Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Obsah

Z á p i s   č. 3 / 2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 17. dubna 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.

 

Přítomni:

Mgr. Petr Bakule, Karel Červený, Jarmila Gruntová, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Karel Pelikán, Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos, Jan Slaboch, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková, Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

 PROGRAM DNEŠNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

 1. Jmenování ověřovatelů, volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise,  kontrola úkolů, schválení programu
 2. Volba radních
 3. Rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ke schválení
 5. Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu
 6. Schválení poskytnutí individuální dotace pro FK Hořovicko
 7. Majetkoprávní úkony:
      - Nesouhlas se směnou nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. parc. č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105, 2282/109, 2282/110, 2282/188 o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví L. Thüringa za pozemky parc. č. 88/7, 88/8, 88/9 a část pozemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice
 8. Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
 9. Diskuse a závěr

 

ÚVOD

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

      Průběh dnešního jednání zaznamenává pan Karel Hasman, označil vstupní dveře a stůl nápisem, že bude dnešní jednání nahráváno, na dotaz, zda bude tento záznam zveřejňován autenticky,nebo bude upravován, pan Karel Hasman odpověděl, že autenticky, ale kdyby došlo ke zveřejnění citlivých údajů, jako je například číslo občanského průkazu nebo rodné číslo a jiné, tak bude záznam upraven.

      Pan Karel Hasman určitě své povinnosti a odpovědnost dobře zná a dodrží je, zodpovídá a to, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina.

 

Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města (§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Řádně omluvena je :  MUDr. Marta Jedličková

Zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, přijde patrně o něco později, řekl starosta, což potvrdil i JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.

Starosta konstatoval, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno19členů zastupitelstva(z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva), takžezastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod programu č. 1 Jmenování ověřovatelů a zapisovatele,  volba návrhové komise, volba mandátové a volební komise, kontrola úkolů, schválení programu.

1 a) URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE

Dalším bodem je určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání.

Za ověřovatele zápisu navrhuji určit: Mgr. Petra Bakuleho a paní Evu Kaufmanovou

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o určení ověřovatelů zápisu:

HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, 

 M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (Mgr. Petr Bakule)

Ověřovatelé zápisu byli zastupitelstvem města zvoleni.

Zapisovatelem dnešního zápisu byla určena paní Lenka Kuniaková

 

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch,

V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Jednomyslně schváleno.

Přejdeme k volbě návrhové komise, řekl starosta.

 

1 b) VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE

Byli navrženi: Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera, Miroslav Veverka

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková,

Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban), PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 (Mgr. Radek Šumera)

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou zvolen Ing. Petr Karban, za členy zvoleni Miloš Koželuh, Mgr. Radek Šumera, Miroslav Veverka

 

1 c) VOLBA MANDÁTOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE

Byli navrženi: Ondřej Vaculík, Věra Veverková, MDDr. Antonín Spal

Má někdo z členů zastupitelstva jiný návrh? Nikdo.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 (Ondřej Vaculík, MDDr. Antonín Spal)

Návrhová komise byla zvolena.

Předsedou zvolen Ondřej Vaculík, za členy zvoleni Věra Veverková, MDDr. Antonín Spal

1 d) OVĚŘENÍ MINULÉHO ZÁPISU

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřil Mgr. Petr Bakule a Miroslav Veverka.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je pokládán zápis za schválený.

V 17:11 hod. přišel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, počet přítomných zastupitelů 20.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

Přihlásil se Ing. Petr Karban, a řekl, že byl zadán úkol z minulého jednání zastupitelstva ohledně kontroly výběru poplatků za uložení odpadu na skládku Hrádek, považuji to stále za nesplněný úkol.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina požádal o odpověď tajemníka úřadu Bc. Michala Hasmana, MPA, pan tajemník odpověděl, že dnes 17. 4. 2019 rada města přijala k tomuto úkolu usnesení.

