Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

Z á p i s   č. 4 / 2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 12. června 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.

 

Přítomni:

Mgr. Petr Bakule, Karel Červený, Jarmila Gruntová,Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Jan Slaboch, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

 PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu
 2. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018
 3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018
 4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 
 5. Majetkoprávní úkony:
 6. Nesouhlas s prodejem nemovitostdle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
  Pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice
 7. Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty (návrh opozičních zastupitelů)
 8. Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady, nevybírání 
 9. poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků za ukládání odpadu
 10. městu (návrh opozičních zastupitelů)
 11. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města (návrh
 12. opozičních zastupitelů)
 13. Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)
 14. Diskuse a závěr

 

 1. ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

      Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno.

      Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá za to, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Řádně omluvena je MUDr. Marta Jedličková

Starosta oznámil zastupitelům, že MUDr. Marta Jedličková podala rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva města Hořovice, její mandát končí dnešní půlnocí.

Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, přijde patrně o něco později, řekl starosta.

Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů a zapisovatele, kontrola úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je jmenování ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Prosím o návrhy, navrženi jsou paní Eva Kaufmanová a Mgr. Petr Bakule.

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Zeptal se starosta, nikdo?

Dávám hlasovat o jmenování ověřovatelů zápisu.

Za ověřovatele zápisu navrhuji: paní Evu Kaufmanovou a Mgr. Petra Bakuleho.

HLASOVÁNÍ: PRO 17(*JUDr. Ortman, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, 

      M. Koželuh, Ing. Karban) , PROTI 0, ZDRŽEL SE 2(Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová)

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková.

HLASOVÁNÍ: PRO 19(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, 

      V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Návrh byl jednomyslně schválen.

 

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi:Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr Karban, Mgr. Petr Bakule

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 17(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,    M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 2(Mgr. Radek Šumera, Mgr.

      Petr Bakule).

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou zvolenje zvolen Ing. Petr Karban a za členy zvoleni: Mgr. Radek Šumera, Mgr. Petr Bakule.

 

1 c) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Eva Kaufmanová.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je pokládán zápis za schválený.

V 17. 09 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, počet přítomných zastupitelů 20.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že z  minulého zasedání zastupitelstva vzešel jeden úkol, který se týkal bezplatného ukládání odpadů na skládku Hrádek Hořovice pro občany Hořovic. Dostali jsme za úkol jednat jako rada města s provozovatelem skládky, toto jednání se uskutečnilo. Výsledkem je, že využít tuto možnost podle dodatku smlouvy může naše příspěvková organizace Městská správa bytového a nebytového fondu, která nabízí prostřednictvím svých Technických služeb pomoc těm, kdo si jinak sami pomoci neumějí, týká se to velkoobjemového odpadu (odvozu nikoliv stěhování). Informace pro občany jsme otiskli na první straně v Hořovickém měšťanovi č. 6/2019, aby věděli jak v tomto případě postupovat.

Přihlásil se Ing. Petr Karban, a zeptal se, kdy bude fungovat sběrný dvůr, a jaké materiály bude přijímat.

Na otázky Ing. Karbana odpověděl místostarosta Ondřej Vaculík, bude se tam přijímat

velkoobjemový odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební suť, v podstatě všechny druhy odpadu. Kdy začne sběrný dvůr fungovat, přesně nevíme, ale byli bychom rádi, aby to bylo v září letošního roku. Od samého začátku tuto stavbu bohužel provázejí samé komplikace, ale snad to už bude vyřešené, řekl místostarosta Ondřej Vaculík.

A jaký je tam problém, proč to nefunguje?, zeptal se Ing. Karban.

Problém nastal u dodavatelské firmy, muselo se znovu soutěžit a vybírat, původní firma odstoupila a nastoupila firma druhá v pořadí, ale ta řeší stavbu subdodavatelsky, teprve nyní začala subdodavatelská firma pracovat, byly tam také finanční komplikace od vybrané firmy směrem k subdodavateli a další, ale snad už je to v pořádku, a stavba bude dokončena, řekl starosta. Stavba samotná by měla být dokončena 30. 6. 2019. Sběrný dvůr se pak musí ještě dovybavit, řekl starosta.

Nyní se dostáváme k programu jednání, který máte uveden na svých pozvánkách, řekl starosta, má někdo jiný návrh nebo doplnění tohoto programu?

O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, chci říci, že se stalo tak poprvé, kdy vedení města respektovalo náš návrh programu, tedy až na jeden bod, a tím je rezignace starosty. Záměrně jsme ho zařadili za bod programu číslo 6. po projednání stanoviska MV ČR o nezákonném jednání starosty při zařazování návrhů na pozvánku.

