Rizika a nebezpečí

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Navigace

Obsah

 

Z á p i s   č. 2 / 2019

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice,

které se konalo 18. března 2019 v sále radnice od 17:00 hodin.

 

Přítomni (abecedně dle příjmení):

Mgr. Petr Bakule, Karel Červený, Jarmila Gruntová, MUDr. Marta Jedličková,Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,Karel Pelikán, JUDr. Jaroslav Ortman CSc., Dr. Ing. Jiří Peřina, Ján Rogos,Jan Slaboch, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, MDDr. Antonín Spal, Jana Šrámková, Mgr. Radek Šumera, Ondřej Vaculík, Miroslav Veverka, Věra Veverková,Ing. Jaroslav Vyhnal, Mgr. Zdeňka Ulčová.

 

Bod programu -Úvod

Starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina zahájil a vedl jednání zastupitelstva.

Schůze byla zahájena v 17:00 hod.

Průběh dnešního jednání si zaznamenává pro svou osobní potřebu pan Karel Hasman.

„Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané,

dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešním jednání, které bylo svoláno k projednání záležitostí obecního charakteru, a bylo svoláno na základě požadavků devíti opozičních zastupitelů.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a s jednacím řádem zastupitelstva města

(§ 96 zákona o obcích) konstatuji, že bylo zasedání řádně svoláno a vyhlášeno.

Informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Neeviduji žádné omluvenky a konstatuji, že na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva je nyní přítomno 20 členů zastupitelstva z celkového počtu všech 21 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné dle § 92 odst. 3 zákona o obcích, pan zastupitel Slaboch přijde patrně později,“ řekl starosta.

 

Bod programu - Složení slibu zastupitelů města Hořovice

Jako první bod bude slib nových zastupitelů pana Karla Pelikána, MUDr. Marty Jedličkové a Ing. Jaroslava Vyhnala.

O slovo se přihlásil JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. a řekl, že toto zastupitelstvo bylo svoláno na základě požadavků devíti opozičních zastupitelů, ale na pozvánce jejich požadavky nebyly

uvedeny. První bod byl odvolání starosty a druhý bod změna jednacího řádu.

„Opět jste pane starosto porušil zákon již potřetí, nechali jsme vypracovat analýzu z ministerstva vnitra, zde ji máme,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman,Csc.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina odpověděl, že on má také zpracovanou právní analýzu, a ta mu říká, že nic neporušuje a řídí se platným jednacím řádem zastupitelstva.

Nyní se vrátíme zpět ke složení slibu zastupitelů, poté slib přečetl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

 

Zastupitelé pan Karel Pelikán, MUDr. Marta Jedličková a Ing. Jaroslav Vyhnal potvrdili tento slib slovem „slibuji“ a svým podpisem.

Starosta konstatoval, že slib zastupitelů byl složen bez výhrad a můžou se ujmout svého mandátu.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města řádně ověřila paní Věra Veverková a

Ondřej Vaculík.

Zastupitelé měli možnost nahlédnout do zápisu, nebyly podány žádné námitky a tím je pokládán zápis za schválený.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina konstatoval, že všechny úkoly z minulého zasedání zastupitelstva byly splněny a průběžně jsou plněny.

V 17:10 hodin přišel zastupitel Jan Slaboch, Dis., počet zastupitelů 21.

JUDr. Jaroslav Ortman,Csc. ale řekl, že všechny úkoly nebyly splněny. Kontrolní výbor požadoval, aby byl zveřejněn zápis KV ohledně pana Mgr. Jiřího Vavřičky, veřejnost by ho měla znát, a proto zde budu informovat veřejnost s tímto zápisem. JUDr. Ortman celý zápis z KV přečetl. Úkol je tedy zcela splněn, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. „Absolutně“, odpověděl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.

Nyní navrhuji zařadit do dnešního programu navržené body, a tím je bod odvolání starosty a dávám o tom zařazení hlasovat. Přihlásil Ing. et Ing. Jan Skopeček a zeptal se, proč to musíme zařazovat až dnes, když žádost s navrženými body byla včas podána na podatelnu úřadu, byla podána devíti zastupiteli, proč tedy pozvánka neobsahuje tyto návrhy?  „Jednání zastupitelstva se sice sešlo, ale nejsou uvedené body, které byly požadovány devíti zastupiteli, nepřijde mi to moc logické,“ řekl Ing. et Ing. Jan Skopeček.