Stále ale není jasno, kdo zodpovídal za výběr poplatku ze skládkování před17. 4. 2019, řekl Ing. Karban.

Zastupitelka paní Věra Veverková ještě žádala o dvě jména z řad koalice do odborné komise, která bude řešit záležitosti ohledně skládky Hrádek. Pan starosta odpověděl, že za koalici to bude pan místostarosta Ondřej Vaculík a Mgr. Radek Šumera, za opozici paní

Věra Veverková a Ing. Petr Karban a za petenty Ing. Vítová a Ing. Bubník.

A nyní přejdeme ke schválení programu dnešního jednání zastupitelstva.

Navrhuje někdo změnu programu, má někdo protinávrh?

Ing. Petr Karban řekl, že posílal návrh o zařazení bodu do programu na změnu jednacího řádu, který vypracoval zcela nový a do programu nebyl tento bod opět zařazen.

Starosta odpověděl, že toto podání několikrát četl, ale žádost o zařazení bodu do programu podání nebyla, bylo tam formulovánopouze usnesení, tak jsem předpokládal, že budeš chtít tento bod zařadit jako změnu programu na dnešním jednání, řekl starosta. Ještě dodal, že na základě kontroly z ministerstva vnitra původní jednací řád zastupitelstva nebyl shledán jako chybný, bylo to zaznamenáno i v protokolu z provedené kontroly, takže nemám důvod pochybovat, že jednací řád je protizákonný, dodal starosta.

K navrženému novému jednacímu řádu máme výhrady, chceme tento jednací řád nechat řádně zkontrolovat naším právním oddělením, abychom o něm mohli jednat, ale dnes proto rozhodnuti nejsme, řekl starosta.

Ing. Petr Karban řekl, že měl být o tomto rozhodnutí vyrozuměn, nestalo se tak, řekl.

Až bude jednací řád zkontrolován právníky, tak budeš o tomto písemně informován, řekl starosta Ing. Karbanovi. Ing. Karban odpověděl, že předložený jednací řád zastupitelstva je vzorový, který používají jiné obce.

Přihlásil se JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a požádal, aby se tento materiál vzal dnes na vědomí a do příštího jednání zastupitelstva se tento úkol vypracoval a znovu předložil ke schválení.

Jako další návrh předkládám doplnění dnešního programu o bod - doplnění redakční rady Měšťana o dva členy zastupitelstva a to paní Věru Veverkovou a Evu Kaufmanovou.

Rozhodování je věcí zastupitelstva, náklady na tento měsíčník jsou hrazeny městem, tak

navrhujeme toto rozšíření redakční rady z řad opozičních zastupitelů, abychom byli informováni, zatím tomu tak není, jde nám o to, aby to bylo objektivní, řekl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.

Starosta odpověděl, že redakční rada Měšťana není poradním orgánem města, ale pouze pracovní skupina, která pracuje pod MKC, v této radě se nehlasuje.

Jsem přesvědčen, že tento měsíčník má informační podobu pro občany, v žádném případě to není politická střelnice, cokoliv opozice do tohoto měsíčníku podá, tak otiskneme, nemáme s tím problém, myslím, že toto vůbec na jednání zastupitelstva nepatří, řekl starosta.

Ing. Petr Karban k tomu dodal, že s tím nesouhlasí a měla by být tato rada o navržené členy rozšířena. Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že nesouhlasí s tím, co řekl starosta a že by redakční rada měla být rozšířena o další navržené zastupitele, aby byli řádně informováni, a měli možnost včas zareagovat. Daňoví poplatníci mají právo, aby v této radě byli zástupci jak koalice, tak opozice, řekl Ing. Jan Skopeček.

Zastupitelka paní Věra Veverková k tomuto problému dodala, že chtějí mít právo a možnost zareagovat hned k danému tématu, a ne až za měsíc v dalším vydání tohoto měsíčníku.