Je smutné, že se to stalo až po šetření MV ČR, kdy to v podstatěnařídilo Ministerstvo vnitra ČR odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ve svém dopise č. j. MV - 19149/ODK-2019, poslaným datovou schránkou dne 26. 4. 2019, na základě podání Ing. Petra Karbana dne 26. 3. 2019, který upozorňoval na nedostatky ve svolávání zasedání zastupitelstva města Hořovice.

V souvislosti s tím, žádám o zařazení za bod programu č.6, bod programu č. 7 Návrh na  rezignaci starosty. Důvod je ten, že starosta opakovaně porušil zákon, nezahrnoval návrhy zastupitelů do zveřejňovaného programu zasedání (pozvánky) a porušuje zákon o obcích, domníváme se, že by z toho měly být vyvozeny důsledky, proto podáváme tento návrh, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.

 

Starosta zdůvodnil, že tento bod nezařadil proto, že se domnívá, že rezignace je věcí jeho osoby, a jestliže rezignaci nepodal, tak proč by měla být zde projednávána.Kdybych rezignaci podal, tak bych již dnes zde neseděl, řekl starosta. Navíc v bodě programu

č. 8 je odvolání členů rady, a já se osobně považuji také za člena rady. Pokud budete chtít, tak nás můžete odvolávat jednotlivě, můžeme o tomhlasovat. Proto se domnívám, že zařazování bodu mojí rezignace není zde zcela na místě a prohlašuji, že rezignovat rozhodně nehodlám.

JUDr. Jaroslav Ortman upozornil, že došlo k porušování zákona a proto jsme navrhli Vaší rezignaci.Starosta řekl, že podá návrh na odvolání z funkce předsedy kontrolního výboru JUDr. Jaroslava Ortmana, je to vlastně to samé jako Vy podáváte návrh na rezignaci starosty, připadá mi to stejně nesmyslné, dodal starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

Důvod je ten, že pan předseda kontrolního výboru šířil nepravdivé informace ohledně ekologie skládky Hrádek Hořovice, které poškozují město Hořovice, dále pan JUDr. Jaroslav Ortman zastupuje subjekty proti zájmu Města Hořovice, a to je prokazatelný střet zájmů, a to považuji za důvod k podání mého návrhu.

Ing. Karban se zeptal, co je přesně ten důvod? Starosta odpověděl, že byla vypracovaná studie, která prokazuje, že skládka v Hořovicích není žádnou ekologickou katastrofou, a Vy jste o tom věděl, pane Karbane.Informace, které proběhly v celostátních médiích, jako například v TV Prima byly znepokojivé pro občany našeho města. Šířily se nepravdivé zprávy o znečištěných studnách, překročených limitech arsenu a spoustu dalšího, to se ale vůbec nestalo, nic z toho se nepotvrdilo.

Opět se rozpoutala rozsáhlá debata ohledně skládky. Ing. Karban řekl, že to tak není,

nikdo si nic nevymýšlel, všechny zveřejněné informace, fotografie, zápisy apod. se opravdu staly a na skládce se děly, je to vše zdokumentované.Starosta řekl, že studie ohledně skládky řešila vše komplexně, a žádná překročení limitů se neprokázalo, proběhlo jednání, kde se prezentovala zpracovaná studie, která prokázala pouzeto, že došlo jen k lehkému znečištění povrchově, žádné těžké kovy se tam neobjevily, a spodní vody nebyly zasaženy vůbec, takže informace, které tvrdily, že byly otrávené studny,jsou  naprosto nepravdivé.

Zastupitelka paní Věra Veverková požádala, aby se toto téma rozebralo až v daném bodě programu a přistoupilo se ke schválení programu. Dodala, že má hodně shromážděného materiálu k danému tématu.

Dobře, řekl starosta, tak tedy přejdeme k navrženým bodům. Vezmu to od posledního návrhu a tím je navržený bod číslo 10: Návrh na odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. z funkce předsedy kontrolního výboru.

      HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI 9(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, 

      V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

ZDRŽEL SE 0

Návrh byl přijat, zařazujeme tento bod do programu dnešního jednání zastupitelstva.

Druhým navrženým bodem je bod č. 7 Rezignace starosty města.

Dávám hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI 10, ZDRŽEL SE 2(*V. Veverková, Dr. Ing. Jiří Peřina)

Návrh nebyl přijat.

Nyní dávám tedy hlasovat o programu s nově navrženým bodem č. 10, pro rekapitulaci bude program sestavený takto:

PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

  1.Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, určení zapisovatele,  

      kontrola úkolů, schválení programu

  2. Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018

  3. Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018

  4. 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 

  5. Majetkoprávní úkony:

- Nesouhlas s prodejem nemovitost dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

      Pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice

  6. Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty (návrh opozičních zastupitelů)

  7. Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady, nevybírání poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků za ukládání odpadu městu (návrh opozičních zastupitelů)

  8. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města (návrh opozičních zastupitelů)

  9. Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)

10. Odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. z funkce předsedy kontrolního výboru                                              

11.Diskuse a závěr  

 

HLASOVÁNÍ: PRO 11, PROTI  0, ZDRŽEL SE 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček )

Program dnešního jednání byl schválen.