Starosta odpověděl, že postupuje podle právního výkladu, který má k dispozici. Program vždy schvaluje zastupitelstvo, takže kterýkoliv navržený bod v průběhu jednání zastupitelstva má být zařazen, tak se o tom vždy hlasuje a program může být vždy doplněn o nově zařazené body, pokud bude odhlasován.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že starosta porušil v tomto případě třikrát zákon, a zeptal se, jak může být v čele úřadu člověk, který porušuje zákon. „Dám Vám k prostudování výklad z ministerstva vnitra a není možné, abyste o tom nedal hlasovat,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.

Mgr. Petr Bakule řekl, že chyba je již v samotném jednacím řádu zastupitelstva města Hořovice, tak jak je uvedeno v současném platném jednacím řádu je výklad správně, ale v našem případě jsem vznesl požadavek na Ministerstvo vnitra a obdržel jsem odpověď, ve zkratce je to tak, že návrh, který podá  kterýkoliv zastupitel, musí být zveřejněn na úřední desce a zařazen do programu vždy.

„Celý tento výklad Vám poskytnu k prostudování a byl bych rád ,abychom na základě této skutečnosti upravili a schválili nový jednací řád zastupitelstva, aby nedocházelo k dalším nesrovnalostem a pochybením,“ řekl Mgr. Petr Bakule.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že bude rád, když obdrží toto vyjádření, a že poskytne i to jeho, které obdržel on. Ing. Petr Karban ještě k tomu dodal, že akceptuje pouze výklad od dozorového orgánu a tím je ministerstvo vnitra, a že tam nesmí také chybět bod diskuze, neviděl jsem ještě žádné zastupitelstvo, kde diskuze chyběla.

 

Přihlásila se zastupitelka paní Věra Veverková a požádala o zařazení bodu do programu vyhodnocení technické i ekonomické ohledně skládky Hrádek, aby se nešířilo po Hořovicích, že tu vyvoláváme paniku.

Ing. Petr Karban: ,,Požaduji jako člen kontrolního výboru a jako zastupitel zařazení bodu do programu a vyřešení přijetí daru 10. 000 USD od pana Lizce. Děkuji.“

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že je zde přítomen pan Zach z Benešova (dědic), který již v minulosti kontaktoval v této souvislosti pana tajemníka Bc. Michala Hasmana, ale doposud se nic v tomto případě nic nestalo.

Starosta Dr. Ing. Jiří Peřina řekl, že proč musíme po několika letech řešit tuto choulostivou situaci právě teď. „Proč jste se mnou, pane Zachu, nikdy nemluvil?“ zeptal se starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Pan Zach odpověděl, že jednal s panem tajemníkem Bc. Michalem Hasmanem, s paní JUDr. Danou Maříkovou a Mgr. Soňou Matějkovou, to snad stačí k tomu, abyste s tím začali něco dělat. „Pan Zach má právo seznámit s tímto případem veřejnost,“ řekl JUDr. Jaroslav Ortman, Csc., „proto žádám zařadit do programu i tento bod.“

Ještě má někdo něco k bodu program? Takže jako první je zařazení bodu odvolání starosty obce, dávám o tom hlasovat, řekl starosta. Kdo je pro zařazení tohoto návrhu?

HLASOVÁNÍ: PRO  9  PROTI  11 ZDRŽEL SE  1

Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh nebyl přijat.

Další protinávrh je zařazení bodu do programu: schválení změny jednacího řádu zastupitelstva města.

Dávám hlasovat, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO  10  PROTI  2  ZDRŽEL SE  9

Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Pro hlasovalo devět opozičních zastupitelů(Mgr. Petr Bakule Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh nebyl přijat.

Jako další je zařazení protinávrhu do programu jako bod diskuze skládka Hrádek.

Paní zastupitelka Věra Veverková řekla, že chce tento bod zařadit, aby se veřejnost dozvěděla ekonomická a technická fakta o skládce Hrádek.

