Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

Z á p i s   č. 6 / 2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 9. prosince 2019 v sále radnice od 17:00 hodin

 

Přítomni na základě prezenční listiny:

Mgr. Petr Bakule, Karel Cajthaml, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Karel Červený.

 

Navržený program:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola úkolů, schválení programu.
 2. Rozpočtové opatření č. 4ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.
 3. Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2021 až 2023.
 4. Rozpočet města Hořovice na rok 2020.
 5. Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020.
 6. Kontokorentní úvěr pro potřeby roku 2020.
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému 
  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích.
 9. Majetkoprávní úkony:
  A) Prodej části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2.B) Nesouhlas s prodejem pozemku č. 730/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře 419 mv k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.
 10. Nominace člena představenstva společnosti Vak Beroun, a.s.
 11. Diskuse, usnesení a závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hodin.

Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl zastupitelů nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno.

Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá za to, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a zveřejněno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Z dnešního jednání zastupitelstva se řádně omluvil zastupitel Jan Slaboch, Dis. a Ing. Jaroslav Vyhnal. Ing. et Ing. Jan Skopeček přijde později. Jiné omluvy jsem neobdržel, řekl starosta.

Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 18 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
 

Bod programu číslo 1. 
Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ ZAPISOVATELE A JMENOVÁNÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Zapisovatelem je navržena paní Lenka Kuniaková.

Jiný návrh nebyl podán.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Zapisovatelkou byla určena paní Lenka Kuniaková.

Jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Navrženi jsou:Věra Veverková a Eva Kaufmanová

Jiný návrh nebyl podán.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 18 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0 

Za ověřovatele zápisu byli jmenovániVěra Veverková a Eva Kaufmanová.

 

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi:MDDr. Antonín Spal, Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban

Jiný návrh nebyl podán.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 17(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová)

PROTI 0

ZDRŽEL SE 1 (*Mgr. P. Bakule)

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou bylkomisí zvolen: Ing. Petr Karban, a za členy zvoleni: MDDr. Antonín Spal a Mgr. Petr Bakule.

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Věra Veverková.

Nebyly podány žádné námitky a zápis byl řádně ověřen, zveřejněn a schválen. Úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny.

1 d) SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Dalšímbodem programu je schválení programu. Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman a řekl, že kontrolní výbor se shodl na tom, aby byl tento bod 9 B) Nesouhlas prodejem pozemku č. 730/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře 419 mv k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o. stažen.

Starosta k tomuto návrhu řekl, že rada s prodejem také nesouhlasí, proto byl tento bod zařazen do programu dnešního jednání jako nesouhlas s prodejem.

Starosta dal o tomto protinávrhu stažení z programu hlasovat.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 8 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 10

ZDRŽEL SE  0

Protinávrh nebyl přijat.

Jiný protinávrh nebyl zařazen, starosta dal hlasovat o původně navrženém programu jako celku.

Návrh usnesení č. 1 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 11

PROTI 3 (*Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Ján Rogos)

ZDRŽEL SE 4 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)

Návrh byl přijat, program dnešního zastupitelstva byl schválen, tak jak byl původně navržen.

 

Bod programu č. 2 
Rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.

Starosta v krátkosti seznámil s navrženým bodem programu.

Do diskuze se přihlásili zastupitelé: Věra Veverková, která řekla, že má problém s nízkým rozpočtem pro sociální oblast vůbec, a proto navrhla vykázat v tomto roce uspořených 200.000, - Kč jako přebytek, který bude použit navíc v roce příštím. Ing. Petr Karban nesouhlasí s rozpočtem pro městskou policii, navrhl protinávrh, aby 400.000,- Kč určené pro městskou policii se vložily do rezervy a v příštím roce se použily na něco jiného. Starosta vysvětlil, že peníze jsou hlavně na mzdy. Ing. Petr Karban řekl, že městská policie špatně hospodařila se svým rozpočtem. Do diskuze se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman,řekl, že tento postup je špatný. Zastupitel Karel Pelikán navrhl, aby byl předložen podrobnější rozpis rozpočtu městské policie.

V diskuzi byly navrženy tyto protinávrhy: částku 400.000,- Kč, která byla určena pro městskou policii přesunout do rezervy.

Hlasování: PRO: 8  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)PROTI: 8  ZDRŽEL SE: 2

Protinávrh paní Věry Veverkové nebyl přijat.

Další protinávrh podal Ing. Petr Karban, a to přesunout 400.000,- Kč do rezervy na příští rok.