Místostarosta Ondřej Vaculík k danému tématu řekl, že svými články přispívá do Měšťana již devět let, obsahem úvodníku je popsáno aktuální dění ve městě, nikdy z toho není děláno politikum. Posláním tohoto měsíčníku je přece hlavně poskytnout občanům našeho města informace, řekl Ondřej Vaculík.

Starosta navrhl, že když napíší úvodník do Měšťana tak ho pošleme navrženým členům paní Veverkové a Kaufmanové, když na to budete chtít reagovat, tak nám pošlete reakci, kterou otiskneme ve stejném vydání, nebylo by to řešení? Otázal se starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že je rád, že o tom dnes zde hovoříme, chceme být jen včas informováni, abychom mohli včas reagovat.

Místostarostka Jana Šrámková k tomu řekla, že bychom měli zachovat informativní charakter tohoto měsíčníku a nedovolit, aby se z toho stalo politické dohadování.

K danému tématu se v dlouhé diskuzi vyjádřila i občanka paní Flídrová.

Zastupitel Mgr. Petr Bakule se přihlásil a řekl, že návrh JUDr. Jaroslava Ortmana,Csc. je korektní, jestliže je Měšťan hrazen z peněz města, tak je přeci normální, aby redakční rada byla složena jak z koaličních, tak opozičních zastupitelů. Nevidím na tom nic špatného, že máme různé názory. Navrhuji zařadit tento bod. Zastupitel MDDr. Antonín Spal požádal, zda bychom se mohli posunout dále a hlasovali o programu, řekl, neustále vracíme a nikam to nevede, řekl. Starosta odpověděl, že souhlasí a řekl, že bychom měli přistoupit k hlasování.JUDr. Jaroslav Ortman také požádal pana starostu, aby dal hlasovat o návrhu - rozšíření redakční rady o dvě zastupitelky paní Věru Veverkovou a paní Evu Kaufmanovou.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 8 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch,

Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0, ZDRŽEL SE 12 (* Věra Veverková)

Dále poprosím o přednesení návrhu pana Ing. Karbana, ten ale návrh nepodal, protože nebyly rozeslány materiályk prostudování, takže se návrh odkládá na příští jednání zastupitelstva.

Starosta tedy přistoupil k hlasování o programu jako celku, který je uveden na pozvánce.

HLASOVÁNÍ: PRO 12 (*V.Veverková) PROTI 2 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová)  ZDRŽEL SE 6 (*Mgr. Bakule,M. Koželuh, J. Rogos, Ing. Karban, Ing. Skopeček, J. Slaboch).

Přejdeme k bodu č. 2 dnešního schváleného programu a tím je volba radních, předávám slovo panu místostarostovi Ondřeji Vaculíkovi, řekl starosta.

Zvolený předseda mandátové a volební komise přednesl návrh na doplnění členů rady na počet 7 členů.

Nejprve přejdeme ke zvolení způsobu, jakým budeme volit, my navrhujeme způsob volby veřejné, tedy aklamací. Má někdo jiný návrh, zeptal se předseda mandátové a volební komise.

Nikdo se nepřihlásil. Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 20  PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

Návrh byl schválen jednomyslně.

Navrhujeme dva členy rady a tím jsou Mgr. Zdeňka Ulčová a Karel Pelikán.

Má někdo jiný návrh na člena rady? Nikdo, tak přejdeme k hlasování.

Nejprve tedy budeme volit pana Karla Pelikána.

Dávám hlasovat.

HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 3 (*Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) ZDRŽEL SE 6

(*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková)

Pan Karel Pelikán byl zvolen.

Druhým navrženým členem je Mgr. Zdeňka Ulčová, má někdo jiný návrh?

Nikdo, tak přejdeme k hlasování.

HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽEL SE 9 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban)

Mgr. Zdeňka Ulčová byla zvolena.

Předseda návrhové komise přečetl usnesení č. 2 a konstatoval, že bylo odhlasováno.