Paní Věra Veverková řekla, že vycházeli z údajů, které jim poskytlo město Hořovice a krajský úřad, zjistili jsme, že město nekontrolovalo a nesrovnávalo údaje, které společnost AVE nahlašovalo, pouze se fakturovaly nahlášené údaje. „Upozorňovali jsme na to, že jsou tam finanční rozdíly v řádech milionů korun. Pan starosta slíbil, že se v tom bude konat a ověří tuto skutečnost, ale i přes urgenci jsme odpověď zatím neobdrželi,“ řekla paní Věra Veverková. Chci k tomu říct, „že každý koná tak ,jak mu protihráč dovolí, a my jsme mu prostě dovolili moc!“, to je celé, co jsem k tomu chtěla říct. Děkuji.

Starosta odpověděl, že opravdu odpověď zatím k dispozici nemáme. Jakmile jí obdržíme, tak s tím budeme dále pracovat a pátrat. Děkujeme za tyto podklady. Paní Veverková řekla, že pokud se prokáže, že měli pravdu, tak starosta slíbil, že se tyto rozdíly budou od společnosti AVE vymáhat, třeba i soudně. Starosta jí odpověděl, že zatím používá silná slova, a že dosud to není ověřené. Ing. Petr Karban k tomu řekl, že na tuto skutečnost upozorňoval již před dvěma lety, bylo mu odpovězeno „Proč by nás okrádali.“

„Ptal jsem se několikrát, kdo to má na starosti a kdo to kontroluje, čísla jsou alarmující,“ řekl.

„Dodnes jsem nedostal žádnou odpověď.“ Starosta řekl, že si myslí, že používá Ing. Petr Karban opravdu silná slova. „To si nemyslím,“ odpověděl Ing. Petr Karban. Místostarosta Ondřej Vaculík odpověděl, že každé auto co přiváží odpad je monitorováno GPS.

Ing. Petr Karban, řekl, že na skládku jezdí i auta mimo provozní dobu například i v neděli, proč tam jezdí? Neprobíhá tam žádná kontrola, řekl. Občané se ptali na výsledky odebraných vzorků ze skládky, zatím jsme neobdrželi žádné písemné vyjádření od České inspekce životního prostředí. Výsledky odebraných vzorků mají od nás již k dispozici dva měsíce, kdyby tam bylo něco alarmujícího, tak by jistě již konali, řekl starosta. Společnost AVE kontroluje několik hlubinných vrtů v okolí skládky a odebírá vzorky. Zatím máme zprávy, že k žádné kontaminaci spodních vod nedošlo, řekl starosta Dr. Ing. Jiří Peřina. Ale čekáme na vyjádření od České inspekce životního prostředí a toto vyjádření bude pro nás nosné, musíme tedy vyčkat na rozhodnutí příslušného orgánu.

Zatím nám dostupné výsledky byly zveřejněny na webových stránkách města, řekl vedoucí stavebního úřadu Ing. David Grunt, vysvětlil metodiku k uveřejněným výsledkům a řekl, že to není rozbor pitné vody v Hořovicích, ale vzorky povrchové vody ze strouhy v okolí skládky. Místostarosta Ondřej Vaculík občanům dovysvětlil a nakreslil situaci kolem skládky, a co se tam přesně nyní odehrává, a z kterých míst se vzorky odebírají.

Paní zastupitelka Věra Veverková znovu navrhuje, aby se přijalo znovu již odložené usnesení

ohledně sestavení odborné komise, která bude řešit veškeré záležitosti týkající se skládky Hrádek. „Dobře, tak pak navrhněte usnesení,“ řekl starosta. „Ještě někdo do diskuze?

Nikdo, tak kdo je pro abychom zařadili tento bod do programu dnešního jednání?“ zeptal se starosta. „Dávám o tom hlasovat,“ řekl.

HLASOVÁNÍ: PRO  21 PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

Ing. Petr Karban řekl, že máme zařadit bod diskuze do programu. Ale diskuzi jsme již v průběhu dnešní schůze projednali k jednotlivým bodům, řekl starosta.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že všem občanům tu musí být dána možnost,aby se mohli ptát a dozvědět se veškeré informace, toto jednání zastupitelstva je veřejné.

Starosta tedy dal o tomto zařazení bodu diskuze do programu.

HLASOVÁNÍ: PRO  21 PROTI  0  ZDRŽEL SE  0

Pro hlasovalo 9 opozičních zasutpitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

Takže nyní dávám hlasovat o programu jako celku.