Program jsme schválili, tak můžeme přejít i k jeho plnění, řekl starosta. Poprosím předsedu návrhové komise o přečtení návrhu usnesení.

Bod programu č. 1.Schválení programu

 

USNESENÍ č. 1 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:

PRO: 13(*E. Kaufmanová, V. Veverková) PROTI:   0   ZDRŽEL SE:  7(*JUDr. Ortman,  J.Rogos, J. Slaboch, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

a následuje:

Bod programu č. 2 Účetní závěrka města Hořovice za rok 2018

Starosta v krátkosti seznámil, čeho se tento bod týká, a požádal předsedu finančního výboru Ing. et Ing. Jana Skopečka, aby se k tomuto bodu vyjádřil.

Ing. Skopeček poděkoval za slovo a řekl, že finanční výbor se sešel v pondělí 10. června 2019 a přijal usnesení, žefinanční výbor vzal účetní uzávěrku a závěrečný účet na vědomí.Řekl, že při hlasování závěrečného účtu se zdrží, protože nemá rád deficit, který v Hořovicích dělá 30 mil. Kč.

Součástí je zpráva o přezkumu, kterou zpracoval krajský úřad Středočeského kraje, výsledkem je, že vše bylo bez výhrad a nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření města, takže doporučujeme tyto dva body schválit, dodal předseda finančního výboru.

Předseda návrhové komise Ing. Petr Karban přečetl návrh usnesení.

 

USNESENÍ č. 2 

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněníschvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

PRO:  11 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 9 (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Bod programu č. 3 Závěrečný účet města Hořovice za rok 2018

Předseda finančního výboru okomentoval i závěrečný účet, jen jsem chtěl dodat, že závěrečný účet byl řádně zveřejněn dne 17. 5. 2019, řekl starosta města.

Otevírám k tomuto bodu diskuzi, nikoho nevidím, tak poprosím předsedu návrhové komise

o přečtení usnesení.

 

USNESENÍ Č. 3

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění schvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 bez výhrad.

PRO:  12 (*V.Veverková)  PROTI:  0   ZDRŽEL SE: 8  (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

 

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

 

Bod programu č. 4 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2019 

Starosta okomentoval, že největší transfery se týkají především dotací. Všichni jste materiály k tomuto bodu obdrželi k prostudování, takže otevírám diskuzi.

Přihlásil se Ing. et Ing. Skopeček a řekl, že finanční výbor se tímto bodem zabýval poměrně podrobně a doporučil tento bod zastupitelstvu schválit.

Ing. Petr Karban, řekl, že oprava domku pro správce na hřišti byl opět použit nestandardní

postup, protože smlouva na opravy předbíhá rozpočtové opatření, které se tu dnes má schvalovat. Je to vlastně porušení rozpočtové kázně, děje se tak stále.

Vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, řekl, že byl zaveden nově systém, aby k těmto věcem již v budoucnu nedocházelo.

Ing. Karban řekl, že město by se mělo o svůj majetek starat, že je zde v zoufalém stavu více budov nejen domeček pro správce hřiště, ale mělo by to probíhat vždy efektivně.

A hlavně bychom se měli řídit rozpočtem a vytvořit zásobník těchto oprav, aby se v rozpočtu s tím počítalo.

Ing. Skopeček, řekl, že město má mnoho těchto starých budov, do kterých se musí investovat nemalé částky jako je například starý zámek, původně byl navržen prodej tohoto objektu, který se neuskutečnil, a nyní musí město do tohoto objektu neustále vkládat mnoho nemalých finančních prostředků. Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že je mu líto, že se zde kritizuje zrovna to, co se daří a kam se podařilo vrátit společenský život města, koná se zde mnoho kulturních a společenských akcí, je zde informační centrum města atd.

 

Ing. Skopeček řekl, že naopak je velmi rád, že se tyto akce dějí, ale že na to pohlíží z ekonomického hlediska, a že chtěl jen říct, že je ve městě mnoho takových objektů, které čekají na svou opravu a je velmi složité tyto finanční prostředky v rozpočtu nalézt, když je mnoho dalších priorit jako například oprava silnic, chodníků atd.Ing. Karban se ještě zeptal v rámci tohoto bodu, jak je to s autem pro Městskou policii Hořovice. Starosta Dr. Ing Jiří Peřina odpověděl, že je to dar od NH Hospital a.s., nové auto zaplatí a daruje. Původní staré auto bude prodáno a město tak získá finanční prostředky do rozpočtu.Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení usnesení.