Návrh byl přijat.USNESENÍ č. 2 SCHVÁLENO                        

 

Bod programu č. 3
Rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9 na vědomí a bod programu č. 4 - Rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019 ke schválení

Starosta si převzal slovo a přešel k bodu programu č. 3 a 4 a tím je rozpočtové opatření č. 10 na rok 2018 na vědomí a rozpočtové opatření č. 1 na rok 2019 ke schválení. Tyto dva body budeme schvalovat jako jeden.

K tomuto bodu se vyjádřil finanční výbor, předseda Ing. et Ing. Jan Skopeček přečetl vyjádření k jednotlivým bodům tohoto usnesení a řekl připomínky k jednotlivým bodům. Zápis z jednání finančního výboru je přílohou tohoto zápisu stejně jako zápis z kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ: PRO 18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule) PROTI 0  ZDRŽEL SE 2 (* M. Koželuh, Ing. Karban)

Předseda návrhové komise přečetl usnesení č. 3.

Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 3 SCHVÁLENO

Dalším bodem je schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení uzavření veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu.

Chtěl bych jen dodat, že rada neprovedla žádné změny v přidělení dotací a řídila se rozhodnutím komise, která byla jmenována zastupitelstvem.

Zastupitelka Věra Veverková řekla, že pro sociální oblast byla určena malá částka, pro sport se našlo o 150 tis. Kč více. Mělo by to být rozděleno spravedlivě a rovnoměrně a transparentně.

Nesouhlasím s tím a navrhuji, aby se hlasovalo pro jednotlivé oblasti odděleně.

S tím souhlasila i místostarostka Jana Šrámková. V příštím období by se k tomu mělo takto přistupovat, řekla paní místostarostka.

Předseda návrhové komise Ing. Karban přečetl jednotliváusnesení k tomuto bodu.

Před hlasováním oznámili zastupitelé Ing. Karban, Ján Rogos, A. Spal a J.Gruntová střet zájmu, ale hlasovat budou.

Bod programu č. 5
Schválení a neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům, schválení uzavření  veřejnoprávních smluv a pověření starosty k jejich podpisu

5 a) Schválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1

HLASOVÁNÍ: PRO 17 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, Mgr. Bakule, M. Koželuh) PROTI 0  ZDRŽEL SE 3(*V. Veverková, J. Slaboch, Ing. Karban)

Návrh byl přijat.

5 b) ) Schválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 2

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban)PROTI 0  ZDRŽEL SE 1 (J. Gruntová)

Návrh byl přijat.

 

5 c) Neschválení poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3

HLASOVÁNÍ: PRO 20 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, Ing. Skopeček, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 4 a), b), c) SCHVÁLENO

V 18:38 hod. odešel zastupitel Ing. et Ing. Jan Skopeček, který se předem omluvil počet zastupitelů je 19.

Tento bod máme po drobných úpravách odhlasován a můžeme přistoupit k dalšímu bodu programu.

Bod programu č. 6
Schválení poskytnutí individuální dotace pro FK Hořovicko

Úvodem řekl starosta, že FK Hořovicko podalo žádost po termínu, proto to řešíme individuálně, neposkytnutí této dotace by mělo fatální následky pro klub.

Finanční výbor se pozastavil nad tím, proč nebyla žádost podána v řádném termínu.

Vysvětlení podal zastupitel MDDr. A. Spal a požádal o schválení této individuální dotace z důvodu, že v případě neschválení této dotace by to byla opravdu fatální situace pro klub FK Hořovicko.

MDDr. A. Spal ještě dodal, že je zklamán a překvapen, že tu není přítomen nikdo ze zástupců klubu. Trochu mě to zaskočilo, řekl.

Mgr. Petr Bakule řekl, že pokud by se měla stejná chyba opakovat i příště, tak by klubu žádné finanční prostředky již nebyly schváleny. Pravidla platí pro všechny stejná.

