Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

Z á p i s č. 5/2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 11. září 2019 v sále radnice od 17:00 hodin

 

Přítomni na základě prezenční listiny:

Mgr. Petr Bakule, Karel Cajthaml, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Jan Slaboch, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

Navržený program:

1. Složení slibu zastupitele

2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola

úkolů, schválení programu

3. Změna jednacího řádu zastupitelstva města

4. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 

5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova

materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

6. Majetkoprávní úkony:

A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích míst

na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.

B) Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne 16. 08. 2004 

mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem Hořovice

v předloženém znění.

7. Diskuze, závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17.00 hodin.

Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl zastupitelů nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno.

Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá za to, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a zveřejněno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Z dnešního jednání zastupitelstva se řádně omluvil pan Karel Červený a Ján Rogos, přijde později. Jiné omluvy jsem neobdržel.

 

Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod programu číslo 1. Složení slibu zastupitele.

Nejdříve přejdeme k bodu programu č. 1, a tím je složení slibu nového člena zastupitelstva pana Karla Cajthamla, kterého zde vítám mezi námi, řekl starosta.

Poté slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Zastupitel pan Karel Cajthaml složil slib slovem „Slibuji“ a svým podpisem.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pana Karla Cajthamla.

Bod programu číslo 2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

2 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Navrženi jsou: Věra Veverková, Mgr. Petr Bakule

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?

Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.

Za ověřovatele zápisu byli jmenováni Věra Veverková a Mgr. Petr Bakule

Zapisovatelem je určena Lenka Kuniaková.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 18 (*JUDr. Ortman, J.Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 (*Mgr. Petr Bakule)

2 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: MDDr. Antonín Spal, Miloš Koželuh, Ing. Petr Karban

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. P. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček, Mgr. P. Bakule)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 (MDDr. Antonín Spal)

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou byl komisí zvolen: Ing. Petr Karban a za členy zvoleni: MDDr. A. Spal, Miloš Koželuh  

 

2 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Eva Kaufmanová.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, žádné námitky podány nebyly. Paní zastupitelka Věra Veverková vznesla proti znění zápisu protest, ale po objasnění tento protest stáhla. Tímto byl tedy zápis řádně ověřen, zveřejněn a schválen bez námitek, řekl starosta. Úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny.

Než přejdeme k dalšímu bodu programu, a tím je schválení programu, tak navrhuji stažení bodu 6 B - Schválení dodatku č. 3 Smlouvy o výstavbě domů uzavřené dne 16. 08. 2004 mezi Městskou akciovou společností Hořovice a Městem Hořovice v předloženém znění. Navrhl to i kontrolní výbor, řekl starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina. Důvodem je absence znaleckého posudku.

Přihlásil se zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který ohlásil střet zájmu, protože uvažuje o koupi rodinného domku od této společnosti.

Hlasujeme o stažení bodu 6 B) z navrženého programu.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 (*Ing. et Ing. Jan Skopeček)

K tomuto bodu proběhla diskuze, které se účastnil Ing. Karban, místostarosta Ondřej Vaculík

a starosta města.

Z této diskuze vzešel úkol pro finanční odbor: doložení průběžného plnění dividend, plateb a zápočtů závazků Ing. Karbanovi a kontrolnímu výboru včetně vyjádření na základě jakého usnesení se započítávají dividendy z MAS.

2 d) schválení programu bez bodu 6 B v této podobě:

1. Složení slibu zastupitele

2. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola

úkolů, schválení programu

3. Změna jednacího řádu zastupitelstva města

4. 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 

5. Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova

materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

6. Majetkoprávní úkony:

A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích míst

na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.

7. Diskuze, závěr

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

 

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

Jednomyslně schváleno.

Bod č. 3 Změna jednacího řádu zastupitelstva.

Všichni jste obdrželi navrženou aktualizaci jednacího řádu měsíc před dnešním jednáním zastupitelstva. Žádné připomínky jsme k dnešnímu dni neobdrželi, řekl starosta.

Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil Ing. Petr Karban, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.

Z této diskuze vzešel úkol pro městský úřad: zveřejnit roční rámcový plán, kdy se budou konat jednotlivá jednání zastupitelstva a zajistit zveřejňování materiálů k projednání ZM pro občany na webových stránkách města.

Starosta oznámil, že každé zastupitelstvo na jeho konci oznámí další termín konání zastupitelstva.

Další termín bude v pondělí 9. 12. 2019.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) schvaluje aktualizované znění jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

Jednomyslně schváleno.

Bod č. 4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.

Předseda finančního výboru Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že finanční výbor se sešel a neshledal žádné nedostatky, doporučuje toto rozpočtové opatření schválit.

Do diskuze se přihlásil Ing. Petr Karban, nejvíce otázek se týkalo reorganizace Hořovické teplárenské. Starosta vysvětlil cenovou politiku společnosti. Do diskuze se přihlásili a odpovídali ředitel MSBNF Ing. Pelán, ředitel MKC Mgr. Landa, vedoucí finančního odboru Bc. Trojan, MPA, Věra Veverková a místostarosta O. Vaculík.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 2 

 

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. P. Bakule, Ing. P. Karban)

Schváleno.

Bod programu č. 5 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory

Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Starosta v krátkosti seznámil s tímto bodem a otevřel diskuzi.

Diskuze se zúčastnil Bc. Trojan, Mgr. Boubínová, Ing. et Ing. Skopeček, který doporučil tento bod schválit jednomyslně, jedná se o vybavení a rekonstrukce koupelen v Domově Na Výsluní. Rada doporučila zastupitelstvu tuto žádost schválit.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, a to na financování investic v budově Domova Na Výsluní Hořovice.

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. P. Karban, Mgr. P. Bakule, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 0 

Jednomyslně schváleno.