HLASOVÁNÍ: PRO  12 PROTI  0  ZDRŽEL SE  9

Zdrželo se 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

A nyní přejdeme k dalšímu bodu, a tím je jmenování zapisovatele a ověřovatelů.

Jako zapisovatele určuji paní Lenku Prokopovou a za ověřovatele dnešního zápisu

Mgr. Petra Bakuleho a pana Miroslava Veverku.

HLASOVÁNÍ: PRO  20 PROTI  0  ZDRŽEL SE  1

Pro hlasovalo 8 opozičních zastupitelů (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Zdržel se Mgr.Bakule

Ověřovatelé a zapisovatel zápisu byli zastupitelstvem města jmenováni.

Bod programu - Volba návrhové, volební a mandátové komise

NÁVRHOVÁ KOMISE:

Byli navrženi: MDDr. Antonín Spal, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh

Za předsedu navržen Ing. Petr Karban

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

HLASOVÁNÍ: PRO  19  PROTI 0  ZDRŽEL SE 2

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů(Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrhová komise byla zvolena.

VOLEBNÍ A MANDÁTOVÁ KOMISE:

Byli navrženi: Ondřej Vaculík, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Jan Slaboch

Za předsedu navržen Ondřej Vaculík.

Dávám hlasovat o tomto návrhu:

HLASOVÁNÍ: PRO 19PROTI  0  ZDRŽEL SE  2

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Volební a mandátová komise byla zvolena.

A nyní přejdeme k volbě členů rady města. Jak jistě již víte, tak tři radní odešli z rady města a

zastupitelstva, své důvody sdělili veřejně, proto dnes budeme volit nové členy rady a předal slovo předsedovi volební a mandátové komise.

Předseda komise Ondřej Vaculík řekl, že budeme volit dva členy rady a těmi jsou navrženi:

Pan Karel Pelikán a Ing. Jaroslav Vyhnal. Navrhujeme volit způsob volby veřejně.

Dávám hlasovat o způsobu volby:

HLASOVÁNÍ: PRO  11 PROTI  0  ZDRŽEL SE  10

Zdrželo se 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

Ing. et Ing. Jan Skopeček řekl, že se uskutečnilo setkání u pana starosty ohledně složení rady města, ale bohužel jsme nedostali do dnešního dne žádné vyjádření. „Myslím, že by to byla slušnost nás informovat.“  Starosta odpověděl, že jsme potřebovali probrat situaci a neměli jsme mnoho času na řešení, tímto zde sděluji náš návrh že trvá stávající koalice.

„Vy jste nám navrhli nové složení rady tak, že by tam nesměli figurovat současní radní starosta Dr. Ing. Jiří Peřina, místostarostka Jana Šrámková, místostarosta Ondřej Vaculík a radní MDDr. Antonín Spal, tento návrh je pro nás nepřijatelný,“ řekl starosta.

Ing. et Ing. Jan Skopeček dodal, že samozřejmě tyto návrhy nepodpoří, protože je to nestabilní koalice a nebyly respektovány výsledky voleb. Nechceme podporovat nestabilní koalici.

Místostarosta Ondřej Vaculík řekl, že jste přišli na jednání s tím, že v radě nebude současný starosta, místostarostka, místostarosta a již výše jmenovaný radní, dávali jste nám pouze ultimáta a Vy, pane doktore Ortmane jste mi řekl, že se mnou jednat vůbec nehodláte. A to je jen způsob, jak se chcete dostat ke starostování.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc.řekl, že se mají zeptat veřejnosti, jestli to tak chtějí. MDDr. Antonín Spal zareagoval na odpověď  JUDr. Ortmana a řekl, že se veřejnosti rozhodně ptali, byly demokratické volby.

Pan Karel Pelikán, který se jednání také zúčastnil, řekl, že na jednání přišli s ultimativními požadavky a ne se domluvit, takto nevypadá rozhodně pozitivní jednání.

Ing. Karban řekl, že šli na schůzku s tím, že padnou nějaké návrhy, jak řešit současnou situaci, jak odblokovat zastupitelstvo, žádné návrhy ale nepadly , tak jsme řekli své své požadavky. Můžeme se vrátit k volbě radních, řekl starosta.