Zastupitel Ján Rogos se také otázal, proč tu není nikdo z nich? Měli by nám to vysvětlit a omluvit se.  JUDr. J. Ortman řekl, že budeme požadovat podrobné vyúčtování vynaložených nákladů. Do diskuze se již nikdo jiný nepřihlásil, tak požádám předsedu návrhové komise o přečtení usnesení a dávám hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO 17  (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule)PROTI 0  ZDRŽEL SE 2 (* Ing. Karban, M. Koželuh)

Návrh byl přijat. USNESENÍ č. 5 CHVÁLENO

Nyní přejdeme k dalšímu bodu programu a tím je:

Bod programu č. 7
Majetkoprávní úkony:

- Nesouhlas se směnou nemovitostí dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.

parc. č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105, 2282/109, 2282/110, 2282/188 
o výměře 4452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví L. Thüringa za pozemky parc. č. 88/7,     88/8, 88/9 a část pozemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice

Starosta v krátkosti seznámil s problematikou tohoto bodu a požádal Ing. Davida Grunta o vysvětlení. Ing Grunt řekl, že na tomto pozemku by se mohly postavit bytové domy, tak byla zpracovaná i studie, ale to si pan Thüring nepřeje, proto nás napadlo, že bychom tam mohlinechat postavit i mateřskou školku, která je také potřebná pro město. Proto směna tohoto pozemku by nebyla zrovna šťastné rozhodnutí. Nabídli jsme panu Thüringovi jinou alternativu, že při změně územního plánu budou pozemky ve vlastnictví pana Thüringa na západním sídlišti navržena s využitím pro výstavbu bytových nebo rodinných domů.

Pan Thüring chce tuto situaci rozhodně řešit a my také, řekl starosta. Poté předseda návrhové komise přečetl návrh usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO  18 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 1 ( K. Červený)  ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 6 SCHVÁLENO

Bod programu č. 8 
Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – pobytový tábor pro děti  ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“

S tímto bodem seznámila veřejnost  místostarostka Jana Šrámková a vedoucí odboru Mgr. Olga Kebrlová, tento projekt schvalujem již poněkolikáté.

Starosta se zeptal zda má někdo ještě k tomuto bodu nějaké dotazy. Nikoho nevidím tak poprosím předsedu návrhové komise aby přečtl návrh usnesení.

HLASOVÁNÍ: PRO  19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0  ZDRŽEL SE  0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ č. 7 SCHVÁLENO

Dostáváme se k bodu č. 9
DISKUZE

Starosta dal slovo zastupitelům i občanům. V diskuzi se hovořilo o celkovém dění v našem městě.

Mgr. Petr Bakule požádal o původní zasedací pořádek. Dále shrnul celkový průběh zastupitelstva. Chtěli jsme vytvořit více místa pro veřejnost a chtěli jsme tzv. rozbít vozové hradby mezi koalicí a opozicí. Jsme zde všichni pro Hořovice, řekl starosta.

Ing. Karban otevřel téma skládky o uložení bio odpadu pro občany bez poplatku. Toto bude v budoucnu řešit sběrný dvůr, řekl starosta. Je to otázkou jednání s provozovatelem skládky.

K tomuto tématu se vyjádřila i zastupitelka paní Věra Veverková.

Z řad občanů se k tomu vyjádřila paní Flídrová, řekla, že by se tímto mohlo zamezit černým skládkám.

JUDr. J. Ortman se přihlásil o slovo, a seznámil veřejnost se zápisem z jednání kontrolního výboru, který je přílohou tohoto zápisu.

Tématem tohoto jednání byla skládka Hrádek, zúčastnil se i zástupce firmy AVE, pan Bočan, který měl dodat potřebné informace a podklady, ale bohuže se tak nestalo.

Znovu jsme poslali výzvu, aby poskytly požadované informace. Pokud je obdržíte, tak prosíme o zaslání informací, řekl JUDr. J. Ortman.

K tomuto tématu se vyjádřil místostarosta Ondřej Vaculík i místostarostka Jana Šrámková, zastupitel Ján Rogos.