 

USNESENÍ č. 4

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 1.

PRO: 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule,  Ing. et Ing. Jan Skopeček )  PROTI:   0   ZDRŽEL SE:   2(*M. Koželuh, Ing. Karban)

 

Usnesení č. 4 schváleno.

 

a dostáváme se k dalšímu bodu programu, a tím jsou majetkoprávní úkony.

Bod programu č. 5 - Nesouhlas s prodejem nemovitost dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. pozemku parcelní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořovice

Starosta seznámil zastupitele a ostatní s tímto rozhodnutím, v budoucnu se plánuje, že v tomto úseku dojde budování cyklostezky, proto se prodej nedoporučuje, řekl starosta.

Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, tak poprosím předsedu návrhové komise o přečtení usnesení.

 

USNESENÍ č. 5

dle § 85 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní číslo 93/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 25 mv k.ú. Hořovice panu Markovi Kostičovi, Nádražní 225/12, Hořovice

PRO:  16(* E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule)   PROTI: 0     ZDRŽEL SE:   4(*JUDr. Ortman, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno

 

a nyní se dostáváme k bodu programu číslo 6, což je návrh opozičních zastupitelů a tím je:

Bod programu č. 6 . Projednání přípisu MVČR o nezákonném jednání starosty

Předávám slovo JUDr. Ortmanovi, řekl starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman řekl, že na základě dopisu z Ministerstva vnitra, odboruveřejné  správy, dozoru a kontroly došlo k nezákonnému jednání starosty. Tento podnět zaslal ministerstvu Ing. Petr Karban.

Starosta odeslal ministerstvu odpověď a veškeré materiály, které si ministerstvo vyžádalo k posouzení. Dále byl osloven i Svaz měst a obcí, aby se k danému tématu vyjádřil.

JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že zákon byl porušován, naše návrhy jste nezařazoval. Po obdržení stanoviska z Ministerstva vnitra jste najednou návrhy zařadil, proč tak najednou to jde? Zeptal se JUDr. Ortman.

Starosta odpověděl, že jejich stanovisko bere vážně, i když s ním nesouhlasí, ale respektuji ho.

Protože se tento problém týká všech obcí a měst v ČR, tak jsem uznal za vhodné to s nimi konzultovat, ať se k tomu vyjádří.

A protože tak nepostupuje ani středočeský kraj, tak se tím dost možná bude zabývat i Asociace krajů, takže já tento výklad jako závěrečné stanovisko neberu, ale respektuji ho. To je moje vysvětlení, řekl starosta.

Pokud se tento výklad nezmění, budu ho respektovat dále. Vy jste právník, a Vy dobře víte, že jediná instituce, která má právo vykládat zákon je soud, nikdo jiný. Na ministerstvu se změní úředník, přijde jiný a může tak existovat k jednomu případu několik stanovisek a výkladů, to je běžná praxe, řekl starosta.

Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že město má právní oddělení, kde jsou kvalifikované právničky, proč oslovujeme jiné právníky v tomto případě Mgr. Navrátila, který je drahý.

My se zde hádáme o výklad zákona a na to najímáme externí právníky, a to mě mrzí nejvíce,

je to ostuda. To je můj názor.

Ing. Karban řekl, že ministerstvo je dozorující orgán, a že se jeho stanoviskem máme řídit a je to závazné.

Pan Sýkora, řekl, že musí dát za pravdu Ing. Karbanovi, ministerstvo vnitra je kontrolní orgán.

„Podal jste námitku?“, zeptal se starosty. Starosta odpověděl, že nepodal, protože v přípisu od MVnebylo uvedeno žádné poučení, jak postupovat, takže informace, které jsem obdržel, tak nejspíš neobsahovala všechny zákonné náležitosti, odpověděl starosta a poučení je jednou z nich.

Pokud bych měl podat námitku, tak bych měl být řádně poučen, v tomto případě poučení chybělo, tudíž nelze podat námitku.

Ing. Skopeček řekl, že doporučuje respektovat stanovisko ministerstva vnitra, jakožto dozorujícího orgánu. Zastupitel Ján Rogosřekl, že kdybyste zařadili, co navrhujeme hned, tak bychom si zde ušetřili tu dlouhou debatu, nemuseli bychom ani na ministerstvo psát.

Ing. Karban ještě dodal, že právě tímto postupem se nedostaly informace k občanům.

JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že by byl rád, aby dnešním dnem skončila tato bratrovražedná válka, a přestalo osočování, zařaďte naše body do programu, a tím to bude vyřešeno.