Hlasování: PRO: 5 (*JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová)PROTI: 10  ZDRŽEL SE: 3 (* Mgr. Petr Bakule, Ján Rogos)

Protinávrh Ing. Petra Karbana nebyl přijat.

 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu.

Návrh usnesení č. 2 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu Města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 11

PROTI 6 (*Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, Věra Veverková, Eva Kaufmanová, Mgr. Petr Bakule)

ZDRŽEL SE 1 (*Ján Rogos)

Návrh byl přijat.

 

V 17. 25 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 19.

 

Bod programu č. 3.
Střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na období let 2021 až 2023

Starosta řekl, že se jedná o zákonnou povinnost, kterou nám ukládá zákon o rozpočtových pravidlech, schvaluje se pravidelně na 3 roky.

Diskuze se zúčastnil Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že tento bod programu je spíše formalitou, která musí být ze zákona projednána a schválena. Diskuze se dále zúčastnil Ing. Petr Karban.

Návrh usnesení č. 3 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2021 až 2023. 

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 12  (*Věra Veverková)

PROTI 2(* Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová)

ZDRŽEL SE  5 (*Ján Rogos, Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, Mgr. Petr Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Bod programu č. 4.
Rozpočet města Hořovice na rok 2020.

Starosta seznámil s návrhem a vysvětlil skladbu rozpočtu, otevřel k tomuto bodu diskuzi.

Do diskuse se přihlásili Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, řekl, že finanční výbor má výhrady k rozpočtu městské policie, finanční výbor se pozastavil nad poklesem výběru daně z nemovitostí. Rozpočet se dostává stále do složitější situace,  zvyšují se běžné výdaje.Nezaznamenali jsme žádná opatření, aby nárůst výdajů se zastavil.Diskuze se dále zúčastnil Ing. Petr Karban, řekl, že činnost městské policie by se měla hlavně zkvalitnit.Zastupitelka Věra Veverková se zeptala, jestli se podílí a přispívajíi další obce na provozměstské policie. Starosta obce odpověděl, že se podílí obce Komárov, Osek, Záluží a Tlustice. Dále se diskuze zúčastnil Ján Rogos, JUDr. Jaroslav Ortman,předseda kontrolního výboru, řekl, že takto je to špatně připravené a není možné, aby na konci roku se řešilo navyšování rozpočtu pro městskou policii. Nepodali jste nám potřebná vysvětlení, je to na stažení tohoto bodu.Protinávrh JUDr. Jaroslava Ortmanana stažení bodu č. 4.

 

HLASOVÁNÍ: PRO 8 PROTI 8 ZDRŽEL SE  3

Návrh nebyl přijat.

Další protinávrh podal Ing. et Ing. Jan Skopeček, předseda finančního výboru, a to ponížit o částku 1,000.000,-Kč pro městskou policii a přesunout na údržbu a opravy komunikací. JUDr. Jaroslav Ortman, předseda kontrolního výboru, se zeptal na položku, kam spadá vydávání a distribuce Měšťana, uveřejňování inzerátu v Podbrdských novinách, řekl starosta. Zastupitelka Věra Veverková navrhla, aby příspěvek mohl dostat i Vřešťan, který píše o dění v našem městě a píše pravdivé příspěvky pro naše občany. Bc. Aleš Trojan řekl, že si můžou požádat o dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města. Další se přihlásil Mgr. Petr Bakule a řekl, aby byl příště zpracován rozpočet podrobněji, protože některé položky jsou tam velmi obecně. Tím předejdeme těmto dlouhým diskuzím a dohadům. Zastupitel MDDr. Antonín Spal dodal, že materiály pro jednání zastupitelstva dostáváme s dostatečným předstihem k prostudování, kde je vše dost podrobně popsáno v předkládací zprávě, můžeme požádat o vysvětlení. Místostarosta Ondřej Vaculík ještě řekl několik vysvětlení k rozpočtu. Také se otevřelo téma ke skládce, k danému tématu se přihlásil Ing. Petr Karban,Věra Veverková řekla, že nemáme k dispozici žádné podklady o objemu odpadu, paní Podubecká odpověděla, že podklady bude mít až začátkem roku, takže opět nemáme nic, dodala paní Veverková. Bc. Aleš Trojan souhlasil, že nemáme jiné podklady, než oznámení o uloženém množství pro výpočet nájemného, které dodá AVE, aniž by bylo možno kontrolovat realitu.  Nikdo další se již do diskuze nezapojil.