Starosta řekl, že se pokusíme tento návrh projednat s provozovatelem skládky.

Z řad veřejnosti byl dotaz, kdy bude fungovat sběrný dvůr? Místostarosta Ondřej Vaculík odpověděl, že by měl fungovatod 1. července, doufáme, že se tak stane.

Starosta požádal o návrh usnesení. Ing. Karban podal tento návrh usnesení.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města o projednání možnosti ukládání odpadu pro občany města Hořovice zdarma do naplnění smlouvou určeného limitu 2000 tun.

HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*JUDr. Ortman, E. Kaufmanová, J. Rogos, J. Slaboch, V. Veverková, Mgr. Bakule, M. Koželuh, Ing. Karban) PROTI 0  ZDRŽEL SE 0

Návrh byl přijat.

Ing. Karban se dále zeptal na financování údržby zeleně u nemocnice. Přijde mi to drahé.

Bylo to řádně soutěženo, je to v rámci dotace, odpověděl Ing. Šnajdr a místostarosta Ondřej Vaculík.

V diskuzi se také probralo téma zeleně, výsadby ve městě. K tomuto tématu se vyjádřila paní Flídrová a řekla, že nesouhlasí s tím, že jsme dostatečně zalévali. K tomuto tématu se vyjádřila také Ing. Vítová. Starosta odpověděl, že i přesto bylo zaléváno dostatečně, ale klimatické podmínky jsou zhoršené, loňské léto bylo extrémně suché. Paní Veverková se zeptala, proč se opakuje stejná chyba, a sází se nevhodné stromy.

JUDr. J. Ortman řekl, že ve Višňovce došlo k nesmyslnému kácení, proč? Proč nebyli občané dostatečně informováni. Starosta znovu odpověděl, že k tomuto projektu proběhlo jednání s občany ohledně kácení zeleně v Labi. Občany nebyly podány žádné negativní námitky. Uběhl nějaký čas, a nastala realizace. Pravda je, že jsme těsně před realizací občany neinformovali, byla to chyba. Postupovalo se podle projektu, byl vypracován odborníky, musí se dodržet podmínky dotace, řekl starosta.

Paní místostarostka Jana Šrámková, která bydlí v této lokalitě, řekla, že je to věc názoru, někdo je spokojený, někdo ne. Je to složité, řekla.

Dalším tématem byl obchvat města, dotazoval se pan Karel Hasman. Starosta odpověděl že je to krajská investice, mělo by se začít koncem roku 2019 nebo začátkem roku 2020.

Zákaz tranzitu, je to věc povolení na základě vyjádření Policie ČR a KSÚS a ty jsou negativní, více nevím, řekl starosta.

Znovu se zastupitelé se vrátili k problematice výběru za skládkování skládky, počkáme, až budeme mít vysvětlení a přesná čísla od firmy AVE, odpověděl starosta.

Ing. Karbanřekl, že neví, na co čekáme, máme konat. Starosta odpověděl, že konáme.

JUDr. J. Ortman řekl, že s firmou probíhají ohledně skládkování i v jiných městech soudní spory. Měli bychom opravdu spolupracovat v této věci a nečekat.

JUDr. J. Ortman navrhl, pojďme se domluvit a spolupracovat s právníky města a tento problém společně řešit.

Ing. Karban dodal, že to řešíme skutečně moc dlouho, i když na tento problém upozorňoval již před půl rokem.

Občan pan Weinert upozornil na důkazní nouzi, je to stejné jako v případě sporu s panem Srpem, a je to velmi složité, dejte si na to pozor, řekl.

Nikdo se již do diskuze nepřihlásil.

 

Starosta poděkoval a ukončil jednání zastupitelstva ve 20:16 hod.