Starosta řekl, že s tím souhlasí, pokud body zahrnout lze tak s tím nemáme problém.

K tomuto návrhu nebylo přijato žádné usnesení. Starosta, řekl, že počkáme s tímto usnesením, až proběhnou jednání se Svazem měst a obcí, počkáme, zda se nezmění k danému tématu výklad z ministerstva vnitra, do té doby se budeme výkladem řídit.

Mgr. Petr Bakule, řekl, že ho mrzí, že v zastupitelstvu rozhoduje většinová vláda koalice za podpory dvou hlasů z KSČM proti menšinové vládě opozice, takto to teď vypadá v našem městě, tak se hlasuje.

Ing. Skopeček řekl, že je demokracie, tudíž své názory tu může sdělit jak koaliční, tak opoziční zastupitel, ale navrhnout body jednání je legitimním právem opozice. Zde jsme si hlasem rovni.

Ing. Karban podal návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí na závěr šetření MV ČRč.j. MV 19149-13/2019 a souhlasí s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.

Starosta podal protinávrh:

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019.

Ing. Skopeček podal další protinávrh:

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019 a souhlasí s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.

Dávám tedy nejdříve hlasovat o návrhu Ing. Skopečka, řekl starosta.

 

 

PRO: 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,  V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček) PROTI:   1   ZDRŽEL SE:   10

Návrh nebyl přijat.

 

Hlasujeme o návrhu starosty Dr. Ing. Jiřího Peřiny

PRO: 11  PROTI:   6(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, 

V. Veverková, Mgr. Bakule) ZDRŽEL SE:   3(* M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

Návrh byl přijat.

 

O dalším návrhu Ing. Petra Karbana se již nehlasovalo, protože byl přijat návrh starosty města. Tímto uzavírám diskuzi k bodu programu číslo 6 a přejdeme k bodu č. 7 a tím je:

Bod programu č. 7 . Skládka Hrádek, nepravdivé hlášení o produkci a nakládání s odpady, nevybírání poplatků za uložení odpadu na skládku, neodvádění poplatků za ukládání odpadu městu (návrh opozičních zastupitelů)

a

Bod programu č.  8. Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Odvolání členů rady města (návrh opozičních zastupitelů)

K těmto bodům se přihlásila zastupitelka paní Věra Veverková a poprosila o důstojné jednání, požádala koalici, aby se zdržela ironických komentářů. Seznámila se zápisy, které odsouhlasili všichni členové pracovní skupiny. Musím říct, že všichni členové spolupracují bez rozdílu, jestli jsou opoziční nebo koaliční, snažíme se o společný postup. Ale také musím říct, že mě velmi zklamalo a mrzelo, že jsme nebyli přizvání na jednání s Českou inspekcí životního prostředí, s firmou AVE a městem, kde se vysvětlovala studie rozboru vody.

V nových rozborech vody vyšly vzorky dobře, není tam arsen! Jsou tam dusitany, dusičnany, které nejsou životu nebezpečné. Paní Veverková dále seznámila s postupem pracovní skupiny ohledně skládky. Dalším problémem je neodvádění poplatků za ukládání odpadu městu.Kdo je odpovědný za špatný odvod, proč někde ležel důležitý dopis o udělení pokuty firměAVE. Musím říct, že se konečně něco začalo v této záležitosti dít. Děkuji všem za spolupráci.

Starosta odpověděl, že o tom uložení pokuty neměl žádnou informaci, ve chvíli, kdy jsem se s tímto materiálem seznámil, tak jsem měl na tuto celou věc úplně jiný pohled a souhlasím s tím, že AVE postupovalo špatně. Kdybych ty informace měl, tak bych se zachoval také jinak. Ale ty informace ležely u Vás v šuplíku, řekla paní Veverková. U mě ne, odpověděl starosta. Obec má osmdesát úředníků, nemůžu každému kontrolovat šuplíky, toho nejsem schopen. Po tom, co jsem se to dozvěděl, šla okamžitě na firmu AVE výzva, kterou napsal vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan, aby dlužnou částku uhradili. Reakci máte na stole,

poslali jsme Středočeskému kraji výzvu, aby v této věci konal.

Ing. Karban ještě dodal, že na všechny tyto problémy upozorňoval, ale nic se s tím nedělalo.

Trvalo to nejméně půl roku, než se něco začalo dít. Vyzývám vedení města, aby se k tomu postavilo čelem. Je to liknavost města.

Pochybení se stalo i jinde než u nás, situace je komplikovaná, řekl starosta.