Bod programu č 6. Majetkoprávní úkony:

A) Neschválení žádosti o koupi nebo pronájmu vyhrazených parkovacích míst na části pozemku parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice.

Starosta seznámil s materiálem a otevřel diskuzi, nikdo se do diskuze nepřihlásil.

Návrh usnesení přečetl předseda návrhové komise Ing. Petr Karban:

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s prodejem nemovité věci, a to konkrétně: části pozemku parcelní číslo 680/1 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro k. ú. Hořovice, paní Ing. Martině Vajdiak, bytem Dr. Holého 976, Hořovice.

 

HLASOVÁNÍ:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Slaboch, V. Veverková, M. Koželuh, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 2 (*Mgr. P. Bakule, Ing. P. Karban)

Schváleno.

Bod programu č. 7 Diskuze, závěr.

Do všeobecné diskuze se přihlásila zastupitelka paní Věra Veverková s těmito body:

a/ Kolaudace ulice Na Okraji – zpochybněna výše nákladů, které by mělo hradit Město Hořovice - odpověděl starosta města Dr. Peřina - bude posouzeno nově, vypracován znalecký posudek.

b/ Proč nejsou kolaudovány ulice ihned po dokončení ale až např. po deseti a více letech – nezodpovězeno c/ Jak bude Město nápomocno stavebnímu odboru, aby ke kolaudaci došlo v tomto roce – nezodpovězeno. d/ Proč není dosud dokončena a zkolaudována ul. Na Kopečku /stavebník MAS/ a kdy bude – odpověděl starosta města – nejsou finanční prostředky, realizace musí být financována Městem, protože vyasfaltování ul. Hvozdecká realizoval p. Ing. Mareš

e/ Jak je možné, že spol. Garden s.r.o. vyžaduje doobjednání zálivky a pletí v areálu Višňovky, když ve smlouvě má kompletní péči po dobu tří let a v létě Město vypomohlo se zálivkou z vlastních zdrojů – starosta města přislíbil jednání s uvedenou společností. f/ Proč byl 23. 8. 2019 převzat nedokončený sběrný dvůr od společnosti Aquatest a.s., když se tím Město zbavuje získání penále v hodnotě 10.700,- Kč/ denně – odpověděl starosta města a Ing. Šnajdr – dvůr je dokončen, chceme získat vyplacení dotace – chybí provozní řád, což potrvá / Ing. Pelán přislíbil do 10 dnů/ a zkušební provoz.

V 18. 10 hodin odešel Mgr. Petr Bakule.

V tomto bodě programu pokračovala všeobecná diskuze, kde se otevřelo ještě několik dalších témat týkajících se například otázek ohledně Žižkova, cyklostezky z Kotopek, Stareč, podchod u vlakového nádraží v Hořovicích a další.

Do diskuze se dále zapojila paní Flídrová, pan Sýkora, pan K. Hasman, paní Dostálová z řad občanů a zastupitelé města, na odborné dotazy odpovídali vedoucí odborů Bc. Trojan-vedoucí finančního odboru, Ing. Grunt – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, Ing. Šnajdr-vedoucí technického a dopravního odboru.

Dále v tomto bodě seznámil MDDr. A. Spal se záměrem FK Hořovicka o podání žádosti o dotaci – na vybudování hřiště s umělým povrchem. K tomuto záměru se vyjádřil Ing. et Ing. Jan Skopeček, Bc. Trojan, MPA, pan Bureš, pan Mach, pan Sojka z FK Hořovicka.

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. seznámil v tomto bodě s projednávanými body kontrolního výboru a to zejména k možnému střetu zájmu zastupitele pana Karla Pelikána, který na zastupitelstvu veřejně vysvětlil, že zákon neporušuje.

 

Na závěr jednání starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina oznámil další termín konání zastupitelstva, a to v pondělí 9. 12. 2019, poté ukončil zasedání v 19.51 hodin.

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 11.9. 2019 v Hořovicích

Ověřili dne: 19. 9. 2019 v Hořovicích

……………………………………… ………………………………………..

Věra Veverková v.r. Mgr. Petr Bakule v.r.

………………………………………..

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.

starosta města

Poznámka: * Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 5/2019

ze dne 11. září 2019

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

USNESENÍ č. 1 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení číslo 1 bylo schváleno jednomyslně.

USNESENÍ č. 2 

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pana Karla Cajthamla.

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení číslo 2 bylo schváleno jednomyslně.

USNESENÍ č. 3 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) schvaluje aktualizované znění jednacího řádu Zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení číslo 3 bylo schváleno jednomyslně.

USNESENÍ č. 4 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 2

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Usnesení číslo 4 bylo schváleno.

USNESENÍ č. 5 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2022 v rámci podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, a to na financování investic v budově Domova Na Výsluní Hořovice.

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 19

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení číslo 5 bylo schváleno jednomyslně.

USNESENÍ č. 6 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nesouhlasí s prodejem nemovité věci, a to konkrétně: části pozemku parcelní číslo 680/1 – ostatní plocha, jiná plocha, zapsaného na listu vlastnictví číslo 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, pro k. ú. Hořovice, paní Ing. Martině Vajdiak, bytem Dr. Holého 976, Hořovice.

Výsledek hlasování:

Celkem 19 členů zastupitelstva města.

PRO: 17

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2

Usnesení číslo 6 bylo schváleno.

 

Zapsala: Lenka Kuniaková dne 11.9. 2019 v Hořovicích

Ověřili dne: 19. 9. 2019 v Hořovicích

………………………………………….. ………………………………………..

Věra Veverková v.r. Mgr. Petr Bakule v.r.

………………………………………

Dr. Ing. Jiří Peřina v.r.

starosta města