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.4. 2019

 

Zapisovatel: Lenka Kuniaková

 

Starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina   v.r.dne 23. 4. 2019

 

Ověřovatelé:    Mgr. Petr Bakule     v.r.dne 23. 4. 2019

 

            Eva Kaufmanová      v.r.dne 23. 4. 2019

 

Poznámka: *Na žádost devíti zastupitelů z opozice je zveřejněno v zápise při jednotlivých hlasováních jméno. Ostatní zastupitelé nepožádali o zveřejnění jmen u hlasování.

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice č. 3/2019

ze dne 17. dubna 2019

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

USNESENÍ č. 1 

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.

Výsledek hlasování:

PRO:  12     PROTI:  2  ZDRŽEL SE:    6

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

USNESENÍ č. 2 

Zastupitelstvo města Hořovice volí za další členy rady města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů pana Karla Pelikána a Mgr. Zdeňku Ulčovou.

2 a) Karel Pelikán

Výsledek hlasování:

PRO 11   PROTI 3    ZDRŽELSE 6

Pan Karel Pelikán byl zvolen členem rady.

Usnesení č. 2 a) bylo schváleno

 

2 b) Mgr. Zdeňka Ulčová

PRO 11    PROTI 0  ZDRŽEL SE 9

Mgr. Zdeňka Ulčová byla zvolena členem rady.

Usnesení č. 2 b) bylo schváleno

 

USNESENÍ Č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2018 ve znění rozpočtového opatření č. 9 a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2019.

Výsledek hlasování:

PRO:   18   PROTI:  0  ZDRŽEL SE:   2

Usnesení č. 3 bylo schváleno

 

USNESENÍ č. 4

4 a)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 1 a zároveň schvaluje uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.

Výsledek hlasování:

PRO:   17  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  3

Usnesení č. 4 a)  bylo  schváleno

 

USNESENÍ č. 4

4 b)

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a zároveň schvaluje

uzavření příslušných veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací a pověřuje starostu města k jejich podpisu.

Výsledek hlasování:

PRO:   19   PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  1

Usnesení č. 4 b)  bylo  schváleno

 

 

USNESENÍ č. 4

4 c)

Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje dle § 85 písm. c) v souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb.poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

PRO:   20   PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0

Usnesení č. 4 c)  bylo  schváleno

 

 

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. v souladu s § 10a zákona 250/2000 Sb. poskytnutí individuální účelové dotace pro FK Hořovicko z. s. ve výši 450. 000,- Kč  za účelem podpory mládeže sportovního klubu FK Hořovicko z. s. Zastupitelstvo rovněž schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:

PRO:   17  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  2

Usnesení č. 5  bylo  schváleno

 

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města Hořovice  dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. nesouhlasí se směnou nemovitostí pozemků parcelní č. 2281/2, 2281/6, 2282/104, 2282/105, 2282/109, 2282/110, 2282/188 o celkové výměře 4 452 m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví pana Ladislava Thüringa za pozemky parcelní č. 88/7, 88/8, 88/9 a část pozemku parcelní č. 88/1 o celkové výměře 4 452 m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města Hořovice

Výsledek hlasování:

PRO:   18  PROTI:  1  ZDRŽEL SE:  0

Usnesení č. 6  bylo  schváleno

 

 

USNESENÍ č. 7

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle § 84 odst. 2  písm. p) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů návrh na schválení spolupráce s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně  znevýhodněných rodin“. Zároveň předkládá ke schválení znění smlouvy o této spolupráci a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:

PRO:   19  PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0

Usnesení č. 7  bylo  schváleno

 

Zapsala: Lenka Kuniaková

 

 

V Hořovicích dne 17. 4. 2019                                                                           

 

 

 

 

Starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina  v.r.dne 23. 4. 2019

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule  v.r.dne 23. 4. 2019

 

 

          Eva Kaufmanová   v.r.dne 23. 4. 2019

 

Příloha 1 Dotace zde ke stažení

Příloha 2 Dotace zde ke stažení

Příloha 3 Dotace zde ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12-