Ing. Karban, doposud nejsou nastavené mechanismy, jak to kontrolovat, aby se to stále neopakovalo. Rada města nekontroluje, zda se plní uložené úkoly. Měl se vyzvat Středočeský kraj k výběru poplatků, nevyzval se. Už nejméně půl roku upozorňujeme, že se tam děje něco špatně. Zastupitel Ján Rogos, mě by zajímalo, v kterém šuplíku ten dopis ležel, kdo to byl. Přece Vám muselo přijít na účet 500 tis. Kč, to je pokuta firmě AVE, která celkově činila 1 mil. Kč (500 tis. Kč město Hořovice a 500 tis. Krajský úřad).

Měli jste přeci zjistit, za co přišla tato částka.         

Bylo nám řečeno, že je to za porušení evidence odpadů, odpověděl starosta.

Ten šuplík, kde ten dopis ležel, byl na odboru životního prostředí, řekl starosta.

Zastupitelka Věra Veverková konstatovala, že krajský úřad také pochybil, to je pravda.

Ing. Skopeček řekl, že tímto problémem se zabýval i finanční výbor. Finanční výbor konstatuje, že firma AVE nesplnila sliby a neodpověděla na dotazy finančního výboru.

JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že byl na kontrolní výbor pozván a dotazován i místostarosta Ondřej Vaculík, dotazy se týkaly ohledně odpovědnosti za skládku. Na KV se JUDr. Ortman zeptal pana Vaculíka, kde ležel ten papír dva roky? Pan Vaculík řekl, že na finančním u paní Šumerové.Na zastupitelstvu to ale pan Vaculík popřel, i když to na KV slyšeli JUDr. Ortman, pan Koželuh, Ing. Karban, pan Urban a pan Mraček (pozn. v zápisu z KV nebylo toto poznamenáno).  Nebyla doposud zavedená žádná opatření, řekl JUDr. Jaroslav Ortman.Ing. Karban řekl, že nejvíce je za to odpovědný místostarosta Vaculík a dodal, že stále upozorňoval, že materiál na skládce roste, z jeho strany ale velká liknavost a stále jen slova, že kontrola není jednoduchá.

Ing. David Grunt, když to tady tak poslouchám, tak jsem došel k závěru, že město za nic nemůže a za vše může odbor životního prostředí. Já to tedy na sobě nenechám, a řeknu proč.

Ten papír, o kterém je zde řeč, je zahájení řízení, to není žádný právní akt. K nám na odbor přišlo zahájení řízení, tento papír ležel u paní Podubecké od roku 2017.

Samotný právní akt, tzn. Rozhodnutí o pokutě k nám na úřad vůbec doručeno nebylo, podle výpisu naší spisové služby.

O tento dokument si požádala na ČIŽP paní Podubecká, a ten jí ho poskytl. Musím znovu konstatovat, že tento dokument vůbec úřadu nebyl zaslán.

Starosta řekl, že nezaznělo, že by za to mohl odbor životního prostředí, to rozhodně ne.

Bylo to asi špatně pochopeno, nikdy jsem nejmenoval nikoho jako viníka, a nikdy jmenovat nebudu.Ještě probíhala diskuze o kontrolním mechanizmu a výběru poplatků.

Zastupitelka Věra Veverková se ještě zeptala na dopisy, které rozeslal pan Otto Srp.Za prvé, jak je to s předáním infrastruktury a s kolaudací bytů na sídlišti Na Okraji.

Ale to patří spíše do různého, řekl starosta, ale jestli chce odpovědět Ing. Grunt.

Ing. David Grunt odpověděl, že se paní Veverková zeptala na jednoho z kostlivců minulých let. Toto je celé kontraverzní, neexistují vůbec k tomuto případu žádné spisy, které by dokazovaly, že toto sídlištěbylo zkolaudované, a dokonce se to vše ztratilo i z elektronického programu VITA, bylo to vymazáno, nedohledali jsme nic. Toto se dělo v roce 2004 až 2008.

Nemůžu prokázat, že je to zkolaudované, neexistuje na to ani jeden papír.

Ing. Vítová řekla ještě ke skládce, měl by být určen pracovník, který by dohlížel na skládku a prováděl kontrolu, určitě by se to městu vyplatilo. Děkujeme za podnět, řekl starosta.

Nyní jsme probrali společně bod programu 7 a 8.

JUDr. Jaroslav Ortman, řekl, že by mělo být k tomuto bodu usnesení.

Ing. Karban řekl, že tu skutečně došlo k pochybení, hlavně místostarosta Vaculík je za to nejvíce odpovědný, měl by odstoupit jako první. Starosta řekl, že návrh, aby odstoupil jako první místostarosta, nepodpoří, odpovědnost je kolektivní.

 

Ondřej Vaculík, řekl, že se o tu skládku vždy s čistým svědomím staral, a nevidím důvod, proč bych měl odstoupit. Je to rozporuplné, mám velkou zásluhou na sanaci, o ekologii mi šlo především, zúčastnil jsem se několika jednání, nechápu, proč bych měl odstoupit.