Přešlo se k hlasování o protinávrhu Ing. et Ing. Jana Skopečka.

V 18:17 hod. Mgr. Petr Bakule se vzdálil z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů 18.

Protinávrh Ing. et Ing. Jana Skopečka snížit rozpočet městské policie o částku 1,000.001,- Kč ve prospěch údržby a opravy komunikací.

HLASOVÁNÍ: PRO 7 PROTI 9 ZDRŽEL SE  2

Návrh nebyl přijat.

V 18.22 přišel zastupitel Mgr. Petr Bakule. Počet zastupitelů 19.

Další protinávrh podal Mgr. Radek Šumera snížit rozpočet městské policie o částku 610.000,-  Kč ve prospěch údržby a oprav komunikací.

HLASOVÁNÍ: PRO 13 PROTI 3  ZDRŽEL SE  3

Návrh byl přijat.

V 18:23 Ing. et Ing. Jan Skopeček odešel z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů 18.

Budeme tedy hlasovat o upraveném rozpočtu, řekl starosta. Usnesení opravil Bc. Aleš Trojan a nové znění přečetl.

Návrh usnesení č. 4 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) navrhovaný rozpočet města Hořovice na rok 2020. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajů a to, že z paragrafu funkčního třídění 5311 bude přesunuta částka ve výši 610.000,- Kč na paragraf funkčního třídění 2212 a položku 5171. Tento rozpočet je přebytkový, kdy přebytek je určen ke krytí úvěrů města Hořovice.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 18  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr. Bakule, Eva Kaufmanová)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Ing. et Ing. Jan Skopeček nehlasoval, protože se vzdálil z jednání zastupitelstva.

Rozpočet s provedenou změnou byl schválen, řekl starosta.

V 18:27 hod. Mgr. Petr Bakule odešel z jednání zastupitelstva. Počet zastupitelů 17.

Bod programu č. 5.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem.

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 5 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souvislosti s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytován dotací.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 17 členů zastupitelstva města.

PRO 17  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

V 18:32 hod. se vrátil na jednání Ing. et Ing. Jan Skopeček. Počet zastupitelů 18.

Bod programu č. 6.
Kontokorentní úvěr pro potřeby roku 2020.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem. Schvalujeme každý rok, řekl starosta.

Do diskuze se přihlásil: Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního odboru, dovysvětlil ještě předložený návrh, nikdo další se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 6 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 mil. Kč. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 18 členů zastupitelstva města.

PRO 18  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

V 18.36 hod. se vrátil na jednání zastupitel Mgr. Petr Bakule. Počet zastupitelů 19.

Bod programu č. 7. O
becně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem a řekl, že jde o zapracování legislativní změny do vyhlášky v souladu se zákonem.

Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban ohledně plateb za třídění odpadů, na otázku mu odpověděl Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního odboru, který objasnil platby za třídění odpadů. Do diskuze se zapojil ještě zastupitel MDDr. Antonín Spal a zastupitel Karel Červený, který řekl, že čím méně se bude třídit, tak tím rychleji se zaplní skládka.

JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že kontrolní výbor k tomuto bodu neměl žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 7 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2020.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

Bod programu č. 8. 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem a řekl, že jde o zapracování legislativní změny do vyhlášky v souladu se zákonem.

Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban, odpovídal  Bc. Aleš Trojan – vedoucí finančního odboru.

Návrh usnesení č. 8 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2020.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

Bod programu č. 9.
Majetkoprávní úkony:
A) Prodej části pozemku parcelní č. 374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem.

Do diskuze se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že kontrolní výbor k tomuto bodu nemá žádné připomínky. Nikdo jiný se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 9 A)  přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Majetkoprávní úkony:

A) Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 374/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2 (dle geometrického plánu nově označeného pozemku p. č. 374/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m 2) panu Tiboru Rujderovi, bytem Na Průhonech 271, 266 01 Tetín, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57.030 Kč.

 

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 17  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  2

Návrh byl přijat.

Bod programu č. 9.
B) Nesouhlas s prodejem pozemku č. 
730/6 – ostatní plocha, komunikace o výměře 419 mv k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem, oznámil, že rada s prodejem nesouhlasí, a proto tento nesouhlas zařadila do programu dnešního jednání.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ohlásil střet zájmu k projednávanému bodu.

Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, zeptal se proč je zařazen tento bod jako nesouhlas. Starosta odpověděl, že rada nemá právo o tomto rozhodovat. Záměr musel být zveřejněn, postupovali jsme v souladu se zákonem, proto rada pouze vzala na vědomí, tak znělo i usnesení rady, protože toto spadá výhradně do pravomocí zastupitelstva. JUDr. Jaroslav Ortman za kontrolní výbor řekl, že tento návrh vzbudil velkou nevoli, a proto kontrolní výbor navrhl tento bod stáhnout z programu dnešního jednání zastupitelstva. Ještě se do diskuze zapojil Ing. Petr Karban a Karel Červený. Bc. Aleš Trojan dodal, že tento postup je naprosto správný. Zastupitel Rogos řekl, že dopravní komise také nedoporučuje prodej tohoto pozemku. Nikdo se už do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 9 B) přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Majetkoprávní úkony:

B) Zastupitelstvo města Hořovice dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení) neschvaluje prodej pozemku parcelní č. 730/6 – ostatní komunikace o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 17(*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 1

ZDRŽEL SE  1 (*Ing. Petr Karban)

Návrh byl přijat.

Bod programu č. 10.
Nominace člena představenstva společnosti Vak Beroun, a.s.

Starosta v krátkosti seznámil s předkládaným návrhem. Rada se domnívá, že vhodným kandidátem by měl být navržený tajemník Bc. Michal Hasman, MPA. Tuto funkci již v minulosti vykonával pan tajemník Kazda, pak tuto funkci vykonával pan L. Tink, ale ten musel ze zdravotních důvodů na tuto funkci rezignovat, proto musíme nominovat nového člena. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Návrh usnesení č. 10 přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje zástupce obce jako člena představenstva Bc. Michala Hasmana, MPA na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., v nichž má obec majetkovou účast.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19  (*JUDr. Jaroslav Ortman, Ján Rogos, Věra Veverková, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. Petr Bakule)

PROTI 0

ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

Bod programu č. 11.
Diskuse, usnesení a závěr

Starosta otevřel diskuzi a řekl, že z minulého jednání zastupitelstva vzešel úkol: zveřejnit roční rámcový plán, kdy se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva, a zajistit zveřejňování materiálů k projednání na jednáních zastupitelstva pro občany na webových stránkách města. Tyto úkoly byly splněny.  Byl vám rozdán předběžný roční plán, kdy se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva města Hořovice: 4. března, 3. června, 2. září, 30. listopadu 2020.

JUDr. Jaroslav Ortman seznámil s projednávanými body kontrolního výboru, a to zejména střetu zájmu zastupitele pana Karla Pelikána. Zastupitel Karel Pelikán znovu řekl, že ve střetu zájmu není, a že zákon neporušuje. JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že se opětovně nedostavil k vysvětlení na kontrolní výbor, s tímto postupem kontrolní výbor nesouhlasí a vyzval pana Karla Pelikána, aby ještě jednou zvážil svůj postoj. Do diskuze se přihlásil pan Vaculík, který zhodnotil pana Pelikána jako vynikajícího odborníka, který vždy vykonával svojí činnost zodpovědně. Tomu oponoval v diskuzním příspěvku Mgr. Bakule a vyzval pana Vaculíka ke střízlivému hodnocení, neboť on sám ví, že sportovní hala byla předána a zkolaudována s nedokončenou elektroinstalací, podlahou a dalšími závadami. Pan Bakule zopakoval výzvu panu Pelikánovi, aby situaci znovu přehodnotil.

V diskuzi dále vystoupila V. Veverková a oslovila všechny zastupitele, aby se věnovali postavení a působnosti města v MAS Hořovice a.s., a jako konkrétní případ uvedla devastaci objektu Mohykán. K diskuzi se připojil M. Veverka s emotivním projevem. Pan starosta informoval, že se pokoušeli vyjednávat o vrácení objektu městu, což Ing. Mareš jako většinový vlastník zamítl. Pan Bakule navrhl, aby obec svolala jednání zastupitelů s Ing. Marešem, kde bude tato  věc řešena. Pokračovala všeobecná diskuze, kde se otevřelo několik témat týkajících se například otázek ohledně sběrného dvora, třídění odpadu, veřejného osvětlení a vánoční výzdoby města, situace ohledně dopravního řešení obchvatu města.

