a jaké má představy, to určitě bude zajímat i veřejnost, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.
Ing. Grunt se přihlásil do diskuze ještě ke zmiňovanému prodeji pozemku a řekl, že se zde nachází garáže, které tam vznikly zřejmě bez povolení, nedohledali jsme nic ani v archivu. Jelikož došlo k napojení na městskou splaškovou kanalizaci, tak jímka musela být odstraněna. Na rozděleném pozemku byla povolena výstavba rodinného domu. Povolení má všechny právní náležitosti, včetně připojení se na komunikaci Jiráskova ulice, má souhlasy všech z okolních pozemků. Občan, pan Svoboda, řekl, že mají na vše doložitelné doklady.
Dále se do diskuze přihlásil zastupitel Ján Rogos, požádal starostu, aby se prověřila situace, jak to vypadá s výstavbou obchvatu Hořovic. Paní Flídrová se v diskuzi zeptala, proč opět nefunguje veřejné WC, je to špatná vizitka pro město. Proč to jinde jde, a zde je s tím neustále problém. Starosta odpověděl, že je neskutečné, co se zde v našem městě děje, řekl, že nechápe, proč někdo neustále ničí a devastuje toto zařízení, opravy jsou velmi drahé. Skutečnost je taková, že veřejné WC se opraví, a ve chvíli je to opět zničené. Paní Flídrová požádala starostu, aby se toto nějak vyřešilo, protože se budou konat jarní akce, kde je potřeba, aby WC bylo funkční.
Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil, ve 20. 11 hodin starosta jednání zastupitelstva ukončil.

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 4. 3. 2020 v Hořovicích

Ověřili dne: 12. 03. 2020 v Hořovicích

Věra Veverková v. r.    Ing. Jaroslav Vyhnal v. r.   Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. starosta města

Poznámka: * Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

Usnesení
Zastupitelstva města Hořovice č. 1/2020
ze dne 4. března 2020

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 4, a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2020.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

USNESENÍ č. 3 
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení alokace finančních prostředků v Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020, resp. v rámci oblasti podpory „Sport, kultura a ostatní“, a to o částku ve výši 200 tis. Kč, a následně pak poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zároveň neschvaluje poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), (dále jen „zákon“), schvaluje pořízení změny územního plánu města Hořovice č. 1 dle ust. § 55a odst. 2 zákona na návrh společnosti NH Hospital a. s., IČ: 27872963 a současně zastupitelstvo dle ust. § 45 odst. 4 zákona podmiňuje pořízení změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny navrhovatelem.
Výsledek hlasování:
PRO: 1 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno 9 

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. a) schvaluje Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020–2024.

Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno


Zapsala v Hořovicích dne 04. 03. 2020: Lenka Kuniaková

Ověřovatelé: Věra Veverková v. r. dne 12. 03. 2020 Ing. Jaroslav Vyhnal v. r. dne 12. 03. 2020
Starosta: Dr. Ing. Jiří Peřina v. r. dne 12. 03. 2020

 

Příloha 1 zde ke stažení
Příloha 2 zde ke stažení
Příloha 3 zde ke stažení