Ondřej Vaculík, přečetl první návrh a tím je:

1) Karel Pelikán

HLASOVÁNÍ: PRO 10   PROTI  1  ZDRŽELOSE  10

Zdrželo se 8 opozičních zastupitelů(Mgr. Petr Bakule, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Proti: Petr Karban

Návrh nebyl přijat.

2) Ing. Jaroslav Vyhnal

HLASOVÁNÍ: PRO 11   PROTI  1  ZDRŽELOSE  9

Zdrželo se 8 opozičních zastupitelů (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Proti Mgr.Bakule

Návrh byl přijat.

„Takže byl zvolen jeden radní, tímto volbu končím a jdeme dále pokračovat v diskuzi skládky Hrádek,“ řekl starosta.

Zastupitelka paní Věra Veverková řekla, že chtěli znát výsledky odebraných vzorků a nemuseli jednotlivě chodit na podatelnu a žádat o to, kdyby byly včas zveřejněny.

Ing. Grunt odpověděl, že výsledky byly postoupeny hned týž den Českou inspekci životního prostředí. Slečna Ing. Vítová řekla, že kdyby se veřejnosti poskytly tyto informace, že jsme obdrželi výsledky, a že limity byly sice překročené, ale nejsou životu nebezpečné, tak nemusela vůbec tato situace nastat, stačilo občany takto informovat.

Dále Ing. Vítová řekla, že co se týká ekonomických propočtů, tak ročně chybí v rozpočtu několik milionů korun. Mělo by se to určitě kontrolovat a více hlídat, řekla. Na to zareagoval Ing. Petr Karban a řekl, že na to neustále upozorňoval a že doposud žádná odpověď. Zeptal se, kdo má na starosti tuto kontrolu, kdo je za to zodpovědný? Starosta odpověděl úřad. „Kdo z úřadu,“ se zeptal Ing. Karban tajemníka Bc. Michala Hasmana, MPA. Tajemník odpověděl, že jmenovitě to neví. „Můžu se to dovědět dnes zde, kdo to má na starosti?“ zeptal se Ing. Karban.

Tajemník mu opět odpověděl, že to neví. „Je tu někdo jiný, kdo by mě odpověděl, kdo má na starosti tuto kontrolu?“ Tajemník odpověděl, ne.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. řekl, že každé zasedání zastupitelstva je pro něj překvapením starosta a tajemník neví nic, ví to paní místostarostka a místostarosta? Odpověděl místostarosta, že zde odpověď již padla a je to, že věc je v šetření a ta částka deset milionů je zatím hypotetická.  Paní Věra Veverková řekla, že se zde bavíme o vstupních údajích, které jste nám poskytli vy a středočeský kraj, takže to není hypotetická částka.

Ing. Karban navrhl usnesení, aby zastupitelstvo uložilo úkol zveřejnit kdo má na úřadě na starosti kontrolu za odpady.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO  12 PROTI  0  ZDRŽEL SE  9

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

Další návrh předložila paní Věra Veverková, navrhuje, aby byla vytvořena speciální komise ve věci rozhodování ohledně skládky Hrádek a to ve složení dva zástupci za koalici, dva zástupci za opozici a dva zástupci z petičního výboru.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO  11  PROTI  9  ZDRŽEL SE  1

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů(Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh byl přijat.

Ing. et Ing. Jan Skopeček podal návrh o rozhodování zastupitelstva ve věci skládky.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO  10  PROTI  0  ZDRŽEL SE  11

Pro hlasovalo 9 opozičních zastupitelů (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh nebyl přijat.

Dalším zařazeným bodem je projednání a vrácení částky 10.000 USD dědicům a omluva konkrétně panu Zachovi, tento návrh podal JUDr. Jaroslav Ortman,Csc.Pan Zach k nám přijel, aby seznámil veřejnost jak jednání ohledně dědictví po válečném veteránovi panu Lizcovi

probíhalo, proto požádal kontrolní výbor, aby celou záležitost prošetřil.

My jsme kontaktovali pana Zacha, aby nám sdělil celý průběh jednání s panem tajemníkem

Bc. Michalem Hasmanem, JUDr. Danou Maříkovou a Mgr. Soňou Matějkovou.