Ing. Karban, řekl, že je to jeho názor, který on nesdílí.

Tak poprosím o usnesení do zápisu, řekl tajemník.

 

Návrh usnesení:Zastupitelstvo města vyzývá odpovědné členy rady města k rezignaci.

 

Zastupitelka Mgr. Zdeňka Ulčová se zeptala před hlasováním, za co jsme odpovědní? Ing. Karban odpověděl,za neodvádění poplatků za ukládání odpadů na skládku.

Víme tedy,o čem hlasujeme?, zeptal se starosta.

 

Hlasování:

PRO: 9  (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,  V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI:   9   ZDRŽEL SE:   2(O. Vaculík, Dr. Ing. Jiří Peřina)

 

Návrh nebyl přijat.

Toto usnesení se týká bodu 7 i 8.

 

Bod programu č 9. Změna jednacího řádu zastupitelstva města (návrh opozičních zastupitelů)

K tomuto bodu se vyjádřil zastupitel Ing. Karban.

Podali jsme návrh na změnu jednacího řádu již po několikáté, předtím to nebylo dáno do programu. Jednací řád upravuje celkový postup a přípravu jednání zastupitelstva.

Tento jednací řád je běžně používaný. Zakomponoval jsem tam několik změn.

Prosím prostudujte si tento jednací řád. Například požadujeme u hlasování a zveřejnění jmen. Starosta odpověděl, že kdo požádá o zveřejnění jména, tak je mu vždy vyhověno.

Jednací řád je potřeba přepracovat, požádali jsme právní odbor, aby provedl komparaci,

kterou bychom předložili na příštím jednání zastupitelstva. Potřebovali bychom ale více času, tak chci požádat, zda můžeme tento bod z dnešního programu jednání zastupitelstva stáhnout. Příští zastupitelstvo bychom chtěli uspořádat 11. 9. 2019, materiál bychom Vám předložili alespoň měsíc dopředu k prostudování. Ing Skopeček řekl, že jsou schopni počkat, ale s podmínkou že dostanou materiál opravdu včas a mohli na změny zareagovat.

Ing. Karban, řekl, že souhlasí se stažením tohoto bodu. Starosta dal hlasovat o tomto stažení.

PRO: 20  (*JUDr.Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,  V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban, Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI:   0   ZDRŽEL SE:   0

 

Návrh byl přijat a stažen.

 

A nyní se dostáváme k nově zařazenému bodu, a tím je bod programu č. 10.

Bod programu č 10. Odvolání JUDr. Jaroslava Ortmana, Csc. z funkce předsedy kontrolního výboru.

Starosta podal návrh na stažení tento bod stáhnout.

Hlasujeme o stažení tohoto bodu z programu.

PRO: 18(* E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh Ing. et Ing. Jan Skopeček)

PROTI:   0   ZDRŽEL SE:   2(*Ing. Karban, JUDr. Ortman)

 

Návrh byl přijat a stažen.

 

Bod programu č. 11. Diskuse a závěr  

Starosta řekl, že byl předložen akční plán města, obdrželi jste ho všichni v materiálech k prostudování.

A nyní otevírám diskuzi, řekl starosta.

Ing. et. Ing. Jan Skopeček sdělil, že obdržel od pana Oto Srpa dopis, kde je označený jako obviněný. Chtěl bych Vás ubezpečit, že do této chvíle mu nebylo sděleno žádné obvinění, Obviněný ani být nemůžu, protože mám poslaneckou imunitu, a to by mě poslanecká sněmovna musela nejdříve k trestnímu stíhání vydat. Nic takového se nestalo. Chci Vás informovat, že jsem se spojil s právníky a chci podat trestní oznámení za pomluvu a křivé obvinění s kolegou Mgr. Čížkem, který je tam také uveden. To jen pro informaci. Jsem politik zvyklý na ledacos, ale tady končí legrace, ale pokud je šířeno, že jsem obviněn, tak se musím bránit. Nebudu to tolerovat.

Mgr. Petr Bakule se zeptal na provozovatele Floridy, provozuje se Florida?

Starosta odpověděl, že Florida se neprovozuje. Ředitel MSC Jaroslav Sedlák odpověděl, že je Florida bez provozovatele a je zavřená.

V areálu koupaliště se buduje nové zařízení, co nejspíše nahradí Floridu. Chci se zeptat, zda je vše řádně schváleno a zda má kiosek všechny tyto povinnosti řádně schváleny.