Do diskuze se přihlásila paní Flídrová, zeptala se na nefunkčnost veřejných WC. Řekla, že kdyby se pronajaly prostory bývalé trafiky s tím, že by se nájemci starali o údržbu veřejných WC, tak by to takto nevypadalo. Starosta odpověděl, že prostor je pronajímán. Veřejná WC jsou uklízena a kontrolována, ale neustále jsou devastovaná. Na odborné dotazy odpovídali vedoucí odborů Bc. Aleš Trojan, vedoucí finančního odboru. Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního, starosta a místostarosta.

Na závěr jednání zastupitelstva starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina popřál všem klidné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.

Jednání zastupitelstva ukončil v 19:58 hodin.

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková  dne 9. 12. 2019 v Hořovicích

 

 

Ověřili dne : 17. 12. 2019 v Hořovicích

 

 

 

…………………….                                                     …………………………

Věra Veverková                                                   Eva Kaufmanová

 

 

 

……………………………………..

     Dr. Ing. Jiří Peřina

      starosta města

 

Poznámka:*Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

 


 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice

č. 6/2019

ze dne 9. prosince 2019

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).

 

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

 

Výsledek hlasování:                Pro    11    Proti    3     Zdrželi se  4

Usnesení č. 1 bylo schváleno           

           

USNESENÍ č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ke schválenému rozpočtu Města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 3.

 

Výsledek hlasování:              Pro  11    Proti     6   Zdrželi se   1

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) střednědobý výhled rozpočtu města Hořovice na roky 2021 až 2023.

 

Výsledek hlasování:              Pro     12   Proti  2     Zdrželi se   5

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

 

USNESENÍ č. 4 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) navrhovaný rozpočet města Hořovice na rok 2020. Jedná se o rozpočet tříděný dle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, který je v oblasti výdajů specifikován dalším tříděním podle jednotlivých druhů a typů výdajůa to, že z paragrafu 5311 bude částka ve výši 610.000,- Kč přesunuta na paragraf 2212 a položku 5171 druhového třídění. Tento rozpočet je přebytkový, kdy přebytek je určen ke krytí úvěrů města Hořovice.

Výsledek hlasování:              Pro    18    Proti     0    Zdrželi se  1

Usnesení č. 4 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 85, písm. c) v souvislosti s § 10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje „Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2020“, a to včetně příloh a vzoru veřejnoprávní smlouvy pro poskytován dotací.

 

Výsledek hlasování:              Pro   17     Proti  0       Zdrželi se   2

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje podle § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o kontokorentní úvěr k běžnému účtu vedeného u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 mil. Kč. Zároveň pak zastupitelstvo pověřuje starostu města k podpisu příslušné smlouvy o tomto kontokorentním úvěru.

 

Výsledek hlasování:              Pro   18      Proti    0      Zdrželi se   1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 7

Zastupitelstvo města Hořovice vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2020.

 

Výsledek hlasování:              Pro     19    Proti    0       Zdrželi se  0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 8

Zastupitelstvo města Hořovice vydávádle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 2/2019 o místních poplatcích, s účinností od 1. 1. 2020.

 

Výsledek hlasování:              Pro    19     Proti     0     Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 9

Majetkoprávní úkony:

A) Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení) prodej části pozemku parcelní č. 374/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice o výměře 137 m2 (dle geometrického plánu nově označeného pozemku p. č. 374/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m 2) panu Tiboru Rujderovi, bytem Na Průhonech 271, 266 01 Tetín, za kupní cenu, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 57.030 Kč.

 

Výsledek hlasování:              Pro     17    Proti     0    Zdrželi se  2

Usnesení č. 9 A) bylo schváleno.

 

B) Zastupitelstvo města Hořovice dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákona
o obcích (obecní zřízení) neschvaluje prodej pozemku parcelní č. 730/6 – ostatní komunikace o výměře 419 m2 v k. ú. Hořovice obchodní společnosti DOZEP s.r.o.

 

Výsledek hlasování:              Pro     18    Proti   1      Zdrželi se  0

Usnesení č. 9 B) bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 10

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb. deleguje zástupce obce jakočlena představenstva Bc. Michala Hasmana, MPA na valnou hromadu obchodní společnosti Vodovody akanalizace Beroun, a. s., v nichž má obec majetkovou účast.

 

Výsledek hlasování:              Pro    19   Proti    0    Zdrželi se  0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 9. 12. 2019 v Hořovicích

 

Ověřili: dne 17. 12. 2019 v Hořovicích

 

 

……………………………………                         ……………………………………….

Věra Veverková                                                             Eva Kaufmanová

 

 

 

……………………………………..

     Dr. Ing. Jiří Peřina

      starosta města