JUDr. Jaroslav Ortman přečetl zápis z kontrolního výboru, kterého se zúčastnil pan Zach, tajemník městského úřadu Bc. Michal Hasman, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc. a Ing. Petr Karban.

Pan Zach řekl, že bylo dohodnuto, že se úřad bude starat o hrob válečného veterána, který

daroval 10.000 USD. Nikdo se ale vůbec o hrob nestará, ptám se, co se tedy stalo s dědictvím a na co se peníze použily.

Starosta řekl, že město rozhodně uctívá památku válečných veteránů a padlých vojáků. Takže úctu k padlým a veteránům určitě máme, řekl.

„Dědicem bylo město Hořovice, kdybyste, pane Zachu, jednal se mnou, tak bychom se určitě dohodli na nějakém řešení,“ řekl starosta.

Pan Zach odpověděl, že jednal s panem tajemníkem.

JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. se zeptal „Vy pane starosto spolu s  tajemníkem nekomunikujete?“. Podle mého názoru byl celý postup nemorální a navrhuji, aby se přijalo usnesení, peníze by se měly vrátit a omluvit se.

Starosta řekl, že celý postup musíme důkladně prověřit a poté učinit závěr.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, řekl že nezná detaily tohoto postupu, ale že pokud město zjistí, že je zde hrob veterána, mělo by se o tento hrob postarat bez ohledu na to, zda obdrželo peníze či ne. „To je můj názor a já bych tak konal, rozhodně bych peníze vrátil a omluvil se,“ řekl.

Zastupitelka paní Věra Veverková řekla, že chápe postup při přijetí peněz do rozpočtu, přišel šek, který se musel zaúčtovat, to jinak ani nelze technicky provést, ale řešila to rada, kde jste pane starosto byl jejím členem a ta měla v té věci konat, teď to vypadá, že celý tento případ skončil u pana tajemníka a že spolu nekomunikujete. „Co tedy bránilo tomu, abyste květinami uctili památku zemřelého a o ten hrob se někdo postaral, je to celé o lidském přístupu, a neříkejte jen, že to nelze.“

Vedoucí finančního odboru Bc. Aleš Trojan ještě vysvětlil, že účetní postup byl správný a řekl, že znovu opakuje, že to nebyl dar, ale dědictví. Město nezná další dědice a peníze nemá komu vrátit. Peníze byly použity na vybudování společného pohřebiště. „Ale tak to určitě pan Lizec nechtěl, jeho přání bylo být ve společné hrobce, ale v rodinné hrobce,“ řekla jedna z přítomných.

Starosta odpověděl, že panu Zachovi nabídli vybudování jeho vlastního hrobu, ale pozůstalí to odmítli, tak to i popisuje pan Zach ve svém dopise. Proto se následně použily peníze na vybudování společné hrobky.

Mgr. Petr Bakule stručně shrnul celé jednání zastupitelstva a řekl, že je to celé katastrofa, a že budou usilovat o změně ve vedení města, protože nechceme, aby vůbec k těmto nesrovnalostem, co se dnes zde projednávají, docházelo, nás všech devět zastupitelů to tak dále už nechceme. Děkuji.

Občanka Hořovic se zeptala pana Bakuleho a Ortmana, co udělali oni pro Hořovice, oba jste v minulosti byli zastupitelé a řekla, že zde vedete „žabomyší válku“ a taháte do toho občany.

Vrátíme se k návrhu usnesení, řekl Ing. Petr Karban. Navrhuji, aby částka 10.000 USD byla vrácena dědicům.

Bc. Aleš Trojan, vedoucí finančního odboru, znovu zdůraznil, že jakékoliv přijetí peněz do rozpočtu je dotací, a že přijatý šek není darem, ale dědictvím. Musíme se řídit zákonem.

My ani nevíme komu peníze vrátit, neznáme všechny dědice. Pan Zach v tomto případě není dědic, není uveden v žádné ze závětí. Takže technicky to nelze provést.

Na základě vysvětlení od Bc. Trojana, JUDr. Jaroslav Ortman, Csc. navrhuje usnesení, aby se město Hořovice omluvilo dědicům pana Lizce a ukládá radě ve spolupráci s kontrolním výborem, aby zjistili možnosti jak vrátit částku 10.000 USD.

Dávám hlasovat o tomto návrhu, řekl starosta.