J. Sedlák odpověděl, že v současné době probíhá schvalovací proces na stavebním úřadě.

Jestli tomu dobře rozumím, tak v současné době to probíhá, ale kiosek je už v provozu, chci požádat, aby bylo vše uvedeno do pořádku, aby nedošlo k porušení zákona a hlavně, aby bylo vše zabezpečeno pro bezpečí lidí navštěvující koupaliště, řekl Mgr. Petr Bakule.

Ing. Grunt řekl, že tam žádné stavební řízení neprobíhá, byla podána dokumentace, ale žádost tam zatím není. Stavba je posuzována jako černá stavba, řekl. Ing. Grunt.

Starosta řekl, že rada schválila pronájem pozemku, což je jedenz kroků pro vydání stavebního povolení.

Paní Dostálová reagovala na Ing. Skopečka, že má město hodně budov a dala podnět na prodej objektu Labe. Dále se zeptala na odstranění stavby panem Čechem na kluzišti, která měla být odstraněna do 31. 5. 2019. Ing. Grunt odpověděl, že pan Čech má termín do 30. 6. 2019, a k dnešnímu dni má odstraněny již dvě třetiny.

Ing. Karban se zeptal na provoz ubytovny a bytu v lidovém domě. Ing. Pelán odpověděl, že ubytovna řádně funguje. Na byt nájemní smlouva existuje, řekl starosta, ale ředitel Mgr. Landa není přítomen, tak se nemůžeme zeptat, ale zjistíme to, odpověděl starosta.

V diskuzi se dále řešilo zalévání na sídlišti Višňovka, občané sdělili, že tam dochází k usychání.

Paní Flídrová se zeptala, zda byla předána Višňovka v rámci její revitalizace, nebylo předáno, řekl starosta. Zalévání zajišťují technické služby a dodavatel akce.

Pan Rogos se zeptal, proč je omezený provoz na mostě U Svatého Jána. Místostarosta odpověděl, že oba mosty jsou v havarijním stavu a budou muset být opraveny, proto to omezení.

Dále pan Sojka poděkoval za FK Hořovicko všem zastupitelům za odsouhlasení přidělení individuální dotace.

Řešilo se také sekání trávy, v letošním roce tráva rychle roste, je potřeba to sekat rychleji a častěji Někde je to i nebezpečné, není přes vysokou trávu vidět. Řešíme to, odpověděl starosta. Dotaz na přechody ve Višňovce, je vypracován projekt, ale čeká se na finanční krytí, odpověděl starosta.

 

Do diskuze se již nikdo další nepřihlásil.

Ve 20. 39 starosta všem poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva.

 

Zápis zapsala a vyhotovila                                    dne: 12. 6. 2019

Zapisovatel:  Lenka Kuniaková

 

 

 

Starosta:           Dr. Ing. Jiří Peřina                         dne 18. 6. 2019

 

 

 

Ověřovatelé:    
Mgr. Petr Bakule                          dne 19. 6. 2019

Eva Kaufmanová                         dne 19. 6. 2019

 

 

Poznámka: *Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 4/2019

ze dne 12. června 2019

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

USNESENÍ č. 1 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:

PRO:13   PROTI:   0   ZDRŽEL SE:  7

Usnesení č. 1 bylo  schváleno.

 

USNESENÍ č. 2 

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 2018.

PRO:  11 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 9 

Usnesení č. 2 byloschváleno.

 

USNESENÍ Č. 3

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněníschvaluje závěrečný účet města Hořovice za rok 2018 bez výhrad.

PRO:  12  PROTI: 0  ZDRŽEL SE:    8

Usnesení č. 3 byloschváleno.

 

USNESENÍ č. 4

dle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění schvaluje rozpočtové opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ve znění rozpočtového opatření č. 1.

PRO:  18  PROTI: 0  ZDRŽEL SE:   2

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 5

dle § 85 písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  nesouhlasís prodejem pozemku parcelní číslo 93/7, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 25 mv k. ú. Hořovice panu Markovi Kostičovi, Nádražní 225/12, Hořovice

PRO:  16  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:    4

Usnesení č. 5 byloschváleno

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019 a souhlasí s popisovaným postupem svolávání jednání zastupitelstva města.

PRO: 9   PROTI:   1   ZDRŽEL SE:   10

Návrh nebyl přijat.

 

 

USNESENÍ č. 7

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis MV ČR č.j. MV 19149-13/2019.

PRO: 11  PROTI:   6 ZDRŽEL SE:   3 

UsnesenÍ č. 7 bylo schváleno.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Lenka Kuniaková

 

V Hořovicích dne 12. 6. 2019      

 

 

 

 

Starosta:                    Dr. Ing. Jiří Peřina  dne 18. 6. 2019

 

Ověřovatelé:               Mgr. Petr Bakule  dne 19. 6. 2019

 

Eva Kaufmanová        dne 19. 6. 2019