HLASOVÁNÍ: PRO  9  PROTI  11ZDRŽEL SE  1

Pro hlasovali(Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Návrh nebyl přijat.

Starosta ještě otevřel na závěr diskuzi, ale ta probíhala po celou dobu jednání zastupitelstva.

Ing. et Ing. Jan Skopeček se zeptal na kácení dřevin ve Višňovce: „Ptám se, protože se na mne obracejí obyvatelé této lokality, proč se občané Višňovky včas neinformovali?“

Starosta odpověděl, že proběhlo veřejné jednání, na kterém se projednávala revitalizace Višňovky, je to už asi jeden, možná dva roky zpátky.

Ze strany občanů nebyly žádné výhrady, k předloženým projektům obdrželi dotaci a započali realizaci. „Je pravda, že jsem měl asi v novinách připomenout, že dojde k realizaci, návrh byl i odborem životního prostředí zveřejněn.To, že jsme občany neinformovali, tak to se říct nedá.

Je pravda, že jsem akci těsně před realizacíasi měl znovu připomenout,“ řekl starosta.

V diskuzi se ještě projednávalo, proč odstoupili někteří zastupitelé, proč někteří zastupitelé mlčí a proč tu vládne taková atmosféra, která rozhodně není prospěšná pro město Hořovice.

Mgr. Petr Bakule k tomu ještě dodal, že i nadále budou usilovat o to, aby se vedení města změnilo.

V 19.39 hodin starosta poděkoval všem a ukončil jednání zastupitelstva.

 

 

starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina                                          dne25.3.2019

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Petr Bakule dne27. 3.2019

 Miroslav Veverka             

 

Zapsala:            Lenka Prokopová  dne18.3.2019

 

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

 

 

Usnesení

Zastupitelstva města Hořovice

č. 2/2019

ze dne 18. března 2019

 

 

Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění (dále jen zákon).

 

Zastupitelstvo města Hořovice podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva.

 

USNESENÍ č. 1

Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovicevčetně nově zařazených bodů.

HLASOVÁNÍ:   Pro    12   Proti    0   Zdrželi se  9

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Zdrželi se (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

 

USNESENÍ č. 2

Zastupitelstvo města Hořovice volí návrhovou komisi ve složení:

Členové:MDDr. Antonín Spal, Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh

Za předsedu zvolen Ing. Petr Karban

HLASOVÁNÍ: PRO  19  PROTI 0  ZDRŽEL SE 2

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

 

USNESENÍ č. 3

Zastupitelstvo města Hořovice volí mandátovou a volební komisi ve složení:

členové: Ondřej Vaculík, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján Rogos, Jan Slaboch

Za předsedu zvolen Ondřej Vaculík.

HLASOVÁNÍ: PRO  19 PROTI  0  ZDRŽEL SE  2

Usnesení č.3 bylo schváleno.

 

Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

 

 

USNESENÍ č. 4

Zastupitelstvo města Hořovice volí za člena rady města Hořovice podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů Ing. Jaroslava Vyhnala.

HLASOVÁNÍ: PRO  11 PROTI  1  ZDRŽEL SE  9

Usnesení č. 4 byloschváleno

Zdržel se 9 (Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

Proti: Mgr. Petr Bakule

USNESENÍ č. 5

Zastupitelstvo ukládá MěÚ zveřejnit informaci, kdo má na starosti kontrolu ukládání odpadů.

HLASOVÁNÍ:  PRO 12    PROTI 0   ZDRŽEL SE 9

Usnesení č.5 bylo schváleno

Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

 

USNESENÍ č. 6

Zastupitelstvo města zřizuje pracovní komisi  ve věci rozhodování ohledně skládky Hrádek ve složení: dva zástupci z koalice, dva zástupci z opozice a dva zástupci z petičního výboru.

 

HLASOVÁNÍ: PRO  11  PROTI  9  ZDRŽEL SE  1

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno

 

Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.)

 

 

 

Starosta:         Dr. Ing. Jiří Peřina                                                Dne 25. 3. 2019

 

 

 

Ověřovatelé: Miroslav Veverka Dne 27. 3. 2019

 

                         Mgr. Petr Bakule

 

Zapsala:           Lenka Prokopová                                             Dne 18. 3. 2019